Proċedura : 2015/3032(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0078/2016

Testi mressqa :

B8-0078/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0018

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 422kWORD 80k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak f'isem il-Grupp ECR

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Żoni ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi (AA/DCFTAs) bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Georgia, il-Moldova, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna, kif ukoll ir-rapport reċenti dwar ir-Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) u s-Sħubija tal-Lvant,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Summit tas-Sħubija tal-Lvant li sar f'Riga fil-21 u t-22 ta' Mejju 2015,

–  wara li kkunsidra r-rapporti ta' progress dwar l-implimentazzjoni min-naħa tal-Georgia u l-Ukrajna tal-pjan ta' azzjoni dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża tat-18 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna lkoll irratifikaw il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni, biż-Żoni ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi (DCFTA) tagħhom, b'hekk għażlu t-triq ta' integrazzjoni politika u ekonomika eqreb mal-Unjoni Ewropea;

B.  billi t-tliet pajjiżi għandhom kunflitti mhux riżolti li huma ffriżati jew li għadhom għaddejjin fit-territorji tagħhom, fejn ir-Russja għandha rwol bħala parteċipant attiv (fil-Lvant tal-Ukrajna), okkupant (fil-Krimea) jew ta' garanti tal-istatus quo (fl-Abkażja u fl-Ossezja tan-Nofsinhar, it-Transnistrija);

C.  billi ċ-ċittadini Moldovjani ilhom igawdu minn vjaġġar mingħajr viża lejn l-UE sa minn April 2014, filwaqt li f'Diċembru 2015 il-Kummissjoni indikat li l-Georgia u l-Ukrajna ssodisfaw ir-rekwiżiti kollha stabbiliti fil-Pjanijiet ta' Azzjoni għal-Liberalizzazzjoni tal-Viża (VLAPs);

1.  Jenfasizza l-importanza tal-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni, bil-komponenti tagħhom ta' Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva; jistieden lill-Istati Membri kollha li s'issa għadhom ma rratifikawx dawk il-ftehimiet biex jagħmlu dan malajr kemm jista' jkun, fir-rigward tat-tliet pajjiżi ta' assoċjazzjoni;

2.  Jilqa' l-progress li inkiseb s'issa mill-Georgia, mill-Moldova u mill-Ukrajna fl-implimentazzjoni tar-riformi meħtieġa skont il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u d-DCFTAs; jissottolinja l-ħtieġa li jingħata appoġġ sħiħ lill-awtoritajiet fit-twettiq tal-aġenda ta' riforma, u jistieden lill-Kummissjoni tagħmel kull sforz f'dan ir-rigward;

3.  Jissottolinja l-appoġġ b'saħħtu tiegħu għall-integrità territorjali tat-tliet pajjiżi; jistieden lill-Federazzjoni Russa ttemm l-okkupazzjoni fil-Krimea. u twaqqaf minnufih kwalunkwe involviment dirett jew indirett fil-kunflitt li għaddej fl-Ukrajna, kif ukoll fil-kunflitti ffriżati fil-Georgia u l-Moldova; jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 2015 li jestendi s-sanzjonijiet ekonomiċi kontra l-Federazzjoni Russa, wara li ma ssodisfatx il-ftehimiet ta' Minsk;

4.  Jikkundanna bl-aktar mod qawwi l-azzjonijiet li ttieħdu mir-Russja biex timmina jew ixxekkel it-triq pro-Ewropea li għażlu li jimxu t-tliet pajjiżi ta' assoċjazzjoni; jistieden lill-Moska toqgħod lura milli tkompli tinterferixxi fl-affarijiet interni ta' dawk il-pajjiżi, u jfakkar li kull pajjiż huwa liberu li jiddeċiedi l-futur tiegħu u li jagħżel l-alleanzi tiegħu;

5.  Jilqa' r-rapport reċenti tal-Kummissjoni dwar it-twettiq mill-Ukrajna u l-Georgia tal-kriterji kollha meħtieġa għall-ivjaġġar mingħajr viża fiż-żona Schengen; jissottolinja l-importanza li jingħata r-reġim tal-ivjaġġar mingħajr viża, bħala l-akar benefiċċju dirett u viżibbli tal-kooperazzjoni mill-qrib mal-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini ordinarji;

6.  Jissottolinja l-ħtieġa li l-aġenda tar-riforma titwettaq b'mod rigoruż, b'mod speċjali fl-oqsma tal-ġudikatura u tal-istat tad-dritt, u li jiġu miġġielda l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, bħala prerekweżiti importanti għall-iżvilupp soċjo-ekonomikau tat-tliet pajjiżi ta' assoċjazzjoni;

7.  Jissottolinja li s-soċjetà ċivili għandha rwol importanti fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni u tal-azzjonijiet relatati tal-gvernijiet u tal-parlamenti; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jingħataw il-mezzi u l-kapaċità biex iwettqu dan ir-rwol b'mod effikaċi, fit-tliet pajjiżi ta' assoċjazzjoni;

8.  Jenfasizza li l-iffirmar u r-ratifika tal-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni ma jikkostitwixxux l-għan finali tar-relazzjonijiet mal-UE, u jirrimarka li skont l-Artikolu 49 tat-TUE kwalunkwe Stat Ewropew ieħor jista' japplika sabiex isir membru tal-Unjoni Ewropea dment li jaderixxi mal-prinċipji tad-demokrazija, jirrispetta l-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem u tal-minoranzi, u jiżgura l-istat tad-dritt;

Il-Georgia

9.  Jilqa' l-progress li sar fl-implimentazzjoni tad-DCFTA u l-pass tajjeb li bih qiegħda titmexxa l-approssimazzjoni tal-legiżlazzjoni Georgjana mal-istandards tal-UE;

10.  Jilqa' l-progress miksub mill-Georgia matul dawn l-aħħar tliet snin fl-oqsma kollha koperti mill-erba' moduli tal-VLAP, u jfaħħar l-impenn li ntewra f'dan ir-rigward mill-awtoritajiet Georgjani;

11.  Jenfasizza li l-libertà tal-midja, il-libertà tal-espressjoni u l-pluralità tal-informazzjoni huma valuri fundamentali ta' soċjetà demokratika; jinsab imħasseb dwar l-effetti negattivi fuq il-pluralità tal-midja li jħallu każijiet bħal dak tal-kumpanija tax-xandir Rustavi 2; jistieden lill-awtoritajiet Georgjani jiggarantixxu l-pluraliżmu tal-midja u l-indipendenza editorjali, b'mod speċjali lejliet l-elezzjonijiet parlamentari tal-2016;

12.  Jissottolinja f'dan ir-rigward li l-proċedimenti ġudizzjarji għandhom ikunu trasparenti, imparzjali u ħielsa mill-motivazzjoni politika; jistieden lill-Georgia tkompli u timplimenta bis-sħiħ ir-riforma tal-ġudikatura, inkluż it-tisħiħ tal-indipendenza tagħha u d-depolitiċizzazzjoni tal-uffiċċju tal-prosekutur; jinsab imħasseb dwar l-użu estensiv tal-arrest preventiv, li għandu jkun miżura eċċezzjonali li tiġi applikata biss f'ċirkustanzi urġenti u mhux ambigwi;

13.  Jissottolinja li l-eżistenza ta' oppożizzjoni politika hija kruċjali għal sistema politika bilanċjata u matura, u jenfasizza li kwalunkwe att ta' vjolenza kontra membri ta' kwalunkwe partit politiku għandu jiġi investigat fil-pront u bir-reqqa;

Il-Moldova

14.  Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' stabbiltà politika li baqgħet tippersisti wara l-elezzjonijiet parlamentari tat-30 ta' Novembru 2014; jissottolinja li din is-sitwazzjoni hija ta' detriment għat-twettiq tar-riformi meħtieġa u għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u d-DCFTA;

15.  Jistieden lill-partiti pro-Ewropej fil-pajjiż biex jipparteċipaw f'taħdidiet serji dwar il-formazzjoni ta' gvern ġdid u stabbli li għandu jagħti spinta lill-proċess ta' riforma u jibni fuq il-progress li sar sa issa fl-avvanz tar-riformi settorjali u sabiex il-leġiżlazzjoni Moldovana tkun f'konformità mal-acquis tal-UE;

16.  Jissottolinja li jeħtieġ li jkun hemm aktar sforzi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, fil-ħolqien ta' ġudikatura indipendenti u depolitiċizzata, u biex tiġi stabbilizzata l-ekonomija tal-Moldova; jiddispjaċih dwar il-fatt li, minħabba l-instabbiltà politika tal-istituzzjonijet tal-Moldova u l-inabbiltà tagħhom li jwettqu dak li hu mistenni minnhom, l-assistenza finanzjarja tal-UE ġiet sospiża sa minn kmieni fl-2015;

17.  Jistieden lill-awtoritajiet jinvestigaw b'mod sħiħ u bir-reqqa l-iskandlu tal-korruzzjoni u s-serq ta' EUR 1 biljun mis-sistema bankarja sabiex dawk responsabbli jinġiebu quddiem il-ġustizzja;

L-Ukrajna

18.  Jesprimi l-apprezzament tiegħu għall-isforzi li saru mill-istituzzjonijiet Ukreni favur ir-riformi, minkejja s-sitwazzjoni interna diffiċli, u jilqa' l-implimentazzjoni tad-DCFTA mill-1 ta' Jannar 2016;

19.  Itenni l-appoġġ b'saħħtu tiegħu għas-sovranità u għall-integrità territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri tagħha rikonoxxuti internazzjonalment, u jikkundanna l-politika aggressiva u espansansjonista tar-Russja u l-appoġġ tagħha kontinwu u dirett lis-separatisti f'termini militiari, loġistiċi u finanzjarji, kif ukoll in-nuqqas ta' kwalunkwe rieda biex is-sitwazzjoni tiġi lura għan-normal u jiġu rispettati l-obbligi internazzjonali li l-awtoritajiet Russi stess impenjaw ruħhom għalihom; jinsab imħasseb bil-kbir bl-għadd dejjem jiżdied ta' ksur tal-waqfien mill-ġlied minn Ottubru 2015;

20.  Jiddeplora l-fatt li l-aggressjoni Russa li għadha għaddejja ħolqot sitwazzjoni umanitarja prekarja f'Donbas filwaqt li organizzazzjonijiet umanitarji Ukreni u internazzjonali mhumiex qed jingħataw aċċess għar-reġjuni okkupati; jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar l-isfida umanitarja kkawżata mill-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' aktar minn 1,5 miljun persuna spustata internament; jinsab imħasseb bil-kbir bil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea li hija okkupata mir-Russja, b'mod speċjali tas-sitwazzjoni mwiegħra tat-Tatari tal-Krimea;

21.  Jappella għall-ħelsien tal-ostaġġi, kif previst fil-ftehimiet ta' Minsk, u taċ-ċittadini Ukreni li huma miżmuma illegalment fil-Federazzjoni Russa, inklużi Nadiya Savchenko, Oleg Sentsov, Oleksandr Kolchenko u oħrajn;

22.  Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-isforzi biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni li għandha għeruq fondi ħafna fil-pajjiż, u jilqa' l-miżuri li ttieħdu mill-Parlament Ukren biex jiġi stabbilit qafas istituzzjonali għal dan l-għan;

23.  Jistenna li l-awtoritajiet Ukreni jimplimentaw b'mod rapidu u rigoruż id-dispożizzjonijiet tad-DCFTA u tal-Aġenda ta' Assoċjazzjoni; jissottolinja l-ħtieġa li jsir aktar progress f'numru ta' oqsma, inkluż il-proċess tar-riforma kostituzzjonali, tibdiliet fil-ġudikatura u l-istat tad-dritt, filwaqt li titqies b'mod speċjali s-sitwazzjoni finanzjarja diffiċli tal-pajjiż;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Istati Membri, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u tal-Federazzjoni Russa, lill-Assemblea Parlamentari Euronest, u lill-Assemblej Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

Avviż legali - Politika tal-privatezza