Procedure : 2015/3032(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0080/2016

Indgivne tekster :

B8-0080/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 281kWORD 73k
15.1.2016
PE575.982v01-00
 
B8-0080/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (2015/3032(RSP))


Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (2015/3032(RSP))  
B8-0080/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

Generelle aspekter

A.  der henviser til, at EU har ført en politik for udvidelse af sin økonomiske og politiske indflydelse til Georgien, Moldova og Ukraine med undertegnelsen af associeringsaftaler, herunder vidtgående og omfattende frihandelsaftaler, uden en grundig overvejelse af intensiteten af handelsforbindelserne og den historiske gensidige afhængighed af disse landes økonomier med økonomierne i andre lande i regionen, herunder Rusland; der henviser til, at denne politik sammen med interne problemer har resulteret i øget politisk ustabilitet, vold og krig i Ukraine;

B.  der henviser til, at de brede og vidtrækkende frihandelsaftaler har banet vejen for en offensiv fra selskabsinteresser på naturressourcerne i de tre lande, og især på Ukraines velkendte potentiale med hensyn til landbrugs- og råstofforekomster, på bekostning af den lokale befolkning;

C.  der henviser til, at fred og stabilitet er truet på europæisk og internationalt plan af vedvarende spændinger mellem EU, Ukraine, USA og andre vestlige lande, og Den Russiske Føderation; der henviser til, at en yderst farlig optrapning af den politiske og militære situation mellem Rusland og Vesten har fundet sted med inddragelse, i de seneste år, af NATO-lande, som har været tæt på at udløse fjendtligheder;

Ukraine

D.  der henviser til, at den vidtgående og brede frihandelsaftale mellem EU og Ukraine trådte midlertidigt i kraft den 1. januar 2016 efter at være blevet udsat i et år efter anmodning fra Ukraine og på trods af de fejlslagne forhandlinger om handelsanliggender mellem Rusland, EU og Ukraine, som blev gennemført med henblik på at løse de problemer, der er forbundet med ikrafttrædelsen af aftalen om et vidtgående og bredt frihandelsområde og dens forenelighed med handel med SNG-landene (Fællesskabet af Uafhængige Stater);

E.  der påpeger, at de problemer, der førte til uro i Ukraine i 2013, stadig ikke er løst, herunder korruption, den økonomiske og sociale krise, mistillid til politik og desillusionering i forhold til det politiske system i Ukraine på grund af de oligarkiske strukturers fortsatte politiske indflydelse; der henviser til, at regeringens og parlamentets fejlslagne bekæmpelse af korruption har undergravet tilliden blandt den ukrainske befolkning og i det internationale samfund; der henviser til, at den nuværende regering har gjort disse problemer større med indførelsen af en neoliberal nationalistisk virksomhedsdagsorden ved hjælp af paramilitære grupper;

F.  der henviser til, at Ukraine er på randen af et socialt og økonomisk sammenbrud, som praktisk talt gør det til en fejlslagen stat; der henviser til, at Ukraines eksterne gæld er mere end fordoblet i to år, og at landet har erklæret en misligholdelse af sin gæld til Rusland, idet inflationen mellem december 2014 og december 2015 steg til 43,3 %, hvilket er det højeste niveau i de sidste 20 år; der henviser til, at 80 % af ukrainerne ifølge FN lever under fattigdomsgrænsen; der henviser til, at mindstelønnen, trods dette lands rigdom, er ca. 50 EUR pr. måned, hvilket er den laveste i Europa;

G.  der henviser til, at Ukraines kommunistparti er blevet forbudt;

H.  der henviser til, at fagforeningsfolk og politiske partier udsættes for undertrykkelse, og at de grundlæggende demokratiske og borgerlige rettigheder som f.eks. ytrings- og foreningsfrihed ikke overholdes, hvilket er i klar modstrid med den associeringsaftale, Ukraine har undertegnet med EU;

I.  der henviser til, at Minskaftalerne ikke er gennemført fuldt ud, idet deres gennemførelse forudsætter en politisk vilje hos alle parter til at udvikle politiske og tekniske løsninger på alle aftalernes tolv punkter på grundlag af et gensidigt tilfredsstillende kompromis mellem parterne;

Moldova

J.  der henviser til, at ingen hidtil er blevet holdt ansvarlig for, at 1 mia. EUR eller mere end 15 % af landets BNP er forsvundet fra det moldoviske budget; der henviser til, at aftalen om et vidtgående og bredt frihandelsområde mellem EU og Moldova er trådt i kraft på trods af den udbredte korruption blandt den politiske elite og de manglende reformer i retsvæsenet og banksystemerne, som tillader det;

K.  der henviser til, at Moldova i 2015 oplevede de største masseprotester i årtier;

L.  der henviser til, at regeringen har givet ordre til tilbageholdelse af lederen af et af oppositionspartierne, Grigory Petrenko, såvel som af mange andre politiske modstandere, og forsøger at forhindre politisk udtryk for modstand imod den; der henviser til, at 32 medlemmer af Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE), der repræsenterer alle politiske retninger, og 20 medlemsstater har undertegnet en skriftlig erklæring om "Petrenko-sagen", som utvetydigt opfordrer Moldova til at sikre "øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger";

M.  der henviser til, at sparepolitik, kombineret med den udbredte korruption, har resulteret i salg af Moldovas industri og ressourcer samt ødelæggelse af borgernes levegrundlag, som har forværret tabet af tillid til Moldovas politiske ledelse i den yngre generation og skabt vedvarende massiv udvandring;

Georgien

N.  der henviser til, at den geopolitiske kamp for indflydelse i Georgien har vist sig at virke imod hensigten for landet;

O.  der henviser til, at der de seneste tre år er sket en forværring af de vigtigste økonomiske indikatorer i Georgien, herunder inflation, statsgælden, den økonomiske vækst, eksport, import, national indkomst pr. indbygger, pensioner og eksistensminimummet; der henviser til, at dette skaber ugunstige betingelser for ikrafttrædelsen af aftalen om et vidtgående og bredt frihandelsområde;

P.  der henviser til, at handel med Rusland har vist sig at være et vigtigt redskab for den økonomiske stabilitet i Georgien; der henviser til, at den russiske præsident, Vladimir Putin, for nylig bekræftede Ruslands beredvillighed til at genoprette forbindelserne med Georgien, der tidligere var en del af Sovjetunionen, som blev afbrudt efter krigen i august 2008, og tilbød at ophæve visumpligten for georgiske statsborgere;

Generelle aspekter

1.  udtrykker dyb bekymring over de ødelæggende virkninger af de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Moldova, Georgien og Ukraine med hensyn til den lokale befolknings velfærd og fred i regionen, og opfordrer til en midlertidig suspension;

2.  opfordrer til, at man påbegynder arbejdet med at se på nye former for samarbejde og forbindelserne mellem EU og det Eurasiske Økonomiske Fællesskab;

3.  forkaster EU's nuværende østlige naboskabspolitik; gentager, at en østlig naboskabspolitik, som ikke tager hensyn til alle berørte aktørers interesser, herunder Ruslands, er dømt til at slå fejl; understreger behovet for at udvikle en naboskabspolitik, der fremmer regionalt samarbejde uden at udelukke et land, der er interesseret i at deltage; opfordrer Rusland til at deltage proaktivt i en sådan proces;

4.  fordømmer udvidelsen af NATO og den omstændighed, at der som følge af udvidelsen og EU’s østlige naboskabspolitik er skabt et nyt jerntæppe på grænsen til Rusland; advarer om, at det kan have farlige konsekvenser for freden og sikkerheden i Europa og i verden, hvis man forsømmer at indlede en resultatorienteret dialog;

5.  opfordrer EU til at relancere en målrettet politisk dialog med Rusland med henblik på at genopbygge tilliden og finde løsninger på alle udestående og kontroversielle spørgsmål; opfordrer til genindførelse af de dialogformater, der eksisterede mellem EU og Rusland på alle niveauer inden for EU-institutionerne inden den ukrainske krises begyndelse; opfordrer indtrængende EU til at indstille sin sanktionspolitik over for Rusland, som har ført til en handelskrig, og som først og fremmest har vist sig at være politisk ineffektiv og virke mod hensigten;

Ukraine

6.  beklager dybt, at Kommissionen lukker øjnene for situationen i Ukraine, og at den ukrainske regering ikke har gennemført grundlæggende reformer i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til associeringsaftalen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), f.eks.:

Økonsekvent udryddelse af korruption

Øetablering af en retsstat

Ødecentralisering og omfattende garantier for så vidt angår den demokratiske deltagelse af befolkningen i Ukraines regioner i alle vigtige beslutningsprocesser, navnlig inden for social og økonomisk udvikling

Øendelig eliminering af oligarkernes kobling til politik under demokratisk kontrol

Ørespekt for menneskerettigheder og demokratiske rettigheder, herunder sproglige rettigheder

Øopløsning af de paramilitære enheder og genindførelse af streng statslig kontrol med politiet og hæren

Øøjeblikkelig, gennemsigtig, demokratisk og juridisk parlamentarisk kontrol med alle sikkerhedsstyrker i landet og afvæbning af alle paramilitære og private såkaldte sikkerhedsstyrker

Øopbremsning af sparepolitikken;

7.  afviser enhver finansiel støtte til Ukraine uden gennemførelsen af disse reformer; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at knytte ethvert yderligere samarbejde med de ukrainske myndigheder til målene om at sikre aktiviteter i fagforeninger og sociale bevægelser samt forenings- og ytringsfriheden;

8.  fordømmer i de stærkest mulige vendinger forbuddet mod Ukraines kommunistparti og opfordrer til en øjeblikkelig ophævelse af forbuddet; udtrykker dyb bekymring over dette angreb på ytringsfriheden og eksistensen af et demokratisk politisk parti i Ukraine, og opfordrer EU’s institutioner samt om andre demokratiske europæiske og internationale organer til klart at tage afstand og kraftigt fordømme dette alvorlige angreb på demokratiet i Ukraine;

9.  støtter kraftigt Minskprocessen, herunder de handelsrelaterede forpligtelser, sog opfordrer indtrængende parterne til at overholde de aftaler, der allerede er indgået, og til i nye forhandlinger at udvikle dem til en mere gennemsigtig og klar køreplan med konkrete benchmarks, der skal opfyldes af alle forhandlingsparter;

10.  modsætter sig den enorme stigning i Ukraines eksterne gæld, som forvaltes af Kommissionen i samråd med IMF og fører til, at Ukraine bliver afhængig af internationale finansielle institutioner;

11.  udtrykker sin dybe bekymring over den store indflydelse fra det yderste højre i ukrainsk politik; understreger, at det at lade folk med højreekstremistiske synspunkter få kontrol over stillinger med betydelige lovhåndhævelsesressourcer udgør en åbenlys fare for demokratiet; opfordrer indtrængende den ukrainske regering til at opløse de voldelige højreekstremistiske grupper i medfør af associeringsaftalen og FN’s menneskerettighedskonvention;

Moldova

12.  udtrykker sin dybe bekymring over, at Moldova har undladt at indføre retsstatsprincippet: opfordrer til at sætte en stopper for straffrihed i forbindelse med sagen om, at 1 mia. EUR er forsvundet fra det moldoviske budget, samt andre tilfælde af korruption; konstaterer, at det ikke er lykkedes at indføre et uafhængigt retsvæsen som fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Moldova;

13.  opfordrer til øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger i Moldova, herunder Grigory Petrenko og hans syv oppositionstilhængere, og til at sætte en øjeblikkelig og fuldstændig stopper for retlig vilkårlighed; opfordrer Moldovas regering til at opfylde landets forpligtelser som medlem af Europarådet og part i den europæiske menneskerettighedskonvention;

14.  opfordrer Moldovas regering til at revidere sin sparepolitik, til at styrke den nationale industri, og til at tage hensyn til de presserende sociale behov i befolkningen, især med hensyn til sundhedspleje, opvarmning og uddannelse;

15.  opfordrer til en fredelig løsning af konflikten i Transdnestrien gennem fornyede forhandlinger om retlig status, i 5+2-format og under anvendelse af alle midler under OSCE-mekanismen på grundlag af Dublinerklæringen fra 2012, der anerkender Moldovas territoriale integritet, samtidig med at der tages hensyn til samtlige berørte aktører, herunder Ukraine og Rusland;

Georgien

16.  opfordrer EU til at støtte processen med henblik på normalisering af forbindelserne mellem Georgien og Rusland;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Ukraine, Moldova og Georgiens regeringer og parlamenter, IMF, OSCE og Europarådet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik