Procedūra : 2016/2549(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0135/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0135/2016

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0040

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 415kWORD 303k
26.1.2016
PE576.494v01-00
 
B8-0135/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu


par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (D042681 – 2015/2549(RPS))


Giovanni La Via Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (D042681 – 2015/2549(RPS))  
B8-0135/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 x MON 89788 (MON-877Ø5-6 x MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā to, ka Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas minēta Regulā (EK) Nr. 1829/2003 (35. pantā), 2015. gada 18. novembrī balsojot nolēma nesniegt atzinumu,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2015. gada 16. jūlija atzinumu(3),

–  ņemot vērā savu 2015. gada 16. decembra rezolūciju par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastāv vai ir ražoti no tās(4),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2011. gada 11. augustā uzņēmums Monsanto Europe S.A. saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (5. un 17. pantu) iesniedza Nīderlandes kompetentajai iestādei pieteikumu, lai laistu tirgū pārtikas produktus, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur sojas pupas MON 87705 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām;

B.  tā kā pieteikumā ir norādīts, ka ģenētiski modificētās sojas pupas MON-877Ø5-6 × MON-89788-1 sintezē mazāk taukskābju Δ12 desaturāzes (FAD2) un palmitoil-ACP tioesterāzes (FATB) fermentu, kā rezultātā palielinās oleīnskābes un samazinās linolskābes saturs, un šīs sojas pupas sintezē proteīnu CP4 EPSPS, kas piešķir noturību pret glifosāta herbicīdiem; tā kā 2015. gada 20. martā Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (Pasaules Veselības organizācijas aģentūra, kas specializējas vēža pētniecībā) klasificēja glifosātu kā cilvēkam iespējami kancerogēnu vielu(5);

C.  tā kā [Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības] pastāvīgā komiteja 2015. gada 18. novembrī balsojot nolēma nesniegt atzinumu par Komisijas īstenošanas lēmuma projektu;

D.  tā kā 2015. gada 22. aprīlī Komisija paskaidrojuma rakstā, kurš pievienots tiesību akta priekšlikumam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, pauda nožēlu, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā lēmumus par atļauju piešķiršanu Komisija ir pieņēmusi, ievērojot attiecīgos tiesību aktus, taču nesaņemot atbalstu no dalībvalstu komitejām, jo tās nav sniegušas savu atzinumu, un ka dokumentācijas nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visai procedūrai kopumā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai (ĢM) pārtikai un barībai;

E.  tā kā 2015. gada 22. aprīļa tiesību akta priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, Parlaments 2015. gada 28. oktobrī noraidīja(6), jo ĢMO tirdzniecība notiek pāri robežām, pat ja kultūraugs tiek audzēts konkrētas dalībvalsts teritorijā, un tas nozīmē, ka Komisijas ierosinājumu noteikt „tirdzniecības un izmantošanas” aizliegumu valsts līmenī nebūtu iespējams īstenot, neatjaunojot importa robežpārbaudes; tā kā Parlaments noraidīja tiesību akta priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un aicināja Komisiju atsaukt savu priekšlikumu un iesniegt jaunu,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 un Regulas (EK) Nr. 396/2005(7) mērķi, proti, saskaņā ar vispārīgajiem principiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002(8), nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, kā arī vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

2.  aicina Komisiju atsaukt savu īstenošanas lēmuma projektu;

3.  aicina Komisiju, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību, iesniegt jaunu tiesību akta priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un ņem vērā valstu bieži vien paustās bažas, kuras neattiecas tikai uz jautājumiem par ĢMO nekaitīgumu veselībai vai videi;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)

OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(3)

Zinātnisks atzinums par pieteikumu (EFSA-GMO-NL-2011-110), ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 iesniedzis uzņēmums „Monsanto”, lai laistu tirgū, importētu un pārstrādātu herbicīdizturīgas, palielināta oleīnskābes satura ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 x MON 89788, kuras paredzēts izmantot pārtikā un barībā. EFSA Journal (2015), 13(7):4178 (30 lpp.), DOI:10.2903/j.efsa.2015.4178. [Nav pieejams latviešu valodā.]

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0456.

(5)

IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides [Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras monogrāfijas 112. sējums: piecu fosfororganisko insekticīdu un herbicīdu novērtējums], 2015. gada 20. marts, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf.

(6)

Pieņemtie teksti,. P8_TA(2015)0379.

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika