Förfarande : 2015/3032(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0080/2016

Ingivna texter :

B8-0080/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 281kWORD 74k
15.1.2016
PE575.982v01-00
 
B8-0080/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))


Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))  
B8-0080/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Allmänna kommentarer

A.  Genom att underteckna associeringsavtal, även djupgående och omfattande frihandelsavtal, har EU fört en politik som gått ut på att utvidga unionens ekonomiska och politiska inflytande till att omfatta Georgien, Moldavien och Ukraina, utan att i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till intensiteten i handelsförbindelserna och det historiska ömsesidiga beroendet mellan dessa länders ekonomier och ekonomierna i andra länder i regionen, bland annat Ryssland. Denna politik har tillsammans med interna problem lett till en ökad politisk instabilitet, våld och krig i Ukraina.

B.  De djupgående och omfattande frihandelsavtalen har banat väg för offensiva företagsintressen för naturresurserna i de tre länderna och särskilt för Ukrainas välkända potential när det gäller jordbruks- och utvinningsresurser, vilket sker på bekostnad av lokalbefolkningens välbefinnande.

C.  De fortsatta spänningarna mellan EU, Ukraina, USA och andra västländer, och Ryssland, hotar freden och stabiliteten på europeisk och internationell nivå. Det har skett en ytterst farlig politisk och militär upptrappning mellan Ryssland och västvärlden. De senaste åren har även Natomedlemsstater varit involverade, vilket nästan gett upphov till väpnade konflikter.

Ukraina

D.  Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina trädde i kraft provisoriskt den 1 januari 2016 efter att ha skjutits upp i ett år på begäran av Ukraina, och trots de misslyckade samtalen om handelsfrågor mellan Ryssland, EU och Ukraina, som fördes i syfte att lösa problemen i samband med ikraftträdandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet och avtalets förenlighet med handeln med länderna inom Oberoende staters samvälde.

E.  Man har inte hittat någon lösning på de problem som ledde till oroligheterna i Ukraina under 2013, däribland korruptionen, den ekonomiska och sociala krisen, bristen på förtroende för den förda politiken och den desillusionerade hållningen gentemot Ukrainas politiska system på grund av de oligarkiska strukturernas fortsatta politiska inflytande. Regeringens och parlamentets misslyckade försök att bekämpa korruption har undergrävt förtroendet hos Ukrainas befolkning och hos det internationella samfundet. Utöver dessa problem har den nuvarande regeringen med hjälp av paramilitäriska grupper infört en nyliberal företagspolitik och nationalistisk agenda.

F.  Ukraina står på randen till en ekonomisk och samhällelig kollaps, vilket i praktiken innebär att Ukraina är en sönderfallande stat. Ukrainas utlandsskuld har mer än fördubblats de senaste två åren, och landet har förklarat att det inte kan betala sina skulder till Ryssland. Samtidigt steg inflationen mellan december 2014 och december 2015 till 43,3 %, vilket är den högsta nivån på tjugo år. Enligt FN lever 80 % av ukrainarna under fattigdomsstrecket. Trots landets välstånd är minimilönen ungefär 50 euro i månaden, vilket är lägst i Europa.

G.  Ukrainas kommunistparti har förbjudits.

H.  Fackanslutna och politiska partier utsätts för förtryck, och grundläggande demokratiska och medborgerliga rättigheter såsom förenings- och yttrandefriheten respekteras inte, vilket tydligt strider mot det associeringsavtal som Ukraina undertecknat med EU.

I.  Minskavtalen har inte genomförts till fullo eftersom genomförandet förutsätter en politisk vilja från samtliga sidor att utarbeta politiska och tekniska lösningar för alla de tolv punkterna i avtalet, på grundval av en ömsesidigt överenskommen kompromiss mellan parterna.

Moldavien

J.  Ingen har hittills ställts till svars för beloppet på 1 miljard euro som försvunnit från Moldaviens budget, vilket är mer än 15 % av landets BNP. Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Moldavien har trätt i kraft trots den höga korruptionsnivån bland den politiska eliten och bristen på reformer i rätts- och banksystemen som möjliggör korruptionen.

K.  Under 2015 ägde de största massprotesterna på decennier rum i Moldavien.

L.  Regeringen har beordrat att ledaren för ett av oppositionspartierna, Grigory Petrenko, samt många andra politiska meningsmotståndare ska frihetsberövas, och försöker förhindra alla politiska invändningar mot detta. 32 ledamöter av Europarådets parlamentariska församling som företräder alla politiska åsiktsinriktningar och 20 medlemsstater har undertecknat en skriftlig förklaring om Petrenko-fallet i vilken Moldavien klart och tydligt uppmanas att säkerställa att alla politiska fångar omedelbart friges.

M.  Åtstramningspolitiken har tillsammans med den utbredda korruptionen lett till en utförsäljning av Moldaviens industri och naturtillgångar och ödelagt befolkningens försörjningsmöjligheter, vilket ytterligare har skadat den yngre generationens förtroende för Moldaviens politiska ledarskap och gett upphov till en fortsatt massutvandring.

Georgien

N.  Den geopolitiska kampen om inflytande över Georgien has visat sig vara kontraproduktiv för landet.

O.  Under de tre senaste åren har det skett en försämring av Georgiens viktigaste ekonomiska indikatorer som avser inflation, statsskuld, ekonomisk tillväxttakt, export, import, nationalinkomst per capita, pensioner och existensminimum. Detta är ogynnsamma förhållanden för ikraftträdandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet.

P.  Handeln med Ryssland har visat sig vara ett viktigt verktyg för Georgiens ekonomiska stabilitet. Rysslands president Vladimir Putin bekräftade nyligen Rysslands beredvillighet att återupprätta förbindelserna med den före detta Sovjetrepubliken Georgien, vilka avbröts efter kriget i augusti 2008, och han har erbjudit sig att upphäva viseringskraven för medborgare från Georgien.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över de förödande effekter som de djupgående och omfattande frihandelsavtalen fått för Moldavien, Georgien och Ukraina när det gäller lokalbefolkningens välbefinnande och fred i regionen, och uppmanar till ett tillfälligt upphävande av avtalen.

2.  Europaparlamentet begär att arbetet med nya samarbetsformer och förbindelser mellan EU och det eurasiska ekonomiska området inleds.

3.  Europaparlamentet avvisar EU:s nuvarande politik för det östra grannskapet. Parlamentet upprepar att en politik för det östra grannskapet som inte tar hänsyn till alla parters intressen, inklusive Rysslands, är dömd att misslyckas. Parlamentet understryker behovet att utveckla en grannskapspolitik som främjar regionalt samarbete utan att utesluta något land som är intresserat av att delta. Parlamentet uppmanar Ryssland att proaktivt delta i en sådan process.

4.  Europaparlamentet fördömer utvidgningen av Nato och det faktum att denna utvidgning och EU:s politik för det östra grannskapet har lett till en ny järnridå vid gränsen till Ryssland. Parlamentet varnar för att om en resultatorienterad dialog med Ryssland inte återupptas kan detta få allvarliga konsekvenser för freden och säkerheten i Europa och världen i övrigt.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU att återuppta en målinriktad politisk dialog med Ryssland i syfte att återupprätta förtroendet och finna lösningar på alla kvarstående problem och kontroversiella frågor. Det är viktigt att man hittar tillbaka till de former av dialog mellan EU och Ryssland som användes före krisen i Ukraina på alla nivåer i EU:s institutioner. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU att upphöra med sin sanktionspolitik mot Ryssland, vilken har resulterat i handelskrig och framför allt visat sig vara politiskt ineffektiv och kontraproduktiv.

Ukraina

6.  Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen är blind för förhållandena i Ukraina och den ukrainska regeringens oförmåga att genomföra grundläggande reformer i linje med landets skyldigheter enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), såsom

Øett konsekvent utrotande av korruptionen,

Øinrättande av rättsstatsprincipen,

Ødecentralisering och långtgående garantier vad avser den demokratiska delaktigheten för folket i Ukrainas regioner i alla viktiga beslutsprocesser, i synnerhet på området social och ekonomisk utveckling,

Øåtgärder för att under demokratisk kontroll slutgiltigt frånta oligarkerna inflytandet över politiken,

Ørespekt för mänskliga och demokratiska rättigheter, inklusive språkrättigheter,

Øupplösande av de paramilitära enheterna och återinförande av strikt statlig kontroll över polisen och armén,

Øomedelbara åtgärder för en öppen, demokratisk och lagstadgad parlamentarisk kontroll av alla säkerhetsstyrkor i landet samt avväpnande av alla paramilitära och privata så kallade säkerhetsstyrkor,

Øupphörande av åtstramningspolitiken.

7.  Europaparlamentet avvisar varje form av ekonomiskt stöd till Ukraina om inte dessa reformer genomförs. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att koppla ytterligare samarbete med de ukrainska myndigheterna till målen att garantera fackföreningarnas och de sociala rörelsernas verksamhet samt förenings- och yttrandefriheten.

8.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag förbudet mot Ukrainas kommunistparti och vill se att detta förbud omedelbart upphävs. Parlamentet är djupt bekymrat över denna attack mot yttrandefriheten och ett demokratiskt politiskt partis existens i Ukraina, och uppmanar EU-institutionerna samt andra demokratiska europeiska och internationella organ att bestämt ta avstånd från och kraftfullt fördöma denna allvarliga attack på demokratin i Ukraina.

9.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för Minskprocessen, även dess handelsrelaterade åtaganden, och uppmanar eftertryckligen parterna att hålla sig till redan ingångna överenskommelser och att inom ramen för nya förhandlingar utveckla dessa överenskommelser till en i högre grad klar och tydlig färdplan med konkreta riktmärken för samtliga förhandlingsparter.

10.  Europaparlamentet motsätter sig kommissionens och Internationella valutafondens (IMF) gemensamma politik att kraftigt öka Ukrainas utlandsskuld, vilket medför att Ukraina blir beroende av internationella finansinstitut.

11.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över extremhögerns enorma inflytande över Ukrainas politik. Att man ger personer med högerextrema åsikter kontroll över befattningar med betydande resurser för brottsbekämpning är ett uppenbart hot mot demokratin. Parlamentet uppmanar med eftertryck den ukrainska regeringen att avveckla de våldsamma högerextrema grupperna genom att tillämpa associeringsavtalet och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Moldavien

12.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över Moldaviens oförmåga att införa rättsstatsprincipen. Parlamentet efterlyser ett slut på strafflösheten med avseende på det belopp på 1 miljard euro som försvunnit från Moldaviens budget samt andra korruptionsfall. Parlamentet noterar oförmågan att skapa ett oberoende rättssystem i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

13.  Europaparlamentet begär att samtliga politiska fångar i Moldavien, även Grigory Petrenko och hans sju oppositionsanhängare, omedelbart friges och att domstolarna omedelbart och till fullo upphör med sin godtycklighet. Parlamentet uppmanar den moldaviska regeringen att uppfylla landets skyldigheter som medlem i Europarådet och i egenskap av part i Europakonventionen.

14.  Europaparlamentet uppmanar den moldaviska regeringen att se över sin åtstramningspolitik, vidta åtgärder för att stärka den inhemska industrin och beakta befolkningens akuta sociala behov, särskilt när det gäller hälso- och sjukvård, uppvärmning och utbildning.

15.  Europaparlamentet vill se en fredlig lösning på konflikten i Transnistrien genom en förnyelse av förhandlingarna om den rättsliga statusen enligt 5+2-modellen, och genom att utnyttja alla medel inom ramen för OSSE-mekanismen på grundval av Dublinförklaringen från 2012, som erkänner Moldaviens territoriella integritet, samtidigt som hänsyn tas till alla berörda parters intressen, inklusive Ukrainas och Rysslands.

Georgien

16.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja processen att normalisera förbindelserna mellan Georgien och Ryssland.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, Ukrainas, Moldaviens och Georgiens regeringar och parlament samt till IMF, OSSE och Europarådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy