Postopek : 2016/2547(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0133/2016

Predložena besedila :

B8-0133/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0038

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 327kWORD 74k
26.1.2016
PE576.492v01-00
 
B8-0133/2016

v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika


o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D042684 – 2015/2547(RSP))


Giovanni La Via v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D042684 – 2015/2547(RSP))  
B8-0133/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi(1) in zlasti členov 7(3) in 19(3) Uredbe,

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(2),

–  ob upoštevanju dejstva, da je 18. novembra 2015 Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003 glasoval za to, da ne poda mnenja,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) z dne 16. julija 2015(3),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(4),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je družba Bayer CropScience AG 24. junija 2011 v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 belgijskemu pristojnemu organu predložila vlogo za dajanje živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo sojo FG72, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg;

B.  ker gensko spremenjena soja MST-FGØ72-2 , kot je opisana v vlogi, izraža beljakovino 2mEPSPS, ki povzroča odpornost proti herbicidom na osnovi glifosata, in beljakovino HPPD, ki omogoča odpornost proti herbicidom na osnovi izoksaflutola; ker je Mednarodna agencija za raziskave raka (specializirana agencija Svetovne zdravstvene organizacije) 20. marca 2015 glifosat uvrstila med snovi, ki so verjetno rakotvorne za ljudi(5);

C.  ker je stalni odbor 18. novembra 2015 z glasovanjem o osnutku izvedbenega sklepa Komisije odločil, da ne bo podal mnenja o tem sklepu;

D.  ker je Komisija 22. aprila 2015 v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 izrazila obžalovanje zaradi dejstva, da od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 sklepe o odobritvi sprejema v skladu z veljavno zakonodajo brez podpore mnenj držav članic v odboru ter da je vrnitev dosjeja Komisiji za sprejetje končne odločitve, ki naj bi bila predvsem izjema za postopek kot celoto, postala pravilo pri odločanju o odobritvah gensko spremenjenih živil in krme;

E.  ker je Parlament 28. oktobra 2015 zavrnil zakonodajni predlog z dne 22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003(6), ker se gensko spremenjeni organizmi sicer pridelujejo na ozemlju držav članic, a trgovina z njimi prečka meje, kar pomeni, da je nemogoče uveljaviti nacionalno prepoved trgovine in uporabe, ki jo predlaga Komisija, brez ponovne uvedbe pregledov uvoženega blaga na mejah; ker je Parlament zavrnil zakonodajni predlog o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 in Komisijo pozval, naj ga umakne in predloži novega;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni skladen s ciljem Uredbe (ES) št. 1829/2003 in Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta(7), tj. v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta(8) dati osnovo za zagotavljanje visoke ravni varstva življenja in zdravja ljudi, zdravja in zaščite živali, okolja ter interesov potrošnikov v zvezi z gensko spremenjenimi živili in krmo ob zagotavljanju učinkovitega delovanja notranjega trga;

2.  poziva Komisijo, naj osnutek izvedbenega sklepa umakne;

3.  poziva Komisijo, naj na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži nov zakonodajni predlog o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003, pri čemer naj upošteva pogosto izražene nacionalne pomisleke, ki ne zadevajo le vprašanj v zvezi z varnostjo gensko spremenjenih organizmov za zdravje ali okolje;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)

UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(3)

Odbor EFSA za GSO (odbor EFSA za gensko spremenjene organizme), 2015. Znanstveno mnenje o vlogi (EFSA-GMO-NL-2011-98) družbe Bayer CropScience AG za dajanje proti herbicidom odporne gensko spremenjene soje FG72, namenjene za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003. EFSA Journal (2015); 13(7):4167, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0456.

(5)

Monografije IARC, zvezek 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides (ocena petih organofosfatnih insekticidov in herbicidov, SL različica ni na voljo, op. prev.), 20. marec 2015http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0379.

(7)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

(8)

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov