Návrh uznesenia - B8-0080/2016Návrh uznesenia
B8-0080/2016

NÁVRH UZNESENIA o prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Postup : 2015/3032(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0080/2016
Predkladané texty :
B8-0080/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0080/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou

(2015/3032(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

Všeobecné aspekty

A.  keďže EÚ presadzuje stratégiu rozširovania svojej sféry hospodárskeho a politického vplyvu na Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu podpísaním dohôd o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode bez toho, aby náležite preskúmala intenzitu obchodných vzťahov a historických väzieb medzi ekonomikami týchto krajín a ekonomikami ostatných krajín v tomto regióne vrátane Ruska; keďže táto stratégia spolu s vnútornými problémami viedla k zvýšenej politickej nestabilnosti, násiliu a vojne na Ukrajine;

B.  keďže dohody DCFTA pripravili podmienky pre ofenzívu obchodných záujmov uvedených troch krajín o prírodné zdroje, a najmä všeobecne známy potenciál Ukrajiny v oblasti poľnohospodárskych zdrojov a zdrojov nerastných surovín, na úkor blaha miestneho obyvateľstva;

C.  keďže mier a stabilitu ohrozuje na európskej a medzinárodnej úrovni pokračujúce napätie medzi EÚ, Ukrajinou, USA a ďalšími západnými krajinami, ako aj Ruskou federáciou; keďže medzi Ruskom a Západom došlo k mimoriadne nebezpečnému politickému a vojenskému vyostreniu situácie, do ktorého sú v niekoľkých posledných rokoch zapojené aj členské štáty NATO a ktoré môže vyvolať ozbrojené konflikty;

Ukrajina

D.  keďže DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou nadobudla predbežne platnosť 1. januára 2016 po tom, ako sa na žiadosť Ukrajiny jeden rok odkladala, a napriek neúspechu rokovaní o obchodných záležitostiach medzi Ruskom, EÚ a Ukrajinou, ktorých cieľom bolo vyriešiť problémy spojené s nadobudnutím platnosti tejto dohody a jej zlučiteľnosťou s obchodovaním s obchodným priestorom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ);

E.  keďže problémy, ktoré spôsobili na Ukrajine v roku 2013 nepokoje, sú stále nevyriešené, napríklad korupcia, hospodárska a sociálna kríza, nedôvera v politiku a strata ilúzií o politickom systéme na Ukrajine v dôsledku pretrvávajúceho politického vplyvu oligarchických štruktúr; keďže neschopnosť vlády a parlamentu bojovať proti korupcii oslabila dôveru obyvateľov Ukrajiny a medzinárodného spoločenstva; keďže súčasná vláda prispela k týmto problémom tým, za pomoci polovojenských skupín zaviedla neoliberálny obchodný a nacionalistický program;

F.  keďže Ukrajina je na pokraji hospodárskeho a sociálneho kolapsu, čím sa z nej v podstate stáva nefunkčný štát; keďže zahraničný dlh Ukrajiny sa v posledných dvoch rokoch viac ako zdvojnásobil a krajina vyhlásila, že nie je schopná splatiť svoj dlh voči Rusku, pričom miera inflácie od decembra 2014 do decembra 2015 narástla na 43,3 %, čo je najvyššia úroveň za posledných 20 rokov; keďže podľa OSN žije 80 % Ukrajincov pod hranicou chudoby; keďže napriek bohatstvu tejto krajiny je minimálna mesačná mzda približne 50 EUR, čo je najmenej v Európe;

G.  keďže Komunistická strana Ukrajiny bola zakázaná;

H.  keďže členovia odborových zväzov a politické strany čelia represiám a základné demokratické a občianske práva, ako napríklad sloboda prejavu a sloboda združovania, sa nedodržiavajú, čo je v rozpore s dohodou o pridružení, ktorú Ukrajina podpísala s EÚ;

I.  keďže dohody z Minska sa nevykonávajú v plnej miere, pričom ich vykonávanie predpokladá politickú vôľu všetkých strán vyvíjať politické a technické riešenia v súvislosti so všetkými dvanástimi bodmi dohôd na základe spoločne dohodnutého kompromisu medzi stranami;

Moldavsko

J.  keďže doteraz nebolo určené, kto je zodpovedný za to, že z moldavského rozpočtu zmizla 1 miliarda EUR, čo je viac ako 15 % DHP krajiny; keďže DCFTA medzi EÚ a Moldavskom nadobudla platnosť napriek vysokej miere korupcie v radoch politickej elity a absencii reformy systémov súdnictva a bankovníctva, ktoré túto korupciu umožňujú;

K.  keďže v roku 2015 prebehli v Moldavsku najväčšie masové demonštrácie za posledné desaťročia;

L.  keďže vláda nariadila zadržanie vodcu jednej z opozičných strán Grigorija Petrenka, ako aj mnohých ďalších politických oponentov a snaží sa zabrániť akémukoľvek politickému prejavu nesúhlasu s týmto rozhodnutím; keďže 32 členov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE), ktorí zastupujú všetky politické smery a 20 členských štátov, podpísalo písomné vyhlásenie o prípade Petrenka, ktorým sa Moldavsko jednohlasne vyzýva, aby zabezpečilo „okamžité prepustenie všetkých politických väzňov“;

M.  keďže politika úsporných opatrení v kombinácii s rozšírenou korupciou viedla k rozpredaniu moldavského priemyslu a zdrojov, devastácii živobytia moldavských občanov, a teda prehĺbeniu straty dôvery mladšej generácie v politické vedenie Moldavska a ďalšej vlne masovej emigrácie;

Gruzínsko

N.  keďže geopolitický boj o vplyv v Gruzínsku sa ukázal, že pre krajinu je kontraproduktívny;

O.  keďže kľúčové ekonomické ukazovatele Gruzínska sa v posledných troch rokoch zhoršili, pokiaľ ide o infláciu, štátny dlh, mieru hospodárskeho rastu, vývoz, dovoz, národný dôchodok na obyvateľa, dôchodky a životné minimum; keďže tieto podmienky nie sú priaznivé pre nadobudnutie platnosti DCFTA;

P.  keďže sa ukázalo, že obchod s Ruskom je dôležitým nástrojom pre hospodársku stabilitu Gruzínska; keďže ruský prezident Vladimír Putin nedávno potvrdil, že Rusko je pripravené obnoviť vzťahy s bývalou sovietskou republikou Gruzínskom, ktoré sa po vojne v auguste 2008 prerušili, a ponúkol zrušenie vízovej povinnosti pre gruzínskych štátnych príslušníkov;

Všeobecné aspekty

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad ničivými následkami prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu, pokiaľ ide o blaho miestneho obyvateľstva a mier v regióne, a žiada ich dočasné pozastavenie;

2.  vyzýva, aby sa začalo pracovať na nových formách spolupráce a vzťahu medzi EÚ a Eurázijskou ekonomickou úniou;

3.  odmieta súčasnú politiku EÚ týkajúcu sa východného susedstva; pripomína, že akákoľvek politika východného susedstva, ktorá nezohľadňuje záujmy všetkých zainteresovaných aktérov vrátane Ruska, je odsúdená na neúspech; zdôrazňuje potrebu vyvinúť susedskú politiku, ktorá bude podporovať regionálnu spoluprácu bez toho, aby z nej bola vylúčená akákoľvek krajina prejavujúca záujem o účasť; vyzýva Rusko, aby sa proaktívne zapojilo do takéhoto procesu;

4.  odsudzuje rozširovanie NATO a skutočnosť, že v dôsledku jeho rozširovania a politiky EÚ v oblasti východného susedstva sa na hraniciach s Ruskom vytvorila nová železná opona; varuje, že ak sa nepodarí obnoviť dialóg s Ruskom orientovaný na výsledky, mohlo by to mať nebezpečné následky pre mier a bezpečnosť v Európe a vo svete;

5.  vyzýva EÚ, aby znovu nadviazala politický dialóg s Ruskom orientovaný na ciele, a to so zámerom obnoviť dôveru a nájsť riešenia všetkých nevyriešených problémov a kontroverzných otázok; žiada, aby sa na všetkých úrovniach inštitúcií EÚ obnovili formy dialógu medzi EÚ a Ruskom, ktoré existovali pred tým, ako sa začala ukrajinská kríza; naliehavo vyzýva EÚ, aby prestala presadzovať voči Rusku politiku sankcií, ktorej výsledkom bola obchodná vojna a ktorá sa predovšetkým preukázala ako politicky neúčinná a kontraproduktívna;

Ukrajina

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že Komisia prehliada realitu na Ukrajine a neschopnosť ukrajinskej vlády vykonávať základné reformy v súlade s jej povinnosťami vyplývajúcimi z dohody o pridružení a z Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), ako sú:

Ødôsledné odstraňovanie korupcie,

Øvytvorenie právneho štátu,

Ødecentralizácia a poskytnutie silných záruk demokratickej účasti obyvateľov ukrajinských regiónov na všetkých dôležitých rozhodovacích procesoch, najmä v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja,

Ødefinitívne oddelenie oligarchov od politiky na základe demokratickej kontroly,

Ødodržiavanie ľudských a demokratických práv vrátane jazykových práv,

Øzrušenie polovojenských jednotiek a znovunastolenie prísnej štátnej kontroly nad políciou a armádou,

Øokamžitá transparentná, demokratická a právna parlamentná kontrola všetkých bezpečnostných síl v krajine a odzbrojenie všetkých polovojenských a súkromných takzvaných bezpečnostných síl,

Øukončenie politiky úsporných opatrení;

7.  odmieta poskytovať Ukrajine akúkoľvek finančnú pomoc, ak sa nebudú vykonávať tieto reformy; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby každú ďalšiu spoluprácu s ukrajinskými orgánmi spojili s cieľmi, ktoré spočívajú v zaručení činností odborových zväzov a sociálnych hnutí, ako aj slobody združovania a slobody prejavu;

8.  čo najdôraznejšie odsudzuje zákaz Komunistickej strany Ukrajiny a vyzýva na jeho okamžité zrušenie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad týmto útokom na slobodu prejavu a existenciu demokratickej politickej strany na Ukrajine a vyzýva inštitúcie EÚ, ako aj ďalšie demokratické európske a medzinárodné orgány, aby zaujali neochvejnú pozíciu a dôrazne odsúdili tento závažný útok na demokraciu na Ukrajine;

9.  dôrazne podporuje minský proces vrátane jeho záväzkov súvisiacich s obchodom a naliehavo vyzýva jednotlivé strany, aby dodržiavali dohody, ktoré už boli dosiahnuté, a rozvíjali ich v rámci nových rokovaní tak, aby sa z nich stal transparentnejší a jasnejší plán s konkrétnymi kritériami, ktoré musia splniť všetky rokujúce strany;

10.  nesúhlasí s tým, aby Komisia presadzovala politiku obrovského zvyšovania zahraničného dlhu Ukrajiny v koordinácii s MMF, v dôsledku ktorej je Ukrajina odkázaná na medzinárodné finančné inštitúcie;

11.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nesmiernym vplyvom krajnej pravice na ukrajinskú politiku; zdôrazňuje, že skutočnosť, že ľudia s krajne pravicovými názormi môžu kontrolovať pozície spojené s významnými právomocami v oblasti presadzovania práva, predstavuje zjavné ohrozenie demokracie; naliehavo vyzýva ukrajinskú vládu, aby v súlade s dohodou o pridružení a dohovorom OSN o ľudských právach rozpustila násilné extrémne pravicové skupiny;

Moldavsko

12.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že sa v Moldavsku nepodarilo zriadiť právny štát; žiada ukončenie beztrestnosti v súvislosti so zmiznutím 1 miliardy EUR z moldavského rozpočtu, ako aj s ďalšími prípadmi korupcie; berie na vedomie, že sa nepodarilo zriadiť nezávislé súdnictvo, ako sa požaduje v dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom;

13.  žiada okamžité prepustenie všetkých politických väzňov v Moldavsku vrátane Grigorija Petrenka a jeho siedmich opozičných zástancov, ako aj okamžité a úplné ukončenie súdnej svojvôle; vyzýva moldavskú vládu, aby plnila záväzky svojej krajiny ako členského štátu Rady Európy a zmluvnej strany EDĽP;

14.  vyzýva moldavskú vládu, aby prehodnotila svoju politiku úsporných opatrení a konala spôsobom, ktorý posilní postavenie vnútroštátneho priemyslu, a aby posúdila naliehavé sociálne potreby obyvateľstva, najmä v oblasti zdravotnej spravodlivosti, vykurovania a vzdelávania;

15.  žiada mierové vyriešenie konfliktu v Podnestersku obnovením rokovaní o právnom statuse vo formáte 5+2, pričom sa využije mechanizmus OBSE na základe Dublinského vyhlásenia z roku 2012, ktorým sa uznáva územná integrita Moldavska, a zároveň sa zohľadnia záujmy všetkých dotknutých aktérov vrátane Ukrajiny a Ruska;

Gruzínsko

16.  vyzýva EÚ, aby podporila proces normalizácie vzťahov medzi Gruzínskom a Ruskom;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, vládam a parlamentom Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska, MMF, OBSE a Rade Európy.