Prijedlog rezolucije - B8-0079/2016Prijedlog rezolucije
B8-0079/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o provedbi sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0068/2016

Postupak : 2015/3032(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0079/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0079/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0079/2016

Rezolucija Europskog parlamenta  o provedbi sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom

(2015/3032(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sporazume o pridruživanju / područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, Republike Moldove (dalje u tekstu Moldova) i Ukrajine, s druge strane;

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Gruziji, Moldovi i Ukrajini te Europsku politiku susjedstva i Istočno partnerstvo,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu Istočnog partnerstva održanog u Rigi 21. i 22. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice od 18. studenoga 2015. o preispitivanju Europske politike susjedstva,

–  uzimajući u obzir ishod sjednice Vijeća za pridruživanje između Europske unije i Moldove održane 16. ožujka 2015., ishod sjednice Vijeća za pridruživanje između Europske unije i Gruzije održane 16. studenoga 2015. i ishod sjednice Vijeća za pridruživanje između Europske unije i Ukrajine održane 7. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Gruzija, Moldova i Ukrajina države Istočnog partnerstva koje su se odlučile za tješnje političko pridruživanje Europskoj uniji i gospodarsku integraciju potpisivanjem do sada najnaprednijeg oblika sporazuma o pridruživanju, kojim se stvara područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine;

B.  budući da se sporazumi o pridruživanju / sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom i Moldovom privremeno primjenjuju od 1. rujna 2014.;

C.  budući da su od 1. siječnja 2016. Europska unija i Ukrajina započele s privremenom primjenom područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, što je sastavni dio sporazuma o pridruživanju potpisanog u lipnju 2014.; budući da je politički dio tog sporazuma o pridruživanju stupio na snagu 1. studenoga 2014.;

D.  budući da su se ta tri partnera u skladu sa sporazumima o pridruživanju obvezala promicati i provoditi reforme koje se temelje na zajedničkim vrijednostima demokracije, dobrog upravljanja, vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući prava pripadnika nacionalnih manjina;

E.  budući da će snažnije političke i ekonomske veze ostvarene u okviru te suradnje donijeti veću stabilnost i blagostanje cijelom europskom kontinentu;

 

1.  pozdravlja općenito uspješan početak provedbe sporazuma o pridruživanju i postupnu uspostavu područja slobodne trgovine; podsjeća da provedba sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te s njima povezanih programa pridruživanja mora biti glavni prioritet Europske unije i njezina tri partnera; nalaže Komisiji da pomno prati postupak provedbe i o njemu propisno obavještava Parlament;

2.  naglašava da je važno razvijati socijalnu dimenziju partnerstva u skladu s odredbama programa o pridruživanju i relevantnih konvencija Međunarodne organizacije rada; potiče sve strane da poštuju svoje obveze o temeljnim standardima rada; poziva na razmjenu najboljih praksi te daljnji rad na promicanju dostojnog rada i preobrazbi neformalnog sektora u formalni rad, na razvoj standarda sigurnosti na radu te socijalni dijalog i potpuno uživanje sindikalnih prava; smatra da se to mora provoditi paralelno sa socijalno uravnoteženim poreznim sustavima i borbom protiv utaje poreza;

3.  smatra da cilj sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini, posebno za one partnerske zemlje koje prolaze ekonomsku krizu, prije svega treba biti konkretno i održivo unapređenje životnih uvjeta za obične građane; ističe da će provedba sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini uz istovremeno teško ekonomsko stanje biti velik izazov za ukrajinsko gospodarstvo i tržište rada te da se ne smiju zanemariti socijalne posljedice; naglašava da je uspostava bilateralnih područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Ukrajinom, Gruzijom i Moldovom ključan instrument za modernu, transparentnu i predvidivu trgovinu, regulatorno usklađivanje i postupnu ekonomsku integraciju tih partnera na unutarnje tržište Europske unije te za izravna strana ulaganja koja će omogućiti otvaranje radnih mjesta i dugoročni rast, a konačan je cilj stvaranje šireg gospodarskog područja koje bi se temeljilo na pravilima Svjetske trgovinske organizacije i poštovanju suverenih odluka;

4.  ponavlja da čvrsto podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih triju partnera unutar njihovih međunarodno priznatih granica;

5.  pozdravlja privremeno stupanje na snagu sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini između EU-a i Ukrajine 1. siječnja 2016. i žali zbog novih ekonomskih sankcija koje je Ruska Federacija uvela Ukrajini unatoč ozbiljnim i trajnim naporima Ukrajine i Europske unije da riješe taj problem; ističe da taj potez nije u skladu s dogovorom ministara iz rujna 2014. o provedbi odredbi Sporazuma iz Minska; čvrsto vjeruje da su još uvijek moguća praktična rješenja zahvaljujući fleksibilnosti koju pruža sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije; stoga poziva na nastavak trostranog dijaloga na najvišoj mogućoj razini; odaje priznanje Ukrajini na odlučnosti s kojom je započela provoditi odredbe sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; poziva da se uloži trud kako bi se ostvario održiv modus vivendi s Euroazijskom ekonomskom unijom;

6.  podržava odlučnu i višeslojnu financijsku i tehničku pomoć koju su Europska unija i druge financijske institucije pružile Ukrajini i Gruziji; žali zbog toga što je politička situacija u Moldovi natjerala Europsku uniju da obustavi svoju financijsku pomoć toj zemlji; naglašava da Europska unija svim svojim partnerima pruža financijsku podršku pod uvjetom da provode konkretne reforme te da je politička stabilnost u tom smislu također važan element; potiče političke snage u Moldovi da ubrzaju pregovore koji su u tijeku i da oforme novu vladajuću koaliciju koja će bez dodatnog odgađanja nastaviti s procesom reformi na dobrobit svih stanovnika Moldove; nadalje naglašava da je potrebno detaljno istražiti bankovni skandal, dovesti odgovorne pred lice pravde i osigurati povrat ukradenih sredstava; smatra da trenutačna bankovna kriza pokazuje koliko su uistinu potrebna sustavna poboljšanja pravog okvira kako bi se pojačale kontrola i transparentnost aktivnosti u bankovnom sektoru;

7.  podsjeća da sredstva stavljena na raspolaganje sama po sebi nisu dovoljna da se stabilizira gospodarstvo niti se bilo kakav održivi uspjeh može postići bez stalnog angažmana partnera da unaprijede i provedu strukturne reforme, osiguraju porast domaće potražnje i postignu socijalnu koheziju;

8.  pozdravlja napore nadležnih tijela Gruzije i Moldove i sve što su ona do sada postigla na području usklađivanja zakonodavstva i standarda prema sporazumu o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; pozdravlja činjenicu da je unatoč negativnim gospodarskim trendovima u regiji izvoz iz Gruzije i Moldove prema Europskoj uniji porastao u prvih 12 mjeseci provedbe sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini, s time da je uvoz iz Gruzije u Uniju porastao 15 %, a ukupan udio Unije u izvozu iz Moldove porastao je 62 %; smatra da je potrebno ubrzati napredak na području sanitarnih i fitosanitarnih standarda; pozdravlja činjenicu da je do sada više od 95 % postojećih gruzijskih standarda koji se odnose na tehničke prepreke trgovini međunarodnog i europskog podrijetla, što je ključno da bi gospodarski subjekti sudjelovali u europskim lancima vrijednosti; poziva Moldovu da prilagodi nacionalni akcijski plan na područjima na kojima su zabilježena kašnjenja;

9.  žali zbog činjenice da je korupcija i dalje vrlo raširena unatoč napretku postignutom donošenjem novih zakona i stvaranjem antikorupcijskih institucija; čvrsto podupire partnerske države da u potpunosti iskoriste prednosti koje im pruža sporazum te da udvostruče svoje napore u borbi protiv korupcije koja koči društveno-gospodarski razvoj; u tom kontekstu potiče provedbu antikorupcijskih zakona te povezanih akcijskih planova i strategija; naglašava da su potrebni dodatni napori kako bi se ispunile relevantne preporuke Skupine država protiv korupcije (GRECO) i OECD-a;

10.  čestita Gruziji na njezinom inovativnom sustavu za e-nabavu, kojim su znatno povećane transparentnost, učinkovitost i odgovornost, ključni faktori u borbi protiv korupcije; preporučuje da se kriteriji za odabir ponude prošire i više ne uzimaju u obzir samo troškove; poziva Komisiju da u tom pogledu pruži savjete na temelju najboljeg omjera cijene i kvalitete, vodeći računa o socijalnom kriteriju i kriteriju održivosti; poziva nadležna gruzijska tijela da ubrzaju pripreme za program rada o trgovini i održivom razvoju uz organizaciju detaljnog savjetovanja sa socijalnim partnerima i drugim dionicima;

11.  ističe važnost reforme pravosuđa kojom se jamči funkcionalnost, učinkovitost i nezavisnost tog sektora u skladu s preporukama Venecijanske komisije;

12.  naglašava da je potrebno nastaviti raditi na modernizaciji javne uprave na središnjoj i lokalnoj razini, što je preduvjet transparentnog i učinkovitog demokratskog upravljanja u službi svih građana; poziva Komisiju da promiče europska načela javne uprave koja je utvrdio OECD/SIGMA te da se koristi istom metodologijom kao i u slučaju država kandidatkinja za članstvo u Uniji;

13.  ponovno ističe koliko je važno uključiti civilno društvo u procese donošenja politika i reformi; pozdravlja činjenicu da je revizija Europske politike susjedstva potvrdila da je potrebna dodatna potpora za organizacije civilnog društva na lokalnoj, nacionalnoj i međuregionalnoj razini; zabrinut je jer primjećuje da do sada ipak nije bilo puno interesa među organizacijama civilnog društva iz Europske unije za sudjelovanje u savjetodavnim skupinama koje su predviđene sporazumima o pridruživanju; poziva Komisiju da donese odgovarajuće zaključke kako bi se ti mehanizmi oživjeli i zajamčila njihova reprezentativnost u skladu s preporukama Europskog gospodarskog i socijalnog odbora;

14.  snažno podupire najnovija izvješća koja je Komisija objavila 18. prosinca 2015. o napretku u provedbi akcijskih planova za liberalizaciju viznih režima u Gruziji i Ukrajini te željno iščekuje predstavljanje povezanih zakonodavnih prijedloga i njihovo odobravanje; čestita Moldovi na dobroj provedbi bezviznog režima uvedenog u travnju 2014., što je dobar primjer za cijelu regiju;

15.  svjestan je da, iako su sve tri zemlje ostvarile napredak na području ljudskih prava i temeljnih sloboda, postoji potreba za dodatnim strukturnim reformama kako bi se konsolidirale demokracija i vladavina prava; zadovoljan je zbog donošenja novih zakona, od kojih je posljednji donesen u Ukrajini, i politika kojima je ojačana zaštita od diskriminacije; napominje međutim da pripadnici zajednice LGBTI i dalje doživljavaju napade i prijetnje ekstremnih skupina, da je zajednica Roma i dalje marginalizirana te da su žene suočene s diskriminacijom i nejednakošću u društvenom, gospodarskom i političkom životu;

16.  pozdravlja napredak koji je Gruzija postigla na području ljudskih prava i temeljnih sloboda; poziva sve političke snage u Gruziji da poboljšaju političku klimu u zemlji tako što će izbjegavati sukobe i polarizaciju te omogućiti međustranački dijalog u cilju jačanja demokracije i vladavine prava te se usredotočiti na prioritete poput gospodarskog razvoja, socijalnih problema i daljnje provedbe sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; ističe da je za daljnje jačanje demokracije u Gruziji posebno važno osigurati prostor za oporbu, zajamčiti da se istražni zatvor primjenjuje samo iznimno i u skladu sa zakonom kako bi se između ostalog zaštitilo načelo pretpostavke nevinosti te da je važno ojačati pluralizam medija te neovisnost i slobodu izražavanja i mišljenja;

17.  zadovoljan je zbog sudjelovanja tih triju zemalja u programima EU-a ili njihove povezanosti s programima, kao što je Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME), Obzor 2020., Erasmus+, Marie Sklodowska Curie i Kreativna Europa; napominje da ta suradnja donosi prednosti svim stranama te da partnerskim zemljama pruža priliku da se upoznaju s načinom rada i politikama Europske unije;

18.  naglašava važnost odredbi sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini koje se odnose na energetsku suradnju u cilju postizanja sigurnosti opskrbe te razvoja konkurentnih, transparentnih i nediskriminatornih energetskih tržišta u skladu s pravilima i normama EU-a te u cilju obnovljivosti energije i energetske učinkovitosti; podržava namjeru EU-a da s pomoću Zajednice za energiju ojača potpunu integraciju energetskih tržišta Moldove, Ukrajine i Gruzije te da smanji energetsku ovisnost, a da pritom ne preoptereti privatna kućanstva; poziva EU i dotične vlade da osmisle mjere kojima bi se ublažili socijalni problemi;

19.  naglašava da je potrebno neprestano raditi na usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s obvezama iz sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te pritom poštovati oznake zemljopisnog podrijetla i pravo intelektualnog vlasništva; smatra da carinske službe imaju ključnu ulogu u provedbi tih odredbi;

20.  podsjeća da nacionalni parlamenti imaju važnu ulogu u promicanju reformi i postupnom približavanju pravnoj stečevini EU-a; poziva na razmjenu najboljih praksi te na sklapanje memoranduma o razumijevanju po uzoru na onaj koji je potpisan s ukrajinskom Verhovnom Radom; pozdravlja uspostavu parlamentarnih odbora za pridruživanje i njihove prve sjednice u skladu sa sporazumima o pridruživanju te ističe važnost kontakata među parlamentarcima i u bilateralnim i u multilateralnim odnosima;

21.  pozdravlja činjenicu da je nakon revizije Europska politika susjedstva usredotočena na suradnju s našim partnerima na području sprečavanja sukoba, borbe protiv terorizma, antiradikalizma i reforme sektora sigurnosti kao i namjeru Europske unije da pojača tu suradnju; smatra da ta suradnja treba biti konkretna te usmjerena na otklanjanje zajedničkih sigurnosnih prijetnji i razvijanje zajedničkih načina održivog rješavanja sukoba, između ostalog jačanjem suradnje u misijama i obukama u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike te u aktivnostima čiji je cilj neširenje oružja za masovno uništenje i borba protiv nezakonite trgovine malim i lakim oružjem; ponovno ističe da podupire misiju EU-a u Moldovi i Ukrajini za pomoć na granicama (EUBAM), savjetodavnu misiju EU-a za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) i promatračku misiju EU-a u Gruziji (EUMM) te da podupire napore uložene kako bi se na miran način razriješili sukobi između te tri zemlje;

22.  ističe važnost senzibiliziranja javnosti i boljeg objašnjavanja prednosti sporazuma o pridruživanju, između ostalog održavanjem redovitih kontakata s organizacijama civilnog društva, te važnost omogućavanja i promicanja objektivnog, nezavisnog i nepristranog informiranja o tim temama; poziva na zajedničku borbu protiv dezinformacija i propagandnih kampanja i u tim partnerskim zemljama i u Europskoj uniji;

23.  sa zadovoljstvom utvrđuje da je gotovo dovršen proces ratifikacije u skladu s nacionalnim postupcima u državama članicama; svjestan je savjetodavnog referenduma u Nizozemskoj o sporazumu o pridruživanju / sporazumu o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Ukrajinom i zainteresirano očekuje njegov ishod; poziva na pažnju kako bi se izbjeglo svako krivo tumačenje opsega sporazuma i posebno podsjeća da je cilj sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini pojačati političku i gospodarsku suradnju s Ukrajinom te da on sam po sebi ne znači put prema članstvu; potiče građane Nizozemske da odobre to važno partnerstvo za dobrobit cijele Europe;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje te predsjednicima, parlamentima i vladama Gruzije, Moldove i Ukrajine.