Procedura : 2015/3032(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0078/2016

Teksty złożone :

B8-0078/2016

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0018

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 339kWORD 80k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając układy o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu zawarte między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, z drugiej strony,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, a także niedawne sprawozdanie na temat przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) i Partnerstwa Wschodniego,

–  uwzględniając wspólną deklarację ze szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Rydze w dniach 21–22 maja 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdania z postępu prac w zakresie wykonania przez Gruzję i Ukrainę planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego z dnia 18 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Gruzja, Mołdawia i Ukraina ratyfikowały układy o stowarzyszeniu obejmujące pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu, wybierając drogę ściślejszej politycznej i gospodarczej integracji z Unią Europejską;

B.  mając na uwadze, że na terytoriach wszystkich trzech krajów występują nierozwiązane zamrożone konflikty lub trwają konflikty, w których Rosja odgrywa rolę czynnego uczestnika (wschodnia Ukraina), okupanta (Krym) lub gwaranta status quo (Abchazja i Osetia Południowa, Naddniestrze);

C.  mając na uwadze, że od kwietnia 2014 r. obywatele Mołdawii korzystają z bezwizowego wjazdu do UE, natomiast w grudniu 2015 r. Komisja wskazała, że Gruzja i Ukraina wypełniły wszystkie wymogi określone w planach działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego;

1.  podkreśla znaczenie układów o stowarzyszeniu zawierających postanowienia o pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu; wzywa wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do jak najszybszej ratyfikacji tych układów w odniesieniu do wszystkich trzech krajów stowarzyszonych;

2.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dotychczas przez Gruzję, Mołdawię i Ukrainę postępy we wdrażaniu reform wymaganych na mocy układów o stowarzyszeniu i pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu; podkreśla, że konieczne jest udzielenie władzom pełnego poparcia w ich dążeniu do realizacji programu reform oraz wzywa Komisję, by dołożyła wszelkich starań w tym celu;

3.  podkreśla swoje zdecydowane poparcie dla integralności terytorialnej wszystkich trzech krajów; wzywa Federację Rosyjską do zakończenia okupacji Krymu oraz do natychmiastowego zaprzestania wszelkiego bezpośredniego lub pośredniego angażowania się w konflikt trwający na Ukrainie, a także w zamrożone konflikty w Gruzji i Mołdawii; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z dnia 21 grudnia 2015 r. o przedłużeniu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w związku z niewypełnieniem przez nią porozumień mińskich;

4.  w najostrzejszych słowach potępia działania podejmowane przez Rosję w celu osłabienia lub zakłócenia proeuropejskiego kursu obranego przez trzy stowarzyszone kraje; wzywa Moskwę, by powstrzymała się od ingerencji w wewnętrzne sprawy tych krajów i przypomina, że każde państwo ma swobodę decydowania o swej przyszłości i wyborze sojuszy;

5.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne sprawozdanie Komisji w sprawie wypełnienia przez Ukrainę i Gruzję wszystkich kryteriów wymaganych do przyznania im prawa podróżowania bez wiz w strefie Schengen; podkreśla, że wprowadzenie systemu bezwizowego jest ważne, gdyż stanowi najbardziej bezpośrednią i widoczną korzyść, jaką zwykli obywatele odnoszą ze ściślejszej współpracy z Unią Europejską;

6.  podkreśla konieczność energicznej realizacji programu reform, zwłaszcza w dziedzinie sądownictwa i praworządności, oraz zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej, gdyż są to ważne warunki wstępne rozwoju społeczno-gospodarczego trzech stowarzyszonych krajów;

7.  podkreśla, że społeczeństwo obywatelskie odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu realizacji układów o stowarzyszeniu oraz związanych z nimi działań rządów i parlamentów; podkreśla w związku z tym, że organizacjom społeczeństwa obywatelskiego trzeba zapewnić środki i możliwości skutecznego wypełnienia tej roli we wszystkich trzech stowarzyszonych krajach;

8.  podkreśla, że podpisanie i ratyfikacja układów o stowarzyszeniu nie stanowią ostatecznego celu w stosunkach z UE i zwraca uwagę, że zgodnie z art. 49 TUE każde państwo europejskie może złożyć wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej pod warunkiem, że przestrzega zasad demokracji, szanuje podstawowe wolności oraz prawa człowieka i prawa mniejszości, a także zapewnia praworządność;

Gruzja

9.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione we wdrażaniu pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu oraz dobre tempo zbliżania ustawodawstwa gruzińskiego do standardów UE;

10.  z zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane przez Gruzję w ciągu ostatnich trzech lat we wszystkich obszarach objętych czterema blokami zagadnień w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego oraz pochwala zaangażowanie wykazane w tym zakresie przez władze Gruzji;

11.  podkreśla, że wolność mediów, wolność słowa i pluralizm informacji to podstawowe wartości demokratycznego społeczeństwa; wyraża zaniepokojenie niekorzystnym wpływem, jaki przypadki takie jak sprawa nadawcy Rustavi 2 wywierają na pluralizm mediów; wzywa władze Gruzji, by zagwarantowały pluralizm mediów i niezależność redakcyjną, zwłaszcza w przeddzień wyborów parlamentarnych w 2016 r.;

12.  podkreśla w związku z tym, że postępowania sądowe powinny być przejrzyste, bezstronne i pozbawione motywów politycznych; wzywa Gruzję, by kontynuowała i doprowadziła do końca reformę sądownictwa, między innymi wzmacniając jego niezależność i odpolityczniając prokuraturę; wyraża zaniepokojenie z powodu powszechnego stosowania tymczasowego aresztowania, które powinno być środkiem wyjątkowym, stosowanym wyłącznie w nagłych i jednoznacznych sytuacjach;

13.  podkreśla, że istnienie opozycji politycznej ma fundamentalne znaczenie dla stworzenia zrównoważonego i dojrzałego systemu politycznego oraz podkreśla, że wszelkie akty przemocy wobec członków każdej partii politycznej powinny być natychmiast dokładnie zbadane;

Mołdawia

14.  wyraża zaniepokojenie brakiem stabilności politycznej panującym od wyborów parlamentarnych z dnia 30 listopada 2014 r.; podkreśla, że taka sytuacja ma negatywny wpływ na wprowadzanie niezbędnych reform i wdrażanie układu o stowarzyszeniu i pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu;

15.  wzywa proeuropejskie partie w kraju, by podjęły poważne rozmowy na temat sformowania nowego stabilnego rządu, który ożywiłby proces reform i wykorzystał osiągnięte dotychczas postępy w realizacji reform sektorowych i harmonizacji prawa mołdawskiego z dorobkiem prawnym UE;

16.  podkreśla, że konieczne są dalsze wysiłki na rzecz zwalczania korupcji, stworzenia niezależnego i odpolitycznionego sądownictwa oraz stabilizacji gospodarki Mołdawii; ubolewa, że z powodu braku stabilności politycznej instytucji mołdawskich i niemożności spełnienia przez nie obietnic od początku 2015 r. została zawieszona unijna pomoc finansowa;

17.  wzywa władze, aby w pełni i dokładnie zbadały skandal korupcyjny i kradzież 1 mld EUR z systemu bankowego oraz postawiły winnych przed wymiarem sprawiedliwości;

Ukraina

18.  docenia wysiłki na rzecz reform poczynione już przez wszystkie instytucje Ukrainy pomimo trudnej sytuacji wewnętrznej oraz z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu;

19.  ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępia agresywną i ekspansjonistyczną politykę Rosji oraz jej stałe i bezpośrednie wsparcie wojskowe, logistyczne i finansowe dla separatystów, a także brak jakiejkolwiek woli unormowania sytuacji i wypełnienia międzynarodowych zobowiązań, które władze rosyjskie podjęły w tym zakresie; jest głęboko zaniepokojony rosnącą od października 2015 r. liczbą przypadków naruszenia zawieszenia ognia;

20.  ubolewa nad tym, że trwająca agresja rosyjska doprowadziła do tragicznej sytuacji humanitarnej w Donbasie, a ukraińskim i międzynarodowym organizacjom humanitarnym odmawia się wstępu na okupowane tereny; wyraża głębokie zaniepokojenie problemami humanitarnymi, jakie stwarzają warunki życia ponad 1,5 mln osób wewnętrznie przesiedlonych; jest głęboko zaniepokojony łamaniem praw człowieka na okupowanym przez Rosję Krymie, zwłaszcza tragiczną sytuacją Tatarów krymskich;

21.  wzywa do uwolnienia wszystkich zakładników, jak przewidziano w porozumieniach mińskich, oraz obywateli Ukrainy nielegalnie przetrzymywanych w Federacji Rosyjskiej, w tym Nadii Sawczenko, Ołeha Sencowa, Ołeksandra Kołczenki i innych;

22.  podkreśla konieczność nasilenia działań mających na celu zwalczanie głęboko zakorzenionej w tym kraju korupcji oraz z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez parlament ukraiński kroki na rzecz ustanowienia ram instytucjonalnych służących temu celowi;

23.  oczekuje od władz ukraińskich szybkiego i rygorystycznego wdrożenia postanowień pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu i programu stowarzyszeniowego; podkreśla, że konieczne są dalsze postępy w licznych obszarach, w tym proces reformy konstytucyjnej, zmiany w sądownictwie i w zakresie praworządności, przy czym szczególnie trzeba uwzględnić trudną sytuację finansową kraju;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim, rządom i parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy oraz Zgromadzeniu Parlamentarnemu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności