Rezolūcijas priekšlikums - B8-0080/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0080/2016

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par padziļinātiem un visaptverošiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu

  15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā

  Procedūra : 2015/3032(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0080/2016
  Iesniegtie teksti :
  B8-0080/2016
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8-0080/2016

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par padziļinātiem un visaptverošiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu

  (2015/3032(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  Vispārīga informācija

  A.  tā kā ES ir īstenojusi politiku, lai paplašinātu savu ekonomisko un politisko ietekmi Gruzijā, Moldovā un Ukrainā, parakstot asociācijas nolīgumus, tostarp padziļinātus un visaptverošus brīvās tirdzniecības nolīgumus, taču nav pievērsusi pienācīgu vērību tirdzniecības attiecību intensitātei un šo valstu vēsturiskajai savstarpējai ekonomiskajai atkarībai no citu reģiona valstu, tostarp Krievijas, ekonomikas; tā kā šāda politika kopā ar iekšējām problēmām ir veicinājusi politisko nestabilitāti, vardarbību un karu Ukrainā;

  B.  tā kā padziļināti un visaptveroši brīvās tirdzniecības nolīgumi (PVBTN) ir veicinājuši korporatīvo interešu ofensīvu attiecībā uz šo trīs valstu dabas resursiem un jo īpaši attiecībā uz Ukrainas labi zināmo potenciālu lauksaimniecības un ieguves rūpniecības resursu jomā uz vietējo iedzīvotāju labklājības rēķina;

  C.  tā kā mieru un stabilitāti gan Eiropas, gan arī starptautiskā līmenī apdraud pastāvīgā spriedze ES, Ukrainas, ASV, kā arī citu rietumu valstu un Krievijas Federācijas starpā; tā kā Krievijas un rietumu starpā notikusi ārkārtīgi bīstama politiskā un militārā eskalācija un pēdējos dažos gados ir iesaistījušās arī NATO dalībvalstis, nonākot tuvu karadarbības uzsākšanai;

  Ukraina

  D.  tā kā ES un Ukrainas PVBTN pagaidu kārtā stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī pēc tam, kad nolīguma stāšanās spēkā pēc Ukrainas pieprasījuma tika atlikta uz vienu gadu, un, neskatoties uz to, ka nav gūti panākumi sarunās par tirdzniecības jautājumiem Krievijas, ES un Ukrainas starpā, kuras rīkojas, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar PVBTN stāšanos spēkā un tā saderību ar tirdzniecību ar Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) tirdzniecības zonu;

  E.  tā kā joprojām nav atrisinātas problēmas, kuras 2013. gadā Ukrainā izraisīja nemierus, piemēram, korupcija, ekonomikas un sociālā krīze, neticība politiķiem un vilšanās Ukrainas politiskajā sistēmā, ko radīja ilgstoša oligarhisko struktūru politiskā ietekme; tā kā valdības un parlamenta nespēja cīnīties pret korupciju ir apdraudējusi Ukrainas iedzīvotāju un starptautiskās sabiedrības uzticību; tā kā pašreizējā valdība ar paramilitāru grupējumu palīdzību minēto problēmu lokam ir pievienojusi neoliberālas, korporatīvas un nacionālistiskas politikas piemērošanu;

  F.  tā kā Ukraina ir uz ekonomiskās un sociālās sistēmas sabrukuma robežas, kas faktiski padara to par rīcībnespējīgu valsti; tā kā Ukrainas ārējais parāds divos gados ir palielinājies vairāk nekā divas reizes un valsts ir paziņojusi, ka tā neatmaksās savu parādu Krievijai, turklāt inflācija laikā no 2014. gada decembra līdz 2015. gada decembrim ir palielinājusies līdz 43,3 %, kas ir augstākais līmenis 20 gadu laikā; tā kā saskaņā ar ANO sniegto informāciju 80 % ukraiņu dzīvo zem nabadzības sliekšņa; tā kā, neskatoties uz šīs valsts bagātībām, minimālā alga ir aptuveni 50 EUR mēnesī, kas ir zemākais līmenis Eiropā;

  G.  tā kā Ukrainā ir aizliegta Komunistiskās partijas darbība;

  H.  tā kā arodbiedrību pārstāvji un politiskās partijas ir pakļauti represijām un tā kā netiek ievērotas demokrātijas un pilsoniskās pamattiesības, piemēram, runas brīvība un biedrošanās brīvība, un tas ir klajā pretrunā Ukrainas un ES noslēgtajam asociācijas nolīgumam;

  I.  tā kā Minskas nolīgumi nav pilnībā īstenoti, taču to īstenošanai nepieciešama visu pušu politiskā griba, lai rastu politiskos un tehniskos risinājumus divpadsmit nolīgumā minētajiem jautājumiem, pamatojoties uz pušu starpā savstarpēji saskaņotu kompromisu;

  Moldovas Republika

  J.  tā kā līdz šim neviens nav saukts pie atbildības par to, ka no Moldovas budžeta pazudis EUR 1 miljards jeb vairāk nekā 15 % no valsts IKP; tā kā PVBTN starp ES un Moldovu stājies spēkā, neskatoties uz augsto korupcijas līmeni politiskajā elitē un reformu trūkumu tiesu un banku sistēmā, kas pieļauj korumpētību;

  K.  tā kā 2015. gadā Moldova piedzīvoja plašākos masu protestus vairāku desmitu gadu laikā;

  L.  tā kā valdība ir likusi aizturēt vienas opozīcijas partijas vadītāju Grigory Petrenko, kā arī vairākus citus politiskos oponentus un cenšas apspiest jebkādus politiskās opozīcijas centienus; tā kā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) 32 locekļi, kuri pārstāv visus politiskos virzienus un 20 dalībvalstis, ir parakstījuši rakstisku deklarāciju par tā dēvēto Petrenko lietu, kurā pausts nepārprotams aicinājums Moldovai nodrošināt „visu politieslodzīto tūlītēju atbrīvošanu”;

  M.  tā kā taupības politikas un plaši izplatītās korupcijas rezultātā ir izpārdota Moldovas rūpniecības nozare un resursi izpostītas tās iedzīvotāju iespējas iegūt iztikas līdzekļus, tādējādi vēl vairāk mazinot jaunākās paaudzes uzticību Moldovas politiskajai vadībai un veicinot pastāvīgu masveida emigrāciju;

  Gruzija

  N.  tā kā ģeopolitiskā cīņa par ietekmi Gruzijā ir radījusi negatīvu ietekmi uz valsti;

  O.  tā kā pēdējos trijos gados Gruzijā ir vērojama galveno ekonomisko rādītāju pasliktināšanās attiecībā uz inflāciju, valsts parādu, ekonomikas izaugsmes rādītāju, eksportu, importu, nacionālo ienākumu uz vienu iedzīvotāju, pensijām un iztikas minimumu; tā kā šī nav labvēlīga situācija, lai stātos spēkā PVBTN;

  P.  tā kā tirdzniecība ar Krieviju ir izrādījusies nozīmīga ekonomiskās stabilitātes veicināšanai Gruzijā; tā kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins nesen apstiprināja Krievijas gatavību atjaunot attiecības ar „bijušo Gruzijas Padomju Republiku”, ko pārtrauca karš 2008. gada augustā, un piedāvāja atcelt vīzu prasības Gruzijas valstspiederīgajiem,

  Vispārīga informācija

  1.  pauž nopietnas bažas par PVBTN postošo ietekmi uz Moldovu, Gruziju un Ukrainu attiecībā uz vietējo iedzīvotāju labklājību un mieru reģionā un aicina pagaidām apturēt nolīgumu īstenošanu;

  2.  aicina sākt darbu saistībā ar jaunām sadarbības formām un attiecībām starp ES un Eirāzijas ekonomisko zonu;

  3.  noraida pašreizējo Eiropas kaimiņattiecību politiku austrumu virzienā; atkārto, ka neveiksmi cietīs ikviena austrumu kaimiņattiecību politika, kurā netiks ņemtas vērā visu iesaistīto dalībnieku, tostarp Krievijas, intereses; uzsver, ka jāizstrādā tāda kaimiņattiecību politika, kura veicina reģionālo sadarbību, neizslēdzot nevienu valsti, kas ir ieinteresēta piedalīties; aicina Krieviju aktīvi piedalīties šajā procesā;

  4.  nosoda NATO paplašināšanos un to, ka NATO paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas austrumu virzienā īstenošanas rezultātā pie Krievijas robežas ir izveidots jauns „dzelzs priekškars”; brīdina, ka, neatsākot uz rezultātu orientēta dialogu ar Krieviju, var rasties bīstamas sekas, kas ietekmē mieru un drošību Eiropā un visā pasaulē;

  5.  prasa Eiropas Savienībai atsākt uz mērķi orientētu politisko dialogu ar Krieviju, lai atjaunotu uzticību un rastu risinājumus visām ieilgušajām problēmām un pretrunīgajiem jautājumiem; prasa atjaunot tādus dialoga modeļus, kādi tika izmantoti ES un Krievijas attiecībās pirms Ukrainas krīzes sākuma visos ES iestāžu līmeņos; aicina ES izbeigt savu sankciju politiku pret Krieviju, kuras rezultātā ir sācies tirdzniecības karš un kura galu galā ir izrādījusies politiski neefektīva un neproduktīva;

  Ukraina

  6.  pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija nevēlas redzēt reālo situāciju Ukrainā un ka Ukrainas valdība nespēj īstenot pamatreformas atbilstīgi saviem pienākumiem saskaņā ar asociācijas nolīgumu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECTK), piemēram:

  Økonsekventi izskaust korupciju;

  Øieviest tiesiskumu;

  Øpanākt decentralizāciju un nemainīgas garantijas attiecībā uz iedzīvotāju demokrātisku piedalīšanos reģionos visos nozīmīgajos lēmumu pieņemšanas procesos, jo īpaši sociālās un ekonomikas attīstības jomā;

  Ødemokrātiski kontrolētā veidā negrozāmi nodalīt politiku no oligarhu ietekmes;

  Øievērot cilvēktiesības un demokrātiskās tiesības, tostarp valodu lietojuma tiesības;

  Øizformēt paramilitārās vienības un atjaunot stingru valsts kontroli pār policiju un armiju;

  Øpanākt tūlītēju pārredzamu, demokrātisku un tiesisku parlamentāro kontroli pār visiem drošības spēkiem valstī un visu paramilitāro un privāto tā saukto drošības spēku atbruņošanu;

  Øizbeigt taupības politiku;

  7.  noraida jebkādu finansiālu atbalstu Ukrainai, ja netiek īstenotas minētās reformas; aicina, lai Komisija un EĀDD jebkādu turpmāko sadarbību ar Ukrainas varas iestādēm saistītu ar mērķiem garantēt arodbiedrību un sociālo kustību darbību, kā arī garantēt biedrošanās un runas brīvību;

  8.  pauž visstingrāko nosodījumu par Komunistu partijas darbības aizliegšanu Ukrainā un aicina nekavējoties atcelt šo aizliegumu; pauž nopietnas bažas par šo uzbrukumu vārda brīvībai un demokrātiskas politiskās partijas darbībai Ukrainā un aicina ES iestādes, kā arī citas demokrātiskās Eiropas un starptautiskās iestādes ieņemt stingru nostāju un stingri nosodīt šādu nopietnu uzbrukumu demokrātijai Ukrainā;

  9.  stingri atbalsta Minskas procesu, tostarp tā saistības attiecībā uz tirdzniecību, un mudina puses ievērot jau panāktās vienošanās un pilnveidot šīs vienošanās jaunās sarunās, izstrādājot pārredzamāku un skaidrāku ceļvedi ar konkrētiem kritērijiem, kas jāizpilda visām sarunās iesaistītajām pusēm;

  10.  iebilst pret Komisijas un SVF īstenoto politiku, kas paredz ievērojami palielināt Ukrainas ārējo parādu, kā rezultātā Ukraina var kļūt atkarīga no starptautiskajām finanšu iestādēm;

  11.  pauž nopietnas bažas par cilvēku ar galēji labējiem uzskatiem ārkārtīgi lielo ietekmi uz Ukrainas politiku; uzsver, ka, ļaujot cilvēkiem ar galēji labējiem uzskatiem kontrolēt amatus, kuros pieejami nozīmīgi tiesībaizsardzības resursi, nepārprotami tiek apdraudēta demokrātija; steidzami aicina Ukrainas valdību izformēt vardarbīgos grupējumus ar galēji labējiem uzskatiem, piemērojot asociācijas nolīgumu un ANO Konvenciju par cilvēktiesībām;

  Moldovas Republika

  12.  pauž dziļas bažas par Moldovas nespēju ieviest tiesiskumu; aicina izbeigt nesodāmību saistībā ar EUR 1 miljarda pazušanu no Moldovas budžeta, kā arī saistībā ar citiem korupcijas gadījumiem; norāda uz nespēju izveidot neatkarīgu tiesu varu, kā to paredz ES un Moldovas asociācijas nolīgums;

  13.  prasa nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos Moldovā, tostarp Grigory Petrenko un septiņus viņa atbalstītājus opozīcijā, kā arī nekavējoties un pilnībā izbeigt tiesu patvaļu; aicina Moldovas valdību izpildīt valsts saistības, kuras tā uzņēmusies kā Eiropas Padomes un kā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas parakstītāja;

  14.  aicina Moldovas valdību pārskatīt savu taupības politiku, rīkoties, lai atjaunotu valsts rūpniecību, kā arī ņemt vērā sabiedrības steidzamās sociālās vajadzības, jo īpaši saistībā ar veselības aprūpi, apkuri un izglītību;

  15.  aicina atrisināt Piedņestras konfliktu miermīlīgā ceļā, rīkojot sarunas par juridiskā statusa atjaunošanu atbilstīgi 5+2 formātam, kā arī izmantojot visas EDSO mehānisma sniegtās iespējas saskaņā ar 2012. gada Dublinas deklarāciju, lai atzītu Moldovas teritoriālo integritāti, taču vienlaikus ņemtu vērā visu iesaistīto pušu, tostarp Ukrainas un Krievijas, intereses;

  Gruzija

  16.  aicina ES atbalstīt Gruzijas un Krievijas attiecību normalizācijas procesu;

  17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Ukrainas, Moldovas un Gruzijas valdībām un parlamentiem, SVF, EDSO un Eiropas Padomei.