Postopek : 2016/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0148/2016

Predložena besedila :

B8-0148/2016

Razprave :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 319kWORD 73k
27.1.2016
PE576.508v01-00
 
B8-0148/2016

k vprašanju za ustni odgovor B8-0103/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015  (2016/2526(RSP))


Daniela Aiuto, Marco Zullo v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP))  
B8-0148/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci o ženskah 15. septembra 1995, ter poznejših končnih dokumentov, sprejetih na posebnih zasedanjih OZN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) in Peking +20 (2015),

–  ob upoštevanju raziskovalnega poročila Komisije z naslovom „Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015“ (Ocena prednosti in slabosti strategije za enakost žensk in moških 2010-2015, ni prevedeno v slovenščino),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2010 z naslovom Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi: Listina žensk“ (COM(2010)0078),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom Strategija za enakost žensk in moških 2010–2015 (COM(2010)0491),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in moških po letu 2015(1),

–  ob upoštevanju analize javne razprave iz oktobra 2015 z naslovom „Enakost moških in žensk v EU“,

–  ob upoštevanju zaključkov seje svetovalnega odbora Evropske komisije za enake možnosti žensk in moških z dne 26. novembra 2015,

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2015 naslovom „Strategic engagement for gender equality 2016-2019“ (Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019, (SWD (2015)0278), ni prevedeno v slovenščino),

–  ob upoštevanju sklepov zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov z dne 7. decembra 2015, zlasti odstavka 35 v teh sklepih,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o novi strategiji za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je enakost žensk in moških temeljna vrednota EU in ker je enakost spolov kot strateški cilj bistvenega pomena za doseganje splošnih ciljev za rast, zaposlovanje in socialno vključenost;

B.  ker je pravica do enakega obravnavanja odločilna temeljna pravica, ki je zasidrana globoko v evropski družbi ter nujno potrebna za njen nadaljnji razvoj, veljati pa mora tako v zakonodaji, v praksi, v sodni praksi, pa tudi v vsakodnevnem življenju;

C.  ker je Evropska unija v zgodovini naredila nekaj pomembnih korakov za krepitev pravic žensk in enakosti spolov, vendar so se v zadnjem desetletju politično ukrepanje in reforme na ravni EU upočasnili;

D.  ker prejšnja strategija Komisije za enakost žensk in moških za obdobje 2010–2015 ni bila niti ustrezna niti dovolj izčrpna, da bi prispevala k napredku pri doseganju enakosti spolov na evropski in mednarodni ravni, in ker cilji, ki jih je načrtovala, dejansko niso bili doseženi; ker bo morala nova strategija za obdobje po letu 2015 dati nov zagon in vključevati konkretne ukrepe za krepitev pravic žensk in spodbujanje enakosti spolov;

E.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 9. junija 2015 jasno pozval k novi, ločeni strategiji za enakost spolov in pravice žensk za obdobje po letu 2015; ker so rezultati javnega posvetovanja pokazali, da je 90 % anketirancev naklonjenih novi strategiji;

F.  ker je bila po nedavnih statističnih podatkih Eurostata stopnja zaposlenosti moških v državah članicah (70.1  %) še vedno višja od zaposlenosti žensk (59.6  %);

G.  ker je bila v letu 2014 skoraj tretjina žensk (32.2 %) zaposlena s krajšim delovnim časom;

H.  ker je razkorak med ženskami in moškimi na področju podjetništva še vedno velik, in ker je bilo v letu 2012 med samozaposlenimi državljani le 31 % žensk, medtem ko je bilo med zaposlenimi ženskami le 10 % samozaposlenih;

I.  ker se še vedno pojavlja veliko oblik diskriminacije zoper ženske in ker je bilo v zadnjem času več resnih primerov zlorabe in nasilja;

1.  želi spomniti, da sta enako obravnavanje in enake možnosti žensk in moških ključni cilj za vse države članice;

2.  je seznanjen, da je Komisija v preteklosti sprejela sporočilo o strategiji za enakost žensk in moških, ki so ga podprle vse institucije EU;

3.  z obžalovanjem ugotavlja, da v delovnem programu Komisije za leto 2016, objavljenemu novembra 2015, strategija EU za enakost žensk in moških po letu 2015 ni posebej omenjena;

4.  obžaluje, da je Komisija 3. decembra 2015 objavila zgolj delovni dokument svojih služb z naslovom „Strategic engagement for gender equality 2016-2019“, (Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019, ni prevedeno v slovenščino), s čimer ni zgolj predstavila notranjega dokumenta nižje stopnje pomembnosti, temveč tudi omejila trajanje ukrepov, ki iz tega dokumenta izhajajo;

5.  obžaluje pristop Komisije do strateških prizadevanj in dejstvo, da ni dosegla napredka pri izpolnjevanju lastnih zavez in kazalnikov, ki niso niti merljivi niti dosegljivi;

6.  ugotavlja neuspeh evropske strategije na področju enakosti žensk in moških ter poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo zaveze glede enakosti spolov jasno in na pregleden način izpolnjene;

7.  poziva države članice, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za obravnavo vprašanj enakosti, se ukrepajo proti nasilju nad ženskami in zagotovijo enak dostop in enake možnosti na področju zaposlovanja, zdravja in izobraževanja tako v javnem kot v zasebnem sektorju;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0218.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov