Návrh usnesení - B8-0147/2016Návrh usnesení
B8-0147/2016

  NÁVRH USNESENÍ o humanitární situaci v Jemenu

  27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek za skupinu ECR

  Postup : 2016/2515(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0147/2016

  B8-0147/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu

  (2016/2515(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Jemenu, například usnesení ze dne 8. července 2015[1],

  –  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. listopadu 2015 o situaci v Jemenu,

  –  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2201 (2015), 2204 (2015) a č. 2216 (2015) o situaci v Jemenu,

  –  s ohledem na dohodu o míru a celonárodním partnerství uzavřenou dne 21. září 2014,

  –  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci o situaci v Jemenu,

  –  s ohledem na probíhající jednání o Jemenu zprostředkovaná OSN,

  –  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  A.  vzhledem k tomu, že současný konflikt v Jemenu má kořeny v tom, že několik po sobě navazujících vlád nesplnilo demokratická, hospodářská a společenská očekávání jemenského lidu, což přispělo k nespokojenosti a rozdělení, jejichž důsledkem je násilí, k němuž nyní dochází;

  B.  vzhledem k tomu, že Jemen nedokázal pokračovat v inkluzivní politické cestě a je zablokován v rostoucím kmenovém napětí a prudké zástupné válce mezi hútíjskými rebely podporovanými Íránem a Saúdskou Arábií, která vede vojenskou kampaň proti rebelům, což přímo zatáhlo celý region do komplexního konfliktu, který trvá celé měsíce; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie bere hútíjské rebely v Jemenu jako zástupce íránských sil, přičemž Írán odsoudil ofenzívu vedenou Saúdskou Arábií a vyzval k okamžitému ukončení leteckých útoků vedených Saúdskou Arábií;

  C.  vzhledem k tomu, že zhoršující se bezpečnostní situace v Jemenu se stává předmětem vzrůstajícího mezinárodního znepokojení, neboť nejméně 5 700 osob, z toho přibližně polovina civilistů, bylo od eskalace konfliktu v březnu 2015 zabito; vzhledem k tomu, že hútíjští ozbrojenci byli obviněni, že používají těžkou vojenskou techniku v zastavěných oblastech, zatímco koalice vedená Saúdskou Arábií byla obviněna, že provedla několik leteckých útoků na nemocnice a jiné civilní budovy;

  D.  vzhledem k tomu, že kombinovaný účinek intenzivních pozemních bojů, leteckých útoků a pozemní, námořní a letecké blokády v severním Jemenu měl na tuto zemi zničující dopad; vzhledem k tomu, že pokračující konflikt vyvolal vážnou humanitární krizi, která zasáhla 80 % z 26 milionů jemenských obyvatel;

  E.  vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí v tomto regionu i mimo něj, stejně jako pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

  F.  vzhledem k tomu, že úsilí o ukončení konfliktu je ještě složitější v důsledku zhoršujících se vztahů mezi Íránem a Saúdskou Arábií v důsledku nedávné popravy prominentního šíitského duchovního Nimra an-Nimra;

  G.  vzhledem k tomu, že existují rovněž obavy, že v důsledku konfliktu dochází k mnoha případům porušování lidských práv v Jemenu, například k útokům proti novinářům a sdělovacím prostředkům, nuceným zmizením, porušování Úmluvy proti mučení, k šikanování a věznění představitelů náboženských menšin a k údajnému používání dětí v ozbrojeném konfliktu;

  1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad pokračujícím násilím v Jemenu a nad humanitární krizí, k níž toto násilí vedlo a která se týká milionů nevinných mužů, žen a dětí; vyjadřuje rovněž hluboké politování nad oběťmi na životech, které tento konflikt způsobil, a nad utrpením těch, které zasáhly boje;

  2.  důrazně podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN Ismaíla Uld Šajcha Amhada o nalezení trvalého mírového řešení současné krize; vyzývá dále všechny státní i nestátní činitele zapojené do konfliktu, aby společně usilovali o mír a usmíření a aby bez podmínek tento proces zahájily;

  3.  domnívá se, že Saúdská Arábie a Írán mají klíč k řešení krize a naléhavě obě země vyzývá, aby zlepšily dvoustranné vztahy a usilovaly společně o ukončení bojů v Jemenu;

  4.  je pevně přesvědčen, že jediné dlouhodobé řešení krize v Jemenu je prostřednictvím inkluzivního politického dialogu v souladu s rámcem, který poskytla iniciativa Rady pro spolupráci v Zálivu, výsledky konference o národním dialogu a různé závěry Rady bezpečnosti OSN a Evropské rady;

  5.  je hluboce znepokojen tím, že pokračujícího násilí a nestability v Jemenu by mohly využít teroristické a extremistické skupiny, což by mělo další dopady na bezpečnost v regionu i mimo něj;

  6.  vyjadřuje hluboké politování nad smrtí civilistů a humanitárních pracovníků v Jemenu a nad zjevně plošnými útoky na civilní infrastrukturu, včetně škol a nemocnic;

  7.  vyzývá všechny strany, aby respektovaly lidská práva a svobody všech občanů Jemenu a všech těch, kdo působí v mírových a humanitárních misích v této zemi, včetně humanitárních pracovníků, lékařů a novinářů;

  8.  žádá o nezávislé vyšetření všech obvinění ze zneužívání, mučení, cíleného zabíjení civilistů a jiných případů porušování mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv;

  9.  domnívá se, že všichni Jemenci by se měli podílet na legitimním a transparentním politickém přechodu s jasným harmonogramem na základě výsledků konference o národním dialogu a dohody o míru a celonárodním partnerství a na zásadách stanovených v iniciativě Rady pro spolupráci v Zálivu, včetně ústavy, referenda a voleb;

  10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi Jemenu, jemenskému parlamentu a generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu.