Menetlus : 2015/3032(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0080/2016

Esitatud tekstid :

B8-0080/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 277kWORD 73k
15.1.2016
PE575.982v01-00
 
B8-0080/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute kohta (2015/3032(RSP))


Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute kohta (2015/3032(RSP))  
B8-0080/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

Üldaspektid

A.  arvestades, et EL on järginud Gruusia, Moldova ja Ukraina suhtes majandusliku ja poliitilise mõjusfääri laiendamise poliitikat, allkirjastades nendega assotsieerimislepingud, sh põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud, kuid seejuures ei ole kaalutud nõuetekohaselt kaubandussuhete intensiivust ning nimetatud riikide majanduse ajaloolist sõltuvust teiste piirkonna riikide majandusest, sh Venemaast; arvestades, et see poliitika ning siseprobleemid on toonud Ukrainas kaasa üha suurema poliitilise ebastabiilsuse, vägivalla ja sõja;

B.  arvestades, et põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud toovad kaasa selle, et suurettevõtted hakkavad kohalike elanike heaolu arvelt tormi jooksma kolme riigi loodusvaradele, pidades silmas eelkõige Ukraina teada-tuntud põllumajanduslikku potentsiaali ja kaevandatavate ressursside rikkust;

C.  arvestades, et ELi, Ukraina, USA ja teiste lääneriikide ning Venemaa Föderatsiooni vahelised püsivad pinged ohustavad rahu ja stabiilsust nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil; arvestades, et pinged Venemaa ja lääneriikide vahel on nii poliitilises kui ka sõjalises plaanis äärmiselt ohtlikult eskaleerunud ning viimase paari aasta jooksul on nendesse segatud ka NATO liikmesriigid, mis ähvardab vallandada vaenutegevuse;

Ukraina

D.  arvestades, et ELi ja Ukraina vahel sõlmitud põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping jõustus provisoorselt 1. jaanuaril 2016, pärast seda, kui tähtaega oli Ukraina palvel aasta võrra edasi lükatud, ning hoolimata Venemaa, ELi ja Ukraina vahel toimunud luhtunud kaubanduskõnelustest, mille eesmärk oli lahendada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu jõustumisega ning lepingu ja Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) kaubanduspiirkonna tingimuste klapitamisega seotud probleemid;

E.  arvestades, et ikka on lahendamata Ukrainas 2013. aastal puhkenud rahutusteni viinud probleemid, sealhulgas korruptsioon, majandus- ja sotsiaalkriis, poliitika umbusaldamine ning elanike pettumine Ukraina poliitilises süsteemis, mis on tingitud oligarhiale omaste struktuuride jätkuvast poliitilisest osatähtsusest; arvestades, et valitsus ja parlament ei ole suutnud korruptsiooni vastu tulemuslikult võidelda ning see on õõnestanud Ukraina elanike ja rahvusvahelise üldsuse usaldust; arvestades, et praegune valitsus surub senistele probleemidele lisaks paramilitaarsete rühmituste abiga peale neoliberaalset suurettevõtteid soosivat ja natsionalistlikku poliitikat;

F.  arvestades, et Ukraina on majandusliku ja sotsiaalse kokkuvarisemise äärel, nii et sisuliselt on tegemist läbikukkunud riigiga; arvestades, et Ukraina välisvõlg on kahe aasta jooksul enam kui kahekordistunud ning riik on teatanud, et Venemaale võlgnetavat summat tagasi ei maksta, samas kui inflatsioon tõusis 2014. aasta detsembrist 2015. aasta detsembrini nii palju, et jõudis 20 aasta kõrgeimale tasemele (43,3%); arvestades, et ÜRO andmetel elab 80% Ukraina elanikest allpool vaesuspiiri; arvestades, et riigi varadele vaatamata on miinimumpalk Euroopa madalaim – ligikaudu 50 eurot kuus;

G.  arvestades, et Ukraina Kommunistliku Partei tegevus on keelatud;

H.  arvestades, et ametiühingute liikmeid ja erakondi represseeritakse ning peamisi demokraatlikke ja kodanikuõigusi – näiteks sõna- ja ühinemisvabadust – ei austata, mis on Ukraina ja ELi vahel sõlmitud assotsieerimislepinguga selges vastuolus;

I.  arvestades, et Minski kokkuleppeid ei ole täielikult rakendatud ning nende rakendamise eelduseks on kõikide osapoolte poliitiline tahe leida kõigile kokkuleppega hõlmatud kaheteistkümnele punktile poliitilised ja tehnilised lahendused, mis põhineksid kõikide osaliste ühiselt kokku lepitud kompromissidel;

Moldova

J.  arvestades, et seni ei ole Moldova eelarvest kadunud ühe miljardi euro küsimuses kedagi vastutusele võetud, ehkki summa moodustas enam kui 15% riigi SKPst; arvestades, et ELi ja Moldova vahel sõlmitud põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping jõustus hoolimata sellest, et poliitilise eliidi seas lokkab korruptsioon ning seda võimaldavat kohtu- ja pangandussüsteemi ei ole reformitud;

K.  arvestades, et 2015. aastal toimusid Moldovas mitme aastakümne suurimad massimeeleavaldused;

L.  arvestades, et valitsus on andnud käsu pidada kinni ühe opositsioonipartei juht Grigori Petrenko ja paljud teised poliitilise opositsiooni esindajad ning püüab nüüd vältida igasugust sellevastast poliitilist seisukohavõttu; arvestades, et 32 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liiget, kes esindavad kõiki poliitilisi vaateid ja 20 liikmesriiki, on allkirjastanud Petrenkot käsitleva kirjaliku deklaratsiooni, milles nõutakse otsesõnu, et Moldova tagaks „kõikide poliitvangide viivitamatu vabastamise“;

M.  arvestades, et kokkuhoiupoliitika ning lokkava korruptsiooni tõttu on Moldova tööstus ja ressursid maha müüdud ning kodanike elatis hävitatud, mis on Moldova poliitilise ladviku usaldusväärsust noorema põlvkonna silmis veelgi õõnestanud ja toonud kaasa jätkuva massilise väljarände;

Gruusia

N.  arvestades, et geopoliitiline võitlus mõjuvõimu pärast Gruusias on osutunud riigi jaoks kahjulikuks;

O.  arvestades, et viimasel kolmel aastal on Gruusia peamised majandusnäitajad üha langenud – nii seoses inflatsiooni, riigivõla, majanduskasvu määra, ekspordi, impordi, elaniku kohta arvestatava kogurahvatulu, pensionide kui ka elatusmiinimumiga; arvestades, et need on põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu jõustumiseks ebasoodsad tingimused;

P.  arvestades, et Venemaaga kauplemine on osutunud Gruusia majandusliku stabiilsuse seisukohast äärmiselt oluliseks; arvestades, et Venemaa president Vladimir Putin kinnitas hiljuti Venemaa valmidust taastada varem Nõukogude Liitu kuulunud Gruusiaga suhted, mis katkesid pärast 2008. aasta augustis toimunud sõjategevust, ning tegi ettepaneku kaotada Gruusia kodanike viisanõue;

Üldaspektid

1.  peab äärmiselt murettekitavaks põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute laastavat mõju Moldovale, Gruusiale ja Ukrainale, pidades silmas kohalike elanike heaolu ja rahu tagamist piirkonnas, ning nõuab nimetatud lepingute ajutist peatamist;

2.  nõuab uute koostöövormide ja uudsete suhete väljatöötamise alustamist ELi ja Euraasia majanduspiirkonna jaoks;

3.  on vastu ELi praegusele idanaabruspoliitikale; kordab, et idanaabruspoliitika, mille puhul ei võeta arvesse kõigi asjaosaliste, sealhulgas Venemaa huve, on määratud nurjuma; toonitab vajadust kujundada naabruspoliitika selliseks, et selle abil edendataks piirkondlikku koostööd, jätmata kõrvale ühtegi osaleda soovivat riiki; kutsub Venemaad üles proaktiivselt sellises protsessis osalema;

4.  mõistab hukka NATO laienemise ning asjaolu, et selle ja ELi idanaabruspoliitika tulemusena on Venemaa piirile kerkinud uus raudne eesriie; hoiatab, et kui tulemustele suunatud dialoogi Venemaaga uuesti ei alustata, võivad sellel olla tõsised tagajärjed rahu ja julgeoleku jaoks Euroopas ja maailmas;

5.  palub, et EL käivitaks uuesti sihipärase poliitilise dialoogi Venemaaga, eesmärgiga taastada usaldus ja leida lahendus kõigile lahendamata probleemidele ja vastuolulistele küsimustele; nõuab selliste dialoogivormide taastamist ELi institutsioonide kõigil tasanditel, mis eksisteerisid ELi ja Venemaa vahel enne Ukraina kriisi algust; nõuab tungivalt, et EL lõpetaks Venemaa vastu suunatud sanktsioonipoliitika, mille tulemuseks on kaubandussõda ning mis on osutunud poliitiliselt vähetõhusaks ja kahjulikuks;

Ukraina

6.  mõistab sügavalt hukka asjaolu, et komisjon pigistab Ukraina tegelikkuse ees silmad kinni ega näe, et Ukraina valitsus ei suuda läbi viia assotsieerimislepingust ning Euroopa inimõiguste konventsioonist tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikke elementaarseid reforme, nagu:

Økorruptsiooni järjekindel väljajuurimine;

Øõigusriigi põhimõtete kehtestamine;

Ødetsentraliseerimine ning kindlad tagatised, mis võimaldaksid Ukraina piirkondade elanike demokraatlikku osalemist kõigis olulistes otsustusprotsessides, eelkõige sotsiaalse ja majandusliku arengu valdkonnas;

Øoligarhide otsustav poliitikast kõrvaldamine demokraatliku kontrolli all;

Øinim- ja demokraatlike õiguste, sealhulgas keeleõiguste austamine;

Øparamilitaarsete üksuste laialisaatmine ja range riikliku kontrolli taastamine politsei ja sõjaväe üle;

Økohene läbipaistev, demokraatlik ja õigusjärgne parlamentaarne kontroll riigi kõigi julgeolekujõudude üle ning kõigi paramilitaarsete ja nn erajulgeolekujõudude desarmeerimine;

Økokkuhoiupoliitika lõpetamine;

7.  on vastu Ukrainale mis tahes rahalise toetuse eraldamisele, kui neid reforme läbi ei viida; palub, et komisjon ja Euroopa välisteenistus seoks Ukraina ametivõimudega igasuguse edasise koostöö tegemise kohustusega tagada ametiühingute ja ühiskondlike liikumiste tegevuse võimaldamine ning ühinemis- ja sõnavabadus;

8.  mõistab kindlalt hukka Ukraina Kommunistliku Partei tegevuse keelustamise ning nõuab keelu viivitamatut tühistamist; peab seda rünnakut sõnavabaduse ning Ukraina demokraatliku poliitilise partei eksistentsi vastu äärmiselt murettekitavaks ning kutsub ELi institutsioone, aga ka kõiki teisi Euroopa ja rahvusvahelise tasandi demokraatlikke organeid selle vastu välja astuma ja Ukraina demokraatia vastu suunatud tõsist rünnakut hukka mõistma;

9.  toetab kindlalt Minski protsessi, sh selle kaubandusalaseid kohustusi, ning nõuab tungivalt, et osapooled järgiksid juba saavutatud kokkuleppeid ja kujundaksid need uutel läbirääkimistel läbipaistvamaks ja selgemaks tegevuskavaks, mis hõlmab ka konkreetseid kriteeriume kõigile läbirääkimiste osapooltele;

10.  on vastu komisjoni ja IMFi kooskõlastatud Ukraina välisvõla märkimisväärse suurendamise poliitikale, mille tulemusena muutub Ukraina sõltuvaks rahvusvahelistest finantsasutustest;

11.  peab äärmiselt murettekitavaks paremäärmuslaste suurt mõju Ukraina poliitikas; rõhutab, et paremäärmuslike vaadetega inimeste lubamine ametikohtadele, millega on seotud märkimisväärsed õiguskaitseressursid, kujutab endast demokraatiale selget ohtu; nõuab tungivalt, et Ukraina valitsus saadaks kooskõlas assotsieerimislepingu ja ÜRO inimõiguste konventsiooniga laiali vägivaldsed paremäärmuslikud rühmitused;

Moldova

12.  peab äärmiselt murettekitavaks, et Moldova ei suuda järgida õigusriigi põhimõtteid; nõuab Moldova eelarvest kadunud ühe miljardi euro kõrvaldaja ja teiste korruptantide vastutuselevõtmist; märgib, et sõltumatu kohtusüsteemi loomine, mida nõuti ELi ja Moldova vahel sõlmitud assotsieerimislepingus, ei ole siiani õnnestunud;

13.  nõuab, et kõik Moldova poliitvangid, sh Grigori Petrenko ja tema seitse samuti opositsiooni kuuluvat toetajat, viivitamatult vabastataks ning et kohtute omavolile tehtaks kohe täielik lõpp; palub, et Moldova valitsus täidaks Euroopa Nõukogusse kuulumisest ja Euroopa inimõiguste konventsiooni osalisriigiks olemisest tulenevad kohustused;

14.  palub, et Moldova valitsus vaataks läbi oma kokkuhoiupoliitika, võtaks meetmeid riigi tööstussektori võimestamiseks ning võtaks arvesse elanikkonna pakilisi sotsiaalseid vajadusi, eelkõige tervishoiu, kütte ja hariduse vallas;

15.  nõuab Transnistria konflikti rahumeelset lahendamist õigusliku seisundi üle peetavate läbirääkimiste taastamise abil 5+2 vormis ning kõikide OSCE mehhanismi võimaluste ärakasutamise abil kooskõlas Dublini 2012. aasta deklaratsiooniga, milles tunnistatakse Moldova territoriaalset terviklikkust, ning võttes lahenduse leidmisel arvesse kõigi osapoolte, sh Ukraina ja Venemaa huvisid;

Gruusia

16.  palub, et EL toetaks Gruusia ja Venemaa vaheliste suhete normaliseerimise protsessi;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Ukraina, Moldova ja Gruusia valitsustele ja parlamentidele, Rahvusvahelisele Valuutafondile, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Euroopa Nõukogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika