Процедура : 2016/2547(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0133/2016

Внесени текстове :

B8-0133/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0038

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 500kWORD 77k
26.1.2016
PE576.492v01-00
 
B8-0133/2016

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042684 – 2015/2547(RSP))


Джовани Ла Вия от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042684 – 2015/2547(RSP))  
B8-0133/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като има предвид факта, че Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, гласува на 18 ноември 2015 г. да не представя становище,

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 16 юли 2015 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 24 юни 2011 г. Bayer CropScience AG подаде до компетентния орган на Белгия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя FG72;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираната соя MST-FGØ72-2, както е описана в заявлението, експресира протеина 2mEPSPS, който придава устойчивост към хербицида глифозат, и протеина HPPD W336, който придава устойчивост към хербициди на основата на изоксафлутол; като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация – класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората(5);

В.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от Постоянния комитет на 18 ноември 2015 г., без да бъде представено становище;

Г.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

Д.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г.(6) въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(7), която съгласно общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(8), е да се създаде основа за осигуряването на високо равнище на защита на човешкия живот и човешкото здраве, здравето и благосъстоянието на животните, околната среда и интересите на потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

2.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

3.  призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се имат предвид често изразяваните опасения на национално равнище, които са свързани не само с безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)

Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2015 г. Научно становище по заявление (EFSA-GMO-BE-2011-98) за пускане на пазара на устойчива на хербициди генетично модифицирана соя FG72 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Bayer CropScience AG. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.; 13(7):4167 [29 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0456.

(5)

IARC Monographs том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)

Приети текстове, P8_TA(2015)0379.

(7)

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

(8)

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност