Menettely : 2016/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0147/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0147/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Äänestysselitykset
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 259kWORD 61k
27.1.2016
PE576.506v01-00
 
B8-0147/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2016/2515(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2016/2515(RSP))  
B8-0147/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenin tilanteesta, mukaan luettuna 8. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 16. marraskuuta 2015 antamat päätelmät Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2201 (2015), 2204 (2015) ja 2216 (2015) Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2014 allekirjoitetun rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevan sopimuksen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon meneillään olevat YK:n tuella käytävät keskustelut Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jemenin nykyinen kriisi juontaa juurensa useiden peräkkäisten hallitusten kyvyttömyydestä vastata Jemenin kansan demokraattisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin, mikä on lisännyt tyytymättömyyttä ja väestön jakautumista ja johtanut nykyiseen väkivaltaan;

B.  toteaa, että Jemen ei ole onnistunut toteuttamaan osallistavaa politiikkaa ja että heimojen väliset jännitteet ovat siksi kasvaneet, mikä on johtanut lukkiutuneeseen tilanteeseen ja sijaissotaan, jossa vastakkain ovat Iranin tukemat huthikapinalliset ja Saudi-Arabian johtama sotilasliittouma, ja että sota on laajentunut alueelliseksi monitahoiseksi konfliktiksi, joka on kestänyt jo kuukausia; toteaa, että Saudi-Arabia pitää Jemenin huthikapinallisia Iranin sijaisjoukkoina, kun taas Iran on tuominnut Saudi-Arabian johtaman hyökkäyksen ja kehottanut välittömästi lopettamaan saudien johtamat ilmaiskut;

C.  ottaa huomioon, että Jemenin heikentyvästä turvallisuustilanteesta on tulossa yhä merkittävämpi kansainvälien ongelma, ja toteaa, että konfliktissa on sen kärjistyttyä maaliskuussa 2015 kuollut ainakin 5 700 ihmistä, joista lähes puolet on siviilejä; toteaa, että huthikapinallisia syytetään raskaiden aseiden käytöstä tiheään asutuilla alueilla, kun taas saudijohtoista liittoumaa syytetään useiden ilmaiskujen tekemisestä sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin;

D.  ottaa huomioon, että Jemenin pohjoisosassa käydyillä intensiivisillä maataisteluilla ja alueeseen kohdistuneilla ilmaiskuilla sekä maa-, meri- ja ilmasaarroilla on ollut katastrofaalinen vaikutus Jemeniin; toteaa, että meneillään oleva konflikti on johtanut vakavaan humanitaariseen kriisiin, jolla on vaikutuksia 80 prosenttiin Jemenin 26 miljoonaisesta väestöstä;

E.  katsoo, että vakaalla ja turvallisella Jemenillä, jolla on asianmukaisesti toimiva hallitus, on ratkaisevan tärkeä asema kansainvälisissä toimissa ääriliikkeiden ja väkivallan torjumiseksi alueella ja laajemminkin, sekä rauhalle ja vakaudelle itse Jemenissä;

F.  toteaa, että pyrkimyksistä lopettaa konflikti on tullut haastavampia Iranin ja Saudi-Arabian suhteiden huononnuttua sen jälkeen, kun Saudi-Arabia äskettäin teloitti tunnetun shiiajohtajan Nimr al-Nimrin;

G.  toteaa, että huolta aiheuttaa myös se, että konflikti on johtanut moniin ihmisoikeusloukkauksiin Jemenissä, kuten hyökkäyksiin toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaan, tahdonvastaisiin katoamisiin, kidutuksen vastaisen yleissopimuksen rikkomiseen, uskonnollisten vähemmistöjen häirintään ja pidätyksiin sekä oletetusti lasten käyttämiseen aseellisessa konfliktissa;

1.  on erittäin huolissaan meneillään olevasta väkivallasta Jemenissä ja sen aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä, joka vaikuttaa miljooniin viattomiin miehiin, naisiin ja lapsiin; ilmaisee lisäksi syvän pahoittelunsa konfliktissa menetetyistä ihmishengistä ja taistelujen keskelle joutuneiden kärsimyksistä;

2.  tukee päättäväisesti YK:n erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin ponnisteluja kestävän ja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi nykyiseen kriisiin; kehottaa lisäksi kaikkia konfliktiin osallisia valtiollisia ja ei-valtiollisia toimijoita pyrkimään rauhaan ja sovintoon ja aloittamaan rauhanprosessin ilman ehtoja;

3.  katsoo, että Saudi-Arabialla ja Iranilla on keskeinen asema kriisin ratkaisemisessa, ja kehottaa niitä molempia pyrkimään parantamaan kahdenvälisiä suhteitaan ja pyrkimään yhdessä lopettamaan taistelut;

4.  on vakuuttunut, että Jemenin kriisi saadaan ratkaistua kestävästi ainoastaan Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen, kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten sekä YK:n turvallisuusneuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisella kaikkien osapuolten poliittisella vuoropuhelulla;

5.  on erittäin huolissaan siitä, että meneillään oleva väkivalta ja epävakaus Jemenissä voisi tarjota terroristeille ja ääriliikkeille mahdollisuuden käyttää hyväkseen nykyistä tilannetta, mikä edelleen heikentäisi turvallisuutta alueella ja sen ulkopuolella;

6.  pahoittelee syvästi siviilien ja humanitaaristen järjestöjen työntekijöiden kuolemia Jemenissä ja ilmeisen umpimähkäistä iskujen kohdistamista siviili-infrastruktuuriin, kuten kouluihin ja sairaaloihin;

7.  kehottaa kaikkia osapuolia kunnioittamaan kaikkien jemeniläisten ja kaikkien siellä rauhantyöhön ja humanitaariseen työhön osallistuvien henkilöiden, avustustyöntekijät, lääkärit ja toimittajat mukaan luettuina, ihmisoikeuksia ja vapauksia;

8.  kehottaa teettämään riippumattoman tutkinnan kaikista väitetyistä väärinkäytöksistä, kidutuksesta, siviilien tappamisesta ja muista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksista;

9.  katsoo, että kaikkien jemeniläisten tulisi olla edustettuina laillisessa ja avoimessa poliittisessa siirtymäprosessissa, jolla on selkeä aikataulu ja joka perustuu kansallisen vuoropuhelukonferenssin tuloksiin, rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevaan sopimukseen ja Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteessa vahvistettuihin suuntaviivoihin, perustuslaki, kansanäänestys ja vaalit mukaan luettuina;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Jemenin presidentille ja parlamentille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0270.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö