Procedure : 2015/3032(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0078/2016

Ingediende teksten :

B8-0078/2016

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0018

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 266kWORD 71k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de associatieovereenkomsten en de diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten met Georgië, Moldavië en Oekraïne (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de associatieovereenkomsten en de diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten met Georgië, Moldavië en Oekraïne (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de associatieovereenkomsten en de overeenkomsten over een diepe en brede vrijhandelsruimte tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, Moldavië en Oekraïne, anderzijds,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Georgië, Moldavië en Oekraïne en zijn recente verslag over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) en het Oostelijk Partnerschap,

–  gezien de gezamenlijke verklaring van de top van het Oostelijk Partnerschap (Riga, 21 en 22 mei 2015),

–  gezien de voortgangsverslagen over de tenuitvoerlegging door Georgië en Oekraïne van het actieplan voor visumliberalisering van 18 december 2015,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Georgië, Moldavië en Oekraïne alle de associatieovereenkomsten met hun diepe en brede vrijhandelsruimten hebben geratificeerd en zodoende hebben gekozen voor verdere politieke en economische integratie met de EU;

B.  overwegende dat alle drie de landen op hun grondgebied onopgeloste bevroren of aan de gang zijnde conflicten hebben waarbij Rusland een rol speelt als actief betrokken partij (Oost-Oekraïne), bezetter (Krim) of garant van de status quo (Abchazië en Zuid-Ossetië, Transnistrië);

C.  overwegende dat Moldavische burgers zonder visum naar de EU kunnen reizen sinds april 2014, terwijl de Commissie in december 2015 heeft aangegeven dat Georgië en Oekraïne voldoen aan alle vereisten in het actieplan visumliberalisering;

1.  benadrukt het feit dat de associatieovereenkomsten met hun componenten inzake een diepe en brede vrijhandelsruimte belangrijk zijn; verzoekt alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, deze overeenkomsten zo spoedig mogelijk te ratificeren, voor alle drie de landen die zich met de Unie willen associëren;

2.  is tevreden met de vooruitgang die Georgië, Moldavië en Oekraïne hebben geboekt met de tenuitvoerlegging van de hervormingen die in het kader van de associatieovereenkomsten en de diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten vereist zijn; onderstreept het feit dat de autoriteiten alle steun moeten krijgen om de hervormingsagenda uit te voeren en verzoekt de Commissie hiervoor alles in het werk te stellen;

3.  onderstreept dat het krachtig de territoriale integriteit van alle drie de landen steunt; verzoekt de Russische Federatie een einde te maken aan de bezetting van de Krim en onmiddellijk alle rechtstreekse en onrechtstreekse inmenging stop te zetten in het conflict dat aan de gang is in Oekraïne en in de bevroren conflicten in Georgië en Moldavië; is tevreden met het besluit van de Raad van 21 december 2015 om de economische sancties tegen de Russische Federatie te verlengen, als gevolg van de niet-uitvoering van de akkoorden van Minsk;

4.  veroordeelt in de allerkrachtigste bewoordingen de acties die Rusland onderneemt om de pro-Europese koers te ondermijnen of te laten mislukken waarvoor de drie landen die zich met de Unie willen associëren, hebben gekozen; verzoekt Moskou zich niet te mengen in de interne aangelegenheden van deze landen en herinnert eraan dat elk land vrij mag beslissen over zijn toekomst en vrij mag kiezen met wie het een bondgenootschap aangaat;

5.  is tevreden met het recente verslag van de Commissie waarin wordt vastgesteld dat Oekraïne en Georgië voldoen aan alle criteria waaraan moet worden voldaan voor reizen in de Schengenzone zonder visum; onderstreept het feit dat het belangrijk is de visumvrijstelling te verlenen, als meest direct en zichtbaar voordeel van nauwere samenwerking met de Europese Unie voor gewone burgers;

6.  onderstreept het feit dat de hervormingsagenda energiek moet worden voortgezet, met name op het gebied van het gerecht en de rechtsstaat en van de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, die belangrijke voorwaarden zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de drie landen die zich met de Unie willen associëren;

7.  onderstreept het feit dat het maatschappelijk middenveld een essentiële rol te spelen heeft inzake de controle van de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomsten en de hiermee verband houdende acties van regeringen en parlementen; benadrukt daarom het feit dat de organisaties van het maatschappelijk middenveld de middelen en capaciteit moeten krijgen om deze rol effectief te spelen, in alle drie de landen die zich met de Unie willen associëren;

8.  benadrukt het feit dat de ondertekening en de ratificering van de associatieovereenkomsten geen einddoel is van de betrekkingen met de EU en wijst erop dat overeenkomstig artikel 49 van het VEU elke Europese staat kan verzoeken lid te worden van de Europese Unie, mits hij de beginselen van democratie, de fundamentele vrijheden, de mensenrechten en de rechten van minderheden eerbiedigt en het functioneren van de rechtsstaat garandeert;

Georgië

9.  is tevreden met de vooruitgang die met de tenuitvoerlegging van de overeenkomst over een diepe en brede vrijhandelsruimte is geboekt en met het hoge tempo van de aanpassing van de Georgische wetgeving aan de normen van de EU;

10.  is tevreden met de vooruitgang die Georgië de laatste drie jaar heeft geboekt op alle terreinen die vallen onder de vier blokken van het actieplan visumliberalisering en prijs de Georgische autoriteiten om het engagement waarvan zij op dit gebied blijk geven;

11.  benadrukt het feit dat vrije media, vrije meningsuiting en pluriformiteit van de informatie fundamentele waarden zijn van een democratische samenleving; maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen voor de pluriformiteit van de media van zaken als die van de omroeporganisatie Rustavi 2; verzoekt de Georgische autoriteiten de pluriformiteit van de media en de onafhankelijkheid van de redacties te garanderen, met name aan de vooravond van de parlementsverkiezingen van 2016;

12.  onderstreept in verband hiermee dat gerechtelijke procedures transparant en onpartijdig moeten zijn en niet politiek gemotiveerd mogen zijn; verzoekt Georgië voort te gaan met de hervorming van het gerecht en deze ten volle ten uitvoer te leggen, inclusief een versterking van de onafhankelijkheid ervan en de depolitisering van de diensten van de openbaar aanklager; maakt zich zorgen over het verregaande gebruik van voorlopige hechtenis, die een uitzonderlijke maatregel moet zijn die alleen wordt toegepast in urgente en ondubbelzinnige omstandigheden;

13.  onderstreept het feit dat het bestaan van een politieke oppositie van cruciaal belang is voor een evenwichtig en uitgerijpt politiek systeem en benadrukt het feit dat elke daad van geweld tegen leden van welke politieke partij ook onmiddellijk grondig moet worden onderzocht;

Moldavië

14.  is bezorgd door het gebrek aan politieke stabiliteit dat heerst sinds de parlementsverkiezingen van 30 november 2014; onderstreept het feit dat deze situatie schadelijk is voor het voortzetten van de nodige hervormingen en het uitvoeren van de associatieovereenkomst en de overeenkomst over een diepe en brede vrijhandelsruimte;

15.  verzoekt de pro-Europese partijen in het land ernstige gesprekken aan te knopen over de vorming van een nieuwe, stabiele regering die het hervormingsproces nieuw leven kan inblazen en die kan voortbouwen op de vooruitgang die tot dusver is geboekt door de sectorale hervormingen verder uit te voeren en de Moldavische wet aan te passen aan het EU-acquis;

16.  onderstreept het feit dat bijkomende inspanningen nodig zijn voor het bestrijden van corruptie, het creëren van een onafhankelijk en gedepolitiseerd gerecht en het stabiliseren van de Moldavische economie; betreurt het feit dat door de politieke instabiliteit van de Moldavische instellingen en het feit dat deze geen resultaten kunnen afleveren, de financiële hulp van de EU sinds begin 2015 is opgeschort;

17.  verzoekt de autoriteiten een volledig en grondig onderzoek te voeren naar het corruptieschandaal en de diefstal van 1 miljard EUR uit het banksysteem en de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen;

Oekraïne

18.  spreekt zijn waardering uit over de hervormingsinspanningen die al door alle Oekraïense instellingen zijn geleverd, ondanks de moeilijke interne situatie, en is tevreden met de tenuitvoerlegging van de overeenkomst over een diepe en brede vrijhandelsruimte met ingang van 1 januari 2016;

19.  herhaalt dat het de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen krachtig steunt en veroordeelt Ruslands agressieve en expansionistische beleid en de voortdurende, directe militaire, logistieke en financiële steun van Rusland aan de separatisten, alsmede het ontbreken van de wil om de situatie te normaliseren en de internationale verplichtingen na te komen die de Russische autoriteiten op dit gebied zijn aangegaan; maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal schendingen van het staakt-het-vuren sinds oktober 2015;

20.  betreurt het feit dat de voortdurende Russische agressie in de Donbas een trieste humanitaire situatie heeft gecreëerd, terwijl de Oekraïense en internationale humanitaire organisaties de toegang tot de bezette gebieden wordt geweigerd; spreekt grote bezorgdheid uit over de humanitaire uitdaging die wordt gesteld door de levensomstandigheden van de meer dan 1,5 miljoen binnenlandse ontheemden; maakt zich grote zorgen over de schendingen van de mensenrechten in de door Rusland bezette Krim, met name de trieste situatie van de Krimtataren;

21.  vraagt de vrijlating van alle gegijzelden, overeenkomstig de akkoorden van Minsk, en van de Oekraïense burgers die illegaal worden vastgehouden in de Russische Federatie, inclusief Nadiya Savchenko, Oleg Sentsov, Oleksandr Kolchenko en anderen;

22.  benadrukt het feit dat de inspanningen moeten worden opgevoerd ter bestrijding van de diepgewortelde corruptie in het land en is tevreden met de stappen die worden ondernomen door het Oekraïense parlement om hiervoor een institutioneel kader in te stellen;

23.  verwacht dat de Oekraïense autoriteiten de bepalingen van de overeenkomst over een diepe en brede vrijhandelsruimte en de associatieagenda snel en rigoureus ten uitvoer leggen; onderstreept het feit dat verder vooruitgang moet worden geboekt op talrijke terreinen, inclusief het constitutionele hervormingsproces en aanpassingen van het gerecht en de rechtsstaat, in het bijzonder rekening houdend met de moeilijke financiële situatie van het land;

24.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de lidstaten, de regeringen en parlementen van de landen van het Oostelijk Partnerschap en van de Russische Federatie, de parlementaire vergadering Euronest, en de parlementaire vergaderingen van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Juridische mededeling - Privacybeleid