Menetlus : 2016/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0147/2016

Esitatud tekstid :

B8-0147/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 256kWORD 66k
27.1.2016
PE576.506v01-00
 
B8-0147/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2016/2515(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2016/2515(RSP))  
B8-0147/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Jeemenis, sealhulgas 8. juuli 2015. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse nõukogu 16. novembri 2015. aasta järeldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2201 (2015), 2204 (2015) ja 2216 (2015) olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse 21. septembril 2014. aastal allkirjastatud rahu ja riiklikku partnerlust käsitlevat lepingut,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse käimasolevaid ÜRO vahendatavaid Jeemenit käsitlevaid läbirääkimisi,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Jeemeni praegune konflikt tuleneb üksteisele järgnevate valitsuste suutmatusest viia ellu Jeemeni rahva demokraatlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid püüdlusi, õhutades sellega rahulolematust ja erimeelsusi, mis on põhjustanud praeguse vägivalla;

B.  arvestades, et kuna Jeemen ei ole suutnud rakendada kaasavat poliitikat, on ta takerdunud teravnevatesse hõimudevahelistesse vastuoludesse ja kolmandate osaliste kaudu peetavasse ägedasse sõjategevusse Iraani toetavate al-Houthi mässuliste ja Saudi Araabia vahel, kes juhib sõjalist kampaaniat mässuliste vastu, ning see kaasab kogu piirkonna otseselt keerulisse konflikti, mis on kestnud juba kuid; arvestades, et Saudi Araabia näeb al-Houthi mässulisi Jeemenis Iraani otsese käepikendusena, samas kui Iraan on mõistnud hukka Saudi Araabia juhitud pealetungi ja nõudnud Saudi Araabia õhurünnakute kohest peatamist;

C.  arvestades, et Jeemeni üha halvenev julgeolekuolukord tekitab aina enam muret rahvusvahelisel tasandil, kuna alates konflikti eskaleerumisest 2015. aasta märtsis on tapetud vähemalt 5700 inimest, kellest peaaegu pooled olid tsiviilisikud; arvestades, et al-Houthi sõdureid süüdistatakse raskerelvadest tulistamises hoonestatud aladel, samas kui Saudi Araabia juhitavat koalitsiooni on süüdistatud mitmete õhurünnakute korraldamises haiglatele ja muudele tsiviilhoonetele;

D.  arvestades, et Põhja-Jeemenis toimuva ägeda lahingutegevuse, õhurünnakute ning maa, õhu- ja mereblokaadi koondmõjul on olnud hävitavad tagajärjed riigile; arvestades, et kestev konflikt on põhjustanud ränga humanitaarkriisi, mis mõjutab 80 % Jeemeni 26 miljonilisest elanikkonnast;

E.  arvestades, et nõuetekohaselt toimiva valitsusega stabiilne ja turvaline Jeemen on ülimalt oluline rahvusvaheliste jõupingutuste seisukohalt, et võidelda äärmusluse ja vägivalla vastu piirkonnas ja mujal, samuti Jeemeni enda rahu ja stabiilsuse jaoks;

F.  arvestades, et püüe konflikti lõpetada on muutunud keerulisemaks Iraani ja Saudi Araabia vaheliste suhete halvenemise tõttu pärast seda, kui Saudi Araabia hukkas hiljuti tuntud šiiidi vaimuliku Nimr al-Nimri;

G.  arvestades, et samuti tekitab muret see, et konflikti tõttu on Jeemenis toime pandud arvukaid inimõiguste rikkumisi, sealhulgas rünnakud ajakirjanike ja meediaasutuste vastu, kadunuks jääma sundimised, piinamise vastase konventsiooni rikkumine, usuvähemuste ahistamine ja kinnipidamine ning laste väidetav kasutamine relvakonfliktides;

1.  väljendab sügavat muret kestva vägivalla pärast Jeemenis ja sellest tuleneva humanitaarkriisi pärast, mis mõjutab miljoneid süütuid mehi, naisi ja lapsi; tunneb lisaks sügavat kahetsust konflikti põhjustatud inimohvrite ja kõigi nende inimeste kannatuste pärast, kes on vaenupoolte vahele sattunud;

2.  toetab kindlalt ÜRO erisaadiku Ismail Ould Šeik Ahmedi püüdlusi leida praegusele kriisile püsiv ja rahumeelne lahendus; kutsub lisaks kõiki konfliktiga seotud riiklikke ja valitsusväliseid osalejaid üles töötama rahu ja leppimise nimel ning alustama seda protsessi eeltingimusi seadmata;

3.  on veendunud, et Saudi Araabia ja Iraan on kriisi lahendamisel keskse tähtsusega, ning nõuab tungivalt, et mõlemad töötaksid kahepoolsete suhete parandamise nimel ja üritaksid teha koostööd, et lõpetada sõjategevus Jeemenis;

4.  on kindlalt veendunud, et ainus pikaajaline lahendus Jeemeni kriisile saab tulla kaasava poliitilise dialoogi kaudu kooskõlas Pärsia lahe koostöönõukogu algatuses kehtestatud raamistikuga, riigisisese dialoogikonverentsi tulemuste ja mitmete ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Ülemkogu järeldustega;

5.  on sügavalt mures selle pärast, et Jeemenis kestev vägivald ja ebastabiilsus võivad anda terrori- ja äärmusrühmitustele võimaluse praegust olukorda ära kasutada, põhjustades laiemat julgeolekualast mõju piirkonnas ja mujal;

6.  väljendab sügavat kahetsust tsiviilisikute ja humanitaartöötajate hukkumise pärast Jeemenis ja tsiviiltaristu, sealhulgas koolide ja haiglate valimatuks sihtmärgiks seadmise pärast;

7.  kutsub kõiki osapooli üles austama kõigi Jeemeni kodanike ning kõigi riigis rahu- ja humanitaarmissioonidel osalevate inimeste, sh abitöötajate, arstide ja ajakirjanike inimõigusi ja vabadusi;

8.  nõuab, et kõiki väiteid väärkohtlemise, piinamise, tsiviilisikute kavakindla tapmise ja muude rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustealase õiguse rikkumiste kohta uuritaks sõltumatult;

9.  on veendunud, et selge ajakava kohaselt toimuv õiguspärane ja läbipaistev poliitiline üleminek, mis hõlmab põhiseadust, referendumit ja valimisi peaks esindama kõigi jeemenlaste seisukohti, kusjuures lähtutakse riigisisese dialoogikonverentsi tulemustest ning rahu ja riiklikku partnerlust käsitlevast lepingust ja Pärsia lahe koostöönõukogu algatuses esitatud seisukohtadest;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Jeemeni presidendile, Jeemeni esindajatekojale ja Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0270.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika