Förslag till resolution - B8-0147/2016Förslag till resolution
B8-0147/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Jemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek för ECR-gruppen

Förfarande : 2016/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0147/2016

B8-0147/2016

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen

(2016/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Jemen, bland annat resolutionen av den 8 juli 2015[1],

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 november 2015 om situationen i Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2201 (2015), 2204 (2015) och 2216 (2015) om situationen i Jemen,

–  med beaktande av avtalet om fred och nationellt partnerskap, som undertecknades den 21 september 2014,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Jemen,

–  med beaktande av de FN-stödda samtal som pågår om Jemen,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den nuvarande konflikten i Jemen har sitt ursprung i misslyckandet hos flera på varandra följande regeringar att infria det jemenitiska folkets förhoppningar om demokrati och ekonomisk och social utveckling, vilket har bidragit till det missnöje och den splittring som har lett fram till det nuvarande våldet.

B.  Jemen har misslyckats med att gå vidare med en politik som omfattar alla, och landet är låst i tilltagande klanmotsättningar och ett bittert ombudskrig mellan Iranunderstödda huthirebeller och Saudiarabien, som driver en militär kampanj mot rebellerna. Detta har lett till att hela regionen omfattas av en komplex konflikt, som har grasserat i månader. Saudiarabien betraktar huthirebellerna i Jemen som en ställföreträdande iransk styrka. Samtidigt har Iran fördömt den saudiskledda offensiven och krävt att de saudiskledda luftangreppen omedelbart ska upphöra.

C.  Det försämrade säkerhetsläget i Jemen håller på att utvecklas till en fråga som skapar allt större internationell oro. Minst 5 700 personer har dödats, varav nästan hälften civila, sedan konflikten trappades upp i mars 2015. Huthirebellerna anklagas för att använda tunga vapen i tätbebyggda områden, medan den saudiledda koalitionen har anklagats för att genomföra flera luftangrepp mot sjukhus och andra civila byggnader.

D.  De sammanlagda följderna av intensiva markstrider, luftangrepp och en land-, sjö- och luftblockad i norra Jemen har fått förödande konsekvenser för landet. Den pågående konflikten har resulterat i en allvarlig humanitär kris, som drabbar 80 procent av Jemens 26 miljoner invånare.

E.  Att Jemen är stabilt och säkert och har en välfungerande regering är av avgörande betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld både i regionen och utanför den, och även för freden och stabiliteten inom landet.

F.  Det har blivit svårare att försöka få ett slut på konflikten på grund av att förbindelserna mellan Iran och Saudiarabien har försämrats efter Saudiarabiens nyligen verkställda avrättning av den framstående shialedaren Nimr al-Nimr.

G.  Det finns också en oro för att konflikten har resulterat i ett stort antal kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Jemen, däribland angrepp mot journalister och medieinstitutioner, påtvingade försvinnanden, överträdelser av FN:s tortyrkonvention, trakasserier mot och frihetsberövande av religiösa minoriteter samt påstådda utnyttjanden av barn i väpnade konflikter.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över det pågående våldet i Jemen och den humanitära kris som det resulterat i, som drabbar miljontals oskyldiga män, kvinnor och barn. Parlamentet beklagar vidare djupt den förlust av människoliv som konflikten har orsakat och det lidande som de som drabbats av striderna tvingas utstå.

2.  Europaparlamentet stöder helhjärtat de insatser som FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed, har gjort för att finna en långsiktig och fredlig lösning på den nuvarande krisen. Parlamentet uppmanar vidare alla statliga och icke-statliga aktörer som är inblandade i konflikten att arbeta för fred och försoning, och att villkorslöst inleda en sådan process.

3.  Europaparlamentet anser att Saudiarabien och Iran har nyckeln till en lösning på krisen, och uppmanar båda sidor att förbättra de bilaterala förbindelserna och försöka samarbeta för att få slut på striderna i Jemen.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att den enda långsiktiga lösningen på krisen i Jemen är en politisk dialog där alla får komma till tals, i linje med den ram som bygger på initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd, resultaten från konferensen inom den nationella dialogen och de olika slutsatser som uttalats av FN:s säkerhetsråd och Europeiska rådet.

5.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det pågående våldet och instabiliteten i Jemen skulle kunna göra det möjligt för terroristgrupper och extremistgrupper att utnyttja den aktuella situationen, vilket ytterligare skulle förvärra säkerhetsläget både i och utanför regionen.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt att civila och biståndsarbetare har dödats i Jemen och att man uppenbarligen urskillningslöst har riktat in sig på civil infrastruktur, däribland skolor och sjukhus.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att respektera de mänskliga rättigheterna och friheterna för det jemenitiska folket och alla dem som arbetar för fred och med humanitära uppdrag i landet, däribland biståndsarbetare, läkare och journalister.

8.  Europaparlamentet efterlyser en oberoende utredning av alla påstådda fall av övergrepp, tortyr, riktat dödande av civila samt andra kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

9.  Europaparlamentet anser att alla jemeniter bör vara representerade i en legitim, transparent politisk övergång med en tydlig tidsplan, som bygger på resultaten från den nationella dialogkonferensen och avtalet om fred och nationellt partnerskap samt på riktlinjerna i initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd, och som omfattar en konstitution, en folkomröstning och val.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens president, Jemens representanthus och generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd.