Förfarande : 2016/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0148/2016

Ingivna texter :

B8-0148/2016

Debatter :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Omröstningar :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 254kWORD 62k
27.1.2016
PE576.508v01-00
 
B8-0148/2016

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0103/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (2016/2526(RSP))


Daniela Aiuto, Marco Zullo för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (2016/2526(RSP))  
B8-0148/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Pekingdeklarationen och handlingsprogrammet, som antogs vid den fjärde internationella kvinnokonferensen den 15 september 1995, samt av de slutdokument som antogs vid FN:s extra sessioner Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) och Peking +20 (2015),

–  med beaktande av kommissionens forskningsrapport Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2010 Ett förstärkt engagemang för jämställdhet: Kvinnostadga (COM(2010)0078),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 Strategi för jämställdhet 2010–2015 (COM(2010)0491),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2015 om EU:s strategi för jämställdhet efter 2015(1),

–  med beaktande av analysen av det offentliga samrådet från oktober 2015 Jämställdhet i EU,

–  med beaktande av resultatet från sammanträdet den 26 november 2015 i kommissionens rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 3 december 2015 Strategic engagement for gender equality 2016–2019 (SWD(2015)0278),

–  med beaktande av slutsatserna från rådets möte (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 7 december 2015, särskilt punkt 35,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett centralt värde i EU:s medlemsstater, och jämställdhet är grundläggande som strategiskt mål för att kunna uppnå de övergripande målen tillväxt, sysselsättning och social delaktighet.

B.  Rätten till likabehandling är en grundläggande rättighet som är djupt rotad i det europeiska samhället, och är nödvändig för vidareutvecklingen av detta samhälle, och bör tillämpas i lagar och förordningar, i praktiken och i det dagliga livet.

C.  Historiskt har medlemsstaterna tagit viktiga steg för att förstärka kvinnors rättigheter och jämställdheten mellan kvinnor och män, men under det sista årtiondet har de politiska åtgärderna och reformerna på EU-nivå gått allt långsammare.

D.  Kommissionens tidigare strategi för jämställdhet 2010–2015 var varken välvald eller tillräckligt omfattande för att kunna bidra till ökad jämställdhet på europeisk och internationell nivå, och de uppställda målen har i själva verket inte uppfyllts. En ny strategi för perioden efter 2015 måste ge ny kraft åt jämställdhetsarbetet och leda till konkreta åtgärder för att stärka kvinnors rättigheter och främja jämställdhet.

E.  I sin resolution av den 9 juni 2015 efterlyste parlamentet tydligt en ny särskild strategi för jämställdhet och för kvinnors rättigheter efter 2015, och resultaten från det offentliga samrådet visar att 90 % av de svarande ställer sig bakom en ny strategi.

F.  Enligt färsk statistik från Eurostat var sysselsättningsgraden i EU-medlemsstaterna 2014 för män (70,1 %) fortfarande högre än för kvinnor (59,6 %).

G.  Nästan en tredjedel av kvinnorna (32,2 %) arbetade deltid 2014.

H.  Skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller företagande är fortfarande stor, och 2012 var endast 31 % av egenföretagarna kvinnor, medan endast 10 % av de yrkesverksamma kvinnorna var egenföretagare.

I.  Fortfarande blir kvinnor diskriminerade på många olika sätt, och till och med nyligen har det förekommit allvarliga incidenter med övergrepp och våld.

1.  Europaparlamentet påminner om att lika behandling av och lika möjligheter för kvinnor och män är ett nyckelmål i alla medlemsstater.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen tidigare har ställt sig bakom ett meddelande om en strategi för jämställdhet med stöd från samtliga EU-institutioner.

3.  Europaparlamentet beklagar att det i kommissionens arbetsprogram för 2016, som offentliggjordes i november 2015, inte nämns något om EU:s strategi för jämställdhet efter 2015.

4.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen den 3 december 2015 endast offentliggjorde ett arbetsdokument Strategic engagement for gender equality 2016‑2019, och därigenom inte bara presenterade ett nedtonat internt dokument, utan också begränsade den tid under vilket det skulle gälla.

5.  Europaparlamentet beklagar kommissionens strategi för strategiskt engagemang, och i hur ringa grad den uppfyller sina egna åtaganden och indikatorer som varken är mätbara eller nåbara.

6.  Europaparlamentet noterar att den europeiska jämställdhetsstrategin har misslyckats, och uppmanar medlemsstaterna att se till att jämställdhetsåtagandena fullgörs på ett tydligt och transparent sätt.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att beakta jämställdhetsfrågor, tackla våld mot kvinnor och se till att det råder lika tillträde och lika möjligheter när det gäller sysselsättning, hälsa och utbildning, och inom både den offentliga och den privata sektorn.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0218.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy