Процедура : 2016/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0148/2016

Внесени текстове :

B8-0148/2016

Разисквания :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Гласувания :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 478kWORD 71k
27.1.2016
PE576.508v01-00
 
B8-0148/2016

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0103/2016

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г. (2016/2526(RSP))


Даниела Аюто, Марко Дзуло от името на групата EFDD

B80148/2016 Резолюция на Европейския парламент относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г. (2016/2526(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на Обединените нации „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.), „Пекин + 15“ (2010 г.) и „Пекин + 20“ (2015 г.),

–  като взе предвид доклада от проучване на Комисията, озаглавен „Оценка на силните и слабите страни на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010 – 2015 г.“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.“ (COM(2010)0491),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(1),

–  като взе предвид анализа на обществената консултация през октомври 2015 г. относно „Равенството между мъжете и жените в ЕС“,

–  като взе предвид резултата от заседанието от 26 ноември 2015 г. на Консултативния комитет за равните възможности на жените и мъжете към Европейската комисия,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.“ (SWD(2015)0278),

–  като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 7 декември 2015 г., и по-специално параграф 35 от тях,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор към Комисията относно нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (O‑000006/2016 – B8‑0103/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основна ценност на държавите членки, и като има предвид, че равенството между половете е от съществено значение като стратегическа цел за постигане на общите цели – растеж, заетост и социално приобщаване;

Б.  като има предвид, че правото на равно третиране е определящо основно право, което е дълбоко вкоренено в европейското общество, и като има предвид, че то е от съществено значение за по-нататъшното развитие на това общество и че следва да се прилага в законодателството, на практика, в съдебната практика и в реалния живот;

В.  като има предвид, че в миналото ЕС предприе някои важни стъпки за укрепване на правата на жените и равенството между половете, но като има предвид, че през последното десетилетие политическите действия и реформи на равнището на ЕС забавиха темпо;

Г.  като има предвид, че предходната стратегия на Комисията за равенство между жените и мъжете за периода 2010 – 2015 г. не беше нито подходяща нито достатъчно всеобхватна, за да допринесе за напредък в областта на равенството между половете на европейско и международно равнище, и като има предвид, че нейните обявени цели не бяха ефективно изпълнени; като има предвид, че новата стратегия за периода след 2015 г. ще трябва да даде нов тласък и да породи конкретни действия за укрепване на правата на жените и насърчаване на равенството между половете;

Д.  като има предвид, че в своята резолюция от 9 юни 2015 г. Парламентът ясно призова за нова, отделна стратегия за равенство между жените и мъжете и за права на жените за периода след 2015 г.; като има предвид, че резултатите от обществената консултация показват, че 90% от участниците се изказват в полза на една нова стратегия;

Е.  като има предвид, че според последните статистически данни на Евростат, през 2014 г. процентът на заетост в държавите членки все още е по-висок сред мъжете (70,1%), отколкото сред жените (59,6%);

Ж.  като има предвид, че през 2014 г. почти една трета от жените (32,2%) са работили на непълно работно време;

З.  като има предвид, че разминаването между жените и мъжете в областта на предприемачеството е все още значително, и като има предвид, че през 2012 г. едва 31% от самостоятелно заетите граждани са били жени, а едва 10% от работещите жени са самостоятелно заети лица;

И.  като има предвид, че все още са налице много форми на дискриминация по отношение на жените и като има предвид, че наскоро имаше сериозни случаи на злоупотреба и насилие;

1.  припомня, че равното третиране и равните възможности за жените и мъжете са основна цел за всички държави членки;

2.  отбелязва, че в миналото Комисията явно подкрепи едно съобщение относно стратегията за равенство между жените и мъжете, подкрепено от всички институции на ЕС;

3.  изразява съжаление, че в публикуваната през ноември 2015 г. работна програма на Комисията за 2016 г. стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г. изобщо не се споменава;

4.  изразява съжаление поради факта, че на 3 декември 2015 г. Комисията публикува само работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.“, като по този начин не само представи вътрешен документ с по-слабо значение, но и ограничи продължителността на неговото действие;

5.  изразява съжаление поради подхода за стратегически ангажимент за равенство между половете на Комисията, както е изложен в горепосочения работен документ, и липсата на напредък за постигане на поетите в него ангажименти и показатели, които не са нито измерими, нито изпълними;

6.  отбелязва неуспеха на Европейската стратегия в областта на равенството между жените и мъжете, и призовава държавите членки да гарантират, че ангажиментите за равенство между половете се изпълняват ясно и прозрачно;

7.  призовава държавите членки да предприемат допълнителни действия за решаване на свързаните с равенството въпроси, за справяне с борбата с насилието над жени и за гарантиране на равен достъп и равни възможности в областта на заетостта, здравеопазването и образованието, както в публичния, така и в частния сектор;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0218.

Правна информация - Политика за поверителност