Projekt rezolucji - B8-0147/2016Projekt rezolucji
B8-0147/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR

Procedura : 2016/2515(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0147/2016

B8-0147/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

(2016/2515(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Jemenie, w tym rezolucję z dnia 8 lipca 2015 r.[1],

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2201 (2015), 2204 (2015) i 2216 (2015) w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając porozumienie w sprawie pokoju i partnerstwa narodowego podpisane w dniu 21 września 2014 r.,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając toczące się pod auspicjami ONZ rozmowy poświęcone sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obecny konflikt w Jemenie wynika z faktu, iż kolejnym rządom nie udało się zaspokoić demokratycznych, gospodarczych i społecznych aspiracji narodu jemeńskiego, co stało się pożywką dla niezadowolenia i podziałów, które z kolei doprowadziły do obecnej fali przemocy;

B.  mając na uwadze, że schodząc z drogi pluralistycznej polityki, Jemen uwikłał się w nasilające się napięcia międzyplemienne oraz gorzką zastępczą wojnę między rebeliantami Huti popieranymi przez Iran a Arabią Saudyjską, która prowadzi działania zbrojne przeciwko rebeliantom, bezpośrednio wciągając cały region w złożony konflikt, który zaognia się od miesięcy; mając na uwadze, że Arabia Saudyjska uważa rebeliantów Huti w Jemenie za siły sprzyjające Iranowi, natomiast Iran potępił prowadzoną przez Arabię Saudyjską ofensywę i wezwał do natychmiastowego zaprzestania prowadzonych przez Arabię Saudyjską ataków powietrznych;

C.  mając na uwadze, że pogarszająca się sytuacja pod względem bezpieczeństwa w Jemenie staje się coraz bardziej palącą kwestią w wymiarze międzynarodowym, zważywszy że od czasu eskalacji konfliktu w marcu 2015 r. śmierć poniosło co najmniej 5 700 osób, przy czym niemal połowę ofiar stanowi ludność cywilna; mając na uwadze, że żołnierzy Huti oskarża się o prowadzenie ostrzału z broni ciężkiej na obszarach zabudowanych, natomiast koalicję, której przewodzi Arabia Saudyjska, oskarża się o przeprowadzenie kilku ataków powietrznych na szpitale i inne budynki cywilne;

D.  mając na uwadze, że zacięte walki na ziemi, naloty oraz lądowa, morska i powietrzna blokada północnego Jemenu wywołują łącznie katastrofalne skutki dla kraju; mając na uwadze, że toczący się konflikt doprowadził do wybuchu poważnego kryzysu humanitarnego, który dotyka 80% liczącej 26 mln populacji Jemenu;

E.  mając na uwadze, że stabilny i bezpieczny Jemen, posiadający właściwie działający rząd, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia międzynarodowych wysiłków podejmowanych w celu zwalczenia ekstremizmu i przemocy w regionie i poza nim, a także dla pokoju i stabilności w samym Jemenie;

F.  mając na uwadze, że próby zakończenia konfliktu napotykają na coraz większe przeszkody w wyniku pogorszenia się stosunków między Iranem a Arabią Saudyjską po tym, jak Arabia Saudyjska straciła ostatnio prominentnego szyickiego duchownego Nimra al-Nimra;

G.  mając na uwadze, że istnieją również obawy, iż w wyniku konfliktu dochodzi do licznych naruszeń praw człowieka w Jemenie, w tym ataków na dziennikarzy i media, wymuszonych zaginięć, naruszenia Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, napastowania i przetrzymywania mniejszości religijnych oraz – jak się podejrzewa – do angażowania dzieci w konflikt zbrojny;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie trwającą w Jemenie przemocą oraz wynikającym z niej kryzysem humanitarnym, jaki dotyka miliony niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci; głęboko ubolewa także nad ofiarami śmiertelnymi spowodowanymi konfliktem oraz nad cierpieniem osób przebywających na terenie walk;

2.  zdecydowanie popiera wysiłki specjalnego wysłannika ONZ Ismaila Ould Szejka Ahmeda mające na celu znalezienie trwałego i pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu; wzywa także wszystkie podmioty państwowe i niepaństwowe zaangażowane w ten konflikt do podjęcia współpracy na rzecz pokoju i pojednania oraz do przystąpienia do tego procesu bez stawiania uprzednich warunków;

3.  jest przekonany, że Arabia Saudyjska i Iran posiadają klucz do rozwiązania kryzysu i wzywa obie strony do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy dwustronnych stosunków oraz próby nawiązania współpracy z myślą o zakończeniu walk w Jemenie;

4.  jest głęboko przekonany, że trwałe rozwiązanie kryzysu w Jemenie zapewnić może jedynie pluralistyczny dialog polityczny, prowadzony w ramach nakreślonych przez inicjatywę Rady Współpracy Państw Zatoki, wyniki Konferencji Dialogu Narodowego oraz szereg konkluzji Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Europejskiej;

5.  wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że nieustanna przemoc i niestabilność w Jemenie może umożliwić grupom terrorystycznym i ekstremistycznym wykorzystanie istniejącej sytuacji, rodząc daleko sięgające konsekwencje dla bezpieczeństwa w regionie i poza nim;

6.  wyraża głębokie ubolewanie w związku z ofiarami śmiertelnymi wśród ludności cywilnej i pracowników humanitarnych w Jemenie oraz potępia ewidentnie masowy ostrzał infrastruktury cywilnej, w tym szkół i szpitali;

7.  wzywa wszystkie strony do poszanowania praw człowieka i swobód wszystkich obywateli Jemenu oraz wszystkich osób uczestniczących w misjach pokojowych i humanitarnych w tym kraju, w tym pracowników organizacji pomocowych, lekarzy i dziennikarzy;

8.  domaga się przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie wszelkich zarzutów nadużyć, tortur, nieprzypadkowych zabójstw ludności cywilnej i innych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka;

9.  uważa, że Jemeńczycy powinni być reprezentowani w procesie legalnej i przejrzystej transformacji politycznej, przebiegającym według jasno określonego kalendarza, w oparciu o wyniki Konferencji Dialogu Narodowego i postanowienia porozumienia w sprawie pokoju i partnerstwa narodowego oraz z uwzględnieniem węzłowych kwestii określonych w ramach inicjatywy Rady Współpracy Państw Zatoki, w tym dotyczących konstytucji, referendum i wyborów;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, ESDZ, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, prezydentowi Jemenu, jemeńskiej Izbie Reprezentantów oraz sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki.