Procedūra : 2015/3032(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0079/2016

Pateikti tekstai :

B8-0079/2016

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 427kWORD 91k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl asociacijos susitarimų ir išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų su Gruzija, Moldova ir Ukraina įgyvendinimo  (2015/3032(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl asociacijos susitarimų ir išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų su Gruzija, Moldova ir Ukraina įgyvendinimo (2015/3032(RSP))  
B8-0079/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir jų valstybių narių ir Gruzijos, Moldovos Respublikos (toliau – Moldova) ir Ukrainos asociacijos susitarimus ir išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves (AS / IVLPE),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, taip pat dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) ir Rytų partnerystės,

–  atsižvelgdamas į bendrą pareiškimą, paskelbtą 2015 m. gegužės 21–22 d. Rygoje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 18 d. bendrą Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos komunikatą „Europos kaimynystės politikos peržiūra“,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d. ES ir Moldovos Asociacijos tarybos susitikimo, 2015 m. lapkričio 16 d. ES ir Gruzijos Asociacijos tarybos susitikimo ir 2015 m. gruodžio 7 d. ES ir Ukrainos Asociacijos tarybos susitikimo išvadą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Gruzija, Moldova ir Ukraina – Rytų partnerystės šalys, kurios pasirinko glaudžios politinės asociacijos ir ekonominės integracijos į ES kelią pasitelkiant pažangiausią asociacijos susitarimo, kuriuo numatytas išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių (AS ir IVLPE) kūrimas, rengimą;

B.  kadangi nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Gruzijoje ir Moldovoje laikinai taikomi AS ir IVLPE;

C.  kadangi 2016 m. sausio 1 d. ES ir Ukraina pradėjo laikinai taikyti išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE), kuri yra neatsiejama 2014 m. birželio mėn. pasirašyto asociacijos susitarimo (AS) dalis; kadangi politinė šio AS dalis įsigaliojo 2014 m. lapkričio 1 d.;

D.  kadangi laikydamosi šių AS, visos trys partnerės įsipareigojo skatinti ir įgyvendinti reformas, pagrįstas bendromis demokratijos, gero valdymo, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises, vertybėmis;

E.  kadangi remiantis šiuo pagrindu sukurti tvirtesni politiniai ir ekonominiai ryšiai visam Europos kontinentui suteiks didesnį stabilumą ir klestėjimą;

1.  palankiai vertina iš esmės sėkmingą asociacijos susitarimų įgyvendinimo pradžią ir laipsnišką laisvosios prekybos erdvių kūrimą; atkakliai tvirtina, kad AS ir IVLPE, taip pat susijusių darbotvarkių įgyvendinimas turi būti pagrindinis ES ir trijų partnerių prioritetas; paveda Komisijai atidžiai stebėti įgyvendinimo procesą ir tinkamai informuoti Parlamentą;

2.  pabrėžia, kad svarbu vystyti partnerystės socialinį aspektą, laikantis asociacijos darbotvarkių ir atitinkamų TDO konvencijų nuostatų; primygtinai ragina visas šalis laikytis savo įsipareigojimų dėl pagrindinių darbo standartų; ragina keistis geriausia patirtimi ir toliau stengtis skatinti deramą darbą ir neoficialaus sektoriaus transformavimą į oficialų darbą, darbo saugumo standartų tobulinimą, taip pat skatinti socialinį dialogą ir visapusiškai naudotis profesinių sąjungų teisėmis; mano, kad tai turi būti vykdoma kartu su socialiniu požiūriu suderintomis mokesčių sistemomis ir kova su mokesčių slėpimu;

3.  mano, kad ypač toms šalims partnerėms, kurios susiduria su ekonomikos krize, IVLPE tikslas, visų pirma, turi būti apčiuopiamai ir tvariai pagerinti paprastų žmonių gyvenimo sąlygas; pabrėžia, kad dėl IVLPE įgyvendinimo ir sudėtingos ekonominės padėties socialiniai padariniai Ukrainos ekonomikai ir darbo rinkai bus didelis iššūkis, kurio negalima nepaisyti; pabrėžia, kad dvišalių IVLPE sukūrimas su Ukraina, Gruzija ir Moldova – būtina priemonė siekiant modernios, skaidrios ir nuspėjamos prekybos, suderinti teisės aktus ir ekonominiu požiūriu laipsniškai integruoti partnerius į ES vidaus rinką, taip pat siekiant tiesioginių investicijų iš užsienio, kuriomis būtų skatinamas darbo vietų kūrimas ir ilgalaikis augimas ir galiausiai siekiant sukurti platesnę ekonominę erdvę, pagrįstą PPO taisyklėmis ir pagalba nepriklausomiems pasirinkimams;

4.  pakartoja tvirtai remiantis visų trijų partnerių suverenumą ir teritorinį vientisumą nepažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintų jų sienų;

5.  palankiai vertina 2016 m. sausio 1 d. laikinai įsigaliojusią ES ir Ukrainos IVLPE ir apgailestauja dėl to, kad nepaisant rimtų ir nuolatinių Ukrainos ir ES pastangų išspręsti Rusijos Federacijai susirūpinimą keliančius klausimus, ji Ukrainai pradėjo taikyti naujas ekonomines sankcijas; nurodo, kad šis žingsnis prieštarauja 2014 m. rugsėjo mėn. ministrų susitarimui dėl Minsko nuostatų įgyvendinimo; tvirtai mano, kad dėl IVLPE suteikiamo lankstumo ir laikantis PPO taisyklių vis dar galima pasiekti praktinių sprendimų; todėl ragina tęsti trišalį dialogą kuo aukštesniu lygiu; teigiamai vertina Ukrainos ryžtą pradėti įgyvendinti IVLPE nuostatas; ragina stengtis pasiekti perspektyvų modus vivendi su Eurazijos ekonomine sąjunga;

6.  remia ES ir kitų finansų įstaigų Ukrainai ir Gruzijai teikiamą atsakingą ir įvairialypę finansinę ir techninę pagalbą; apgailestauja, kad dėl politinės padėties Moldovoje ES buvo priversta sustabdyti savo finansinę pagalbą šiai šaliai; pabrėžia, kad visiems partneriams teikiamai ES finansinei paramai įtaką daro konkretūs reformų žingsniai ir kad šiuo atžvilgiu politinis stabilumas – taip pat svarbus aspektas; primygtinai ragina Moldovos politines pajėgas paspartinti vykstančias derybas ir suformuoti naują valdančiąją koaliciją, kuri galėtų neatidėliodama tęsti reformų procesą visų Moldovos piliečių labui; taip pat pabrėžia, kad reikia deramai išnagrinėti bankininkystės skandalą, patraukti baudžiamojon atsakomybėn atsakingus asmenis ir užtikrinti, kad būtų grąžintos pavogtos lėšos; mano, kad dabartinė bankų krizė atskleidžia, kad labai reikia sisteminių teisinės sistemos pataisų, kurios padėtų sustiprinti bankininkystės sektoriaus veiklos kontrolę ir skaidrumą;

7.  primena, kad vien tik teikiamų lėšų nepakanka norint stabilizuoti ekonomiką ir kad jokio sėkmingo tvarumo neįmanoma pasiekti be nuolatinio partnerių įsipareigojimo siūlyti ir įgyvendinti struktūrines reformas, užtikrinti vidaus paklausos didėjimą ir siekti socialinės sanglaudos;

8.  palankiai vertina Gruzijos ir Moldovos valdžios institucijų pastangas, kuriomis pasiekta rezultatų teisės aktų ir standartų suderinimo srityje, kaip numatyta IVLPE; palankiai vertina tai, kad nepaisant neigiamų ekonomikos tendencijų regione, eksportas iš Gruzijos ir Moldovos į ES per pirmuosius 12 IVLPE įgyvendinimo mėnesių didėjo, ES importas iš Gruzijos padidėjo 15 proc., o jos bendra Moldovos eksporto dalis – 62 proc.; mano, kad reikia sparčiau siekti pažangos sanitarijos ir fitosanitarijos standartų srityje; palankiai vertina tai, kad iki šiol daugiau kaip 95 proc. esamų Gruzijos standartų dėl techninių kliūčių prekybai yra tarptautiniai ir europiniai, o tai labai svarbu Europos vertės grandinėse dalyvaujantiems ekonominės veiklos vykdytojams; ragina Moldovą pritaikyti nacionalinį veiksmų planą tose srityse, kuriose pastebėti vėlavimai;

9.  apgailestauja dėl to, kad korupcija vis dar plačiai paplitusi, nepaisant pažangos priimant naujus teisės aktus ir kuriant kovos su korupcija institucijas; primygtinai ragina šalis partneres visapusiškai pasinaudoti šiuo susitarimu teikiamomis galimybėmis ir padvigubinti savo pastangas kovojant su korupcija, kuri trukdo socialiniam vystymuisi ir ekonominei plėtrai; šiomis aplinkybėmis primygtinai ragina įgyvendinti kovos su korupcija teisės aktus ir susijusius veiksmų planus ir strategijas; pabrėžia, kad reikia papildomų pastangų įgyvendinant atitinkamas Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ir EBPO rekomendacijas;

10.  sveikina Gruziją dėl pažangios e. viešųjų pirkimų sistemos, kuri padėjo gerokai padidinti skaidrumą, veiksmingumą ir atskaitomybę, kaip pagrindinius kovos su korupcija veiksnius; rekomenduoja praplėsti sutarties skyrimo kriterijus ir nesutelkti viso dėmesio vien tik į kainas; ragina Komisiją šiuo atžvilgiu pateikti patarimų, pagrįstų geriausiu kainos ir kokybės santykiu, atsižvelgiant į socialinius ir tvarumo kriterijus; ragina Gruzijos valdžios institucijas pagreitinti pasirengimą prekybos ir darnaus vystymosi darbo programai visapusiškai konsultuojantis su socialiniais partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;

11.  nurodo, kad svarbi teisminių institucijų reforma, kuria užtikrinamas geras sektoriaus veikimas, veiksmingumas ir nepriklausomumas, laikantis Venecijos komisijos rekomendacijos;

12.  pabrėžia, kad reikia toliau siekti modernizuoti viešąjį administravimą centriniu ir vietos lygmenimis, nes tai yra būtina skaidraus ir veiksmingo demokratinio valdymo sąlyga visų piliečių labui; ragina Komisiją skatinti Europos viešojo administravimo principus, kuriuos nustatė EBPO ir SIGMA, ir pasinaudoti tokia pačia metodika, kuri sukurta ES šalims kandidatėms;

13.  pakartoja, kad svarbu pilietinę visuomenę įtraukti į politikos formavimo ir reformų procesus; palankiai vertina tai, kad EKP peržiūroje pripažįstama, kad reikia papildomos paramos subnacionalinės, nacionalinės ir intraregioninės pilietinės visuomenės organizacijoms; tačiau yra susirūpinęs, kad iki šiol ES pilietinės visuomenės organizacijos nebuvo labai susidomėjusios dalyvavimu patariamosiose grupėse, kurios numatytos asociacijos susitarimuose; ragina Komisiją padaryti tinkamas išvadas, atsižvelgiant į šių mechanizmų pagyvinimą ir jų atstovaujamojo pobūdžio užtikrinimą, laikantis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rekomendacijų;

14.  labai pritaria 2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos paskelbtoms naujausioms ir paskutinėms pažangos ataskaitoms dėl to, kaip Gruzija ir Ukraina įgyvendina atitinkamus savo veiksmų planus dėl vizų režimo liberalizavimo ir laukia susijusių teisėkūros pasiūlymų ir patvirtinimo pristatymo; yra patenkintas dėl to, kad Moldova nuo 2014 m. balandžio mėn. gerai įgyvendino bevizį režimą, kuris yra geras pavyzdys visam regionui;

15.  pažymi, kad nors visos trys šalys padarė pažangą žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje, norint įtvirtinti demokratinę ir teisinę valstybę, reikia papildomų struktūrinių reformų; yra patenkintas dėl neseniai Ukrainoje priimtų naujų teisės aktų ir politikos, kuria sustiprinta apsauga nuo diskriminacijos; vis dėlto pažymi, kad LGBTI asmenis vis dar persekioja ir jiems grasina ekstremistų grupės, romų bendruomenė tebėra marginalizuota, o moterys socialiniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime susiduria su diskriminacija ir nelygybe;

16.  palankiai vertina Gruzijos pasiektą pažangą žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje; ragina visas Gruzijos politines pajėgas gerinti politinę aplinką vengiant konfrontacijos ir įtampos didinimo ir užtikrinant įvairių partijų dialogą siekiant stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę, didžiausią dėmesį skiriant tokiems prioritetas, kaip ekonominė plėtra, socialiniai klausimai ir tolesnis AA ir IVLPE įgyvendinimas; pabrėžia, kad itin svarbu toliau stiprinti Gruzijos demokratiją užtikrinant galimybes opozicijai, užtikrinant, kad kardomasis kalinimas, laikantis įstatymų, būtų naudojamas tik taip išimtinė priemonė, be kita ko, siekiant apsaugoti nekaltumo prezumpcijos principą, ir stiprinant žiniasklaidos pliuralizmą ir nepriklausomumą ir išraiškos ir nuomonės laisvę;

17.  yra patenkintas dėl trijų šalių dalyvavimo ES programose ar sąsajų su jomis, pvz., Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME), programa „Horizontas 2020“, „Erasmus+“, programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ ir programa „Kūrybiška Europa“; pažymi, kad šis bendradarbiavimas ne tik abipusiai naudingas, bet ir šalims partnerėms suteikia galimybę susipažinti su ES darbo metodais ir politika;

18.  pabrėžia AA ir IVLPE nuostatų dėl energetinio bendradarbiavimo, kuriomis siekiama užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir kurti konkurencingas, skaidrias ir nediskriminacines energijos rinkas, laikantis ES taisyklių ir standartų, taip pat atsinaujinančiosios, dėl atsinaujinančiosios energijos ir efektyvaus energijos vartojimo svarbą; remia ES ketinimą padidinti visapusišką energijos rinkos integraciją su Moldova, Ukraina ir Gruzija pasitelkiant Energijos bendriją ir mažinti energetinę priklausomybę neužkraunant per didelės naštos namų ūkiams; ragina ES ir atitinkamas vyriausybes parengti priemones, kuriomis būtų sušvelninti socialiniai sunkumai;

19.  pabrėžia, kad reikia nuolat užtikrinti vidaus teisės aktų atitiktį IVLPE įsipareigojimams, taip pat geografinėms nuorodoms ir intelektinės nuosavybės teisėms; mano, kad muitinė turi atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant tai;

20.  primena svarbų nacionalinių parlamentų vaidmenį skatinant reformas ir laipsnišką suderinimą su ES acquis; ragina keistis geriausia patirtimi ir sudaryti susitarimo memorandumus, pagrįstus su Ukrainos Aukščiausiąja Rada pasirašyto memorandumo modeliu; palankiai vertina Parlamento asociacijos komiteto įsteigimą ir pirmuosius posėdžius, laikantis AA, ir pabrėžia parlamento narių ryšių naudą tiek dvišaliame, tiek daugiašaliame kontekstuose;

21.  palankiai vertina naują atnaujintos EKP požiūrį ir ES ketinimą didinti bendradarbiavimą su mūsų partneriais konfliktų prevencijos, kovos su terorizmu, kovos su radikalizacija ir saugumo sektoriaus reformos srityse; mano, kad šis bendradarbiavimas turi būti tvirtas ir skirtas kovoti su bendromis saugumo grėsmėmis ir sutelkti bendras pastangas tvariam konfliktų sprendimui didinant dalyvavimą BSGP misijose ir mokymo veikloje, taip pat veiksmuose, kuriais užtikrinamas masinio naikinimo ginklų neplatinimas ir kova su neteisėta prekyba šaulių ir laisvaisiais ginklais (ŠLG); dar kartą išreiškia savo paramą ES pasienio pagalbos misijai Moldovoje ir Ukrainoje (EUBAM), Europos Sąjungos patariamajai misijai civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (angl. EUAM Ukraine) ir ES Europos Sąjungos stebėsenos misijai Gruzijoje (EUMM), taip pat pastangoms taikiai išspręsti visas tris šalis veikiančius konfliktus;

22.  pabrėžia, kad svarbu didinti visuomenės informuotumą ir asociacijos susitarimo naudos matomumą, taip pat ir palaikant nuolatinį ryšį su pilietinės visuomenės organizacijomis, ir supaprastinti bei skatinti objektyvią, nepriklausomą ir nešališką informaciją šiuo klausimu; ragina sutelkti pastangas kovojant su dezinformacijos ir propagandos kampanijomis tiek šalyse partnerėse, tiek valstybėse narėse;

23.  yra patenkintas dėl beveik baigtų ratifikavimo procesų, atitinkančių nacionalines valstybių narių procedūras; atkreipia dėmesį į konsultacinį referendumą Nyderlanduose dėl AA ir IVLPE su Ukraina ir įdėmiai laukia jo išvados; ragina budriai stebėti bet kokį klaidingą susitarimo taikymo srities aiškinimą ir, be kita ko, primena, kad AA ir IVLPE susiję su politinio ir ekonominio bendradarbiavimo su Ukraina stiprinimu ir savaime nesuteikia narystės perspektyvos; ragina Nyderlandų gyventojus pritarti šiai svarbiai partnerystei visos Europos labui;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, taip pat Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos prezidentams, parlamentams ir vyriausybėms.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika