Eljárás : 2015/3032(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0080/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0080/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 289kWORD 86k
15.1.2016
PE575.982v01-00
 
B8-0080/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról (2015/3032(RSP))


Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról (2015/3032(RSP))  
B8-0080/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

Általános szempontok

A.  mivel a társulási megállapodások, így a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások aláírásával az Unió gazdasági és politikai befolyási övezetének Grúziára, Moldovára és Ukrajnára való kiterjesztésére törekedett, anélkül azonban, hogy megfelelően megfontolta volna ezen országok és a régió más országai, többek között Oroszország gazdaságai közötti kereskedelmi kapcsolatok intenzitását és e gazdaságok történelmi egymásrautaltságát; mivel ez a politika, valamint a belső problémák fokozott politikai instabilitást, erőszakot és háborút eredményeztek Ukrajnában;

B.  mivel a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások előkészítették a terepet a vállalati érdekek által indított, a három ország természeti erőforrásaira – különösen Ukrajna jól ismert mezőgazdasági és bányászati erőforrásai – irányuló offenzívának, mely a helyi lakosság jólétének rovására valósul meg;

C.  mivel az egyrészről az EU, Ukrajna, az Egyesült Államok és további nyugati országok, másrészről az Orosz Föderáció közötti folyamatos feszültségek európai és nemzetközi szinten veszélyeztetik a békét és a stabilitást; mivel Oroszország és a Nyugat között rendkívül veszélyes politikai és katonai eszkalációra került sor, melyben az utóbbi években a NATO tagállamai is részt vettek, és nem sok hiányzik ahhoz, hogy ellenségeskedés törjön ki;

Ukrajna

D.  mivel az EU és Ukrajna közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 2016. január 1-jén ideiglenesen hatályba lépett, azt követően, hogy Ukrajna kérésére egy évre elhalasztották, valamint az Oroszország, az EU és Ukrajna közötti, kereskedelmi kérdésekben folytatott, arra irányuló tárgyalások kudarca ellenére, hogy megoldást találjanak a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésével kapcsolatos problémákra, illetve a megállapodásnak a FÁK (Független Államok Közössége) kereskedelmi övezettel való kereskedéssel való összeegyeztethetősége kérdésére;

E.  mivel a 2013-es ukrajnai zavargásokba torkolló problémák továbbra is megoldatlanok, beleértve a korrupciót, a gazdasági és szociális válságot, a politikai bizalmatlanságot, az ukrajnai politikai rendszerből az oligarchikus struktúrák politikai befolyása miatti kiábrándultságot; mivel a kormány és a parlament nem lépett fel a korrupció ellen, és ezzel elveszítette az ukrán nép és a nemzetközi közösség bizalmát; mivel a jelenlegi kormány csak súlyosbította ezeket a problémákat azzal, hogy félkatonai csoportok segítségével neoliberális vállalati és nacionalista programot kényszerítette rá a társadalomra;

F.  mivel Ukrajna a gazdasági és társadalmi összeomlás előtt áll, amely gyakorlatilag bukott állammá teszi majd; mivel Ukrajna külső adóssága két év alatt több mint kétszeresére nőtt, és az ország bejelentette, hogy nem tesz eleget Oroszországgal szembeni hiteltörlesztési kötelezettségének, miközben az infláció 2014. december és 2015. december között 43,3%-ra növekedett, ami 20 év óta a legmagasabb érték; mivel az ENSZ szerint az ukrán állampolgárok 80%-a a szegénységi küszöb alatt él; mivel az ország gazdagsága ellenére a minimálbér havi 50 EUR körüli, ami a legalacsonyabb Európában;

G.  mivel az ukrán kommunista pártot betiltották;

H.  mivel a szakszervezetek és politikai pártok elnyomással szembesülnek, és az alapvető demokratikus és polgári jogok, így a véleménynyilvánítás szabadsága és az egyesülési szabadság nem érvényesülnek, ami egyértelműen ellentmond az Ukrajna által az EU-val aláírt társulási megállapodásban foglaltakkal;

I.  mivel a minszki megállapodásokat még nem hajtották végre teljes mértékben, míg azok végrehajtásának előfeltétele, hogy valamennyi fél törekedjen a megállapodás mind a tizenkét pontjára vonatkozó, a felek által kölcsönösen elfogadott kompromisszum alapján létrejövő, politikai és technikai megoldások kialakítására;

Moldova

J.  mivel eddig senkit sem vontak felelősségre amiatt, hogy a moldovai költségvetésből eltűnt 1 milliárd euró, azaz az ország GDP-jének több mint 15%-a; mivel az EU és Moldova közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás annak ellenére is hatályba lépett, hogy a korrupció magas szintű a politikai elit körében, valamint hogy nem került sor az azt lehetővé tevő igazságügyi és a banki rendszerek reformjára;

K.  mivel 2015-ben évtizedek óta a legnagyobb tömeges tiltakozásokra került sor Moldovában;

L.  mivel a kormány elrendelte Grigorij Petrenko, az egyik ellenzéki párt vezetője, valamint a kormány számos más politikai ellenfelének letartóztatását, és megkísérli a kormánnyal való szembenállás bármely politikai megnyilvánulásának megakadályozását; mivel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) 32 tagja valamennyi politikai irányzat és 20 tagállam képviseletében írásbeli nyilatkozatot tett a „Petrenko üggyel kapcsolatban”, amelyben egyértelműen felszólítja Moldovát „valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon bocsátására”;

M.  mivel a megszorító politika és a széles körben elterjedt korrupció a moldovai ipar és erőforrások kiárusítását, az ország polgárai megélhetésének ellehetetlenülését, a fiatalabb nemzedék a Moldova politikai vezetésbe vetett bizalmának további csökkenését és a fiatalok körében tapasztalható tömeges kivándorlást eredményezte;

Grúzia

N.  mivel a Grúzia feletti befolyásért folytatott geopolitikai harc kontraproduktívnak bizonyult az ország számára;

O.  mivel Grúziában az elmúlt három évben romlottak a kulcsfontosságú gazdasági mutatók az infláció, az államadósság, a gazdasági növekedés üteme, a kivitel, a behozatal, az egy főre jutó nemzeti jövedelem, a nyugdíjak és a létminimum vonatkozásában; mivel ezek a feltételek kedvezőtlenek a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás hatályba lépése szempontjából;

P.  mivel az Oroszországgal való kereskedelem fontos eszköznek bizonyult Grúzia gazdasági stabilitása szempontjából: mivel Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin, a közelmúltban kijelentette, hogy Oroszország kész az egykori szovjet Grúziával való, a 2008 augusztusában vívott háború miatt megszakadt kapcsolatok helyreállítására, és felajánlotta a grúz állampolgárok vízumkötelezettségének feloldását;

Általános szempontok

1.  mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások súlyosan negatív hatást gyakoroltak Moldovában, Grúziában és Ukrajnában a helyi lakosság jólétére és a régió békéjére, és felszólít azok ideiglenes felfüggesztésére;

2.  kéri, hogy kezdődjön meg a munka az EU és az Eurázsiai Gazdasági Térség közötti együttműködés és kapcsolat új formáinak kidolgozása céljából;

3.  elutasítja az EU jelenlegi keleti szomszédságpolitikáját; megismétli, hogy kudarcra van ítélve minden olyan keleti szomszédságpolitika, amely nem veszi figyelembe valamennyi érintett szereplő – köztük Oroszország – érdekeit; hangsúlyozza, hogy olyan szomszédságpolitikát kell kidolgozni, amely előmozdítja a regionális együttműködést, anélkül, hogy bármely, a részvétel iránt érdeklődő országot kizárna; felhívja Oroszországot, hogy vegyen részt proaktív módon ebben a folyamatban;

4.  elítéli a NATO bővítését, valamint azt, hogy a bővítés és az Unió keleti szomszédságpolitikája eredményeként új vasfüggönyt hoztak létre az Oroszországgal közös határon; figyelmeztet arra, hogy az Oroszországgal való eredményorientált párbeszéd újbóli megnyitásának kudarca veszélyes következményekkel járhat Európa és a világ békéjére és biztonságára nézve;

5.  felszólítja az EU-t, hogy indítsa újra az Oroszországgal folytatott célorientált politikai párbeszédet annak érdekében, hogy helyreálljon a bizalom, és megoldást találjanak minden függőben lévő ügyre és vitatott kérdésre; kéri az ukrán válságot megelőzően az EU és Oroszország között alkalmazott párbeszéd-formák helyreállítását az uniós intézmények valamennyi szintjén; sürgeti az EU-t, hogy vessen véget az Oroszország elleni szankciók politikájának, amely kereskedelmi háborút eredményezett, és amely mindenekelőtt politikailag eredménytelennek és kontraproduktívnak bizonyult;

Ukrajna

6.  mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem veszi figyelembe az ukrajnai realitásokat, valamint hogy az ukrán kormány nem volt képes a társulási megállapodás valamint az emberi jogok európai egyezménye (EJEE) szerinti kötelezettségeinek megfelelő, alapvető reformok végrehajtására, mint például:

Øa korrupció következetes felszámolása;

Øa jogállamiság kialakítása;

Ødecentralizáció és biztos garanciák az Ukrajna régióiban élők valamennyi jelentős döntéshozatali folyamatban – különösen pedig a társadalmi és gazdasági fejlődés területén – való demokratikus részvételére vonatkozóan;

Ødemokratikus ellenőrzés alatt az oligarchák végleges leválasztása a politikáról;

Øaz emberi és demokratikus jogok, köztük a nyelvhasználati jogok tiszteletben tartása;

Øa félkatonai egységek feloszlatása, illetve a rendőrség és a katonaság feletti szigorú állami ellenőrzés helyreállítása;

Øazonnali átlátható, demokratikus és törvényes parlamenti ellenőrzés az ország valamennyi biztonsági ereje felett, valamint a biztonsági erőknek nevezett valamennyi félkatonai és magánkézben lévő egység leszerelése;

Øa megszorítási politika megszüntetése.

7.  az említett reformok végrehajtásának hiányában elutasítja Ukrajna bármely pénzügyi támogatását; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy az EU-nak az ukrán hatóságokkal folytatandó bármilyen további együttműködését kösse a szakszervezetek és társadalmi mozgalmak tevékenységeinek, valamint a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságának garantálásához;

8.  a lehető leghatározottabban elítéli az ukrán kommunista párt betiltását, és felszólít annak azonnali feloldására; mélységes aggodalmának ad hangot a véleménynyilvánítás szabadsága és egy demokratikus politikai párt létezése elleni támadással kapcsolatban, és felszólítja az uniós intézményeket, valamint az egyéb demokratikus európai és nemzetközi szerveket, hogy határozottan foglaljanak állást és ítéljék el ezt az ukrán demokrácia elleni súlyos támadást;

9.  határozottan támogatja a minszki folyamatot, így a kereskedelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, és sürgeti a feleket, hogy tartsák tiszteletben a már elért megállapodásokat, és dolgozzák át ezeket egy, az újabb tárgyalások során átláthatóbb és egyértelmű – az összes tárgyaló fél által teljesítendő, konkrét referenciaértékeket is tartalmazó – rendezési tervvé;

10.  ellenzi, hogy a Bizottság az IMF-fel együttműködésben Ukrajna külső adósságának hatalmas mértékű növekedését idézi elő, ami azt eredményezi, hogy Ukrajna függő helyzetbe kerül a nemzetközi pénzügyi intézményektől;

11.  mély aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a szélsőjobboldal jelentős befolyással bír az ukrán politikában; hangsúlyozza, hogy a szélsőjobboldali nézeteket valló személyek jelentős bűnüldözési erőforrásokkal rendelkező pozíciókba helyezése nyilvánvaló veszélyt jelent a demokráciára; sürgősen felszólítja az ukrán kormányt, hogy számolja fel az erőszakos szélsőjobboldali csoportokat, összhangban a társulási megállapodásban és az emberi jogokról szóló ENSZ- egyezményben foglaltakkal;

Moldova

12.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Moldova nem teremtette meg a jogállamiságot: felszólít arra, hogy vessenek véget a büntetlenségnek a moldovai költségvetésből eltűnt 1 milliárd euró ügyével, valamint egyéb korrupciós ügyekkel kapcsolatban; megjegyzi, hogy az EU és Moldova közötti társulási megállapodásban foglaltak ellenére nem került sor a független igazságszolgáltatás megteremtésére;

13.  követeli valamennyi politikai fogoly, köztük Grigorij Petrenko és hét ellenzéki szimpatizáns azonnali szabadon bocsátását Moldovában, valamint a jogi önkény azonnali és teljes körű felszámolását; felszólítja Moldova kormányát, hogy teljesítse az ország az Európa Tanács tagországaként és az emberi jogok európai egyezményének részes feleként vállalt kötelezettségeit;

14.  felhívja a moldovai kormányt, hogy vizsgálja felül megszorító politikáját, lépjen fel a nemzeti ipar lehetőségeinek növelése érdekében, valamint hogy vegye figyelembe a lakosság sürgető szociális szükségleteit, különösen az egészségügy, a fűtés és az oktatás tekintetében;

15.  felszólít a Dnyeszteren túli konfliktus békés rendezésére a jogi státuszra vonatkozó tárgyalások felújítása révén, az 5 + 2 formában és az EBESZ-mechanizmus minden eszközét felhasználva a 2012-es dublini nyilatkozat alapján, amely elismeri Moldova területi integritását, figyelembe véve ugyanakkor valamennyi érintett fél, így Ukrajna és Oroszország érdekeit is;

Grúzia

16.  felszólítja az EU-t, hogy támogassa a Grúzia és Oroszország közötti kapcsolatok rendezését célzó folyamatot;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Ukrajna, Moldova és Grúzia kormányának és parlamentjének, az IMF-nek, az EBESZ-nek, valamint az Európa Tanácsnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat