Procedure : 2015/3032(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0079/2016

Indgivne tekster :

B8-0079/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0018

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 279kWORD 78k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om gennemførelsen af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (2015/3032(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelsen af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (2015/3032(RSP))  
B8-0079/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder (AA/DCFTA'erne) mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Georgien, Republikken Moldova (herefter Moldova) og Ukraine på den anden side,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Georgien, Moldova og Ukraine samt om den europæiske naboskabspolitik (ENP) og Det Østlige Partnerskab,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Det Østlige Partnerskabs topmøde, der blev afholdt i Riga den 21.-22. maj 2015,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant af 18. november 2015 om "Revision af den europæiske naboskabspolitik",

–  der henviser til resultatet af mødet i Associeringsrådet EU-Moldova den 16. marts 2015, af mødet i Associeringsrådet EU-Georgien den 16. november 2015 og af mødet i Associeringsrådet EU-Ukraine den 7, december 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Georgien, Moldova og Ukraine deltager i Det Østlige Partnerskab, som har valgt en vej med tætte politiske forbindelser til og økonomisk integration med EU gennem udviklingen af de til dato mest vidtrækkende associeringsaftaler, som muliggør oprettelsen af vidtgående og brede frihandelsområder (AA/DCFTA'er);

B.  der henviser til, at AA/DCFTA'erne med Georgien og Moldova har været anvendt midlertidigt siden den 1. september 2014;

C.  der henviser til, at EU og Ukraine den 1. januar 2016 indledte en midlertidig anvendelse af det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA), som udgør en integreret del af den associeringsaftale (AA), der blev undertegnet i juni 2014; der henviser til, at den politiske del af denne AA trådte i kraft den 1. november 2014;

D.  der henviser til, at de tre partnere i overensstemmelse med disse AA'er har forpligtet sig til at fremme og gennemføre reformer, der bygger på fælles værdier med hensyn til demokrati, god regeringsførelse, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder rettigheder for personer, der tilhører nationale minoriteter;

E.  der henviser til, at de stærkere politiske og økonomiske bånd, som udvikles inden for denne ramme, vil øge stabiliteten og fremgangen for hele det europæiske kontinent;

1.  glæder sig over den vellykkede start på gennemførelsen af AA'erne og den gradvise oprettelse af frihandelsområder; insisterer på, at gennemførelsen af AA/DCFTA'erne og dertil knyttede associeringsdagsordener skal være en topprioritet for EU og de tre partnere; pålægger Kommissionen at overvåge gennemførelsen nøje og til at holde Parlamentet behørigt underrettet;

2.  understreger vigtigheden af at udvikle partnerskabets sociale dimension i overensstemmelse med bestemmelserne i associeringsdagsordenerne og de relevante ILO-konventioner; opfordrer indtrængende alle parter til at overholde deres forpligtelser om grundlæggende arbejdsstandarder; opfordrer til udveksling af bedste praksis og til at gøre en yderligere indsats for at fremme ordentligt arbejde, sikre, at uformel beskæftigelse bliver formel beskæftigelse, udvikle standarder for sikkerhed på arbejdsmarkedet og for den sociale dialog samt sikre fuld respekt for fagforeningsrettigheder; mener, at dette skal gå hånd i hånd med socialt afbalancerede skattesystemer og bekæmpelsen af skatteunddragelse;

3.  mener, at målet med DCFTA'erne først og fremmest må være at sikre håndgribelige og holdbare forbedringer af levevilkårene for almindelige mennesker, især i de partnerlande, der gennemlever en økonomisk krise; understreger, at gennemførelsen af DCFTA'en sammen med den vanskelige økonomiske situation vil udgøre en væsentlig udfordring for Ukraines økonomi og arbejdsmarked, som vil få sociale konsekvenser, der ikke må forsømmes; understreger, at indgåelsen af bilaterale DCFTA'er med Ukraine, Georgien og Moldova er et utroligt vigtigt redskab for en moderne, gennemsigtig og forudsigelig handel, reguleringsmæssig tilpasning og gradvis økonomisk integration af partnerne på EU's indre marked samt for direkte udenlandske investeringer, som vil føre til jobskabelse og langsigtet vækst samt til det endelige mål, som er at etablere et bredere økonomisk område baseret på WTO's regler og på respekten for suveræne valg;

4.  gentager sin støtte til alle tre partneres suverænitet og territoriale integritet inden for deres internationalt anerkendte grænser;

5.  glæder sig over, at DCFTA'en mellem EU og Ukraine træder midlertidigt i kraft den 1. januar 2016 og beklager Den Russiske Føderations indførelse af nye økonomiske sanktioner over for Ukraine, til trods for EU's og Ukraines alvorlige og fortsatte bestræbelser på at løse problemerne; påpeger, at dette er i strid med ministeraftalen om gennemførelsen af Minsk-bestemmelserne fra september 2014; er overbevist om, at det stadig er muligt at nå frem til praktiske løsninger inden for rammerne af fleksibiliteten i DCFTA'en og i overensstemmelse med WTO's regler; opfordrer derfor til at fortsætte den trilaterale dialog på det højest mulige niveau; roser Ukraine for dets vilje til at påbegynde gennemførelsen af bestemmelserne i DCFTA'en; opfordrer til, at der gøres en indsats for at opnå en holdbar modus vivendi med Den Eurasiske Økonomiske Union;

6.  Støtter den engagerede og mangesidede finansielle og tekniske assistance, som EU og andre finansielle institutioner yder til Ukraine og Georgien; beklager, at den politiske situation i Moldova tvang EU til at suspendere sin finansielle bistand til landet; understreger, at EU's finansielle støtte til alle dens partnere er betinget af konkrete reformtiltag, og at politisk stabilitet også er et vigtigt element i denne henseende; opfordrer indtrængende de politiske kræfter i Moldova til at fremskynde de igangværende forhandlinger og danne en ny regeringskoalition, som uden yderligere forsinkelse kan fremme reformprocessen til gavn for alle moldovere; understreger endvidere, at det er nødvendigt at efterforske bankskandalen, bringe de ansvarlige for en domstol og sikre tilbagelevering af stjålne midler; mener, at den aktuelle bankkrise viser vigtigheden af, at der foretages systemiske forbedringer i den retlige ramme med henblik på at styrke kontrollen med og gennemsigtigheden i aktiviteterne i banksektoren;

7.  minder om, at de midler, der stilles til rådighed, i sig selv ikke er tilstrækkelige til at stabilisere økonomien, og at der heller ikke kan opnås bæredygtig succes uden et fortsat engagement fra partnerne om at fremskynde og gennemføre strukturelle reformer, sikre en stigning i den indenlandske efterspørgsel og opnå social samhørighed;

8.  roser den indsats, som de georgiske og de moldoviske myndigheder har gjort med henblik på at opnå de hidtidige resultater for så vidt angår harmonisering af lovgivning og standarder i overensstemmelse med DCFTA'en; glæder sig over, at eksporten fra Georgien og Moldova til EU – på trods af de negative økonomiske tendenser i regionen – steg i løbet af de første 12 måneder af DCFTA-gennemførelsen, hvor EU's import fra Georgien steg med 15 %, og dens samlede andel i Moldovas eksport steg med 62 %; finder det nødvendigt, at der hurtigere gøres fremskridt på området for sundhedsmæssige og fytosanitære standarder; glæder sig over, at mere end 95 % af de eksisterende georgiske standarder med hensyn til tekniske handelshindringer er af international og europæisk karakter, hvilket er af afgørende betydning for, at de økonomiske aktører kan deltage i europæiske værdikæder; opfordrer Moldova til at tilpasse den nationale handlingsplan på områder, hvor der er konstateret forsinkelser;

9.  beklager, at korruption fortsat er udbredt, til trods for at der er gjort fremskridt med hensyn til vedtagelsen af ny lovgivning og etableringen af institutioner til bekæmpelse af korruption; opfordrer kraftigt partnerlandene til fuldt ud at udnytte de muligheder, som aftalen giver, og til at øge indsatsen for at bekæmpe korruption, som hæmmer deres socioøkonomiske udvikling; opfordrer i denne forbindelse indtrængende til at gennemføre lovgivningen til bekæmpelse af korruption og de dermed forbundne handlingsplaner eller strategier; understreger behovet for, at der gøres en yderligere indsats for at opfylde de relevante henstillinger fra Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco) og fra OECD;

10.  lykønsker Georgien med landets innovative offentlige e-indkøbssystem, som i væsentlig grad har øget gennemsigtigheden, effektiviteten og ansvarligheden, der er centrale faktorer i bekæmpelsen af korruption; anbefaler at udvide tildelingskriterierne, således at de ikke udelukkende fokuserer på gebyrer; opfordrer Kommissionen til at yde rådgivning herom baseret på det bedste forhold mellem pris og kvalitet og under hensyntagen til såvel sociale kriterier som til bæredygtighedskriterier; opfordrer de georgiske myndigheder til at fremskynde forberedelserne til et arbejdsprogram for handel og bæredygtig udvikling, idet de sikrer fuldstændig høring af arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter;

11.  påpeger vigtigheden af, at der i overensstemmelse med anbefalingerne fra Venedigkommissionen gennemføres en reform af retssystemerne, som sikrer en velfungerende samt effektiv og uafhængig sektor;

12.  fremhæver behovet for at fortsætte arbejdet med at modernisere den offentlige administration på centralt og lokalt niveau som en forudsætning for en gennemsigtig og effektiv demokratisk regeringsførelse til gavn for alle borgere; opfordrer Kommissionen til at fremme de europæiske principper om offentlig forvaltning, som er blevet identificeret af OECD/SIGMA, og til at gøre brug af de samme metoder, som er blevet udviklet til kandidater til EU-medlemskab;

13.  gentager vigtigheden af at inddrage civilsamfundet i politikudformning og reformprocesser; glæder sig over, at revisionen af den europæiske naboskabspolitik anerkender behovet for yderligere støtte til subnationale, nationale og intraregionale civilsamfundsorganisationer; bemærker imidlertid med bekymring, at der hidtil ikke har været stor interesse fra EU's civilsamfundsorganisationers side i at deltage i de rådgivende grupper som fastsat i associeringsaftalerne; opfordrer Kommissionen til at drage passende konklusioner med henblik på at styrke disse mekanismer og sikre deres repræsentative rolle i overensstemmelse med henstillingerne fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

14.  ser med stor tilfredshed på den nyeste og seneste fremskridtsrapport, som Kommissionen offentliggjorde den 18. december 2015, om Georgiens og Ukraines gennemførelse af deres respektive handlingsplaner for visumliberalisering, og ser frem til fremlæggelsen af de relaterede lovgivningsforslag og godkendelsen heraf; roser Moldova for den gode gennemførelse af den visumfri ordning, som har været gældende siden april 2014, og som udgør et godt eksempel for hele regionen;

15.  bemærker, at der er behov for yderligere strukturreformer for at konsolidere demokratiet og retsstatsprincippet, selv om alle tre lande har gjort fremskridt med hensyn til menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; udtrykker tilfredshed med vedtagelsen af ny lovgivning, senest i Ukraine, og af politikker, som har styrket beskyttelsen mod forskelsbehandling; bemærker imidlertid, at LGBTI-personer stadig oplever forfølgelse og trusler fra ekstremistiske grupper, at romasamfundet fortsat er marginaliseret, og at kvinder udsættes for forskelsbehandling og ulighed i det sociale, økonomiske og politiske liv;

16.  glæder sig over Georgiens fremskridt på menneskerettighedsområdet og på området for de grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer alle politiske kræfter i Georgien til at forbedre det politiske klima ved at undgå konfrontation og polarisering og ved at sikre bred politisk dialog med henblik på at styrke demokratiet og retsstatsprincippet samt til at fokusere på prioriterede områder, såsom økonomisk udvikling, sociale spørgsmål og yderligere gennemførelse af AA/DCFTA'en; understreger den særlige vigtighed af at konsolidere det georgiske demokrati yderligere ved at sikre, at der er plads til oppositionen, sikre, at varetægtsfængsling kun anvendes som en ekstraordinær foranstaltning i overensstemmelse med loven, beskytte princippet om uskyldsformodning og styrke mediernes pluralisme og uafhængighed samt menings- og ytringsfrihed;

17.  er tilfreds med de tre landes deltagelse i eller associering med EU's programmer, såsom programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) samt programmerne Horisont 2020-, Erasmus+, Marie Sklodowska Curie og Kreativt Europa; bemærker, at dette samarbejde ud over at være gensidigt fordelagtigt giver partnerlandene lejlighed til at sætte sig ind i EU's arbejdsmetoder og politikker;

18.  fremhæver betydningen af de AA/DCFTA-bestemmelser, der omhandler samarbejde omkring energiforsyningssikkerhed og udvikling af konkurrencedygtige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende energimarkeder i overensstemmelse med EU's regler og standarder samt for vedvarende energi og energieffektivitet; støtter EU's hensigt om at fremme fuld energimarkedsintegration med Moldova, Ukraine og Georgien gennem Energifællesskabet og mindske energiafhængigheden uden at overbebyrde private husholdninger; opfordrer EU og de berørte regeringer til at udarbejde foranstaltninger med henblik på at afbøde sociale problemer;

19.  understreger, at det er nødvendigt fortsat at sikre, at den interne lovgivning overholder forpligtelserne i DCFTA'en – også hvad angår geografiske betegnelser og intellektuelle ejendomsrettigheder; mener, at toldmyndighederne spiller en central rolle i håndhævelsen heraf;

20.  minder om den vigtige rolle, som de nationale parlamenter spiller med hensyn til at fremme reformer og sikre en gradvis tilnærmelse til gældende EU-ret; opfordrer til, at der udveksles bedste praksis og indgås aftalememoranda, der er baseret på modellen for det memoranda, der er indgået med Verkhovna Rada i Ukraine; glæder sig over oprettelsen af og de første møder i de parlamentariske associeringsudvalg i overensstemmelse med AA'erne og understreger nytteværdien af kontakten mellem parlamentarikere i såvel bilaterale som multilaterale fora;

21.  glæder sig over den reviderede europæiske naboskabspolitiks nye fokus på og EU's hensigt om at intensivere samarbejdet med vore partnere inden for konfliktforebyggelse, terrorbekæmpelse, bekæmpelse af radikalisering, og reform af sikkerhedssektoren; mener, at dette samarbejde skal være stærkt og sigte mod at tackle fælles trusler mod sikkerheden og udvikle fælles bestræbelser for en holdbar løsning på konflikter, herunder gennem øget deltagelse i FSFP-missioner og uddannelsesaktiviteter samt gennem iværksættelse af foranstaltninger til at sikre ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og bekæmpelse af ulovlig handel med håndvåben og lette våben (SALW); gentager sin støtte til EU's grænsebistandsmission i Moldova og Ukraine (EUBAM), Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) og EU's observatørmission i Georgien (EUMM) samt til indsatsen for en fredelig løsning af de konflikter, som berører de tre lande;

22.  fremhæver betydningen af at øge offentlighedens bevidsthed om og synligheden af fordelene ved associeringsaftalen, herunder ved hjælp af regelmæssig kontakt med civilsamfundsorganisationer, og af at lette og fremme objektiv, uafhængig og upartisk information i denne henseende; opfordrer til at gøre en fælles indsats for at bekæmpe misinformation og propagandakampagner i såvel partnerlandene som i medlemsstaterne;

23.  udtrykker tilfredshed med den snarlige afslutning af ratificeringsprocessen i overensstemmelse med de nationale procedurer i medlemsstaterne; noterer sig afholdelsen af den vejledende folkeafstemning i Nederlandene om AA/DCFTA'en med Ukraine og afventer med interesse resultatet heraf; opfordrer til årvågenhed med hensyn til enhver fejlagtig fortolkning af anvendelsesområdet for aftalen og minder navnlig om, at AA/DCFTA'en handler om at styrke det politiske og økonomiske samarbejde med Ukraine uden i sig selv at tilbyde medlemskab; opfordrer den nederlandske befolkning til at godkende dette vigtige partnerskab til gavn for Europa som helhed;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samt til præsidenterne, regeringerne og parlamenterne i Georgien, Moldova og Ukraine.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik