Procedūra : 2016/2515(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0147/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0147/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Balsojumu skaidrojumi
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 479kWORD 75k
27.1.2016
PE576.506v01-00
 
B8-0147/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par humanitāro situāciju Jemenā (2016/2515(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā (2016/2515(RSP))  
B8-0147/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu, tai skaitā 2015. gada 8. jūlija rezolūciju(1),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 16. novembra secinājumus par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 2201(2015), 2204(2015) un 2216(2015) par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā 2014. gada 21. septembrī parakstīto Miera un nacionālās partnerības nolīgumu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā ANO atvieglotās sarunas par Jemenu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašreizējais konflikts Jemenā sakņojas secīgo valdību nespējā piepildīt Jemenas iedzīvotāju demokrātiskās, ekonomiskās un sociālās vēlmes, tādējādi uzkurinot neapmierinātību un veicinot šķelšanos, kas ir novedušas pie pašreizējās vardarbības;

B.  tā kā, nespējot īstenot iekļaujošu politisko virzību, Jemena ir nonākusi arvien pieaugošas spriedzes starp ciltīm un nežēlīga pārstāvju kara starp Irānas atbalstītajiem hūsītu nemierniekiem un pret tiem militāru kampaņu vadošo Saūda Arābiju gūstā, tādējādi plašāku reģionu tieši iesaistot mēnešiem ilgstošā sarežģītā konfliktā; tā kā Saūda Arābija hūsītu nemierniekus Jemenā uztver kā Irānas spēku pārstāvjus, savukārt Irāna ir nosodījusi Saūda Arābijas vadīto ofensīvu un pieprasījusi nekavējoties pārtraukt Saūda Arābijas vadītos uzbrukumus no gaisa;

C.  tā kā situācijas pasliktināšanās Jemenā raisa aizvien lielākas bažas starptautiskā līmenī, jo kopš konflikta saasināšanās 2015. gada martā ir nogalināti vismaz 5700 cilvēku, no kuriem gandrīz puse ir civiliedzīvotāji; tā kā hūsītu karavīri tiek apsūdzēti smago ieroču izmantošanā apdzīvotās zonās, savukārt Saūda Arābijas vadītā koalīcija tiek apsūdzēta vairāku uzbrukumu no gaisa īstenošanā, par mērķi izvēloties slimnīcas un citas civilās ēkas;

D.  tā kā intensīvajām sauszemes kaujām, uzbrukumiem no gaisa, kā arī zemes, jūras un gaisa ceļu blokādei Jemenas ziemeļos ir bijusi graujoša kombinēta ietekme uz valsti; tā kā pašreizējais konflikts ir izraisījis smagu humanitāro krīzi, kas skar 80 % no Jemenas 26 miljoniem iedzīvotāju;

E.  tā kā stabila un droša Jemenas valsts, kam ir pienācīgi funkcionējoša valdība, ir izšķiroši svarīga starptautiskajiem centieniem apkarot ekstrēmismu un vardarbību šajā reģionā un ārpus tā, kā arī mieram un stabilitātei pašā Jemenā;

F.  tā kā centienus izbeigt konfliktu apgrūtina Irānas un Saūda Arābijas attiecību pasliktināšanās pēc tam, kad Saūda Arābija nesen izpildīja nāves sodu prominentajam šiītu garīdzniekam Nimr al-Nimr;

G.  tā kā bažas rada arī tas, ka konflikts Jemenā ir izraisījis daudzus cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp uzbrukumus žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu institūcijām, piespiedu pazušanas gadījumus, Konvencijas pret spīdzināšanu pārkāpšanu, reliģisko minoritāšu pārstāvju aizskaršanu un aizturēšanu un iespējamu bērnu iesaistīšanu bruņotā konfliktā,

1.  pauž nopietnas bažas par Jemenā notiekošo vardarbību un tās izraisīto humanitāro krīzi, kas skar miljoniem nevainīgu vīriešu, sieviešu un bērnu; turklāt pauž dziļu nožēlu par konflikta rezultātā zaudētajām dzīvībām un kauju izraisītajām ciešanām;

2.  stingri atbalsta ANO īpašā sūtņa Ismail Ould Cheikh Ahmed centienus rast ilgstošu un miermīlīgu risinājumu pašreizējai krīzei; turklāt aicina visus konfliktā iesaistītos valsts un nevalstiskā līmeņa dalībniekus censties panākt mieru un samierināšanos un iesaistīties šādā procesā, neizvirzot nosacījumus;

3.  uzskata, ka Saūda Arābijas un Irānas rīcībā ir risinājums šīs krīzes novēršanai, un mudina abas valstis strādāt pie divpusēju attiecību uzlabošanas un censties strādāt kopā, lai izbeigtu kaujas Jemenā;

4.  stingri uzskata, ka vienīgais ilgtermiņa risinājums krīzei Jemenā ir iekļaujošs politiskais dialogs saskaņā ar Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvas nodrošināto satvaru, Nacionālā dialoga konferences rezultātiem un dažādajiem ANO Drošības padomes un Eiropadomes secinājumiem;

5.  pauž nopietnas bažas par to, ka teroristu un ekstrēmistu grupas varētu izmantot pašreizējo vardarbību un nestabilitāti Jemenā, izraisot plašāku ar drošību saistītu ietekmi reģionā un ārpus tā;

6.  pauž dziļu nožēlu par civiliedzīvotāju un humānās palīdzības sniedzēju bojāeju Jemenā un acīmredzamajiem neselektīvajiem uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, tostarp skolām un slimnīcām;

7.  aicina visas puses ievērot visu Jemenas iedzīvotāju un visu valstī strādājošo miera uzturēšanas un humanitāro misiju darbinieku, tostarp palīdzības sniedzēju, ārstu un žurnālistu, cilvēktiesības un brīvības;

8.  prasa veikt neatkarīgu izmeklēšanu par visiem iespējamiem civiliedzīvotāju ļaunprātīgas izmantošanas, spīdzināšanas un apzinātas nogalināšanas gadījumiem un citiem starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem;

9.  uzskata, ka visiem Jemenas iedzīvotājiem vajadzētu būt pārstāvētiem leģitīmā un pārredzamā politiskās pārejas procesā, kam būtu skaidri noteikts grafiks, kas pamatotos uz Nacionālā dialoga konferences rezultātiem, Miera un nacionālās partnerības nolīgumu un Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvā izklāstītajām vadlīnijām un kas ietvertu konstitūciju, tautas nobalsošanu un vēlēšanas;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, EĀDD, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Jemenas prezidentam, Jemenas Pārstāvju palātai un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0270.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika