Διαδικασία : 2016/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0148/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0148/2016

Συζήτηση :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 475kWORD 72k
27.1.2016
PE576.508v01-00
 
B8-0148/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0103/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015 (2016/2526(RSP))


Daniela Aiuto, Marco Zullo εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015 (2016/2526(RSP))  
B8-0148/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση έρευνας της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση της δημόσιας διαβούλευσης του Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών, της 26ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της 7ης Δεκεμβρίου 2015, ιδίως την παράγραφο 35,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί κεντρική αξία των κρατών μελών της ΕΕ και ότι η ισότητα των φύλων, ως στρατηγικός στόχος, έχει ουσιώδη σημασία για την επίτευξη των γενικών στόχων της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά καθοριστικό θεμελιώδες δικαίωμα, βαθιά ριζωμένο στην ευρωπαϊκή κοινωνία και απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξή της και θα πρέπει να ισχύει στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει σημαντικά μέτρα για να ενισχύσουν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα γυναικών και ανδρών, αλλά ότι την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σε επίπεδο ΕΕ επιβράδυνση των πολιτικών δράσεων και μεταρρυθμίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα γυναικών και ανδρών 2010-2015 δεν ήταν αρκετά περιεκτική ώστε να συμβάλει στην ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ότι οι δεδηλωμένοι στόχοι της δεν επιτεύχθηκαν στην πράξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα στρατηγική για το διάστημα μετά το 2015 θα πρέπει να δώσει νέα ώθηση και να οδηγήσει σε συγκεκριμένη δράση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προαγωγή της ισότητας των φύλων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015, απηύθυνε σαφή έκκληση για μια νέα, χωριστή στρατηγική για την ισότητα γυναικών και ανδρών και τα δικαιώματα των γυναικών για το διάστημα μετά το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης προκύπτει ότι το 90% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας νέας στρατηγικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 2014, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών (70,1%) στα κράτη μέλη της ΕΕ παρέμενε υψηλότερο από το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (59,6%)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών (32,2%) εργαζόταν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον επιχειρηματικό χώρο εξακολουθεί να υπάρχει ευρύ χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών και ότι, το 2012, μόνο το 31% των αυτοαπασχολούμενων πολιτών ήταν γυναίκες ενώ μόλις το 10% των εργαζόμενων γυναικών ήταν αυτοαπασχολούμενες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές μορφές διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και ότι ακόμη πρόσφατα παρατηρήθηκαν σοβαρά περιστατικά κακομεταχείρισης και βίας·

1.  υπενθυμίζει ότι η ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες αποτελούν κύριο στόχο για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι στο παρελθόν η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση για μια στρατηγική για την ισότητα γυναικών και ανδρών, την οποία υιοθέτησαν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016, που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2015, δεν περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην ενωσιακή στρατηγική για την ισότητα των φύλων μετά το 2015·

4.  εκφράζει τη λύπη του διότι στις 3 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε απλώς υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας για μια «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019», δηλαδή ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο όχι μόνο είναι υποβαθμισμένο, αλλά περιορίζει επίσης τη διάρκεια της δράσης της·

5.  επικρίνει την προσέγγιση της Επιτροπής στο θέμα της στρατηγικής δέσμευσης και την απουσία προόδου ως προς την εκπλήρωση των ίδιων της των υποχρεώσεων και δεικτών, που δεν είναι ούτε μετρήσιμοι ούτε εφαρμόσιμοι·

6.  σημειώνει την αποτυχία της ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της ισότητας γυναικών και ανδρών και ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων με σαφή και διαφανή τρόπο·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν επιπλέον μέτρα για τον χειρισμό των θεμάτων ισότητας, την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών στους τομείς της απασχόλησης, της υγείας, της εκπαίδευσης, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου