Resolutsiooni ettepanek - B8-0079/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0079/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise kohta

  15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala fraktsiooni S&D nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0068/2016

  Menetlus : 2015/3032(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0079/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0079/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0079/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise kohta

  (2015/3032(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia, Moldova Vabariigi (edaspidi „Moldova“) ja Ukraina vahelisi assotsieerimislepinguid / põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduspiirkondi,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Gruusia, Moldova ja Ukraina kohta, samuti Euroopa naabruspoliitika (ENP) ja idapartnerluse kohta,

  –  võttes arvesse 21.–22. mail 2015. aastal Riias toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisdeklaratsiooni,

  –  võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 18. novembri 2015. aasta ühisteatist „Euroopa naabruspoliitika ülevaade“,

  –  võttes arvesse ELi ja Moldova assotsiatsiooninõukogu 16. märtsi 2015. aasta kohtumise, ELi ja Gruusia assotsiatsiooninõukogu 16. novembri 2015. aasta kohtumise ning ELi ja Ukraina assotsiatsiooninõukogu 7. detsembri 2015. aasta kohtumise tulemusi,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et Gruusia, Moldova ja Ukraina on idapartnerluse riigid, kes on otsustanud liikuda ELiga tiheda poliitilise assotsieerumise ja majandusliku integreerumise suunas ning teha seda kõige arenenuma põlvkonna assotsieerimislepingu abil, millega nähakse ette põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade loomine;

  B.  arvestades, et Gruusia ja Moldovaga sõlmitud assotsieerimislepinguid / põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid on ajutiselt kohaldatud alates 1. septembrist 2014. aastal;

  C.  arvestades, et 1. jaanuaril 2016. aastal hakkasid EL ja Ukraina ajutiselt kohaldama põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda, mis moodustab 2014. aasta juunis allkirjastatud assotsieerimislepingu lahutamatu osa; arvestades, et kõnelause assotsieerimislepingu poliitiline osa jõustus 1. novembril 2014. aastal;

  D.  arvestades, et kooskõlas nende assotsieerimislepingutega on kõnealused kolm partnerit võtnud kohustuse edendada ja rakendada reforme, mis põhinevad niisugustel ühistel väärtustel nagu demokraatia, hea valitsemistava, õigusriigi põhimõte, inimõigused ja põhivabadused, sealhulgas rahvusvähemustesse kuuluvate isikute õigused;

  E.  arvestades, et poliitiliste ja majanduslike sidemete tugevdamine selles raamistikus toob endaga kaasa suurema stabiilsuse ja jõukuse kogu Euroopa mandril;

  1.  tunneb heameelt assotsieerimislepingute rakendamise üldiselt eduka alguse ja vabakaubanduspiirkondade järkjärgulise loomise üle; nõuab kindlalt, et assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute ning nendega seotud assotsieerimiskavade rakendamine peab olema ELi ja tema kolme partneri jaoks peamine prioriteet; teeb komisjonile ülesandeks jälgida tähelepanelikult rakendamisprotsessi ja hoida Euroopa Parlamenti sellega nõuetekohaselt kursis;

  2.  rõhutab, kui tähtis on partnerluse sotsiaalse mõõtme arendamine kooskõlas assotsieerimiskavade ja asjakohaste Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni sätetega; nõuab tungivalt, et kõik osalised peaksid kinni kohustustest, mille nad on võtnud tööõiguse põhireeglite osas; nõuab parimate tavade vahetamist ja täiendavate jõupingutuste tegemist, et edendada inimväärset tööd ning mitteametliku sektori ümberkujundamist ametlikuks tööks, tööhõivekindluse standardite arendamist ning sotsiaaldialoogi ning ametiühinguõiguste täielikku rakendamist; on seisukohal, et see peab toimuma käsikäes sotsiaalselt tasakaalustatud maksusüsteemidega ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitlusega;

  3.  on seisukohal, et eelkõige majanduskriisis olevate partnerriikide puhul peab põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute eesmärgiks olema eeskätt tavainimeste elamistingimuste käegakatsutav ja jätkusuutlik parandamine; rõhutab, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamine raske majandusliku olukorra kontekstis kujutab endast märkimisväärset väljakutset Ukraina majanduse ja tööturu jaoks koos sotsiaalsete tagajärgedega, mida ei tohi tähelepanuta jätta; rõhutab, et kahepoolsete põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade loomine Ukraina, Gruusia ja Moldovaga kujutab endast otsustava tähtsusega vahendit nüüdisaegse, läbipaistva ja prognoositava kaubanduse, regulatiivse lähenemise ja partnerite ELi siseturgu järkjärgulise majandusliku integreerumise saavutamiseks, samuti välismaiste otseinvesteeringute jaoks, millega kaasneb töökohtade loomine ja pikaajaline kasv ning mille lõppeesmärk on luua laiem majanduspiirkond, mis tugineb Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadele ja suveräänsete valikute austamisele;

  4.  kordab oma kindlat toetust kõigi kolme partneri suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele nende rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

  5.  tunneb heameelt ELi ja Ukraina vahelise põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu ajutise jõustumise üle 1. jaanuaril 2016. aastal ning peab kahetsusväärseks Ukraina suhtes uute majandussanktsioonide kehtestamist Venemaa Föderatsiooni poolt hoolimata Ukraina ja ELi tehtavatest tõsistest ja pidevatest jõupingutustest tegeleda Venemaa mureküsimustega; juhib tähelepanu asjaolule, et see käik on vastuolus Minski sätete rakendamist käsitleva 2014. aasta septembri ministrite kokkuleppega; on kindlalt veendunud, et praktilised lahendused on endiselt saavutatavad paindlikkuse raames, mis on ette nähtud põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepinguga, ning kooskõlas WTO eeskirjadega; nõuab seetõttu kolmepoolse dialoogi jätkamist võimalikul kõrgel tasandil; kiidab Ukrainat tema kindlameelse otsuse üle alustada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sätete rakendamist; nõuab jõupingutuste tegemist, et saavutada elujõuline modus vivendi Euraasia Majandusliiduga;

  6.  toetab ELi ja muude finantseerimisasutuste poolt Ukrainale ja Gruusiale antavat kindlat ja mitmetahulist rahalist ja tehnilist abi; peab kahetsusväärseks, et Moldova poliitiline olukord sundis Euroopa Liitu peatama kõnealusele riigile rahalise abi andmise; rõhutab, et ELi rahalise toetuse andmine kõikidele oma partneritele sõltub konkreetsetest reformisammudest ja et poliitiline stabiilsus on samuti seejuures oluline element; nõuab tungivalt, et Moldova poliitilised jõud kiirendaksid käimasolevaid läbirääkimisi ja moodustaksid uue valitsuskoalitsiooni, kes oleks võimeline lisaviivitusteta viima edasi reformiprotsessi kõikide moldovlaste hüvanguks; rõhutab ühtlasi vajadust uurida nõuetekohaselt pangandusskandaali, tuua selle eest vastutajad kohtu ette ja tagada varastatud rahaliste vahendite tagastamine; on seisukohal, et kestev panganduskriis näitab tõsist vajadust süsteemsete paranduste tegemise järele õigusraamistikus, et suurendada pangandussektori tegevuse kontrolli ja läbipaistvust;

  7.  tuletab meelde, et ainuüksi kättesaadavaks tehtud vahenditest ei piisa majanduse stabiliseerimiseks ja et püsivat edu ei ole võimalik saavutada partnerite jätkuva pühendumuseta struktuurireformide edendamisele ja rakendamisele, sisenõudluse suurendamise tagamisele ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisele;

  8.  peab kiiduväärseks Gruusia ja Moldova ametivõimude tehtud jõupingutuste tulemusi, mis on seni saavutatud õigusaktide ja standardite ühtlustamisel, nagu on ette nähtud põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingus; tunneb heameelt asjaolu üle, et hoolimata kõnealuses piirkonnas esinevatest negatiivsetest majandustrendidest kasvas põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise esimesel 12 kuul Gruusia ja Moldova eksport Euroopa Liitu, kusjuures ELi import Gruusiast suurenes 15 % ja selle üldine osakaal Moldova ekspordis kasvas 62 %; on seisukohal, et kiirendada tuleb edusammude tegemist sanitaar- ja fütosanitaarstandardite valdkonnas; tunneb heameelt asjaolu üle, et nüüdseks on rohkem kui 95 % kehtivatest tehniliste kaubandustõkete alastest Gruusia standarditest rahvusvahelised ja Euroopa standardid, mis on ülimalt oluline ettevõtjate osalemiseks Euroopa väärtusahelates; kutsub Moldovat üles kohandama riiklikku tegevuskava valdkondades, kus on täheldatud viivitusi;

  9.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et korruptsioon on endiselt laialt levinud, olgugi et edusamme on tehtud uute õigusaktide vastuvõtmisel ja korruptsioonivastase võitlusega tegelevate institutsioonide loomisel; julgustab tugevalt partnerriike kasutama täies ulatuses ära lepingu pakutavaid võimalusi ja mitmekordistama oma jõupingutusi võitluses korruptsiooni vastu, mis takistab nende sotsiaal-majanduslikku arengut; nõuab sellega seoses tungivalt korruptsioonivastaste õigusaktide ja nendega seotud tegevuskavade või strateegiate rakendamist; rõhutab vajadust teha täiendavaid jõupingutusi riikide korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) asjakohaste soovituste täitmisel;

  10.  avaldab Gruusiale tunnustust tema innovatiivse elektroonilise riigihanke süsteemi eest, mis on oluliselt suurendanud läbipaistvust, tõhusust ja vastutust, mis on korruptsioonivastase võitluse kesksed tegurid; soovitab pakkumuste hindamise kriteeriumide laiendamist nii, et ei keskendutaks üksnes kuludele; palub komisjonil anda sellealast nõu, tuginedes parimale hinna ja kvaliteedi suhtele ning võttes arvesse sotsiaalseid ja jätkusuutlikkuse kriteeriume; kutsub Gruusia ametivõime üles kiirendama ettevalmistuste tegemist kaubandust ja säästvat arengut käsitleva tööprogrammi koostamiseks sotsiaalpartnerite ja muude sidusrühmadega täielikult konsulteerides;

  11.  juhib tähelepanu sellele, kui oluline on kohtureform, millega tagatakse kõnealuse sektori hästi toimimine, tõhusus ja sõltumatus kooskõlas Veneetsia komisjoni soovitusega;

  12.  rõhutab vajadust jätkata tööd kesk- ja kohalikul tasandil avaliku halduse ajakohastamiseks, mis on kõikide kodanike teenistuses oleva läbipaistva ja tulemusliku demokraatliku valitsemistava eeltingimus; kutsub komisjoni üles edendama avalikku haldust käsitlevaid Euroopa põhimõtteid, mille on kindlaks määranud OECD/SIGMA, ja kasutama sama metoodikat, mis töötati välja ELi kandidaatriikide jaoks;

  13.  kordab, kui oluline on integreerida kodanikuühiskond poliitikakujundamisse ja reformiprotsessidesse; tunneb heameelt asjaolu üle, et ENP ülevaates tunnistatakse vajadust toetada veelgi riigitasandist madalama tasandi, riigitasandi ja piirkondadevahelisi kodanikuühiskonna organisatsioone; märgib siiski murelikult, et seni on ELi poole pealt olnud kodanikuühiskonna organisatsioonide huvi osaleda assotsieerimislepingutega ette nähtud nõuanderühmades väike; palub komisjonil teha sellest asjakohased järeldused, et ergutada kõnealuseid mehhanisme ja tagada nende esinduslik iseloom kooskõlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitustega;

  14.  tunneb suurt heameelt värskeimate eduaruannete üle, mille komisjon avaldas hiljuti 18. detsembril 2015. aastal selle kohta, kuidas Gruusia ja Ukraina rakendavad oma vastavaid viisanõude kaotamise tegevuskavasid, ning ootab nendega seotud seadusandlike ettepanekute esitamist ja heakskiitmist; avaldab Moldovale kiitust selle eest, et ta on alates 2014. aasta aprillist kehtivat viisavaba reisimise korda hästi rakendanud, olles seega kogu piirkonnale heaks eeskujuks;

  15.  märgib, et kuigi kõik kolm riiki on teinud edusamme inimõiguste ja põhivabaduste valdkonnas, on demokraatia ja õigusriigi põhimõtte tugevdamiseks vaja täiendavaid struktuurireforme; väljendab rahulolu sellega, et vastu on võetud uusi õigusakte (viimati Ukrainas) ja poliitikameetmeid, millega on tugevdatud kaitset diskrimineerimise eest; märgib siiski, et lesbid, geid, biseksuaalid, trans- ja intersoolised inimesed seisavad endiselt silmitsi tagakiusamise ja ähvardustega, mida teostavad äärmusrühmitused, ning et roma kogukonda marginaliseeritakse endiselt ning et naised seisavad silmitsi diskrimineerimise ja ebavõrdsusega ühiskondlikus, majandus- ja poliitilises elus;

  16.  tunneb heameelt edusammude üle, mida Gruusia on teinud inimõiguste ja põhivabaduste valdkonnas; kutsub kõiki Gruusia poliitilisi jõudusid üles parandama poliitilist õhkkonda, vältides vastandumist ja polariseerumist ning tagades erakondadevahelise dialoogi pidamise demokraatia ja õigusriigi põhimõtte tugevdamise huvides, keskendudes niisugustele prioriteetidele nagu majanduslik areng, sotsiaalsed mureküsimused ning assotsieerumislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu edasine rakendamine; rõhutab erilist tähtsust, mida omab Gruusia demokraatia edasisel tugevdamisel opositsioonile tegutsemisruumi tagamine, selle tagamine, et eelvangistust kasutatakse kooskõlas õigusega vaid erakorralise meetmena, et kaitsta muu hulgas süütuse presumptsiooni põhimõtet, ning massiteabevahendite mitmekesisuse ja sõltumatuse ning sõna- ja arvamusvabaduse suurendamine;

  17.  on rahul kõnealuse kolme riigi osalemisega sellistes ELi programmides nagu ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME), „Horisont 2020“, „Erasmus+“, Marie Skłodowska-Curie meede ja „Loov Euroopa“ või nende programmidega assotsieerumisega; märgib, et kõnealune koostöö annab vastastikku kasulik olles partnerriikidele võimaluse tutvuda ELi töömeetoditega ja poliitikaga;

  18.  rõhutab, kui tähtsad on assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu energiakoostööd käsitlevad sätted varustuskindluse ning konkurentsipõhiste, läbipaistvate ja mittediskrimineerivate energiaturgude arendamise jaoks kooskõlas ELi eeskirjade ja standarditega ning taastuvenergia ja energiatõhususe jaoks; toetab ELi kavatsust tõhustada täielikku energiaturu integreerimist Moldova, Ukraina ja Gruusiaga energiaühenduse kaudu ning vähendada energiasõltuvust kodumajapidamisi liigselt koormamata; palub ELil ja asjaomastel valitsustel töötada välja meetmed, et leevendada sotsiaalseid raskusi;

  19.  rõhutab vajadust tagada järjepidevalt siseriiklike õigusaktide vastavus põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepinguga võetud kohustustele, seda ka geograafiliste tähiste ja intellektuaalomandiõiguste osas; on seisukohal, et tolliteenistustel on selle teostamisel keskse tähtsusega roll;

  20.  tuletab meelde riikide parlamentide tähtsat rolli reformide edendamisel ning ELi õigustikule järkjärgulise lähenemise edendamisel; nõuab parimate tavade vahetamist ja vastastikuse mõistmise memorandumite sõlmimist Ukraina Ülemraadaga allkirjastatud memorandumi näite põhjal; tunneb heameelt parlamentaarsete assotsieerimiskomiteede loomise ja esimeste kohtumiste toimumise üle kooskõlas assotsieerimislepingutega ning rõhutab parlamendiliikmete omavaheliste kontaktide kasulikkust nii kahepoolsetes kui ka mitmepoolsetes raamistikes;

  21.  tunneb heameelt läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika uue fookuse ja ELi kavatsuse üle edendada meie partneritega tehtavat koostööd konfliktide ennetamise, terrorismi ja radikaliseerumise vastu võitlemise ning julgeolekusektori reformi valdkonnas; on seisukohal, et see koostöö peab olema sisuline ja selle eesmärk peab olema tegeleda ühiste julgeolekuohtudega ja ühiste jõupingutuste arendamine konfliktidele kestva lahenduse leidmiseks, sealhulgas ulatuslikuma osalemise kaudu ÜJKP missioonides ja koolitustegevuses ning meetmetes, mille eesmärk on tagada massihävitusrelvade leviku tõkestamine ning väike- ja kergrelvade salakaubaveo vastane võitlus; kordab oma toetust Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioonile Moldovas ja Ukrainas (EU BAM Moldova/Ukraine), Euroopa Liidu nõuandemissioonile Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) ja Euroopa Liidu vaatlusmissioonile Gruusias (EUMM Georgia), samuti jõupingutustele, mida tehakse kõnealust kolme riiki mõjutavate konfliktide rahumeelseks lahendamiseks;

  22.  rõhutab, kui tähtis on tõsta üldsuse teadlikkust assotsieerimislepingust tulenevatest väärtustest ja suurendada nende nähtavust, sealhulgas korrapäraste kontaktide abil kodanikuühiskonna organisatsioonidega, ning kui tähtis on hõlbustada ja edendada sellealase objektiivse, sõltumatu ja erapooletu teabe andmist; nõuab ühiste jõupingutuste tegemist, et võidelda väärteabe ja propagandakampaaniate vastu nii partnerriikides kui ka liikmesriikides;

  23.  väljendab rahulolu ratifitseerimisprotsesside läheneva lõpuleviimise üle kooskõlas liikmesriikide siseriiklike menetlustega; võtab teadmiseks Madalmaades konsultatiivse rahvahääletuse korraldamise Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle ning ootab huviga selle tulemusi; nõuab valvsust lepingu reguleerimisala mis tahes väärtõlgenduse suhtes ning tuletab eelkõige meelde asjaolu, et assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu eesmärk on tugevdada Ukrainaga tehtavat poliitilist ja majanduslikku koostööd omaette liikmesuse väljavaadet pakkumata; ergutab Madalmaade elanikke kiitma selle tähtsa partnerluse heaks Euroopa kui terviku hüvanguks;

  24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele ning Gruusia, Moldova ja Ukraina presidendile, parlamendile ja valitsusele.