Procedūra : 2016/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0147/2016

Pateikti tekstai :

B8-0147/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 407kWORD 72k
27.1.2016
PE576.506v01-00
 
B8-0147/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės padėties Jemene (2016/2515(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene (2016/2515(RSP))  
B8-0147/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Jemene, įskaitant 2015 m. liepos 8 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos išvadas dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2201 (2015), Nr. 2204 (2015) ir Nr. 2216 (2015) dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 21 d. pasirašytą Taikos ir nacionalinės partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams pareiškimą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į vykstančias JT vadovaujamas derybas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi šiuo metu Jemene vykstančio konflikto priežastys glūdi viena po kitos dirbusių vyriausybių nesugebėjime pateisinti demokratinių, ekonominių ir socialinių Jemeno gyventojų lūkesčių, tuo būdu aštrinant nepasitenkinimą ir susiskaldymą, kuris paskatino dabartinį smurtą;

B.  kadangi nesugebėjusi vykdyti įtraukios politikos Jemeno valstybė įsivėlė į vis didėjančius genčių nesutarimus ir nuožmų išorės subjektų kurstomą karą tarp Irano remiamos Houthi grupuotės ir prieš ją nukreiptai karinei operacijai vadovaujančios Saudo Arabijos ir tiesiogiai įtraukė platesnį regioną į sudėtingą konfliktą, kuris tvyro jau kelis mėnesius; kadangi Saudo Arabija mano, kad Houthi grupuotė yra Irano įgaliotos pajėgos, o Iranas pasmerkė Saudo Arabijos vadovaujamus puolimus ir pareikalavo nedelsiant sustabdyti jos vadovaujamus oro antpuolius;

C.  kadangi prastėjanti saugumo padėtis Jemene kelia vis daugiau susirūpinimo tarptautiniu lygmeniu, nes nuo konflikto paaštrėjimo 2015 m. kovo mėn. žuvo mažiausiai 5 700 žmonių, iš kurių beveik pusė buvo civiliai; kadangi Houthi judėjimo kareiviai kaltinami panaudoję sunkiuosius ginklus apstatytose teritorijose, o Saudo Arabijos vadovaujama koalicija buvo kaltinama įvykdžiusi kelis oro antpuolius virš ligoninių ir kitų civilinės paskirties pastatų;

D.  kadangi intensyvūs karo veiksmai sausumoje, oro atakos ir žemės, jūros bei oro blokados šiaurės Jemene stipriai nuniokojo šalį; kadangi nesibaigiantis konfliktas sukėlė didžiulę humanitarinę krizę, kuri paveikė 80 % iš 26 mln. Jemeno gyventojų;

E.  kadangi stabili, saugi Jemeno valstybė su deramai veikiančia vyriausybe yra ypač svarbus veiksnys tarptautinei bendruomenei kovojant su ekstremizmu ir smurtu regione ir už jo ribų, taip pat taikos ir stabilumo klestėjimui pačiame Jemene;

F.  kadangi mėginti sustabdyti konfliktą tampa vis sudėtingiau, nes pablogėjo Irano ir Saudo Arabijos santykiai dėl pastarojoje įvykdyto mirties nuosprendžio iškiliam šiitų dvasininkui Nimrui al-Nimrui;

G.  kadangi nerimą kelia tai, jog konfliktas lėmė įvairius žmogaus teisių pažeidimus Jemene, įskaitant išpuolius prieš žurnalistus ir žiniasklaidos institucijas, priverstinius dingimus, Konvencijos prieš kankinimą pažeidimus, religinių mažumų persekiojimą ir kalinimą, ir tariamą vaikų dalyvavimą ginkluotuose konfliktuose;

1.  išreiškia gilų susirūpinimą dėl vykstančio smurto Jemene ir dėl jo kilusios humanitarinės krizės, dėl kurios nukentėjo milijonai nekaltų vyrų, moterų ir vaikų; be to, labai apgailestauja dėl per konfliktą žuvusių ir nuo karo veiksmų kenčiančių žmonių;

2.  tvirtai remia JT specialiojo pasiuntinio Ismailio Ouldo Cheikho Ahmedo pastangas surasti ilgalaikį ir taikų esamos krizės sprendimą; be to, ragina visus konflikte dalyvaujančius valstybinius ir nevalstybinius subjektus siekti taikos ir susitaikymo ir į šį procesą įsilieti be išankstinių sąlygų;

3.  mano, kad tik Saudo Arabija ir Iranas gali išspręsti šią krizę, ir primygtinai ragina abi puses stengtis pagerinti dvišalius santykius ir kartu siekti nutraukti kovas Jemene;

4.  tvirtai tiki, kad ilgalaikio krizės Jemene sprendimo gali būti pasiekta tik vykdant įtraukų politinį dialogą ir laikantis programos, pateiktos Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvoje, Nacionalinio dialogo konferencijos išvadose ir įvairiose JT Saugumo Tarybos bei Europos Vadovų Tarybos išvadose;

5.  yra giliai susirūpinęs, kad dėl nesibaigiančio smurto ir nestabilios padėties Jemene tokia padėtimi galėtų pasinaudoti teroristų ir ekstremistų grupės, o tai turėtų pasekmių regiono saugumui ir saugumui už jo ribų;

6.  labai apgailestauja dėl civilių bei humanitarinių darbuotojų žūties Jemene ir dėl akivaizdžiai beatodairiškų veiksmų prieš civilinę infrastruktūrą, įskaitant mokyklas ir ligonines;

7.  ragina visas šalis gerbti visų Jemeno piliečių ir visų tų, kurie siekia taikos ir vykdo humanitarines misijas šalyje, įskaitant darbuotojus, gydytojus ir žurnalistus, žmogaus teises ir laisves;

8.  reikalauja nepriklausomai ištirti visus įtarimus dėl šiurkštaus elgesio su civiliais, jų kankinimo ir tikslinio žudymo bei kitų tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių teisės pažeidimų;

9.  laikosi nuomonės, kad visi Jemeno gyventojai turėtų būti atstovaujami vykdant teisėtas ir skaidrias politikos permainas pagal aiškų tvarkaraštį, vadovaujantis Nacionalinio dialogo konferencijos išvadomis ir Taikos ir nacionalinės partnerystės susitarimu bei gairėmis, pateiktomis Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvoje, įskaitant konstituciją, referendumą ir rinkimus;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jemeno prezidentui, Jemeno Atstovų Rūmams ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0270.

Teisinė informacija - Privatumo politika