Návrh usnesení - B8-0079/2016Návrh usnesení
B8-0079/2016

NÁVRH USNESENÍ o provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0068/2016

Postup : 2015/3032(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0079/2016
Předložené texty :
B8-0079/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0079/2016

Usnesení Evropského parlamentu o provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou

(2015/3032(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohody o přidružení / prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (AA/DCFTA) mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií, Moldavskou republikou (dále jen Moldavsko) a Ukrajinou na straně druhé,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Gruzii, Moldavsku a Ukrajině a o evropské politice sousedství a Východním partnerství,

–  s ohledem na společné prohlášení vydané na summitu o Východním partnerství, který se konal v Rize ve dnech 21.–22. května 2015,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dne 18. listopadu 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady přidružení EU-Moldavsko ze dne 16. března 2015, zasedání Rady přidružení EU-Gruzie ze dne 16. listopadu 2015 a zasedání Rady přidružení EU-Ukrajina ze dne 7. prosince 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Gruzie, Moldavsko a Ukrajina jsou země Východního partnerství, které si zvolily cestu úzkého politického přidružení a hospodářské integrace s EU prostřednictvím nejpokročilejšího typu dohod o přidružení, které umožňují vytvoření prohloubených a komplexních zón volného obchodu;

B.  vzhledem k tomu, že AA/DCFTA s Gruzií a Moldavskem byly prozatímně uplatňovány od 1. září 2014;

C.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2016 začaly EU a Ukrajina prozatímně uplatňovat prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, které jsou nedílnou součástí dohody o přidružení podepsané v červnu 2014; vzhledem k tomu, že politická část dohody o přidružení vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2014;

D.  vzhledem k tomu, že se tito tři partneři v souladu s dohodou o přidružení zavázali k prosazování a provádění reforem na základě společných hodnot, pokud jde o demokracii, řádnou správu, zásady právního státu, lidská práva a základní svobody, včetně práv příslušníků národnostních menšin;

E.  vzhledem k tomu, že silné politické a hospodářské vazby rozvíjené v tomto rámci přinesou větší stabilitu a prosperitu celému evropskému kontinentu;

1.  vítá celkově úspěšné zahájení provádění dohody o přidružení a postupné zavádění zón volného obchodu; trvá na tom, že provádění AA/DCFTA a související agendy by mělo být pro EU a tyto tři partnery nejvyšší prioritou; pověřuje Komisi, aby důkladně sledovala proces provádění a řádně o něm informovala Parlament;

2.  zdůrazňuje význam rozvoje sociálního rozměru tohoto partnerství v souladu s ustanoveními programů přidružení a příslušnými úmluvami Mezinárodní organizace práce; požaduje, aby všechny strany dodržovaly své závazky v oblasti základních pracovních norem; vyzývá k výměně osvědčených postupů a o vynaložení dalšího úsilí při prosazování důstojné práce a transformaci neformálního sektoru ve formální zaměstnání, při rozvoji norem bezpečnosti práce a také sociální dialog a plné uplatňování odborových práv; zastává názor, že je souběžně třeba usilovat o sociálně vyrovnaný daňový systém a bojovat proti daňovým únikům;

3.  zastává názor, že zejména pro partnerské země, které jsou zasaženy hospodářskou krizí, by cílem DCFTA mělo být především hmatatelné a udržitelné zlepšení životních podmínek běžných občanů; zdůrazňuje, že provádění DCFTA bude ve spojení s katastrofální hospodářskou situací pro ukrajinské hospodářství a trh práce velkou výzvou a bude mít sociální důsledky, které nelze opomenout; zdůrazňuje, že zavedení dvoustranných DCFTA s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem je zásadním nástrojem pro moderní, transparentní a předvídatelný obchod, sbližování právních předpisů a postupnou hospodářskou integraci partnerů na vnitřním trhu EU i pro přímé zahraniční investice, které povedou k vytváření pracovních míst a trvalému růstu, přičemž konečným cílem je vytvoření rozsáhlé hospodářské oblasti založené na zásadách WTO a respektování nezávislé volby;

4.  připomíná, že plně podporuje svrchovanost a územní celistvost těchto tří partnerů v rámci mezinárodně uznaných hranic;

5.  vítá skutečnost, že DCFTA mezi EU a Ukrajinou prozatímně vstoupila v platnost dne 1. ledna 2016, a vyjadřují politování nad skutečností, že Ruská federace zavedla nové hospodářské sankce proti Ukrajině, a to navzdory tomu, že Ukrajina neustále vyvíjela opravdové úsilí, aby rozptýlila obavy na ruské straně; poukazuje na to, že tyto kroky nejsou v souladu s dohodou na úrovni ministrů ze září 2014 o provádění minských ustanovení; je pevně přesvědčen, že skutečných řešení je stále možné dosáhnout v rámci flexibility, kterou DCFTA poskytuje, a která je v souladu s pravidly WTO; proto vyzývá k pokračování třístranného dialogu na nejvyšší možné úrovni; oceňuje odhodlání Ukrajiny zahájit provádění ustanovení DCFTA; vyzývá k tomu, aby bylo vynaloženo úsilí o dosažení smírného řešení s Euroasijskou hospodářskou unií;

6.  podporuje závazek mnohostranné finanční a technické pomoci Ukrajině a Gruzii ze strany EU a dalších finančních institucí; vyjadřuje politování nad politickou situací v Moldavsku, v jejímž důsledku byla EU nucena pozastavit této zemi finanční pomoc; zdůrazňuje, že finanční podpora EU pro všechny partnery je podmíněna skutečnými reformními kroky a že politická stabilita je v tomto ohledu rovněž důležitým prvkem; naléhavě žádá politické síly Moldavska, aby urychlily probíhající jednání a ustavily novou vládnoucí koalici, která by bez dalších prodlev mohla pokročit v reformním procesu, z něhož budou mít prospěch všichni moldavští občané; dále zdůrazňuje, že je nutné řádně prošetřit bankovní skandál, postavit odpovědné osoby před soud a zajistit navrácení odcizených finančních prostředků; zastává názor, že probíhající bankovní krize dokládá vážný nedostatek systémových zlepšení v právním rámci s cílem posílit kontroly a zvýšit transparentnost činnosti v odvětví bankovnictví;

7.  připomíná, že poskytnuté prostředky samotné nejsou pro stabilizaci ekonomiky dostatečné a že dosáhnout udržitelného úspěchu není možné bez trvalého odhodlání partnerů navrhnout a provést strukturální reformy, zajistit zvýšení domácí poptávky a dosáhnout sociální soudržnosti;

8.  oceňuje úsilí gruzínských a moldavských orgánů a doposud dosažené výsledky v oblasti harmonizace právních předpisů a norem, jak stanoví prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu; vítá skutečnost, že i přes negativní hospodářské trendy v tomto regionu vývoz z Gruzie a Moldavska za prvních 12 měsíců provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu vzrostl, přičemž dovoz do Evropy z Gruzie se zvýšil o 15 % a celkový podíl moldavského vývozu o 62 %; zastává názor, že je nutné urychlit pokrok v oblasti sanitárních a fytosanitárních norem; vítá skutečnost, že pokud jde o technické překážky, je v současnosti více než 95 % gruzínských norem mezinárodních a evropských, což je zásadně důležité pro účast hospodářských subjektů v evropských hodnotových řetězcích; vyzývá Moldavsko, aby upravila vnitrostátní akční plán v těch oblastech, kde byly zaznamenány prodlevy;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli bylo při přijímání nových právních předpisů a vytváření protikorupčních institucí dosaženo pokroku, je korupce stále velmi rozšířeným problémem; důrazně vybízí partnerské země, aby plně využívaly příležitostí, které jim dohoda skýtá, a aby zdvojnásobily své úsilí v boji proti korupci, která brání jejich socioekonomickému rozvoji; požaduje v této souvislosti provádění protikorupčních právních předpisů a souvisejících akčních plánů a strategií; zdůrazňuje, že je nutné vynaložit další úsilí o splnění příslušných doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) a organizace OECD;

10.  blahopřeje Gruzii k inovativnímu systému elektronického zadávání veřejných zakázek, jenž podstatně zvýšil transparentnost, efektivitu a odpovědnost, což jsou klíčové prvky v boji proti korupci; doporučuje, aby byla rozšířena kritéria pro udělování zakázek a aby nebyly brány v potaz pouze náklady; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu poskytovala poradenství výhradně na základě kritéria nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou a zároveň brala v úvahu sociální kritéria a kritéria udržitelnosti; vyzývá gruzínské orgány, aby po důkladné konzultaci se sociálními partnery a dalšími zúčastněnými partnery dokončily přípravy pracovního programu pro obchod a udržitelný rozvoj;

11.  zdůrazňuje, že je důležité provést v souladu s doporučeními Benátské komise reformu soudnictví, která zajistí řádně řádné fungování, účinnost a nezávislost tohoto odvětví;

12.  zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v modernizaci veřejné správy na ústřední a místní úrovni, což je předpoklad pro zajištění transparentní a účinné demokratické správy věcí veřejných sloužící všem občanům; vyzývá Komisi, aby podporovala evropské zásady veřejné správy, které byly stanoveny organizací OECD v programu SIGMA, a využívala metodik, jež byly vyvinuty pro kandidátské země, které se ucházejí o členství v EU;

13.  znovu opakuje, že je do procesů tvorby politik a reforem důležité zapojit občanskou společnost; vítá skutečnost, že z revize evropské politiky sousedství vyplývá, že je třeba poskytnout dodatečnou podporu organizacím občanské společnosti na regionální, celostátní a místní úrovni; se znepokojením však konstatuje, že EU dosud neprojevila přílišný zájem o zapojení organizací občanské společnosti do poradních skupin, jak stanoví dohody o přidružení; vyzývá Komisi, aby vypracovala patřičné závěry s cílem oživit tyto mechanismy a zajistit jejich reprezentativní charakter v souladu s doporučeními, která vydal Evropský hospodářský a sociální výbor;

14.  rozhodně vítá zprávy ze dne 18. prosince 2015 o pokroku Gruzie a Ukrajiny v oblasti provádění jejich akčních plánů pro uvolnění vízového režimu a očekává, že budou předloženy a schváleny příslušné legislativní návrhy; oceňuje, že Moldavsko od dubna 2014 řádně provádí bezvízový režim, a tím jde dobrým příkladem celému regionu;

15.  konstatuje, že ačkoli všechny tři země dosáhly v oblasti lidských práv a základních svobod pokroku, je i nadále třeba, aby byly prováděny strukturální reformy nezbytné k upevňování demokracie a právního státu; je potěšen, že byly přijaty nové právní předpisy, nejnověji na Ukrajině, a politiky posilující ochranu před diskriminací; konstatuje nicméně, že osoby LGBTI jsou nadále vystaveny pronásledování a hrozbám ze strany extremistických skupin, že romská komunita je stále odsouvána na okraj zájmu a že se ženy potýkají s diskriminací a nerovným zacházením v sociálním, hospodářském i politickém životě;

16.  vítá pokrok, kterého Gruzie dosáhla na poli lidských práv a základních svobod; vyzývá všechny politické síly v Gruzii, aby usilovaly o zlepšování politického klimatu v zemi tím, že se vyvarují konfrontace a polarizace a zajistí dialog mezi politickými stranami v zájmu posílení demokracie a právního státu, a že se zaměří na priority, jako jsou např. hospodářský rozvoj, sociální otázky a další uplatňování dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu; zdůrazňuje, že při dalším upevňování gruzínské demokracie je obzvlášť důležité zajistit, aby byl poskytován demokratický prostor opozičním politickým stranám a aby byla vyšetřovací vazba používána pouze jako mimořádné opatření v souladu s právními předpisy, zaručit dodržování zásady presumpce neviny a posílit pluralitu sdělovacích prostředků;

17.  vyjadřuje spokojenost s účastí těchto tří zemí na programech, jako je např. Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME), Horizont 2020, Erasmus+, program Marie Sklodowské Curie a Kreativní Evropa, nebo s jejich přidružením k těmto programům; konstatuje, že tato spolupráce je vzájemně prospěšná a poskytuje partnerským zemím příležitost seznámit se s pracovními metodami a politikami EU;

18.  zdůrazňuje význam ustanovení dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu týkajících se energetické spolupráce, jejíchž cílem je zabezpečit dodávky energie, zajistit rozvoj konkurenčních, transparentních a nediskriminačních energetických trhů v souladu s předpisy a normami EU a podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti; podporuje záměr EU dosáhnout plné integrace energetického trhu s Moldavskem, Ukrajinou a Gruzií prostřednictvím Energetického společenství a snížit energetickou závislost, aniž by přitom došlo k přílišnému zatěžování soukromých domácností; vyzývá EU a vlády dotčených států, aby vypracovaly opatření s cílem vytvořit sociální záchrannou síť;

19.  zdůrazňuje, že je nutné soustavně zajišťovat soulad interních právních předpisů se závazky přijatými v rámci prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, rovněž s ohledem na zeměpisná označení a práva k duševnímu vlastnictví; domnívá se, že při prosazování těchto ustanovení musí hrát klíčovou úlohu celní orgány;

20.  připomíná, že významnou úlohu v úsilí o reformy a postupné sbližování s acquis EU hrají vnitrostátní parlamenty; vyzývá k výměně osvědčených postupů a k uzavření memoranda o porozumění po vzoru memoranda podepsaného s Verchovnou radou Ukrajiny; vítá zřízení parlamentních výborů pro přidružení a konání jejich prvních schůzí v souladu s dohodami o přidružení a zdůrazňuje užitečnost kontaktů mezi poslanci na dvoustranné i vícestranné úrovni;

21.  vítá skutečnost, že revidovaná politika sousedství i EU jako celek se nyní více zaměřuje na spolupráci se svými partnery v oblasti předcházení konfliktům, boje proti terorismu a radikalizaci a reforem bezpečnostního sektoru; domnívá se, že tato spolupráce musí být dostatečně významná a musí řešit společné bezpečnostní hrozby a rozvoj společného úsilí v zájmu udržitelného řešení konfliktů, mimo jiné prostřednictvím posílené účasti na misích SBOP a výcvikových činnostech, jakož i prostřednictvím akcí proti šíření zbraní hromadného ničení a boje proti nezákonnému obchodu s ručními a lehkými zbraněmi (SALW); opakuje svou podporu misi EU pro pomoc na hranicích Moldavska a Ukrajiny (EUBAM), poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) a pozorovatelskou misi EU v Gruzii (EUMM) i snahám o mírové řešení konfliktů, jež mají dopad na tyto tři země;

22.  zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat povědomí veřejnosti o přínosech dohody o přidružení i její viditelnost, včetně pravidelných kontaktů s organizacemi občanské společnosti, jakož i zprostředkovávat a podporovat objektivní, nezávislé a nestranné informace o tomto tématu; vyzývá ke společnému úsilí v boji proti dezinformačním a propagandistickým kampaním jak v partnerských zemích, tak v členských státech;

23.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že jsou v souladu s vnitrostátními postupy členských států téměř dokončeny ratifikační procesy; bere na vědomí konzultativní referendum v Nizozemí o dohodě o přidružení / prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s Ukrajinou a se zájmem očekává jeho výsledek; vyzývá k opatrnosti, pokud jde o dezinterpretaci rozsahu dohody, a připomíná zejména skutečnost, že cílem dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu je posílení politické a hospodářské spolupráce s Ukrajinou, a že dohoda sama o sobě neposkytuje perspektivu členství; vybízí občany Nizozemí, aby schválili toto důležité partnerství přínosné pro celou Evropu;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost a prezidentům, parlamentům a vládám Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.