Menettely : 2016/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0148/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0148/2016

Keskustelut :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Äänestykset :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 168kWORD 64k
27.1.2016
PE576.508v01-00
 
B8-0148/2016

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0103/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta (2016/2526(RSP))


Daniela Aiuto, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta (2016/2526(RSP))  
B8-0148/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

–  ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n erityisistunnoissa Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) ja Peking +20 (2015) hyväksytyt asiakirjat, joissa arvioidaan konferenssien tuloksia,

–  ottaa huomioon komission tutkimusraportin ”Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010–2015”,

–  ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Vahvistettu sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon: naisten peruskirja” (COM(2010)0078),

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491),

–  ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen(1),

–  ottaa huomioon lokakuussa 2015 julkaistun analyysin miesten ja naisten välistä tasa-arvoa EU:ssa koskevasta julkisesta kuulemisesta,

–  ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän komission neuvoa-antavan komitean 26. marraskuuta 2015 pidetyn kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon 3. joulukuuta 2015 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan strategisesta toimintaohjelmasta sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 2016–2019 (”Strategic engagement for gender equality 2016-2019”) (SWD(2015)0278),

–  ottaa huomioon työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 7. joulukuuta 2015 pidetyn kokouksen päätelmät ja erityisesti niiden 35 kohdan,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on jäsenvaltioiden perusarvo ja että sukupuolten tasa-arvo on keskeinen strateginen tavoite, jotta voidaan saavuttaa kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevat yleiset tavoitteet;

B.  katsoo, että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on keskeinen perusoikeus, joka on juurtunut syvälle eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja on sen kehittämisen kannalta välttämätön ja jota olisi sovellettava lainsäädännössä, käytännössä, oikeuskäytännössä ja jokapäiväisessä elämässä;

C.  toteaa, että EU on aiemmin toteuttanut merkittäviä toimia naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi, mutta sukupuolten tasa-arvoa koskevat poliittiset toimet ja uudistukset ovat hidastuneet viime vuosikymmenen aikana EU:n tasolla;

D.  toteaa, että komission aiempi tasa-arvostrategia kaudeksi 2010–2015 ei ollut riittävän kattava myötävaikuttaakseen tasa-arvon edistämiseen unionin ja kansainvälisellä tasolla ja että strategiassa esitettyjä tavoitteita ei ole tosiasiassa saavutettu; katsoo, että vuoden 2015 jälkeisellä uudella strategialla on annettava uusi sysäys ja saatava aikaan konkreettisia toimia naisten oikeuksien vahvistamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi;

E.  ottaa huomioon, että parlamentti vaati 9. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa selkeästi uutta, vuoden 2015 jälkeistä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevaa strategiaa; toteaa, että julkisen kuulemisen tulokset osoittavat, että 90 prosenttia vastaajista kannattaa uutta strategiaa;

F.  toteaa, että viimeisimpien Eurostatin tilastojen mukaan vuonna 2014 jäsenvaltioissa miesten työllisyysaste (70,1 prosenttia) oli edelleen korkeampi kuin naisten (59,6 prosenttia);

G.  toteaa, että vuonna 2014 lähes kolmasosa (32,2 prosenttia) naisista työskenteli osa-aikaisesti;

H.  ottaa huomioon, että, kun on kyse yrittäjyydestä, naisten ja miesten välillä on edelleen suuri kuilu ja että vuonna 2012 itsenäisistä ammatinharjoittajista vain 31 prosenttia oli naisia ja ainoastaan 10 prosenttia työssä käyvistä naisista oli itsenäisiä ammatinharjoittajia;

I.  toteaa, että naisiin kohdistuu edelleen moninaista syrjintää ja että myös viime aikoina on ollut vakavia väkivalta- ja pahoinpitelytapauksia;

1.  muistuttaa, että naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat kaikkien jäsenvaltioiden keskeinen tavoite;

2.  panee merkille, että komissio on aiemmin hyväksynyt tiedonannon naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta, jonka kaikki EU:n toimielimet ovat hyväksyneet;

3.  pitää valitettavana, että marraskuussa 2015 julkaistussa komission työohjelmassa vuodeksi 2016 ei mainittu erikseen EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategiaa vuoden 2015 jälkeen;

4.  pitää valitettavana, että komissio julkaisi 3. joulukuuta 2015 ainoastaan yksiköiden valmisteluasiakirjan strategisesta toimintaohjelmasta sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 2016–2019, koska kyseessä on pelkkä sisäinen asiakirja, joka myös rajoittaa kyseessä olevan toiminnan kestoa;

5.  pitää valitettavana komission suhtautumista strategian tavoitteisiin sitoutumiseen ja sitä, ettei komissio ole edistynyt omien sitoumustensa täyttämisessä ja että se on asettanut sellaisia indikaattoreita, jotka eivät ole mitattavissa tai saavutettavissa;

6.  panee merkille miesten ja naisten tasa-arvoa koskevan unionin strategian epäonnistumisen ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa koskevat sitoumukset täytetään selkeästi ja avoimesti;

7.  kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan tasa-arvokysymysten tarkastelua, torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja varmistamaan yhtäläiset työllistymismahdollisuudet sekä terveys- ja koulutuspalvelut niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0218.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö