Postupak : 2016/2547(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0133/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0133/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0038

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 77k
26.1.2016
PE576.492v01-00
 
B8-0133/2016

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika


o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 (MST-FGØ72-2), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D042684 – 2015/2547(RSP))


Giovanni La Via u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 (MST-FGØ72-2), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D042684 – 2015/2547(RSP))  
B8-0133/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir činjenicu da je Stalni odbor za lanac prehrane i zdravlje životinja na koji se upućuje u članku 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 18. studenog 2015. glasovanjem odlučio da neće dati mišljenje,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) od 16. srpnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(4),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je Bayer CropScience AG 24. lipnja 2011. nadležnom tijelu u Belgiji podnio zahtjev u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kojim traži odobrenje za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju soju FG72, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje;

B.  budući da je kod genetski modificirane soje MST-FGØ72-2, kako je opisano u zahtjevu, eksprimiran protein 2mEPSPS, koji uzrokuje toleranciju na herbicide koji sadrže glifosat, i protein HPPD W336, koji uzrokuje toleranciju na herbicide koji sadrže izoksaflutol; budući da je 20. ožujka 2015. Međunarodna agencija za istraživanje raka, agencija Svjetske zdravstvene organizacije specijalizirana za rak, glifosat smjestila u kategoriju tvari koje su vjerojatno kancerogene za čovjeka(5);

C.  budući da je Stalni odbor 18. studenog 2015. glasovao o nacrtu provedbene odluke Komisije te da nije dao mišljenje;

D.  budući da je 22. travnja 2015. Komisija u obrazloženju svojeg zakonodavnog prijedloga o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 izrazila žaljenje zbog činjenice da je od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Komisija donosila odluke o izdavanju odobrenja u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom bez potpore u obliku mišljenja odbora država članica i da je vraćanje predmeta Komisiji kako bi ona donijela konačnu odluku, što je zapravo iznimka za postupak u cjelini, postalo standardno u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje;

E.  budući da je Parlament 28. listopada 2015. odbacio zakonodavni prijedlog od 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003(6) iz razloga što se, usprkos činjenici da se uzgoj nužno odvija na teritoriju jedne države članice, trgovina genetski modificiranim organizmima odvija izvan nacionalnih granica, što znači da bi nacionalna zabrana „prodaje i uporabe” koju je predložila Komisija mogla biti neprovediva bez ponovnog uvođenja graničnih kontrola pri uvozu; budući da je Parlament odbio zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i pozvao Komisiju da povuče svoj prijedlog i da podnese novi prijedlog;

1.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu sa zakonodavstvom Unije jer nije usklađen s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća(7), koji u skladu s općim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(8) podrazumijeva osiguranje temelja za jamstvo visoke razine zaštite ljudskog života i zdravlja, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istodobno jamstvo učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta;

2.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

3.  poziva Komisiju da na temelju Ugovora u funkcioniranju Europske unije predstavi novi zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003, uzimajući u obzir pitanja koja se često postavljaju na nacionalnoj razini i koja se ne odnose samo na probleme u vezi sa sigurnošću genetski modificiranih organizama za zdravlje i okoliš;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)

SL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(3)

EFSA-ino povjerenstvo za GMO (EFSA-ino povjerenstvo za genetski modificirane organizme), 2015. Znanstveno mišljenje o zahtjevu (EFSA-GMO-BE-2011-98), koji je podnio Bayer CropScience AG, za stavljanje na tržište genetski modificirane soje FG72, tolerantne na herbicide, za uporabu u hrani i hrani za životinje, uvoz i obradu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003. EFSA Journal 2015.; 13(7):4167, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0456.

(5)

Monografije Međunarodne agencije za istraživanje raka, 112. svezak: Ocjena pet organofosfatnih insekticida i herbicida, 20. ožujka 2015. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0379

(7)

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414//EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).

(8)

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti