Процедура : 2015/3032(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0079/2016

Внесени текстове :

B8-0079/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 506kWORD 99k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP))


Кнут Флекенщайн, Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Дейвид Мартин, Никола Капуто, Анди Кристя, Никола Данти, Таня Файон, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Нина Гил, Илияна Малинова Йотова, Лиса Яконсари, Афзал Кан, Арне Лиц, Андрейс Мамикинс, Костас Мавридис, Марлене Мици, Сорин Моиса, Клеър Муди, Виктор Негреску, Норберт Нойзер, Пиер Антонио Панцери, Димитрис Пападакис, Йоан Мирча Пашку, Емилиян Павел, Тонино Пицула, Кати Пири, Йоахим Шустер, Тибор Сани, Борис Зала от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP))  
B8‑0079/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия (СА/ЗВССТ) между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, Република Молдова (наричана по-нататък „Молдова“) и Украйна, от друга страна,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Грузия, Молдова и Украйна, както и относно Европейската политика за съседство (ЕПС) и Източното партньорство,

–  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена в Рига на 21–22 май 2015 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията от 18 ноември 2015 г. относно прегледа на Европейската политика за съседство,

–  като взе предвид резултатите от заседанието на Съвета за асоцииране ЕС–Молдова от 16 март 2015 г., заседанието на Съвета за асоцииране ЕС–Грузия от 16 ноември 2015 г. и заседанието на Съвета за асоцииране ЕС–Украйна от 7 декември 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Грузия, Молдова и Украйна са държави от Източното партньорство, които избраха пътя на тясно политическо асоцииране и икономическа интеграция с ЕС посредством споразумения за асоцииране от най-съвременно поколение, които предвиждат създаването на задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия (СА/ЗВЗСТ);

Б.  като има предвид, че СА/ЗВССТ с Грузия и Молдова се прилагат временно от 1 септември 2014 г.;

В.  като има предвид, че на 1 януари 2016 г. ЕС и Украйна започнаха да прилагат временно задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), която съставлява неразделна част от подписаното през юни 2014 г. споразумение за асоцииране (СА); като има предвид, че политическата част от това споразумение за асоцииране влезе в сила на 1 ноември 2014 г.;

Г.  като има предвид, че в съответствие с тези споразумения за асоцииране тримата партньори са поели ангажимент за насърчаване и прилагане на реформи, основани на общи ценности по отношение на демокрацията, доброто управление, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, включително правата на лицата, които принадлежат към национални малцинства;

Д.  като има предвид, че развитите в тази рамка по-силни политически и икономически връзки ще доведат до по-голяма стабилност и просперитет за целия европейски континент;

1.  приветства успешното като цяло стартиране на прилагането на споразуменията за асоцииране и постепенното създаване на зоните за свободна търговия; настоява, че прилагането на СА/ЗВССТ и свързаните с тях програми за асоцииране трябва да бъде основен приоритет за ЕС и тримата партньори; възлага на Комисията да следи отблизо процеса на прилагане и да информира надлежно Парламента;

 

2.  подчертава значението на развитието на социалното измерение на партньорството в съответствие с разпоредбите на програмите за асоцииране и съответните конвенции на МОТ; настоятелно призовава всички страни да спазват поетите от тях ангажименти по отношение на основните трудови стандарти; призовава за обмен на най-добри практики и допълнителни усилия за насърчаване на достойните условия на труд и превръщането на неофициалната заетост в официална, развитието на стандарти за трудова сигурност, както и социалния диалог и пълното упражняване на профсъюзните права; счита, че това трябва да върви ръка за ръка със социално балансирани данъчни системи и с борбата срещу данъчните измами;

3.  счита, че особено за партньорските държави в икономическа криза целта на ЗВЗСТ преди всичко трябва да бъде постигането на видими и устойчиви подобрения на условията на живот на обикновените хора; подчертава, че прилагането на ЗВЗСТ, в съчетание с тежкото икономическо положение, ще постави сериозно предизвикателство пред украинската икономика и пазар на труда със социални последици, които не трябва да се пренебрегват; подчертава, че създаването на двустранни ЗВЗСТ с Украйна, Грузия и Молдова е ключов инструмент за една модерна, прозрачна и предвидима търговия, сближаване на нормативните уредби и постепенна икономическа интеграция на партньорите във вътрешния пазар на ЕС, както и за преки чуждестранни инвестиции, водещи до създаване на работни места и дългосрочен растеж и с крайна цел за създаването на едно по-широко икономическо пространство въз основа на правилата на СТО и зачитането на суверенния избор;

4.  отново заявява твърдата си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост и на трите партньорски държави в рамките на международно признатите им граници;

5.  приветства временното влизане в сила на 1 януари 2016 г. на ЗВССТ между ЕС и Украйна и изразява съжаление относно въвеждането на нови икономически санкции срещу Украйна от Руската федерация въпреки полаганите от страна на Украйна и ЕС сериозни и постоянни усилия да отговорят на опасенията ѝ; посочва, че тази мярка противоречи на Министерското споразумение от септември 2014 г. относно прилагането на разпоредбите от Минск; изразява твърдо убеждение, че практическите решения все още са постижими в рамките на гъвкавостта, предвидена в ЗВССТ, и в съответствие с правилата на СТО; ето защо призовава за продължаването на тристранния диалог на възможно най-високо равнище; поздравява Украйна за решимостта ѝ да започне да прилага разпоредбите на ЗВССТ; призовава за полагане на усилия за постигането на жизнеспособен modus vivendi с Евразийския икономически съюз;

6.  подкрепя ангажираната и многостранна финансова и техническа помощ, която ЕС и други финансови институции предоставят на Украйна и Грузия; изразява съжаление във връзка с това, че политическата ситуация в Молдова принуди ЕС да преустанови финансовата си помощ за страната; подчертава, че финансовата подкрепа от ЕС за всички негови партньори е обвързана с условието за конкретни мерки за реформа и че политическата стабилност също е важен елемент в това отношение; настоятелно призовава политическите сили в Молдова да ускорят текущите преговори и да сформират ново коалиционно правителство, което може да постигне напредък по процеса на реформи без по-нататъшно забавяне в полза на всички молдовски граждани; освен това подчертава, че е необходимо надлежно да се разследва банковият скандал, да се подведат под отговорност извършителите и да се гарантира връщането на откраднатите средства; счита, че настоящата банкова криза показва сериозната необходимост от системни подобрения в правната рамка с цел засилване на контрола и прозрачността на дейностите в банковия сектор;

7.  припомня, че предоставените средства сами по себе си не са достатъчни за стабилизирането на икономиката, нито може да се постигне някакъв устойчив успех без трайния ангажимент от страна на партньорите за предлагане и осъществяване на структурни реформи, гарантиране на повишаването на вътрешното търсене и постигане на социално сближаване;

8.  приветства усилията, положени от страна на грузинските и молдовските органи за постигнатите до момента резултати при хармонизирането на законодателството и стандартите, както е предвидено в ЗВССТ; приветства факта, че въпреки отрицателните икономически тенденции в региона износът от Грузия и Молдова към ЕС е нараснал през първите 12 месеца от прилагането на ЗВССТ, като вносът на ЕС от Грузия се е повишил с 15%, а общият му дял в износа на Молдова се е увеличил с 62%; счита, че е необходимо ускоряване на напредъка по отношение на санитарните и фитосанитарните стандарти; приветства факта, че до момента над 95% от съществуващите грузински стандарти по отношение на техническите пречки пред търговията са международни и европейски стандарти, което е от решаващо значение за участието на стопанските субекти в европейските вериги за създаване на стойност; призовава Молдова да адаптира националния план за действие в областите, в които са били отчетени закъснения;

9.  изразява съжаление относно факта, че корупцията продължава да е широко разпространена, въпреки напредъка в приемането на ново законодателство и създаването на институции за борба срещу корупцията; решително насърчава партньорските държави да се възползват напълно от предоставените от споразумението възможности и да удвоят усилията си за борба срещу корупцията, която възпрепятства тяхното социално-икономическо развитие; настоятелно призовава, в този контекст, за прилагането на законодателството за борба срещу корупцията и свързаните с нея планове за действие или стратегии; подчертава необходимостта от допълнителни усилия за изпълнението на съответните препоръки на Групата държави срещу корупцията (GRECO) и ОИСР;

10.  поздравява Грузия за нейната новаторска система за електронно възлагане на обществени поръчки, която значително увеличи прозрачността, ефикасността и отчетността, които са ключови фактори в борбата срещу корупцията; препоръчва критериите за възлагане да бъдат разширени отвъд простото съсредоточаване върху разходите; призовава Комисията да предостави консултации в тази връзка въз основа на най-доброто съотношение качество/цена, като се вземат предвид социалните критерии и критериите за устойчивост; призовава грузинските органи да ускорят подготовката за работна програма в областта на търговията и устойчивото развитие в тясна консултация със социалните партньори и други заинтересовани страни;

 

11.  изтъква значението на реформата на съдебната система, която гарантира гладкото функциониране, ефективността и независимостта на сектора, в съответствие с препоръките на Венецианската комисия;

12.  подчертава необходимостта да се продължи работата за модернизирането на публичната администрация, както на централно, така и на местно равнище, като предпоставка за прозрачното и ефективно демократично управление в услуга на всички граждани; призовава Комисията да утвърждава европейските принципи за публичната администрация, които са били определени от ОИСР/SIGMA, и да използва същата методология, която е била разработена за кандидатите за членство в ЕС;

13.  отново подчертава важността на интегрирането на гражданското общество в процесите на изготвяне на политиките и на реформи; приветства факта, че в прегледа на ЕПС се признава необходимостта от допълнителна подкрепа за организациите на гражданското общество на поднационално, национално и вътрешнорегионално равнище; отбелязва със загриженост обаче, че до момента организациите на гражданското общество в ЕС проявяват слаб интерес за участие в консултативните групи, предвидени в рамките на споразуменията за асоцииране; призовава Комисията да направи съответните заключения с оглед на засилването на тези механизми и гарантирането на техния представителен характер в съответствие с препоръките на Европейския икономически и социален комитет;

14.  приветства категорично последните доклади за напредъка по изпълнението на съответните планове за действие за либерализиране на визовия режим от страна на Грузия и Украйна, които бяха публикувани от Комисията на 18 декември 2015 г., и очаква представянето на свързаните с това законодателни предложения и одобрение; поздравява Молдова за доброто прилагане на действащия от април 2014 г. безвизов режим, който представлява добър пример за целия регион;

15.  отбелязва, че макар и трите държави да са постигнали напредък в областта на правата на човека и основните свободи, има необходимост от допълнителни структурни реформи за консолидиране на демокрацията и принципите на правовата държава; изразява задоволство от приемането на ново законодателство, за последно в Украйна, и на политики, които засилиха защитата срещу дискриминацията; при все това отбелязва, че лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) все още са подложени на преследване и заплахи от екстремистки групи, че ромската общност продължава да бъде изолирана и че жените се сблъскват с дискриминация и неравенство в социалния, икономическия и политическия живот;

16.  приветства напредъка, постигнат от Грузия в областта на правата на човека и основните свободи; призовава всички политически сили в Грузия да подобрят политическия климат посредством избягване на конфронтацията и поляризацията и осигуряване на междупартиен диалог в интерес на укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава, като се фокусират върху приоритети като икономическото развитие, социалните проблеми и по-нататъшното прилагане на СА/ЗВССТ; подчертава, че при по-нататъшното консолидиране на демокрацията в Грузия е особено важно да се осигури пространство за опозицията, да се гарантира, че задържането под стража в досъдебното производство се използва само като извънредна мярка, в съответствие със закона, с цел защита, наред с другото, на принципа на презумпцията за невиновност, както и да се укрепи плурализмът и независимостта на медиите и свободата на изразяване и на мнение;

 

17.  изразява задоволство от участието на трите държави във или асоциирането им с програми на ЕС, като например Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, „Мария Склодовска-Кюри“ и „Творческа Европа“; отбелязва, че това сътрудничество, което същевременно е от взаимна полза, предоставя на партньорските държави възможността да се запознаят с методите на работа и политиките на ЕС;

18.  подчертава значението на включените в СА/ЗВССТ разпоредби относно сътрудничеството в областта на енергетиката за сигурността на енергийните доставки и развитието на конкурентоспособни, прозрачни и недискриминационни енергийни пазари в съответствие с правилата и стандартите на ЕС, както и за енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност; подкрепя намерението на ЕС да засили пълната интеграция на енергийния пазар с Молдова, Украйна и Грузия посредством Енергийната общност и да намали енергийната зависимост, без да създава прекомерна тежест за частните домакинства; призовава ЕС и съответните правителства да разработят мерки за смекчаване на социалните трудности;

19.  подчертава необходимостта от непрекъснато гарантиране на съответствието на вътрешното законодателство с ангажиментите по ЗВССТ, както и по отношение на географските указания и правата на интелектуална собственост; счита, че митническите служби трябва да играят ключова роля при тяхното прилагане;

20.  припомня важната роля на националните парламенти за насърчаването на реформите и постепенното сближаване с достиженията на правото на ЕС; призовава за обмен на най-добри практики и за сключване на меморандуми за разбирателство въз основа на модела на подписания с Върховната рада на Украйна меморандум; приветства създаването и първите заседания на парламентарните комитети за асоцииране в съответствие със споразуменията за асоцииране и подчертава полезността на контактите между парламентарните представители в двустранен и многостранен контекст;

21.  приветства новия акцент на преразгледаната ЕПС и намерението на ЕС да засили сътрудничеството с партньорите си в областта на предотвратяването на конфликтите, борбата срещу тероризма и радикализацията и реформата в сектора на сигурността; счита, че това сътрудничество трябва да бъде значително и да бъде насочено към преодоляването на общи заплахи за сигурността и полагането на съвместни усилия за трайното уреждане на конфликти, включително посредством засилено участие в мисии по линия на ОПСО и дейности за обучение, както и действия за гарантиране на неразпространението на оръжия за масово унищожение и борбата с незаконния трафик на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ); отново изразява своята подкрепа за Мисията на ЕС за оказване на съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна (EUBAM), Консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM), както и за полаганите усилия за мирното разрешаване на конфликтите, засягащи трите държави;

22.  подчертава значението на повишаването на обществената осведоменост и видимост на достойнствата на споразумението за асоцииране, включително чрез редовни контакти с организациите на гражданското общество, както и улесняването и разпространяването на обективна, независима и безпристрастна информация в това отношение; призовава за полагането на съвместни усилия за борба с кампаниите за дезинформация и пропаганда в партньорските държави и държавите членки;

23.  изразява задоволство от почти пълното приключване на процесите на ратифициране в съответствие с националните процедури на държавите членки; отбелязва консултативния референдум в Нидерландия относно СА/ЗВССТ с Украйна и очаква с интерес резултата от него; призовава за бдителност по отношение на всяко неправилно тълкуване на обхвата на споразумението и припомня в частност факта, че СА/ЗВССТ касае укрепването на политическото и икономическото сътрудничество с Украйна, без само по себе си да предлага перспектива за членство; насърчава гражданите на Нидерландия да одобрят това важно партньорство в полза на Европа като цяло;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, както и на президентите, парламентите и правителствата на Грузия, Молдова и Украйна.

 

Правна информация - Политика за поверителност