Návrh uznesenia - B8-0079/2016Návrh uznesenia
B8-0079/2016

NÁVRH UZNESENIA o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0068/2016

Postup : 2015/3032(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0079/2016
Predkladané texty :
B8-0079/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0079/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou

(2015/3032(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohody o pridružení/prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (DCFTA) medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom, Moldavskou republikou (ďalej len Moldavsko) a Ukrajinou na strane druhej,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gruzínsku, Moldavsku a Ukrajine, ako aj o európskej susedskej politike (ESP) a Východnom partnerstve,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 21. – 22. mája 2015 v Rige,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a PK/VP z 18. novembra 2015 o revízii európskej susedskej politiky,

–  so zreteľom na výsledok zasadnutia Rady pre pridruženie medzi EÚ a Moldavskom zo 16. marca 2015, zasadnutia Rady pre pridruženie medzi EÚ a Gruzínskom zo 16. novembra 2015 a zasadnutia Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou zo 7. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina sú krajinami Východného partnerstva, ktoré si zvolili cestu úzkeho politického pridruženia a hospodárskej integrácie s EÚ prostredníctvom najpokrokovejšej generácie dohôd o pridružení, ktoré ustanovujú vytvorenie prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (dohody o pridružení/DCFTA);

B.  keďže dohody o pridružení/DCFTA s Gruzínskom a Moldavskom sa predbežne uplatňujú od 1. septembra 2014;

C.  keďže EÚ a Ukrajina začali 1. januára 2016 predbežne uplatňovať prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu (DCFTA), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody o pridružení podpísanej v júni 2014; keďže politická časť tejto dohody o pridružení nadobudla platnosť 1. novembra 2014;

D.  keďže v súlade s týmito dohodami o pridružení sa tieto tri partnerské štáty zaviazali presadzovať a vykonávať reformy na základe spoločných hodnôt v oblasti demokracie, dobrej správy vecí verejných, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám;

E.  keďže silnejšie politické a hospodárske väzby vytvorené v tomto rámci zabezpečia väčšiu stabilitu a prosperitu pre celý európsky kontinent;

1.  víta celkovo úspešný začiatok plnenia dohôd o pridružení a postupné vytváranie zón voľného obchodu; trvá na tom, že vykonávanie dohôd o pridružení/DCFTA a súvisiacich programov pridruženia musí byť pre EÚ a tieto tri partnerské štáty hlavnou prioritou; poveruje Komisiu, aby podrobne sledovala proces vykonávania a aby náležite informovala Parlament;

2.  zdôrazňuje význam rozvoja sociálneho rozmeru partnerstva v súlade s ustanoveniami programov pridruženia a príslušných dohovorov MOP; vyzýva všetky strany, aby dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa základných pracovných noriem; požaduje výmenu najlepších postupov a ďalšie úsilie s cieľom podporiť dôstojnú prácu a premenu tieňového sektora na legálnu prácu, vývoj noriem v oblasti bezpečnosti práce, ako aj sociálny dialóg a plné rešpektovanie práv odborových zväzov; domnieva sa, že to musí ísť ruka v ruke so sociálne vyváženými daňovými systémami a s bojom proti daňovým únikom;

3.  domnieva sa, že najmä pre tie partnerské krajiny, ktoré postihla hospodárska kríza, musí byť cieľom dohôd DCFTA predovšetkým priniesť konkrétne a trvalo udržateľné zlepšenie životných podmienok bežných občanov; zdôrazňuje, že vykonávanie DCFTA spolu s katastrofálnou hospodárskou situáciou bude významnou výzvou pre ukrajinské hospodárstvo a trh práce a prinesie sociálne dôsledky, ktoré nemožno zanedbať; zdôrazňuje, že zavádzanie dvojstranných dohôd DCFTA s Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom je kľúčovým nástrojom pre moderný, transparentný a predvídateľný obchod, regulačnú aproximáciu a postupnú hospodársku integráciu týchto partnerských krajín do vnútorného trhu EÚ, ako aj pre priame zahraničné investície, ktoré vedú k vytváraniu pracovných miest a dlhodobému rastu, a to s konečným cieľom vytvorenia širšieho hospodárskeho priestoru založeného na pravidlách WTO a na rešpektovaní zvrchovaných rozhodnutí;

4.  opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti všetkých troch partnerov v rámci ich medzinárodne uznaných hraníc;

5.  víta predbežné nadobudnutie platnosti DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou 1. januára 2016 a vyjadruje poľutovanie nad zavádzaním nových hospodárskych sankcií voči Ukrajine Ruskou federáciou, a to napriek vážnemu a pokračujúcemu úsiliu častí Ukrajiny a EÚ o rozptýlenie jej obáv; poukazuje na to, že tieto opatrenia sú v rozpore s ministerskou dohodou zo septembra 2014 o vykonávaní ustanovení z Minska; je pevne presvedčený, že praktické riešenia sú stále dosiahnuteľné v rámci pružnosti ustanovenej v rámci DCFTA a v súlade s pravidlami WTO; vyzýva preto na pokračovanie trojstranného dialógu na najvyššej možnej úrovni; vyjadruje pochvalu Ukrajine za jej odhodlanie začať s vykonávaním ustanovení DCFTA; požaduje, aby sa vyvinulo úsilie s cieľom dosiahnuť životaschopný modus vivendi s Eurázijskou hospodárskou úniou;

6.  podporuje odhodlanú a mnohotvárnu finančnú a technickú pomoc, ktorú poskytuje EÚ a iné finančné inštitúcie na Ukrajine a v Gruzínsku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že politická situácia v Moldavsku prinútila EÚ prerušiť finančnú pomoc tejto krajine; zdôrazňuje, že finančná pomoc EÚ všetkým svojim partnerom je podmienená konkrétnymi reformnými krokmi a že politická stabilita je v tejto súvislosti takisto dôležitým prvkom; naliehavo vyzýva politické sily v Moldavsku, aby urýchlili prebiehajúce rokovania a vytvorili novú vládnucu koalíciu, ktorá môžu napredovať bez ďalšieho oneskorenia procesu reforiem v prospech všetkých moldavských občanov; zdôrazňuje tiež, že je potrebné, aby sa riadne vyšetril bankový škandál, aby zodpovedných za tieto činy postavili pred súd a aby sa zabezpečilo vrátenie ukradnutých finančných prostriedkov; domnieva sa, že prebiehajúca banková kríza poukazuje na vážnu potrebu systematických zlepšení v právnom rámci v záujme posilnenia kontroly a transparentnosti činností bankového sektora;

7.  pripomína, že samotné sprístupnené finančné prostriedky nepostačujú na stabilizáciu hospodárstva a že nie je možné dosiahnuť ani žiadny udržateľný úspech bez pokračujúceho záväzku partnerov navrhnúť a vykonať štrukturálne reformy, zabezpečiť rast domáceho dopytu a dosiahnuť sociálnu súdržnosť;

8.  vyzdvihuje úsilie gruzínskych a moldavských orgánov, ktoré prinieslo doterajšie výsledky dosiahnuté pri harmonizácii právnych predpisov a noriem, ako je stanovené v DCFTA; víta skutočnosť, že napriek negatívnemu hospodárskemu smerovaniu v regióne vývoz z Gruzínska a Moldavska do EÚ počas prvých 12 mesiacov vykonávania DCFTA vzrástol, pričom dovoz do EÚ z Gruzínska stúpol o 15 % a jeho celkový podiel na moldavskom vývoze sa zvýšil o 62 %; domnieva sa, že je potrebný rýchlejší pokrok v otázkach sanitárnych a fytosanitárnych noriem; víta skutočnosť, že v súčasnosti je viac ako 95 % existujúcich gruzínskych noriem, pokiaľ ide o technické prekážky obchodu, medzinárodných a európskych, čo má zásadný význam pre hospodárske subjekty, aby sa podieľali na európskych hodnotových reťazcoch; vyzýva Moldavsko, aby upravilo národný akčný plán v oblastiach, v ktorých boli zaznamenané oneskorenia;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že korupcia zostáva veľmi rozšírená napriek pokroku v oblasti prijímania nových právnych predpisov a zakladania inštitúcií na boj proti korupcii; dôrazne nabáda partnerské krajiny, aby plne využívali príležitosti vyplývajúce z tejto dohody a aby znásobili svoje úsilie o boj proti korupcii, ktorá bráni ich sociálno-ekonomickému rozvoju; v tejto súvislosti naliehavo požaduje vykonávanie protikorupčných právnych predpisov a súvisiacich akčných plánov alebo stratégií; zdôrazňuje potrebu ďalšieho úsilia v plnení príslušných odporúčaní Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) a OECD;

10.  blahoželá Gruzínsku k jeho inovačnému systému elektronického obstarávania, ktorý výrazne zvýšil transparentnosť, účinnosť a zodpovednosť, ktoré sú kľúčovými faktormi v boji proti korupcii; odporúča rozšíriť kritériá na vyhodnotenie ponúk nad rámec zamerania sa iba na náklady; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti poskytla poradenstvo na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, pričom zohľadní sociálne kritériá a kritériá udržateľnosti; vyzýva gruzínske orgány, aby urýchlili prípravy na pracovný program v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja pri plnej konzultácii so sociálnymi partnermi a s ostatnými zainteresovanými stranami;

11.  poukazuje na význam reformy súdnictva, ktorá zabezpečuje dobré fungovanie, efektívnosť a nezávislosť tohto sektora v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie;

12.  zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v práci na modernizácii verejnej správy na ústrednej i miestnej úrovni, čo je nevyhnutnou podmienkou transparentnej a účinnej demokratickej správy vecí verejných v záujme všetkých občanov; vyzýva Komisiu, aby podporovala európske zásady verejnej správy, ktoré určili OECD/SIGMA, a využívala rovnakú metodiku, ktorá bola vyvinutá pre kandidátov na členstvo v EÚ;

13.  opakuje, že je dôležité zapojiť občiansku spoločnosť do tvorby politiky a do reformných procesov; víta skutočnosť, že pri preskúmaní ESP sa uznáva potreba dodatočnej podpory pre organizácie občianskej spoločnosti na nižšej než celoštátnej úrovni a pre celoštátne a regionálne organizácie občianskej spoločnosti; so znepokojením však konštatuje, že organizácie občianskej spoločnosti z EÚ doteraz prejavili len malý záujem o účasť v poradných skupinách ustanovených v rámci dohôd o pridružení; vyzýva Komisiu, aby vyvodila náležité závery s ohľadom na oživenie týchto mechanizmov a zabezpečenie ich reprezentatívneho charakteru v súlade s odporúčaniami Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;

14.  vrelo víta najnovšie správy o pokroku, ktoré Komisia uverejnila 18. decembra 2015, o vykonávaní príslušných akčných plánov liberalizácie vízového režimu Ukrajinou a Gruzínskom a očakáva predloženie príslušných legislatívnych návrhov a schválenie; blahoželá Moldavsku k správnej implementácii bezvízového režimu zavedeného v apríli 2014, čo je dobrým príkladom pre celý región;

15.  konštatuje, že kým všetky tri krajiny dosiahli pokrok v oblasti ľudských práv a základných slobôd, sú potrebné ďalšie štrukturálne reformy na upevnenie demokracie a právneho štátu; vyjadruje spokojnosť s prijatím nových právnych predpisov, naposledy na Ukrajine, a politík, ktoré posilnili ochranu proti diskriminácii; konštatuje však, že LGBTI osoby naďalej čelia prenasledovaniu a hrozbám zo strany extrémistických skupín, že rómska komunita naďalej zostáva marginalizovaná a že ženy čelia diskriminácii a nerovnosti v sociálnom, hospodárskom a politickom živote;

16.  víta pokrok Gruzínska dosiahnutý v oblasti ľudských práv a základných slobôd; vyzýva všetky politické sily v Gruzínsku, aby zlepšili politickú klímu zabránením konfrontácie a polarizácie a zabezpečením dialógu medzi jednotlivými stranami v záujme posilňovania demokracie a právneho štátu, a to so zameraním na priority, ako sú hospodársky rozvoj, sociálne otázky a ďalšie vykonávanie dohody o pridružení/DCFTA; zdôrazňuje, že pri ďalšej konsolidácii gruzínskej demokracie má osobitný význam zabezpečenie priestoru pre opozíciu, zaistenie toho, aby sa vyšetrovacia väzba používala len ako výnimočné opatrenie v súlade so zákonom, zaručenie, okrem iného, zásady prezumpcie neviny, ako aj posilňovanie pluralizmu a nezávislosti médií a slobody prejavu a presvedčenia;

17.  vyjadruje spokojnosť s účasťou týchto troch krajín na programoch EÚ alebo s ich prepojením s týmito programami, ako je napríklad Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME) a programy Horizont 2020, Erasmus+, Marie Sklodowska Curie a Kreatívna Európa; konštatuje, že táto spolupráca je vzájomne prospešná a zároveň poskytuje partnerským krajinám možnosť zoznámiť sa s pracovnými metódami a politikami EÚ;

18.  zdôrazňuje význam ustanovení dohody o pridružení/DCFTA o energetickej spolupráci pre bezpečnosť dodávok a rozvoj konkurencieschopných, transparentných a nediskriminačných trhov s energiou v súlade s pravidlami a normami EÚ, ako aj pre oblasť energie z obnoviteľných zdrojov a energetickú účinnosť; podporuje zámer EÚ posilniť úplnú integráciu trhu s energiou s Moldavskom, Ukrajinou a Gruzínskom prostredníctvom Energetického spoločenstva a znížiť energetickú závislosť bez toho, aby to nadmerne zaťažilo domácnosti; vyzýva EÚ a dotknuté vlády, aby vypracovali opatrenia s cieľom zmierniť sociálne ťažkosti;

19.  zdôrazňuje potrebu neustále zabezpečovať súlad vnútroštátnych právnych predpisov s DCFTA, a to aj so zreteľom na zemepisné označenia a práva duševného vlastníctva; domnieva sa, že colné úrady zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní tohto súladu;

20.  pripomína dôležitú úlohu národných parlamentov pri podpore reforiem a postupnej aproximácii s acquis EÚ; vyzýva na výmenu najlepších postupov a uzavretie memoránd o porozumení podľa vzoru memoranda podpísaného s Verchovnou radou Ukrajiny; víta zriadenie a prvé schôdze parlamentných výborov pre pridruženie v súlade s dohodami o pridružení a zdôrazňuje užitočnosť kontaktov medzi poslancami v dvojstrannom i mnohostrannom kontexte;

21.  víta nové zameranie revidovanej ESP a zámer EÚ zintenzívniť spoluprácu s našimi partnermi v oblasti prevencie konfliktov, boja proti terorizmu, boja proti radikalizmu a reformy bezpečnostného sektora; domnieva sa, že táto spolupráca musí byť výrazná a zameraná na riešenie spoločných bezpečnostných hrozieb a rozvoj spoločného úsilia o životaschopné urovnávanie konfliktov, a to aj prostredníctvom posilnenej účasti na misiách SBOP a činnostiach odbornej prípravy, ako aj zameraná na opatrenia na zabezpečenie nešírenia zbraní hromadného ničenia a boj proti nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami (RĽZ); opakuje svoju podporu pomocnej hraničnej misii EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM), poradnej misii EÚ pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine), pozorovateľskej misii EÚ v Gruzínsku (EUMM), ako aj vyvíjanému úsiliu o mierové riešenie konfliktov postihujúcich tieto tri krajiny;

22.  zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia verejnosti a posilnenia viditeľnosti výhod dohody o pridružení, a to aj prostredníctvom pravidelných kontaktov s organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj umožňovaním a presadzovaním objektívnych, nezávislých a nestranných informácií v tomto smere; vyzýva na spoločné úsilie o zamedzenie dezinformačných a propagandistických kampaní v partnerských krajinách aj členských štátoch;

23.  vyjadruje spokojnosť v súvislosti s blížiacim sa dokončením ratifikačného procesu v súlade s vnútroštátnymi postupmi členských štátov; berie na vedomie poradné referendum v Holandsku o dohode o pridružení/DCFTA s Ukrajinou a so záujmom očakáva jeho výsledky; požaduje obozretnosť v súvislosti s akýmkoľvek nesprávnym výkladom rozsahu pôsobnosti dohody a pripomína najmä skutočnosť, že dohoda o pridružení/DCFTA sa týka posilnenia politickej a hospodárskej spolupráce s Ukrajinou bez toho, aby sama osebe ponúkala perspektívu členstva; nabáda občanov Holandska, aby schválili toto dôležité partnerstvo v prospech Európy ako celku;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, ako aj prezidentom, parlamentom a vládam Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.