Návrh usnesení - B8-0080/2016Návrh usnesení
B8-0080/2016

  NÁVRH USNESENÍ o prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou

  15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL

  Postup : 2015/3032(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0080/2016
  Předložené texty :
  B8-0080/2016
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0080/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou

  (2015/3032(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  Obecné aspekty

  A.  vzhledem k tomu, že EU podpisem dohod o přidružení, včetně prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu, sleduje politiku rozšíření své hospodářské a politické sféry vlivu na Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu, aniž by náležitě uvážila intenzitu obchodních vztahů a vzájemnou historickou provázanost hospodářství těchto zemí s hospodářstvími ostatních zemí v tomto regionu, včetně Ruska; vzhledem k tomu, že tato politika, spolu s vnitřními problémy, vedla ke zvýšení politické nestability, násilí a válce na Ukrajině;

  B.  vzhledem k tomu, že prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu připravily půdu pro ofenzívu korporátních zájmů o přírodní zdroje těchto tří zemí, a to zejména o všeobecně známý potenciál Ukrajiny, který skýtá zemědělství a zdroje nerostných surovin, na úkor dobrých životních podmínek místního obyvatelstva;

  C.  vzhledem k tomu, že mír a stabilita jsou na evropské i mezinárodní úrovni ohroženy pokračujícím napětím mezi EU, Ukrajinou, USA a dalšími západními zeměmi a Ruskou federací; vzhledem k tomu, že v posledních několika letech došlo i se zapojením členských států NATO k velmi nebezpečné politické a vojenské eskalaci napětí mezi Ruskem a Západem, která může vyústit v ozbrojené střetnutí;

  Ukrajina

  D.  vzhledem k tomu, že prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou vstoupila prozatímně v platnost dne 1. ledna 2016, poté, co byla o rok na žádost Ukrajiny odložena, a to i přes neúspěch jednání o obchodních otázkách mezi Ruskem, EU a Ukrajinou, která byla vedena za účelem vyřešení problémů spojených se vstupem prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu v platnost a její slučitelností s obchodováním se Společenstvím nezávislých států (dále jen „SNS“);

  E.  vzhledem k tomu, že problémy, které vedly v roce 2013 na Ukrajině k nepokojům, včetně korupce, hospodářské a sociální krize, nedůvěry v politiku a rozčarování z politického systému na Ukrajině v důsledku pokračujícího politického vlivu oligarchických struktur, nebyly dosud vyřešeny; vzhledem k tomu, že selhání vlády a parlamentu v boji proti korupci podlomilo důvěru ukrajinského obyvatelstva a mezinárodního společenství; vzhledem k tomu, že současná vláda za pomoci polovojenských jednotek zavedla neoliberální, korporátní a nacionalistický program, čímž tyto problémy dále prohloubila;

  F.  vzhledem k tomu, že Ukrajina je na pokraji hospodářského a sociálního zhroucení, což z ní činí v podstatě tzv. zhroucený stát; vzhledem k tomu, že zahraniční dluh Ukrajiny se za poslední dva roky více než zdvojnásobil a tato země uvedla, že není schopná splácet své závazky vůči Rusku, přičemž míra inflace v období mezi prosincem 2014 a prosincem 2015 vzrostla až na 43,3 %, což je nejvyšší úroveň za posledních 20 let; vzhledem k tomu, že podle OSN 80 % Ukrajinců žije pod hranicí chudoby; vzhledem k tomu, že i přes bohatství této země je minimální mzda asi 50 EUR měsíčně, což je nejméně v Evropě;

  G.  vzhledem k tomu, že Komunistická strana Ukrajiny byla zakázána;

  H.  vzhledem k tomu, že odboráři a politické strany čelí represi a základní demokratická a občanská práva, jako je svoboda projevu a svoboda sdružování, nejsou dodržována, což je v jasném rozporu s dohodou o přidružení, kterou podepsala Ukrajina s EU;

  I.  vzhledem k tomu, že Minské dohody nebyly plně provedeny, přičemž jejich provedení předpokládá politickou vůli všech stran rozvíjet politická a technická řešení v souvislosti se všemi dvanácti body dohod na základě vzájemně dohodnutého kompromisu mezi stranami;

  Moldavsko

  J.  vzhledem k tomu, že nikdo dosud nenese odpovědnost za zmizení 1 miliardy EUR z moldavského rozpočtu, což je více než 15 % HDP země; vzhledem k tomu, že prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu mezi EU a Moldavskem vstoupila v platnost i přes vysokou mírou korupce mezi politickou elitou a chybějící reformu soudních a bankovních systémů, které tuto korupci umožňují;

  K.  vzhledem k tomu, že v Moldavsku v roce 2015 došlo k největším masovým protestům za posledních několik desetiletí;

  L.  vzhledem k tomu, že vláda nařídila zadržení vůdce jedné z opozičních stran Grigorije Petrenka, stejně jako mnoha dalších představitelů politické opozice, a pokouší se zabránit jakémukoli politickému vyjádření nesouhlasu s tímto krokem; vzhledem k tomu, že 32 členů Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kteří zastupují celé politické spektrum, a 20 členských států podepsalo písemné prohlášení k „případu Petrenko“, které jednoznačně vyzývá Moldavsko, aby zajistilo okamžité propuštění všech politických vězňů;

  M.  vzhledem k tomu, že politika úsporných opatření v kombinaci s rozsáhlou korupcí vedly k odprodeji moldavského průmyslu a zdrojů, devastaci živobytí vlastních občanů, prohloubení nedůvěry v politické vedení Moldavska ze strany mladší generace a k vyvolání další vlny masové emigrace;

  Gruzie

  N.  vzhledem k tomu, že geopolitický boj o vliv v Gruzii se ukázal jako kontraproduktivní pro tuto zemi;

  O.  vzhledem k tomu, že v posledních třech letech došlo ke zhoršení klíčových hospodářských ukazatelů v Gruzii, pokud jde o inflaci, státní dluh, tempo hospodářského růstu, vývoz, dovoz, národní důchod na obyvatele, důchody a životní minimum; vzhledem k tomu, že se jedná o nepříznivé podmínky pro vstup prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu v platnost;

  P.  vzhledem k tomu, že se ukázalo, že obchod s Ruskem je důležitým nástrojem pro hospodářskou stabilitu Gruzie; vzhledem k tomu, že ruský prezident Vladimír Putin nedávno potvrdil, že Rusko je připravené obnovit vztahy s Gruzií, tj. zemí bývalého Sovětského svazu, které byly přerušeny kvůli válce v srpnu 2008, a nabídl zrušení vízové povinnosti pro občany Gruzie;

  Obecné aspekty

  1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad ničivými dopady prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu na Moldávii, Gruzii a na Ukrajině, pokud jde o blaho místního obyvatelstva a mír v tomto regionu, a vyzývá k jejich prozatímnímu pozastavení;

  2.  žádá, aby se začalo pracovat na nových formách spolupráce a vztahů mezi EU a euroasijským hospodářským prostorem;

  3.  odmítá současnou politiku východního sousedství EU; znovu zdůrazňuje, že jakákoli politika východního sousedství, která nebere v úvahu zájmy všech zapojených aktérů, včetně Ruska, je odsouzena k nezdaru; zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet politiku sousedství podporováním regionální spolupráce, aniž by byl zamezen přístup jakékoli zemi, která projeví zájem o účast; vyzývá Rusko, aby se na tomto procesu aktivně podílelo;

  4.  odsuzuje rozšíření NATO a skutečnost, že v důsledku rozšíření této organizace a politiky východního sousedství EU byla vytvořena na hranici s Ruskem nová železná opona; varuje, že pokud se nepodaří znovu otevřít dialog s Ruskem, který by se zaměřil na dosažení konkrétních výsledků, mohlo by to mít nebezpečné důsledky pro mír a bezpečnost v Evropě a ve světě;

  5.  vyzývá EU, aby znovu zahájila politický dialog s Ruskem, který by se snažil dosáhnout hmatatelných výsledků, s cílem obnovit důvěru a nalézt řešení všech otevřených a kontroverzních otázek; vyzývá k opětovnému zahájení dialogu ve formátu, který mezi EU a Ruskem existoval před krizí na Ukrajině, na všech úrovních orgánů EU; naléhavě vyzývá EU, aby ukončila politiku sankcí vůči Rusku, která vyústila v obchodní válku a která se osvědčila především jako politicky neefektivní a kontraproduktivní;

  Ukrajina

  6.   vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Komise přehlíží situaci na Ukrajině a že se ukrajinské vládě nepodařilo provést základní reformy v souladu s jejími povinnostmi vyplývajícími z dohody o přidružení a Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP), jako například:

  Ødůsledné potírání korupce;

  Øvybudování právního státu;

  Ødecentralizace a jednoznačné záruky, pokud jde o demokratickou účast obyvatel Ukrajiny ve všech důležitých rozhodovacích procesech, zejména v oblasti sociálního a hospodářského rozvoje;

  Ødefinitivní zpřetrhání vazeb oligarchů na politiku, která by se řídila zásadou demokratické kontroly;

  Ødodržování lidských a demokratických práv, včetně jazykových práv;

  Ørozpuštění polovojenských jednotek a opětovné zavedení striktní státní kontroly nad policií a armádou;

  Øokamžité zavedení transparentní, demokratické a zákonné parlamentní kontroly nad všemi bezpečnostními složkami v zemi a odzbrojení všech polovojenských a soukromých „bezpečnostních složek“;

  Øukončení politiky úsporných opatření;

  7.  odmítá jakoukoli finanční podporu pro Ukrajinu, aniž by byly provedeny tyto reformy; vyzývá Komisi a ESVČ, aby jakoukoli další spolupráci s ukrajinskými orgány pdomínily cíli, které jsou zaměřené na zajištění činnosti odborů a sociálních hnutí, jakož i na zajištění svobody shromažďování a projevu;

  8.  co nejdůrazněji odsuzuje zákaz Komunistické strany Ukrajiny a vyzývá k jeho okamžitému zrušení; vyjadřuje hluboké znepokojení nad tímto útokem na svobodu projevu a existenci demokratické politické strany na Ukrajině a vyzývá orgány EU, jakož i další evropské demokratické a mezinárodní organizace, aby zaujaly pevný postoj a důrazně odsoudily tento vážný útok na demokracii na Ukrajině;

  9.  plně podporuje Minský proces, včetně závazků souvisejících s obchodem, a naléhavě vyzývá strany, aby dodržovaly dohody, kterých bylo již dosaženo, a v rámci nových jednání na ně navázaly, aby se mohly stát základem transparentnějšího a jasnějšího plánu s konkrétními cíli, které by musely plnit všechny jednající strany;

  10.  nesouhlasí s politikou obrovského nárůstu zahraničního dluhu Ukrajiny spravovaného Komisí ve spolupráci s MMF, která vede k závislosti Ukrajiny na mezinárodních finančních institucích;

  11.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad obrovským vlivem krajní pravice na ukrajinskou politiku; zdůrazňuje, že skutečnost, že osoby s extrémně pravicovými názory mohou převzít funkce s významnými pravomocemi v oblasti prosazování práva představuje jasné ohrožení demokracie; naléhavě vyzývá ukrajinskou vládu, aby v souladu s dohodou o přidružení a úmluvou OSN o lidských právech rozpustila násilné extrémní pravicové skupiny;

  Moldavsko

  12.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad neúspěchem Moldavska zřídit právní stát; vyzývá k ukončení beztrestnosti ve vztahu k případu, kdy z moldavského rozpočtu zmizela částka ve výši 1 miliardy EUR, stejně jako v u jiných případů korupce; bere na vědomí, že se nepodařilo vytvořit nezávislé soudnictví, jak je vyžadováno podle dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem;

  13.  požaduje okamžité propuštění všech politických vězňů v Moldavsku, včetně Grigorije Petrenka a jeho sedmi stoupenců z řad opozice, a okamžité a úplné ukončení svévolného rozhodování v justici; vyzývá vládu Moldavska, aby jako členský stát Rady Evropy a strana Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) splnila závazky své země;

  14.  vyzývá vládu Moldavska, aby přezkoumala svoji politiku úspor, jednala způsobem, který posílí vnitrostátní průmysl, a aby zvážila naléhavé sociální potřeby obyvatelstva, zejména pokud jde o zdravotní péči, vytápění a vzdělávání;

  15.  vyzývá k mírovému řešení konfliktu v Podněstří prostřednictvím obnovy právních jednání o statusu, a to prostřednictvím rozhovorů ve formátu „5+2“ a za použití všech prostředků mechanismu OBSE na základě Dublinské deklarace z roku 2012, která uznává územní celistvost Moldavska, přičemž je zapotřebí vzít v úvahu zájmy všech zapojených aktérů, včetně Ukrajiny a Ruska;

  Gruzie

  16.  vyzývá EU, aby podpořila proces normalizace vztahů mezi Gruzií a Ruskem;

  17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, vládě a parlamentu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie, MMF, OBSE a Radě Evropy.