Návrh uznesenia - B8-0078/2016Návrh uznesenia
B8-0078/2016

NÁVRH UZNESENIA o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0068/2016

Postup : 2015/3032(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0078/2016
Predkladané texty :
B8-0078/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0078/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou

(2015/3032(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohody o pridružení/prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (AA/DCFTA) medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou na strane druhej,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gruzínsku, Moldavsku a Ukrajine, ako aj svoju nedávnu správu o revízii európskej susedskej politiky (ESP) a Východného partnerstva,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 21. – 22. mája 2015 v Rige,

–  so zreteľom na správy o pokroku Gruzínska a Ukrajiny v oblasti vykonávania akčného plánu týkajúceho sa liberalizácie vízového režimu z 18. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Gruzínsko, Moldavsko aj Ukrajina ratifikovali dohody o pridružení (AA) zahŕňajúce prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (DCFTA), čím si vybrali cestu užšej politickej a hospodárskej integrácie s Európskou úniou;

B.  keďže všetky tri krajiny majú na svojom území nevyriešené zmrazené alebo prebiehajúce konflikty, v ktorých Rusko zohráva úlohu ako aktívny účastník (východná Ukrajina), okupant (Krym) alebo garant statusu quo (Abcházsko a Južné Osetsko, Podnestersko);

C.  keďže moldavskí občania využívajú bezvízové cestovanie do EÚ od apríla 2014, pričom v decembri 2015 Komisia uviedla, že Gruzínsko a Ukrajina splnili všetky požiadavky stanovené v akčných plánoch liberalizácie vízového režimu (VLAP);

1.  zdôrazňuje význam dohôd o pridružení, ktoré zahŕňajú prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu; vyzýva všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali tieto dohody čo najskôr, a to so všetkými troma pridruženými krajinami;

2.  víta pokrok, ktorý Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina doteraz dosiahli vo vykonávaní reforiem požadovaných na základe AA a DCFTA; zdôrazňuje potrebu poskytnúť plnú podporu orgánom pri vykonávaní reformného programu a vyzýva Komisiu, aby na to vynaložila maximálne úsilie;

3.  zdôrazňuje svoju rozhodnú podporu územnej celistvosti všetkých troch krajín; vyzýva Ruskú federáciu, aby ukončila okupácia Krymu a okamžite ukončila akúkoľvek priamu alebo nepriamu účasť v prebiehajúcom konflikte na Ukrajine, ako aj v zmrazených konfliktoch v Gruzínsku a Moldavsku; víta rozhodnutie Rady z 21. decembra 2015 predĺžiť hospodárske sankcie voči Ruskej federácii z dôvodu neplnenia dohôd z Minska;

4.  čo najdôraznejšie odsudzuje kroky Ruska podniknuté s cieľom oslabiť alebo zmariť proeurópsky kurz zvolený troma pridruženými krajinami; vyzýva Moskvu, aby sa zdržala zasahovania do vnútorných záležitostí týchto krajín, a pripomína, že každá krajina môže slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti a výbere svojich spojencov;

5.  víta nedávnu správu Komisie o tom, že Ukrajina a Gruzínsko splnili všetky kritériá vyžadované pre schengenský bezvízový styk; zdôrazňuje význam umožnenia bezvízového režimu ako najpriamejšej a najviditeľnejšej výhody užšej spolupráce s Európskou úniou pre bežných občanov;

6.  zdôrazňuje potrebu rozhodne uskutočňovať reformný program, najmä v oblastiach súdnictva a právneho štátu, a bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu ako dôležité predpoklady pre sociálno-ekonomický rozvoj troch pridružených krajín;

7.  zdôrazňuje, že občianska spoločnosť má zohrávať kľúčovú úlohu pri monitorovaní vykonávania dohôd o pridružení a súvisiacich krokov vlád a parlamentov; zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby boli organizáciám občianskej spoločnosti poskytnuté prostriedky a kapacity na účinné plnenie tejto úlohy vo všetkých troch pridružených krajinách;

8.  zdôrazňuje, že podpísanie a ratifikácia dohôd o pridružení nepredstavujú konečný cieľ vo vzťahoch s EÚ, a poukazuje na to, že podľa článku 49 ZEÚ sa každý európsky štát môže uchádzať o členstvo v Európskej únii pod podmienkou, že dodržiava zásady demokracie, rešpektuje základné slobody, ľudské práva a práva menšín a zabezpečuje dodržiavanie zásad právneho štátu;

Gruzínsko

9.  víta pokrok dosiahnutý pri vykonávaní DCFTA a dobré tempo aproximácie gruzínskych právnych predpisov s normami EÚ;

10.  víta pokrok dosiahnutý Gruzínskom v uplynulých troch rokoch vo všetkých oblastiach zahrnutých do štyroch blokov VLAP a oceňuje odhodlanie, ktoré v tejto súvislosti preukázali gruzínske orgány;

11.  zdôrazňuje, že sloboda médií, sloboda prejavu a pluralita informácií sú základnými hodnotami demokratickej spoločnosti; vyjadruje obavu z nepriaznivého vplyvu káuz, akou bola napríklad kauza vysielacej spoločnosti Rustavi 2, na pluralitu médií; vyzýva gruzínske orgány, aby zaručili pluralitu médií a redakčnú nezávislosť, predovšetkým pred parlamentnými voľbami v roku 2016;

12.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že súdne konania by mali byť transparentné, nestranné a bez politickej motivácie; vyzýva Gruzínsko, aby pokračovalo v reforme súdnictva a plne ju implementovalo, vrátane posilnenia jeho nezávislosti a odpolitizovania prokuratúry; je znepokojený rozsiahlym využívaním vyšetrovacej väzby, ktorá by mala byť výnimočným opatrením uplatňovaným len za naliehavých a jednoznačných okolností;

13.  zdôrazňuje, že existencia politickej opozície je mimoriadne dôležitá, ak má existovať vyvážený a vyspelý politický systém, a zdôrazňuje, že každý násilný čin voči členom akejkoľvek politickej strany by sa mal rýchlo a dôkladne vyšetriť;

Moldavsko

14.  je znepokojený nedostatkom politickej stability, ktorý vládne od parlamentných volieb z 30. novembra 2014; zdôrazňuje, že táto situácia škodí presadzovaniu potrebných reforiem a vykonávaniu AA a DCFTA;

15.  vyzýva proeurópske strany v krajine, aby začali vážne rokovania o vytvorení novej, stabilnej vlády, ktorá by oživila reformný proces a využila doposiaľ dosiahnutý pokrok na presadenie odvetvových reforiem a zosúladenie moldavských právnych predpisov s acquis EÚ;

16.  zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie v boji proti korupcii, vytváraní nezávislého a odpolitizovaného súdnictva a stabilizácii moldavského hospodárstva; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že z dôvodu politickej nestability moldavských inštitúcií a ich neschopnosti splniť záväzky je od začiatku roku 2015 pozastavená finančná pomoc EÚ;

17.  vyzýva orgány, aby plne a dôsledne vyšetrili korupčný škandál a krádež 1 miliardy EUR z bankového systému a postavili zodpovedné osoby pred súd;

Ukrajina

18.  oceňuje úsilie, ktoré už vynaložili všetky ukrajinské inštitúcie v prospech reforiem napriek zložitej vnútornej situácii, a víta vykonávanie DCFTA od 1. januára 2016;

19.  potvrdzuje svoju rozhodnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a odsudzuje agresívnu a rozpínavú politiku Ruska a jeho neustálu priamu vojenskú, logistickú a finančnú podporu separatistov, ako aj nedostatok akejkoľvek vôle normalizovať situáciu a splniť medzinárodné záväzky, ktoré ruské orgány samy prijali na tento účel; je hlboko znepokojený rastúcim počtom porušení prímeria od októbra 2015;

20.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pokračujúca ruská agresia spôsobila katastrofálnu humanitárnu situáciu v Donbase, pričom ukrajinské a medzinárodné humanitárne organizácie majú zamietnutý vstup do okupovaných regiónov; vyjadruje hlboké znepokojenie nad humanitárnym problémom, ktorý predstavujú životné podmienky viac ako 1,5 milióna osôb vysídlených v rámci krajiny; vyjadruje hlboké znepokojenie nad porušovaním ľudských práv na Kryme okupovanom Ruskom, a najmä nad katastrofálnou situáciou krymských Tatárov;

21.  vyzýva na prepustenie všetkých rukojemníkov, ako sa predpokladá v dohodách z Minska, a ukrajinských občanov, ktorí sú protiprávne zadržiavaní v Ruskej federácii, vrátane Nade Savčenkovej, Olega Sencova, Oleksandra Kolčenka a ďalších;

22.  zdôrazňuje potrebu zintenzívniť úsilie v boji proti hlboko zakorenenej korupcii v krajine, a víta kroky prijaté ukrajinským parlamentom s cieľom ustanoviť inštitucionálny rámec na tento účel;

23.  očakáva, že ukrajinské orgány rýchle a dôkladne vykonajú ustanovenia DCFTA a programu pridruženia; zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok vo viacerých oblastiach vrátane procesu ústavnej reformy, zmien v súdnictve a právneho štátu, a to s osobitným zreteľom na ťažkú finančnú situáciu krajiny;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva a Ruskej federácie, Parlamentnému zhromaždeniu Euronest a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.