Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0079/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0079/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0068/2016

Eljárás : 2015/3032(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0079/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0079/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0079/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról

(2015/3032(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia, a Moldovai Köztársaság (a továbbiakban: Moldova) és Ukrajna között létrejött társulási megállapodásokra /mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekre (AA/DCFTA),

–  tekintettel a Grúziáról, Moldováról és Ukrajnáról, valamint az európai szomszédságpolitikáról és a keleti partnerségről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó, 2015. május 21–22-i rigai csúcstalálkozón kiadott együttes nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottság és a főképviselő/alelnök 2015. november 18-i, az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló közös közleményére,

–  tekintettel az EU–Moldova Társulási Tanács 2015. március 16-i ülésének, az EU–Grúzia Társulási Tanács 2015. november 16-i ülésének, valamint az EU–Ukrajna Társulási Tanács 2015. december 7-i ülésének kimenetelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Grúzia, Moldova és Ukrajna a keleti partnerség olyan országai, amelyek az EU-val való szorosabb politikai társulás és gazdasági integráció mellett döntöttek a jelenleg legelőrehaladottabb társulási megállapodások (AA) keretében, amelyek mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek (DCFTA) létrehozásáról rendelkeznek;

B.  mivel a Grúziával és Moldovával kötött AA/DCFTA-k ideiglenes alkalmazása 2014. szeptember 1-jén megkezdődött;

C.  mivel az EU és Ukrajna 2016. január 1. óta ideiglenesen alkalmazza a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget (DCFTA), amely a 2014. júniusban aláírt társulási megállapodás (AA) szerves részét képezi; mivel e társulási megállapodás politikai része 2014. november 1-jén hatályba lépett;

D.  mivel e társulási megállapodásokkal összhangban a három partner elkötelezte magát a demokrácia, a felelősségteljes kormányzás, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok – köztük a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai – tekintetében vallott közös értékeken alapuló reformok előmozdítása és végrehajtása mellett;

E.  mivel az e keretek között kialakított szorosabb politikai és gazdasági kötelékek az egész európai kontinens számára nagyobb stabilitást és jólétet hoznak majd;

1.  üdvözli a társulási megállapodások végrehajtásának összességében sikeres elindítását, és a szabadkereskedelmi térség fokozatos kialakítását; kitart amellett, hogy az EU-nak és a három partnerországnak kiemelt prioritásként kell kezelnie az AA/DCFTA-k és a velük összefüggő társulási menetrendek végrehajtását; felszólítja a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a végrehajtás folyamatát, és arról megfelelően tájékoztassa a Parlamentet;

2.  hangsúlyozza a partnerség szociális dimenziója kidolgozásának fontosságát, összhangban a társulási menetrendek és az ILO vonatkozó egyezményeinek rendelkezéseivel; sürgeti a feleket, hogy tartsák tiszteletben az alapvető munkaügyi normákkal kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat; felhív a bevált gyakorlatok cseréjére, és további erőfeszítések megtételére a tisztességes munkafeltételek előmozdítása és az informális ágazat hivatalos munkahelyekké való átalakítása, a munkavédelmi normák kialakítása, valamint a szociális párbeszéd előmozdítása és a szakszervezeti jogok teljes körű tiszteletben tartása érdekében; úgy véli, hogy mindezt társadalmilag kiegyensúlyozott adórendszerek kialakításának és az adócsalás elleni küzdelemnek kell kísérnie;

3.  úgy ítéli meg, hogy különösen a gazdasági válságban lévő partnerországok esetében mindenekelőtt azt kell a DCFTA-k céljának tekinteni, hogy azok kézzelfogható és fenntartható javulást eredményezzenek a mindennapi emberek életkörülményeiben; hangsúlyozza, hogy a DCFTA végrehajtása a jelenlegi kritikus gazdasági helyzetben jelentős kihívást jelent majd az ukrán gazdaság és munkaerőpiac számára, és olyan társadalmi következményekkel járhat, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni; hangsúlyozza, hogy a kétoldalú DCFtA-k megkötése Ukrajnával, Grúziával és Moldovával alapvető eszköz a korszerű, átlátható és kiszámítható kereskedelem, a szabályozások közelítése és a partnerek uniós belső piacba történő fokozatos gazdasági integrációja, valamint a közvetlen külföldi befektetések szempontjából, amelyek munkahelyteremtést és hosszú távú növekedést eredményeznek, és amelyek végső célja a WTO szabályain és a résztvevők szuverén döntéseinek tiszteletben tartásán alapuló, szélesebb körű gazdasági térség jövőbeli létrehozása;

4.  megismétli, hogy határozottan támogatja mindhárom fél szuverenitását és területi integritását, a nemzetközileg elismert határaikon belül;

5.  üdvözli az EU és Ukrajna közötti DCFTA 2016. január 1-jei ideiglenes hatálybalépését, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Oroszországi Föderáció újabb gazdasági szankciókat vezetett be Ukrajnával szemben annak ellenére, hogy Ukrajna és az EU komoly és folyamatos erőfeszítéseket tett az orosz fél aggodalmainak eloszlatására; rámutat, hogy ez a lépés sérti a minszki rendelkezések végrehajtásáról szóló 2014. szeptemberi miniszteri megállapodást; határozott meggyőződése, hogy a DCFTA által biztosított rugalmasság keretein belül és a WTO szabályaival összhangban továbbra is lehetséges gyakorlati megoldásokat találni a problémákra; ezért kéri a háromoldalú párbeszéd folytatását a lehető legmagasabb szinten; elismerését fejezi ki Ukrajna azon határozott szándéka láttán, hogy megkezdi a DCFTA rendelkezéseinek végrehajtását; erőfeszítéseket kér annak érdekében, hogy egy működőképes modus vivendi-t dolgozzanak ki az Eurázsiai Gazdasági Unióval;

6.  támogatja az EU és más pénzügyi intézmények által megígért többoldalú pénzügyi és technikai segítségnyújtást Ukrajna és Grúzia részére; sajnálja, hogy a moldovai politikai helyzet miatt az Unió kénytelen volt felfüggeszteni az országnak nyújtott pénzügyi támogatást; hangsúlyozza, hogy az EU konkrét reformintézkedések feltételéhez köti a partnereinek nyújtott pénzügyi támogatást, és hogy a politikai stabilitás is a lényeges feltételek közé tartozik; sürgeti a moldovai politikai erőket, hogy gyorsítsák fel a folyamatban lévő tárgyalásokat, és alakítsanak új kormánykoalíciót, amely további késedelem nélkül elő tudja mozdítani az összes moldovai polgár javát szolgáló reformfolyamatot; hangsúlyozza továbbá, hogy megfelelő módon ki kell vizsgálni a bankbotrányt, a felelősöket bíróság elé kell állítani, és biztosítani kell az ellopott pénzek visszaszolgáltatását; úgy véli, hogy a folyamatban lévő bankválság jól mutatja, hogy sürgető szükség van a jogi keret rendszerszintű javítására a bankszektorban zajló tevékenységek ellenőrzésének és átláthatóságának megerősítése érdekében;

7.  emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök önmagukban nem elegendőek a gazdaság stabilizálásához, és semmilyen fenntartható siker nem érhető el a partnerek az iránti töretlen elkötelezettsége nélkül, hogy strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, biztosítsák a hazai kereslet megerősödését, és a társadalmi kohézió elérését;

8.  üdvözli a grúziai és moldovai hatóságok által eddig tett erőfeszítéseket és elért eredményeket a jogszabályok és szabványok harmonizációja terén, a DCFTA-ban előírtak szerint; üdvözli, hogy a régióbeli negatív gazdasági folyamatok ellenére a Grúziából és Moldovából az EU-ba érkező export a DCFTA végrehajtásának első 12 hónapjában nőtt, ami a Grúziából származó uniós behozatal terén 15%-os, a Moldovából érkező behozatal terén 62%-os növekését jelent; úgy véli, hogy a közegészségügyi és növény-egészségügyi normák terén fel kell gyorsítani az előrelépéseket; a kereskedelem technikai akadályaival összefüggésben üdvözli, hogy a grúziai szabványok több mint 95%-a ma már nemzetközi és európai szabvány, ami kulcsfontosságú a gazdasági szereplők európai értékláncokba való bekapcsolódása szempontjából; felszólítja Moldovát, hogy nemzeti cselekvési tervét igazítsa ki azokon a területeken, ahol késedelem figyelhető meg;

9.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a korrupció továbbra is széles körben elterjedt, annak ellenére, hogy előrelépés történt az új jogszabályok elfogadása és a korrupcióellenes intézmények létrehozása terén; határozottan arra ösztönzi a partnerországokat, hogy teljes mértékben használják ki a megállapodás által kínált lehetőségeket, és fokozzák erőfeszítéseiket a gazdasági és társadalmi fejlődést gátló korrupció viszaszorítása érdekében; ezzel összefüggésben felszólít a korrupció elleni jogszabályok és az ahhoz kapcsolódó cselekvési tervek vagy stratégiák sürgős végrehajtására; hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség a Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) és az OECD kapcsolódó ajánlásainak végrehajtása érdekében;

10.  gratulál Grúziának innovatív elektronikus közbeszerzési rendszeréhez, amely jelentősen növelte az átláthatóságot, a hatékonyságot és az elszámoltathatóságot, amelyek kulcsfontosságú tényezők a korrupció elleni küzdelemben; ajánlja az odaítélési kritériumok kibővítését a költségek egyedüli szempontként való figyelembevétele helyett; felhívja a Bizottságot, hogy szolgáljon tanáccsal e tekintetben a legjobb ár-minőség arány alapján, figyelembe véve társadalmi és fenntarthatósági kritériumokat is; felszólítja a grúz hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló munkaprogram előkészítését, a szociális partnerekkel és egyéb érdekelt felekkel folytatott teljes körű konzultáció mellett;

11.  rámutat az igazságügyi reform fontosságára, amely biztosítja az ágazat jó működését, hatékonyságát és függetlenségét, összhangban a Velencei Bizottság ajánlásával;

12.  hangsúlyozza, hogy tovább kell munkálkodni a közigazgatás modernizálásán, központi és helyi szinten egyaránt, mivel ez a polgárok szolgálatában végzett átlátható és hatékony demokratikus kormányzás előfeltétele; felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az OECD/SIGMA által kidolgozott európai közigazgatási elveket, és ugyanazt a módszertant használja, amely az uniós tagjelölt országok számára lett kidolgozva;

13.  ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a civil társadalmat bevonják a politikai döntéshozatalba és a reformfolyamatokba; üdvözli, hogy az ESZP felülvizsgálata elismeri a szubnacionális, nemzeti és régióközi civil társadalmi szervezetek további támogatásának szükségességét; ugyanakkor aggodalommal veszi tudomásul, hogy eddig csak csekély érdeklődés mutatkozott az EU és a civil társadalmi szervezetek részéről a társulási megállapodásokban előírt tanácsadó csoportokban való részvétel iránt; felhívja a Bizottságot, hogy vonjon le megfelelő következtetéseket, hogy megerősítse e mechanizmusokat, és biztosítsa azok képviseleti jellegét az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ajánlásaival összhangban;

14.  határozottan üdvözli a vízumliberalizációs cselekvési tervek Grúzia és Ukrajna általi végrehajtásáról szóló, a Bizottság által 2015. december 18-án közzétett legutóbbi előrehaladási jelentéseket, és várakozással tekint az ehhez kapcsolódó jogalkotási javaslatok előterjesztése és azok jóváhagyása elé; elismerését fejezi ki Moldovának a 2014. április óta működő vízummentességi rendszer megfelelő végrehajtásáért, ami jó példát mutat az egész régió számára;

15.  megjegyzi, hogy miközben az emberi jogok és az alapvető szabadságok tekintetében mindhárom ország haladást ért el, további strukturális reformokra van szükség a demokrácia és a jogállamiság megszilárdítása terén; elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy olyan új jogszabályok és szakpolitikák elfogadására került sor – a legutóbb Ukrajnában –, amelyek megerősítették a hátrányos megkülönböztetés elleni védelmet; megjegyzi azonban, hogy az LMBTI-személyek továbbra is ki vannak téve üldözésnek és fenyegetéseknek szélsőséges csoportok részéről, a roma közösség továbbra is perifériára szorul, és a nőket hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség sújtja a társadalmi, gazdasági és politikai életben;

16.  üdvözli a Grúzia által az emberi jogok és az alapvető szabadságok terén tett előrelépéseket; felhív minden grúz politikai erőt, hogy javítsák a politikai hangulatot a konfrontáció és a megosztottság elkerülése és a pártok közötti párbeszéd biztosítása révén, a demokrácia és a jogállamiság megerősítése és az olyan prioritások előtérbe helyezése érdekében, mint a gazdasági fejlődés, a szociális problémák, valamint az AA/DCFTA végrehajtásának folytatása; hangsúlyozza, hogy a grúz demokrácia további konszolidációjában különösen fontos az ellenzéki mozgástér biztosítása, annak biztosítása, hogy az előzetes letartóztatás alkalmazására csak kivételes intézkedésként kerülhessen sor, – a jogszabályoknak megfelelően, többek között az ártatlanság vélelme elvének érvényesítése érdekében –, a média pluralizmusának és függetlenségének, valamint a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság biztosítása;

17.  elégedett a három ország uniós programokban – például a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programban (COSME), a „Horizont 2020” keretprogramban, az Erasmus +, a Marie Sklodowska Curie és a „Kreatív Európa” programokban – való részvételével, illetve ilyen programokhoz való társulásával; megjegyzi, hogy ez az együttműködés – amellett, hogy kölcsönösen előnyös – lehetővé teszi a partnerországok számára, hogy megismerjék az Unió munkamódszereit és szakpolitikáit;

18.  kiemeli az AA/DCFTA energiaügyi együttműködésről szóló rendelkezéseinek fontosságát az ellátás biztonsága és a versenyképes, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes energiapiacoknak az uniós szabályok és szabványok szerinti kiépítése, valamint a megújuló energiaforrások használata és az energiahatékonyság szempontjából; támogatja az EU szándékát, hogy az Energiaközösség révén előmozdítsa Moldova, Ukrajna és Grúzia teljes energiapiaci integrációját, és csökkentse az energiafüggőséget a magánháztartások túlterhelése nélkül; felhívja az EU-t és az érintett kormányokat, hogy dolgozzanak ki intézkedéseket a megélhetési nehézségek enyhítésére;

19.  hangsúlyozza, hogy folyamatosan biztosítani kell a belső jogszabályoknak a DCFTA-ban tett kötelezettségvállalásokkal, valamint a földrajzi árujelzőkre és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályokkal való összhangját; úgy véli, hogy a vámhatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak ezek végrehajtásában;

20.  emlékeztet arra, hogy a nemzeti parlamentek fontos szerepet játszanak a reformok és az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés előmozdításában; kéri a bevált gyakorlatok cseréjét és egyetértési megállapodások megkötését egy az ukrán parlamenttel (Verhovna Rada) kötött hasonló megállapodás mintájára; üdvözli a parlamenti társulási bizottságoknak a társulási megállapodásokban előírtak szerinti létrehozását és első üléseit, és hangsúlyozza a parlamenti képviselők közötti kapcsolatok hasznosságát, úgy a kétoldalú, mint a többoldalú kontextusokban;

21.  üdvözli a felülvizsgált ESZP új irányát és az EU azon szándékát, hogy fokozza a partnereivel való együttműködést a konfliktusmegelőzés, a terrorizmus elleni küzdelem, a radikalizálódás elleni küzdelem és a biztonsági ágazat reformja terén; úgy véli, hogy az együttműködésnek érdemi mélységűnek kell lennie, és annak a közös biztonsági fenyegetések kezelését, valamint a konfliktusok tartós rendezésére irányuló közös erőfeszítések kidolgozását kell céloznia, többek között a közös biztonság- és védelempolitikai missziókban és képzésekben való fokozott részvétel, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozását és a kézi- és könnyűfegyverek (SALW) tiltott kereskedelme elleni fellépést biztosító intézkedések révén; megerősíti, hogy támogatja a moldovai–ukrán határellenőrzést segítő európai uniós missziót (EUBAM), az EU ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó misszióját (EUAM Ukrajna) és az Európai Unió grúziai megfigyelő misszióját (EUMM Grúzia), valamint a három országot érintő konfliktusok békés megoldására irányuló erőfeszítéseket;

22.  hangsúlyozza, hogy fokozottabban tájékoztatni kell a lakosságot a társulási megállapodás előnyeiről, és növelni kell ezen előnyök láthatóságát, többek között a civil társadalmi szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, valamint a megállapodás előnyeivel kapcsolatos objektív, független és pártatlan tájékoztatás megkönnyítése és előmozdítása révén; közös erőfeszítésekre szólít fel a dezinformációs és propagandakampányok ellensúlyozására a partnerországokban és a tagállamokban egyaránt;

23.  megelégedését fejezi ki annak kapcsán, hogy a tagállamok nemzeti eljárásaival összhangban zajló ratifikációs folyamatok már majdnem lezárultak; tudomásul veszi, hogy Hollandia véleménynyilvánító népszavazást írt ki az Ukrajnával kötendő AA/DCFTA kapcsán, és érdeklődéssel várja annak kimenetelét; óvatosságra int a megállapodás hatókörének mindennemű téves értelmezésével kapcsolatban, és különösen emlékeztet arra, hogy az AA/DCFTA az Ukrajnával való politikai és gazdasági együttműködés megerősítéséről szól, anélkül, hogy az önmagában az uniós tagság perspektíváját kínálná; arra ösztönzi Hollandia lakosságát, hogy támogassa e fontos partnerség létrehozását, mivel az egész Európa javát szolgálja;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, valamint Grúzia, Moldova és Ukrajna elnökének, parlamentjének és kormányának.