Πρόταση ψηφίσματος - B8-0080/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0080/2016

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

  15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

  Διαδικασία : 2015/3032(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0080/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0080/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0080/2016

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

  (2015/3032(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Γενικές πτυχές

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εφαρμόζει πολιτική επέκτασης της οικονομικής και πολιτικής σφαίρας επιρροής της στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, με την υπογραφή των συμφωνιών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, χωρίς να λάβει επαρκώς υπόψη της την ένταση των εμπορικών σχέσεων και την ιστορική αλληλεξάρτηση των οικονομιών αυτών των χωρών με τις οικονομίες άλλων χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με τα εσωτερικά προβλήματα, έχει οδηγήσει σε επιδείνωση της πολιτικής αστάθειας, της βίας και του πολέμου στην Ουκρανία·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι DCFTA προετοίμασαν το έδαφος για την επίθεση των εταιρικών συμφερόντων στους φυσικούς πόρους των τριών χωρών, και ιδίως στο ευρέως γνωστό δυναμικό γεωργικών και ορυκτών πόρων της Ουκρανίας, εις βάρος της ευημερίας του τοπικού πληθυσμού·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη και η σταθερότητα απειλούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο από τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ της ΕΕ, της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε μια εξαιρετικά επικίνδυνη όξυνση των σχέσεων Ρωσίας και Δύσης σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, με τη συμμετοχή, τα τελευταία χρόνια, των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, η οποία λίγο έλειψε να οδηγήσει σε εχθροπραξίες·

  Ουκρανία

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας τέθηκε σε προσωρινή ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, αφού αναβλήθηκε για ένα έτος κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, και παρά την αποτυχία των συνομιλιών σχετικά με εμπορικά ζητήματα μεταξύ Ρωσίας, ΕΕ και Ουκρανίας, οι οποίες διεξάχθηκαν με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την έναρξη ισχύος της DCFTA και τη συμβατότητά της με τις συναλλαγές με την εμπορική ζώνη της ΚΑΚ (Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών)·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ανεπίλυτα τα προβλήματα που οδήγησαν στις αναταραχές στην Ουκρανία το 2013, συμπεριλαμβανομένων της διαφθοράς, της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, της δυσπιστίας έναντι της πολιτικής και της απογοήτευσης από το πολιτικό σύστημα της Ουκρανίας λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής επιρροής των ολιγαρχικών δομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου στην καταπολέμηση της διαφθοράς έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του λαού της Ουκρανίας και της διεθνούς κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει προσθέσει στα προβλήματα αυτά και το πρόβλημα της επιβολής ενός νεοφιλελεύθερου εταιρικού και εθνικιστικού προγράμματος, με τη βοήθεια παραστρατιωτικών ομάδων·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης, γεγονός που την καθιστά χρεοκοπημένο κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξωτερικό χρέος της Ουκρανίας έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε δύο έτη, και ότι η χώρα έχει δηλώσει αδυναμία εξόφλησης του χρέους της προς τη Ρωσία, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Δεκεμβρίου 2015 στο 43,3 %, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας εικοσαετίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 80 % των Ουκρανών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον πλούτο της χώρας αυτής, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε περίπου 50 ευρώ και είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας έχει απαγορευθεί·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα αντιμετωπίζουν καταστολή και ότι δε γίνονται σεβαστά βασικά δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, πράγμα που αντιβαίνει κατάφωρα στη συμφωνία σύνδεσης που υπεγράφη από την Ουκρανία και την ΕΕ·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι συμφωνίες του Μινσκ, ενώ η εφαρμογή τους προϋποθέτει την πολιτική βούληση όλων των μερών να αναπτύξουν πολιτικές και τεχνικές λύσεις και για τα δώδεκα σημεία των συμφωνιών με βάση έναν αμοιβαία συμφωνηθέντα συμβιβασμό μεταξύ των μερών·

  Μολδαβία

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανείς δεν έχει μέχρι στιγμής θεωρηθεί υπεύθυνος για την εξαφάνιση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τον προϋπολογισμό της Μολδαβίας, δηλαδή περισσότερου από το 15 % του ΑΕγχΠ της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η DCFTA μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας τέθηκε σε ισχύ παρά τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς μεταξύ των πολιτικών ελίτ και την απουσία μεταρρυθμίσεων των δικαστικών και τραπεζικών συστημάτων που επιτρέπουν αυτή τη διαφθορά·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η Μολδαβία γνώρισε τις μεγαλύτερες μαζικές διαμαρτυρίες των τελευταίων δεκαετιών·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει διατάξει την κράτηση του ηγέτη ενός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης Grigory Petrenko, καθώς και πολλών άλλων πολιτικών αντιπάλων, και επιχειρεί να αποτρέψει την πολιτική έκφραση οιασδήποτε αντιπολιτευτικής στάσης απέναντί της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 32 μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), που εκπροσωπούν όλες τις πολιτικές τάσεις και 20 κράτη μέλη, έχουν υπογράψει γραπτή δήλωση σχετικά με την «υπόθεση Petrenko», με την οποία η Μολδαβία καλείται με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείες να εξασφαλίσει «την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων»·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική λιτότητας, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη διαφθορά είχαν ως αποτέλεσμα την εκποίηση της βιομηχανίας και των πόρων της Μολδαβίας και την καταστροφή των μέσων διαβίωσης των πολιτών της, εμβαθύνοντας την απώλεια της εμπιστοσύνης της νέας γενιάς στην πολιτική ηγεσία της Μολδαβίας και προκαλώντας συνεχή μαζική μετανάστευση·

  Γεωργία

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωπολιτική διαμάχη για την εξασφάλιση επιρροής στη Γεωργία έχει αποδειχθεί αντιπαραγωγική για τη χώρα·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία τριετία σημειώθηκε επιδείνωση των βασικών οικονομικών δεικτών στη Γεωργία, όσον αφορά τον πληθωρισμό, το δημόσιο χρέος, τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές, το εθνικό κατά κεφαλήν εισόδημα, τις συντάξεις και το ελάχιστο όριο διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν ευνοούν ιδιαίτερα την έναρξη ισχύος της DCTFA·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο με τη Ρωσία έχει αποδειχθεί σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας στη Γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε πρόσφατα την προθυμία της Ρωσίας να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την πρώην σοβιετική Γεωργία, οι οποίες διακόπηκαν μετά τον πόλεμο του Αυγούστου 2008, και προσφέρθηκε να άρει την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους της Γεωργίας·

  Γενικά

  1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις ολέθριες επιπτώσεις των DCFTA ση Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία ως προς την ευημερία του τοπικού πληθυσμού και την ειρήνη στην περιοχή, και ζητεί την προσωρινή τους αναστολή·

  2.  ζητεί να αναληφθεί δράση για την αναζήτηση νέων μορφών συνεργασίας και σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ευρασιατικού Οικονομικού Χώρου·

  3.  απορρίπτει τη σημερινή Πολιτική Ανατολικής Γειτονίας της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι οιαδήποτε Πολιτική Ανατολικής Γειτονίας που δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, είναι καταδικασμένη να αποτύχει· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια πολιτική γειτονίας που να προωθεί την περιφερειακή συνεργασία χωρίς να αποκλείει καμία χώρα που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει· καλεί τη Ρωσία να συμμετάσχει προδραστικά στη διαδικασία αυτή·

  4.  καταδικάζει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και το γεγονός ότι εξαιτίας της διεύρυνσης αυτής και της Πολιτικής Ανατολικής Γειτονίας της ΕΕ, ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα έχει δημιουργηθεί στα σύνορα με τη Ρωσία· προειδοποιεί ότι η αποτυχία επανέναρξης ενός διαλόγου με τη Ρωσία με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και τον κόσμο·

  5.  καλεί την ΕΕ να ξαναρχίσει έναν στοχοπροσηλωμένο πολιτικό διάλογο με τη Ρωσία με στόχο να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη και να εξευρεθούν λύσεις σε όλα τα εκκρεμή θέματα κα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα· ζητεί να επανέλθουν οι μορφές διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας που υπήρχαν πριν από την έναρξη της ουκρανικής κρίσης σε όλα τα επίπεδα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να θέσει τέρμα στην πολιτική επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, η οποία οδήγησε σε εμπορικό πόλεμο και αποδείχθηκε κυρίως, από πολιτική άποψη, αναποτελεσματική και αντιπαραγωγική ·

  Ουκρανία

  6.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή αγνοεί την πραγματικότητα στην Ουκρανία και την αποτυχία της ουκρανικής κυβέρνησης να θέσει σε εφαρμογή βασικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όπως:

  Øη συνεπής εξάλειψη της διαφθοράς·

  Øη εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου·

  Øη αποκέντρωση και οι σταθερές εγγυήσεις όσον αφορά τη δημοκρατική συμμετοχή του λαού στις περιφέρειες της Ουκρανίας σε όλες τις σημαντικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης·

  Øη οριστική αποσύνδεση των ολιγαρχών από την πολιτική στα πλαίσια δημοκρατικού ελέγχου·

  Øο σεβασμός των ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των γλωσσικών δικαιωμάτων·

  Øη διάλυση των παραστρατιωτικών μονάδων και η εκ νέου επιβολή αυστηρού κρατικού ελέγχου επί της αστυνομίας και του στρατού·

  Øο άμεσος διαφανής, δημοκρατικός και νόμιμος κοινοβουλευτικός έλεγχος όλων των δυνάμεων ασφαλείας εντός της χώρας και ο αφοπλισμός όλων των παραστρατιωτικών και των αποκαλούμενων ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας·

  Øκαι να θέσει τέλος στην πολιτική λιτότητας.

  7.  απορρίπτει κάθε χρηματοδοτική ενίσχυση για την Ουκρανία εάν δεν έχουν εφαρμοστεί οι προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνδέσουν οιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία με τις αρχές της Ουκρανίας με τους στόχους της διασφάλισης των δραστηριοτήτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κοινωνικών κινημάτων καθώς και των ελευθεριών του συνέρχεσθαι και της έκφρασης·

  8.  καταδικάζει έντονα την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας, και ζητεί επιτακτικά την άμεση άρση της απαγόρευσης αυτής· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για αυτή την επίθεση κατά της ελευθερίας της έκφρασης και κατά της ύπαρξης ενός δημοκρατικού πολιτικού κόμματος στην Ουκρανία, και απευθύνει έκκληση προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλους τους λοιπούς δημοκρατικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς να εκφράσουν σθεναρά την πεποίθησή τους και να καταδικάσουν έντονα αυτή τη σοβαρή επίθεση κατά της δημοκρατίας στην Ουκρανία·

  9.  στηρίζει ένθερμα τη διαδικασία του Μινσκ, συμπεριλαμβανομένων και των σχετιζομένων με το εμπόριο υποχρεώσεών της, και ζητεί από τα μέρη να προσχωρήσουν στις ήδη επιτευχθείσες συμφωνίες και να τις αναπτύξουν στο πλαίσιο νέων διαπραγματεύσεων για έναν διαφανέστερο και σαφέστερο χάρτη πορείας με συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να εκπληρωθούν από όλα τα διαπραγματευόμενα μέρη·

  10.  εκφράζει την αντίθεσή του στην τεράστια αύξηση του εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας, την οποία προετοιμάζει η Επιτροπή σε συνεργασία με το ΔΝΤ και που θα έχει ως αποτέλεσμα η Ουκρανία να καταστεί εξαρτημένη από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

  11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τεράστια επιρροή της ακροδεξιάς στον πολιτικό βίο της Ουκρανίας· τονίζει ότι το να επιτρέπεται σε άτομα με ακροδεξιές απόψεις να ελέγχουν θέσεις με σημαντικούς πόρους επιβολής του νόμου αποτελεί φανερό κίνδυνο για τη δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Ουκρανίας να εξαρθρώσει τις βίαιες ακροδεξιές ομάδες, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σύνδεσης και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

  Μολδαβία

  12.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αποτυχία της Μολδαβίας να εδραιώσει το κράτος δικαίου: ζητεί να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία όσον αφορά την εξαφάνιση του 1 δισεκατομμυρίου EUR από τον προϋπολογισμό της Μολδαβίας, καθώς και άλλες περιπτώσεις διαφθοράς· λαμβάνει υπό σημείωση ότι απέτυχε η εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου δικαστικού σώματος, όπως ζητείται στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας·

  13.  ζητεί να αφεθούν χωρίς αναβολή ελεύθεροι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι στη Μολδαβία, συμπεριλαμβανομένων του Γκριγκόρι Πετρένκο και των επτά οπαδών του της αντιπολίτευσης, και να τεθεί αμέσως και πλήρως τέρμα στη δικαστική αυθαιρεσία· καλεί την κυβέρνηση της Μολδαβίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της χώρας ως κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και ως συμβαλλόμενου μέρους της ΕΣΔΑ·

  14.  καλεί την κυβέρνηση της Μολδαβίας να αναθεωρήσει την πολιτική λιτότητας που εφαρμόζει, να αναλάβει δράση για την ενίσχυση της εθνικής βιομηχανίας και να λάβει υπόψη τις επείγουσες κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού, ειδικότερα όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τη θέρμανση και την παιδεία·

  15.  ζητεί μια ειρηνική επίλυση της διένεξης στην Υπερδνειστερία μέσω της επανάληψης των διαπραγματεύσεων για το νομικό καθεστώς, σύμφωνα με το πρότυπο 5+2 και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα του μηχανισμού του ΟΑΣΕ βάσει τη Δήλωσης του Δουβλίνο του 2012, που αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Ρωσίας·

  Γεωργία

  16.  απευθύνει έκκληση προς την ΕΕ να υποστηρίξει τη διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας·

  17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας, στο ΔΝΤ, τον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.