Menettely : 2015/3032(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0080/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0080/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 276kWORD 74k
15.1.2016
PE575.982v01-00
 
B8-0080/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppasopimuksista (2015/3032(RSP))


Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppasopimuksista (2015/3032(RSP))  
B8-0080/2016

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

Yleistä

A.  toteaa, että EU on jatkanut taloudellisen ja poliittisen vaikutusvaltansa laajentamista Georgiaan, Moldovaan ja Ukrainaan, kun se allekirjoitti niiden kanssa assosiaatiosopimuksia sekä pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia ottamatta riittävästi huomioon kyseisten maiden ja alueen muiden maiden, mukaan luettuna Venäjä, kauppasuhteiden intensiivisyyttä ja niiden talouksien keskinäistä riippuvuutta; toteaa, että tämä politiikka on yhdessä Ukrainan sisäisten ongelmien kanssa voimistanut poliittista epävakautta ja kiihdyttänyt väkivaltaisuuksia ja sodankäyntiä;

B.  toteaa, että pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset ovat pohjustaneet sitä, että yhtiöt pyrkivät aggressiivisesti hyödyntämään näiden kolmen maan luonnonvaroja ja erityisesti Ukrainan tunnettua maatalous- ja kaivannaispotentiaalia paikallisväestön hyvinvoinnin kustannuksella;

C.  toteaa, että EU:n, Ukrainan, Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden sekä Venäjän federaation välillä jatkuvat jännitteet ovat vaarantaneet rauhan ja vakauden Euroopassa ja kansainvälisesti; toteaa, että Venäjän ja lännen välinen erittäin vaarallinen poliittisen ja sotilaallisen tilanteen eskaloituminen, jossa on aivan viime vuosina ollut mukana Nato-maita, on ollut vähällä johtaa vihamielisyyksien puhkeamiseen;

Ukraina

D.  toteaa, että EU:n ja Ukrainan pitkälle menevä ja laaja-alainen kauppasopimus tuli alustavasti voimaan 1. tammikuuta 2016, sen jälkeen kun voimaantuloa oli lykätty vuodella Ukrainan pyynnöstä ja huolimatta Venäjän, EU:n ja Ukrainan välisten kauppaneuvottelujen kariutumisesta; toteaa, että neuvotteluissa pyrittiin ratkaisemaan ongelmat, jotka liittyivät vapaakauppasopimuksen voimaantuloon ja yhteensopivuuteen Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) kauppavyöhykkeen kanssa käytävään kauppaan;

E.  ottaa huomioon, että Ukrainan levottomuudet vuonna 2013 aiheuttaneet ongelmat, kuten korruptio, talous- ja sosiaalinen kriisi, politiikkaa kohtaan tunnettu epäluulo ja oligarkkisten rakenteiden poliittisen vaikutusvallan jatkumisesta kumpuava pettymys Ukrainan poliittiseen järjestelmään, ovat edelleen ratkaisematta; toteaa, että Ukrainan hallituksen ja parlamentin epäonnistuminen korruption torjumisessa on rapauttanut ukrainalaisten ja kansainvälisen yhteisön luottamusta; toteaa, että nykyinen hallitus on pahentanut näitä ongelmia käynnistettyään puolisotilaallisten ryhmien avulla uusliberalistisen, yhtiöitä suosivan ja nationalistisen ohjelman;

F.  toteaa, että Ukraina on yhteiskunnallisen ja taloudellisen romahduksen partaalla, joten se on käytännössä toimintakyvytön valtio; toteaa, että Ukrainan ulkomaanvelka on yli kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa ja maa on ilmoittanut, että se ei kykene maksamaan velkaansa Venäjälle, samaan aikaan kun maan inflaatio on noussut 43,3 prosenttiin (joulukuu 2014–joulukuu 2015) ja on nyt korkeimmillaan kahteenkymmeneen vuoteen; ottaa huomioon, että YK:n mukaan 80 prosenttia ukrainalaisista elää köyhyysrajan alapuolella; toteaa, että maan vauraudesta huolimatta sikäläinen minimipalkka on Euroopan pienin, noin 50 euroa kuussa;

G.  ottaa huomioon, että Ukrainan kommunistipuolue on kielletty;

H.  toteaa, että ay-aktivisteja ja poliittisia puolueita pyritään tukahduttamaan eikä ilmaisun- ja yhdistymisvapauden kaltaisia perusluonteisia demokraattisia oikeuksia ja kansalaisoikeuksia kunnioiteta, mikä on rikkoo selvästi Ukrainan EU:n kanssa allekirjoittamaa assosiaatiosopimusta;

I.  toteaa, että Minskin sopimuksia ei ole pantu kokonaisuudessaan täytäntöön ja että niiden täytäntöönpano edellyttää kaikilta osapuolilta poliittista tahtoa siihen, että sopimusten jokaiseen kahteentoista kohtaan kehitetään poliittisia ja teknisiä ratkaisuja osapuolten keskenään sopiman kompromissin perusteella;

Moldova

J.  toteaa, että kukaan ei ole toistaiseksi joutunut vastuuseen siitä, että Moldovan talousarviosta on kadonnut miljardi euroa, joka vastaa määränä yli viittätoista prosenttia maan BKT:stä; toteaa, että EU:n ja Moldovan pitkälle menevä ja laaja-alainen kauppasopimus on tullut voimaan, vaikka poliittisen eliitin keskuudessa ilmenee suurta korruptiota, mikä on mahdollista, koska oikeus- ja pankkijärjestelmiä ei ole uudistettu;

K.  toteaa, että Moldovassa järjestettiin vuonna 2015 suurimpia joukkomielenosoituksia vuosikymmeniin;

L.  toteaa, että hallitus on määrännyt erään oppositiopuolueen johtajan, Grigori Petrenkon, sekä useita muita poliittisia vastustajiaan pidätettäviksi, ja pyrkii ehkäisemään kaikki itseensä kohdistuvat poliittiset mielenilmaukset; ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 32 jäsentä, jotka edustavat kaikkia poliittisia suuntauksia ja kahtakymmentä jäsenvaltiota, on allekirjoittanut Petrenkon tapausta koskevan kirjallisen kannanoton, jossa kehotetaan yksiselitteisesti Moldovaa vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit;

M.  toteaa, että säästöpolitiikka ja laajalle levinnyt korruptio ovat johtaneet Moldovan teollisuuden ja luonnonvarojen poismyyntiin ja kansalaisten toimeentulomahdollisuuksien hävittämiseen, mikä on rapauttanut entisestään nuoremman sukupolven luottamusta Moldovan poliittiseen johtoon ja ollut pontimena massamuuton jatkumiselle;

Georgia

N.  toteaa, että Georgiaa koskevasta vaikutusvallasta käyty geopoliittinen kamppailu on osoittautunut maan kannalta epäedulliseksi;

O.  toteaa, että Georgian tärkeimmät taloudelliset indikaattorit, kuten inflaatio, valtionvelka, talouden kasvuaste, vienti, tuonti, henkeä kohti laskettu kansantulo, eläkkeet ja vähimmäistoimeentulo, ovat heikentyneet kolmen viime vuoden aikana; toteaa, että nämä edellytykset eivät ole suotuisia pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen voimaantulolle;

P.  toteaa, että Venäjän kanssa käytävä kauppa on osoittautunut merkittäväksi Georgian talouden vakaudelle; ottaa huomioon, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on äskettäin vahvistanut Venäjän olevan valmis palauttamaan suhteet Neuvostoliittoon aiemmin kuuluneeseen Georgiaan niiden katkettua elokuussa 2008 käytyyn sotaan; ottaa huomioon, että Putin on myös ehdottanut Georgian kansalaisia koskevien viisumivaatimusten poistamista;

Yleistä

1.  on erittäin huolissaan Moldovan, Georgian ja Ukrainan pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten tuhoisista vaikutuksista paikallisväestön hyvinvointiin ja alueen rauhaan ja vaatii kyseisten sopimusten soveltamisen väliaikaista keskeyttämistä;

2.  vaatii, että aletaan käsitellä EU:n ja Euraasian talousalueen yhteistyön ja suhteiden uusia muotoja;

3.  torjuu EU:n nykyisen itäisen naapuruuspolitiikan; toteaa jälleen, että itäinen naapuruuspolitiikka, jossa ei oteta huomioon kaikkien asianomaisten toimijoiden, myös Venäjän, etuja, kariutuu vääjäämättä; korostaa, että on kehitettävä naapuruuspolitiikkaa, jossa edistetään alueellista yhteistyötä sulkematta pois mitään maata, joka haluaisi osallistua yhteistyöhön; kehottaa Venäjää osallistumaan proaktiivisesti tällaiseen prosessiin;

4.  tuomitsee Naton laajentumisen ja sen, että kyseisen laajentumisen ja EU:n itäisen naapuruuspolitiikan myötä Venäjän rajoille on kohotettu uusi rautaesirippu; varoittaa, että kyvyttömyydellä palata Venäjän kanssa tuloshakuiseen vuoropuheluun voi olla vaarallisia seurauksia rauhalle ja turvallisuudelle Euroopassa ja maailmassa;

5.  kehottaa EU:ta käynnistämään uudelleen tavoitekeskeisen poliittisen vuoropuhelun Venäjän kanssa luottamuksen lisäämiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi kaikkiin avoinna oleviin kysymyksiin ja kiistanaiheisiin; kehottaa ottamaan uudelleen käyttöön ne vuoropuhelun muodot, jotka olivat olemassa EU:n ja Venäjän välillä EU:n kaikkien toimielinten tasolla ennen Ukrainan kriisin puhkeamista; kehottaa EU:ta lopettamaan Venäjää koskevan pakotepolitiikkansa, joka on ollut seurausta kauppasodasta ja osoittautunut ennen kaikkea poliittisesti tehottomaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi;

Ukraina

6.  pitää erittäin valitettavana, että komissio ummistaa silmänsä Ukrainan realiteeteilta ja että Ukrainan hallitus ei ole kyennyt toteuttamaan assosiaatiosopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti perusluonteisia uudistuksia, esimerkiksi

Økitkemään johdonmukaisesti korruptiota,

Øvakiinnuttamaan oikeusvaltioperiaatetta,

Øhajauttamaan valtaa ja antamaan laajat takuut siitä, että Ukrainan alueiden kansalaiset voivat osallistua demokraattisesti kaikkiin merkittäviin päätöksentekoprosesseihin erityisesti sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen alalla,

Økatkaisemaan lopullisesti ja demokraattisessa valvonnassa oligarkkien ja politiikan väliset kytkennät,

Økunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokraattisia oikeuksia, myös kielioikeuksia,

Øhajottamaan puolisotilaalliset yksiköt ja palauttamaan poliisi ja armeija valtion tiukkaan valvontaan,

Øsaattamaan maan kaikki turvallisuusjoukot avoimen, demokraattisen ja laillisen parlamentaarisen valvonnan alle ja riisumaan aseista kaikki puolisotilaalliset ja yksityiset niin kutsutut turvallisuusjoukot,

Ølakkauttamaan säästöpolitiikan;

7.  torjuu kaiken Ukrainalle myönnettävän rahoitustuen, ellei kyseisiä uudistuksia toteuteta; kehottaa komissiota ja ulkosuhdehallintoa kytkemään kaiken Ukrainan viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön pyrkimyksiin taata ammattiyhdistysten ja yhteiskunnallisten liikkeiden toiminta sekä yhdistymisvapaus ja ilmaisunvapaus;

8.  tuomitsee mitä jyrkimmin sen, että Ukrainan kommunistinen puolue on kielletty, ja vaatii, että kielto poistetaan välittömästi; on erittäin huolissaan tästä ilmaisunvapauteen ja demokraattiseen poliittiseen puolueeseen kohdistuneesta hyökkäyksestä Ukrainassa ja kehottaa EU:n toimielimiä sekä muita demokraattisia eurooppalaisia ja kansainvälisiä elimiä omaksumaan asiaan päättäväisen kannan ja tuomitsemaan tiukasti tämän vakavan hyökkäyksen demokratiaa vastaan;

9.  tukee voimakkaasti Minskin prosessia ja sen kauppaa koskevia sitoumuksia ja kehottaa osapuolia pitämään kiinni jo tehdyistä sopimuksista sekä kehittämään uusissa neuvotteluissa kyseisistä sopimuksista aiempaa avoimempi ja selkeämpi etenemissuunnitelma, jossa on konkreettisia vertailuarvoja, joita kaikkien neuvotteluosapuolten on noudatettava;

10.  vastustaa toimintaperiaatetta, jossa komissio hallinnoi yhteistyössä IMF:n kanssa Ukrainan ulkomaanvelan valtaisaa kasvua, koska se saattaa ajan mittaan Ukrainan riippuvaiseksi kansainvälisistä rahoituslaitoksista;

11.  on erittäin huolissaan siitä, että äärioikeistolla on kosolti vaikutusvaltaa Ukrainan politiikassa; korostaa, että äärioikeistolaisia näkemyksiä kannattavien henkilöiden päästäminen asemiin, joissa heillä on huomattavat lainvalvontaresurssit käytettävissään, muodostaa ilmiselvän uhan demokratialle; kehottaa painokkaasti Ukrainan hallitusta hajottamaan väkivaltaiset äärioikeistolaisryhmät assosiaatiosopimuksen ja YK:n ihmisoikeusyleissopimuksen mukaisesti;

Moldova

12.  on erittäin huolissaan siitä, että Moldova ei kykene huolehtimaan oikeusvaltioperiaatteesta; vaatii rankaisematta jättämisen lopettamista Moldovan talousarviosta kadonneen miljardin euron sekä muiden korruptiotapausten yhteydessä; toteaa, että EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksessa edellytettyä riippumatonta oikeuslaitosta ei ole kyetty luomaan;

13.  vaatii Moldovan kaikkien poliittisten vankien, myös Grigori Petrenkon ja hänen seitsemän kannattajansa, vapauttamista sekä oikeuslaitoksen mielivallan välitöntä ja täydellistä lopettamista; kehottaa Moldovan hallitusta täyttämään velvoitteet, jotka sitovat maata Euroopan neuvoston jäsenenä sekä Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen osapuolena;

14.  kehottaa Moldovan hallitusta muuttamaan säästöpolitiikkaansa, toimimaan kansallisen teollisuuden voimistamiseksi sekä ottamaan huomioon väestön kiireelliset sosiaaliset tarpeet erityisesti terveydenhoidon, lämmityksen ja koulutuksen saralla;

15.  edellyttää Transnistrian konfliktin rauhanomaista ratkaisemista siten, että oikeudellista asemaa koskevia neuvotteluja uudistetaan 5+2-mallin mukaisesti ja soveltamaan kaikkia Etyj-mekanismin mukaisia keinoja; toteaa, että perustana on sovellettava vuonna 2012 annettua Dublinin julkilausumaa, jossa tunnustetaan Moldovan alueellinen koskemattomuus, samalla kun otetaan huomioon kaikkien asianomaisten toimijoiden edut Ukrainaa ja Venäjää myöten;

Georgia

16.  kehottaa unionia tukemaan Georgian ja Venäjän suhteiden ennalleen palauttamisen prosessia;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Ukrainan, Moldovan ja Georgian hallituksille ja parlamenteille, Kansainväliselle valuuttarahastolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Euroopan neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö