Procedūra : 2015/3032(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0080/2016

Pateikti tekstai :

B8-0080/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 427kWORD 84k
15.1.2016
PE575.982v01-00
 
B8-0080/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų su Gruzija, Moldova ir Ukraina (2015/3032(RSP))


Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų su Gruzija, Moldova ir Ukraina (2015/3032(RSP))  
B8-0080/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

Bendra informacija

A.  kadangi ES, pasirašiusi asociacijos susitarimus, įskaitant išsamius visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus, vykdo politiką, kuria į jos ekonominės ir politinės įtakos zoną įtraukiama Gruzija, Moldova ir Ukraina ir kuria tinkamai neatsižvelgiama į prekybos santykių tvirtumą ir istorinę tų šalių ekonomikos priklausomybę nuo kitų regiono šalių, be kita ko, Rusijos, ekonomikos; kadangi dėl šios politikos ir vidaus problemų Ukrainoje kilo didesnis politinis nestabilumas, smurtas ir karas;

B.  kadangi IVLPE sudarė sąlygas agresyviems bendrovių interesams, susijusiems su trijų šalių gamtiniais ištekliais, ypač su gerai žinomomis Ukrainos galimybėms žemės ūkio ir išgaunamų išteklių srityje, kurie kenkia vietos gyventojų gerovei;

C.  kadangi dėl besitęsiančios įtampos tarp ES, Ukrainos, JAV ir kitų Vakarų valstybių ir Rusijos Federacijos Europos ir tarptautiniu lygmeniu kyla grėsmė taikai ir stabilumui; kadangi tarp Rusijos ir Vakarų vykstantis itin pavojingas politinių ir karinių veiksmų paaštrėjimas, kuriame pastaruosius kelerius metus dalyvauja NATO valstybės narės, beveik skatina priešiškumą;

Ukraina

D.  kadangi 2016 m. sausio 1 d. laikinai įsigaliojo ES ir Ukrainos IVLPE po to, kai Ukrainos prašymu jos taikymas buvo atidėtas vieniems metams, ir nepaisant žlugusių Rusijos, ES ir Ukrainos derybų dėl prekybos klausimų, kurios vykdytos siekiant išspręsti su IVLPE įsigaliojimu ir jos suderinamumu su prekyba su NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) prekybos zona susijusius klausimus;

E.  kadangi problemos, dėl kurių 2013 m. Ukrainoje vyko neramumai, įskaitant korupciją, ekonominę ir socialinę krizę, nepasitikėjimą politika ir nusivylimą Ukrainos politine sistema, liko neišspręstos dėl besitęsiančios oligarchinių struktūrų politinės įtakos; kadangi vyriausybės ir parlamento nesugebėjimas kovoti su korupcija pakenkė Ukrainos piliečių ir tarptautinės bendruomenės pasitikėjimui; kadangi dabartinė vyriausybė šias problemas papildė neoliberalios, bendros ir nacionalistinės darbotvarkės įvedimu, prie kurio prisidėjo sukarintos grupuotės;

F.  kadangi Ukraina atsidūrusi ties ekonominio ir socialinio žlugimo riba ir dėl to ji iš esmės – žlugusi valstybė; kadangi per dvejus metus Ukrainos išorės skola padidėjo daugiau kaip du kartus ir šalis paskelbė apie savo skolos Rusijai įsipareigojimų neįvykdymą, o infliacija nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. pasiekė 43,3 proc. – aukščiausią ribą per 20 metų; kadangi, remiantis JT duomenimis, 80 proc. ukrainiečių gyvena žemiau skurdo ribos; kadangi nepaisant šios šalies turto, minimalus mėnesio darbo užmokestis yra žemiausias Europoje – 50 EUR;

G.  kadangi Ukrainoje uždrausta komunistų partija;

H.  kadangi profesinių sąjungų nariai ir politinės partijos patiria represiją ir nesilaikoma pagrindinių demokratinių ir pilietinių teisių, pvz., išraiškos laisvės ir asociacijų laisvės, o tai aiškiai prieštarauja Ukrainos ir ES pasirašytam asociacijos susitarimui;

I.  kadangi Minsko susitarimai nebuvo visiškai įgyvendinti, o jų įgyvendinimas suponuoja visų šalių politinę valią kurti politinius ir techninius sprendimus visiems dvylikai susitarimų punktų, remiantis šalių sudarytu tarpusavio kompromisu;

Moldova

J.  kadangi iki šiol niekas nepaskelbtas atsakingu už 1 mlrd. EUR arba daugiau kaip 15 proc. šalies BVP dingimą iš Moldovos biudžeto; kadangi ES ir Moldovos IVLPE įsigaliojo nepaisant didelio korupcijos lygio tarp politinio elito ir nepakankamų šiai korupcijai sąlygas sudarančių teismo ir bankų sistemų reformų;

K.  kadangi 2015 m. Moldovoje vyko didžiausi masiniai protestai per daugelį metų;

L.  kadangi vyriausybė nurodė sulaikyti vienos iš opozicijos partijų vadovą Grigorį Petrenko, taip pat daugybę kitų politinių oponentų, ir stengiasi užkirsti kelią bet kokiai politinės opozicijos išraiškai; kadangi 32 Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nariai, atstovaujantys visoms politinėms tendencijoms ir 20-čiai valstybių narių, pasirašė rašytinį pareiškimą dėl „Petrenko bylos“, kuriame Moldova aiškiai raginama „nedelsiant paleisti visus politinius kalinius“;

M.  kadangi griežta taupymo politika ir plačiai paplitusi korupcija lėmė Moldovos pramonės ir išteklių pardavimą ir piliečių pragyvenimo sunaikinimą, o tai padidino jaunesnės kartos pasitikėjimo Moldovos politiniais vadovais praradimą ir paskatino besitęsiančią masinę emigraciją;

Gruzija

N.  kadangi geopolitinė kova dėl įtakos Gruzijai buvo neproduktyvi;

O.  kadangi pastaruosius trejus metus blogėjo Gruzijos pagrindiniai ekonominiai rodikliai, susiję su infliacija, valstybės skola, ekonomikos augimo tempu, eksportu, importu, nacionalinėmis pajamomis vienam gyventojui, pensijomis ir pragyvenimo minimumu; kadangi tai – nepalankios sąlygos IVLPE įsigaliojimui;

P.  kadangi pasirodė, kad prekyba su Rusija – svarbi Gruzijos ekonominio stabilumo priemonė; kadangi Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neseniai patvirtino Rusijos pasirengimą atkurti santykius su buvusios Tarybų Sąjungos nare Gruzija, kurie buvo nutraukti po 2008 m. rugpjūtį vykusio karo, ir pasiūlė panaikinti vizos reikalavimus Gruzijos piliečiams;

Bendra informacija

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl sunkių IVLPE padarinių Moldovai, Gruzijai ir Ukrainai, susijusių su vietos gyventojų gerove ir taika regione, ir ragina laikinai sustabdyti IVLPE taikymą;

2.  ragina pradėti kurti naujas ES ir Eurazijos ekonominės zonos bendradarbiavimo ir santykių formas;

3.  nepritaria dabartinei ES Rytų kaimynystės politikai; pakartoja, kad Rytų kaimynystės politika, kuria neatsižvelgiama į visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant Rusiją, interesus, pasmerkta žlugti; pabrėžia, kad reikia parengti kaimynystės politiką, kuria būtų skatinamas regionų bendradarbiavimas neišskiriant jokios dalyvauti norinčios šalies; ragina Rusiją aktyviai dalyvauti tokiame procese;

4.  smerkia NATO plėtrą ir tai, kad dėl tos plėtros ir ES Rytų kaimynystės politikos pasienyje su Rusija atsirado nauja geležinė uždanga; įspėja, kad nesugebėjimas vėl pradėti į rezultatus orientuoto dialogo su Rusija gali turėti pavojingų pasekmių taikai ir saugumui Europoje ir pasaulyje;

5.  ragina ES vėl pradėti į rezultatus orientuotą dialogą su Rusija siekiant atkurti pasitikėjimą ir rasti visų neišspręstų problemų ir ginčytinų klausimų sprendimus; ragina visais ES institucijų lygmenimis atkurti iki Ukrainos krizės pradžios veikusius ES ir Rusijos dialogo formatus; primygtinai ragina ES nutraukti Rusijai taikomas politines sankcijas, kurios sukėlė prekybos karą ir kurios, be kita ko, buvo politiškai neveiksmingos ir turėjo priešingą poveikį;

Ukraina

6.  labai apgailestauja dėl to, kad Komisija nemato Ukrainos realijų ir Ukrainos vyriausybės nesugebėjimo įgyvendinti paprastų reformų, atitinkančių tokius jos įsipareigojimus pagal asociacijos susitarimą ir Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK), kaip:

Ønuoseklus korupcijos panaikinimas;

Øteisinės valstybės principų įtvirtinimas;

Ødecentralizacija ir tvirtos garantijos, kuriomis žmonėms Ukrainos regionuose būtų užtikrintas demokratinis dalyvavimas visuose svarbiuose sprendimų priėmimo procesuose, visų pirma socialinio ir ekonominio vystymosi srityse;

Øgalutinis oligarchų atskyrimas nuo politikos taikant demokratinę kontrolę;

Øpagarba žmogaus teisėms ir demokratinėms teisėms, įskaitant teisę į kalbą;

Øsukarintų padalinių išformavimas ir griežtos valstybės kontrolės atkūrimas policijai ir kariuomenei;

Øneatidėliotinas skaidrios, demokratinės ir teisėtos parlamentinės kontrolės taikymas visiems šalies saugumo pajėgumams ir visų sukarintų dalinių ir privačių vadinamųjų saugumo pajėgų nuginklavimas;

Øgriežtos taupymo politikos panaikinimas;

7.  neteikti jokios finansinės paramos Ukrainai, jeigu ji neįgyvendins šių reformų; ragina Komisiją ir EIVT tolesnį bendradarbiavimą su Ukrainos valdžios institucijomis susieti su profesinių sąjungų ir socialinių judėjimų veiklos užtikrinimo tikslais, taip pat susirinkimų ir išraiškos laisve;

8.  kuo griežčiausiai smerkia komunistų partijos uždraudimą Ukrainoje ir ragina nedelsiant panaikinti draudimą; išreiškia didelį susirūpinimą dėl šio išpuolio prieš išraiškos laisvę ir demokratinės politinės partijos egzistavimą Ukrainoje ir ragina ES institucijas, taip pat kitas demokratines Europos ir tarptautines institucijas laikytis tvirtos pozicijos ir griežtai smerkti šį rimtą pasikėsinimą į Ukrainos demokratiją;

9.  tvirtai remia Minsko taikos procesą, įskaitant su prekyba susijusius įsipareigojimus, ir ragina šalis laikytis jau pasiektų susitarimų ir toliau plėtoti juos naujose derybose dėl skaidresnio ir aiškesnio veiksmų plano su konkrečiais rodikliais, kurių turi laikytis visos derybų šalys;

10.  prieštarauja smarkaus Ukrainos išorės skolos didinimo politikai, kurią vykdo Komisija kartu su TVF ir kuri skatina Ukrainos priklausomybę nuo finansų įstaigų;

11.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl milžiniškos kraštutinės dešiniosios jėgos įtakos Ukrainos politikai; pabrėžia, kad leidus kraštutinių dešiniųjų pažiūrų asmenims kontroliuoti postus su reikšmingais teisėsaugos ištekliais akivaizdžiai kyla pavojus demokratijai; primygtinai ragina Ukrainos vyriausybę taikant asociacijos susitarimą ir JT žmogaus teisių konvenciją išformuoti smurtines kraštutinių dešiniųjų pažiūrų grupuotes;

Moldova

12.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Moldova neįgyvendino teisinės valstybės principo; ragina panaikinti nebaudžiamumą dėl iš Moldovos biudžeto dingusio 1 mlrd. EUR, taip pat dėl kitų korupcijos bylų; atkreipia dėmesį į tai, kad nebuvo sukurtos nepriklausomos teisminės institucijos, kaip raginta ES ir Moldovos asociacijos susitarime;

13.  reikalauja nedelsiant paleisti visus Moldovos politinius kalinius, įskaitant Grigorį Petrenko ir septynis opozicijos rėmėjus ir nedelsiant bei visam laikui užbaigti teismų savivalę; ragina Moldovos vyriausybę laikytis šalies, kuri yra Europos Tarybos narė ir EŽTK šalis, įsipareigojimų;

14.  ragina Moldovos vyriausybę peržiūrėti savo griežtą taupymo politiką, stengtis įgalinti nacionalinę pramonę ir atsižvelgti į neatidėliotinus gyventojų socialinius poreikius, ypač susijusius su sveikatos priežiūra, šildymu ir išsilavinimu;

15.  ragina taikiai išspręsti konfliktą Uždniestrėje atkuriant derybas dėl teisinio statuso pagal 5+2 formatą ir naudojant visas ESBO mechanizmo priemones, laikantis 2012 m. Dublino deklaracijos, kuria pripažįstamas Moldovos teritorinis vientisumas, taip pat kartu atsižvelgiant į visų susijusių veikėjų, įskaitant Ukrainą ir Rusiją, interesus;

Gruzija

16.  ragina ES remti Gruzijos ir Rusijos santykių normalizavimo procesą;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos vyriausybėms ir parlamentams, TVF, ESBO ir Europos Tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika