Процедура : 2016/2529(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0149/2016

Внесени текстове :

B8-0149/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0051

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 493kWORD 89k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.509v01-00
 
B8-0149/2016

за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността


относно систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на ИДИЛ (2016/2529(RSP))


Бодил Валеро, Алън Смит, Бронис Ропе, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на ИДИЛ (2016/2529(RSP))  
B8-0149/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак, Сирия, Либия и Египет, и по-специално резолюцията от 10 октомври 2013 г. относно неотдавнашни случаи на насилие и преследване срещу християни, особено в Малула (Сирия) и Пешавар (Пакистан), и относно случая с пастор Саид Абедини (Иран)(1), от 18 септември 2014 г. относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИД, включително преследването на малцинства(2), от 27 ноември 2014 г. относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени(3), от 12 февруари 2015 г. относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“(4), от 12 март 2015 г. относно неотдавнашните нападения и отвличания от Даиш в Близкия изток, по-специално на асирийци(5), и от 30 април 2015 г. относно унищожаването на културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш(6),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 март 2015 г. относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш, от 20 октомври 2014 г. относно кризата в Сирия и Ирак, свързана с ИДИЛ/Даиш, от 30 август 2014 г. относно Ирак и Сирия, от 14 април 2014 г. и 12 октомври 2015 г. относно Сирия и от 15 август 2014 г. относно Ирак,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Сирия и Ирак,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право, относно защитниците на правата на човека и относно насърчаването и защитата на свободата на религията и убежденията,

–  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид доклада на Амнести Интернешънъл от 20 януари 2016 г., озаглавен „Гонени и ограбвани: принудително разселване и умишлено разрушение в северен Ирак“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че т.нар. ИДИЛ/Даиш продължава целенасочено да напада етнически и религиозни групи в Ирак и Сирия, в това число халдейци/сирийци/асирийци, шиитски кюрди (фейли), какаи, сабеи, шабаки, шиитски араби, туркмени и язиди, като умишлено ги подлага на редица жестоки прояви на насилие и тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, някои от които, според експерти на ООН, съставляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството, а могат да съставляват и геноцид;

Б.  като има предвид, че тези системни и тежки деяния срещу конкретни етнически и религиозни групи включват масови екзекуции, етническо прочистване, целенасочени убийства, насилствена ислямизация, отвличания, насилствени разселвания, пребиване с камъни до смърт и отрязване на крайници, насилствени изчезвания, изтезания, разрушаване на обекти на религиозното и културното наследство и трафик на културни ценности; като има предвид, че ООН също така съобщава за системно сексуално и физическо насилие, масово поробване на жени и деца и вербуване на деца за самоубийствени бомбени нападения;

В.  като има предвид, че до момента Ислямска държава съзнателно и систематично е избрала за цел на нападение и е разрушила над 100 религиозни и исторически обекта, в това число църкви, джамии, паметници, светилища и други места за поклонение, гробове и гробища, както и обекти на археологическото и културното наследство в Сирия и Ирак;

Г.  като има предвид, че според ООН тези деяния изглежда са част от систематична или широкоразпространена политика, която има за цел потискането, окончателното прогонване или унищожаването на тези общности в районите под контрола на Даиш;

Д.  като има предвид, че в доклада от 16 юни 2015 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в борбата с тероризма се посочва, че „има доказателства, че ИДИЛ е извършила тежки нарушения на международното право, в това число геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления и тежки нарушения на правото в областта на правата на човека“ (параграф 11);

Е.  като има предвид, че изключително тежките прояви на насилие и нарушения, извършени от Даиш, засягат не само религиозните малцинства, но също и други групи и отделни лица, като сунитски мюсюлмани, ЛГБТИ, атеисти и други лица, които не приемат реакционната и екстремистка идеология на Ислямска държава;

Ж.  като има предвид, че Даиш започна систематично да избива всички хора, изразяващи опозиционни мнения, независимо от тяхната религиозна принадлежност, като например екзекутира голям брой сунитски журналисти и сунитски имами, противопоставящи се на Даиш, екзекутира 700 членове на сунитски племена в рамките на три дни през август 2014 г. в Дер Езор, както и стотици сунитски цивилни лица, последните от които на 16 януари 2016 г.;

З.  като има предвид, че продължава ежедневно да се съобщава за масови военни престъпления и други нарушения на международното хуманитарно право и право в областта на правата на човека от различни страни в конфликта, в това число режима на Асад;

И.  като има предвид, че религиозните и етническите малцинства също са обект на целенасочени нападения от страна на режима на Асад и недържавни въоръжени групи, различни от Даиш, по-специално Джабхат ал Нусра в Сирия и шиитските милиции в Ирак;

Й.  като има предвид, че в някои случаи мотивацията за нападенията срещу религиозни и етнически общности е резултат от това, че извършителите отъждествяват етническата и/или религиозната принадлежност на общността с приписваната й политическа принадлежност;

К.  като има предвид, че съгласно международното право всички хора имат правото да живеят съобразно своята съвест и свободно да изповядват и променят религиозните и нерелигиозните си убеждения; като има предвид, че политическите и религиозните водачи имат задължението да се борят на всяко равнище срещу екстремизма и да насърчават взаимно уважение сред отделните лица и религиозните групи;

Л.  като има предвид, че до момента само девет държави членки са ратифицирали Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване, а именно Австрия, Белгия, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Португалия, Словакия и Испания;

1.  категорично осъжда многобройните и тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от всички страни в продължаващите конфликти в Ирак и Сирия;

2.  припомня, че категорично е осъдил тежките и широко разпространени жестокости, извършвани от Даиш, в това число умишлените и целенасочени нападения срещу религиозни и етнически общности в областите под контрола на Даиш;

3.  осъжда най-категорично разрушаването на религиозни и културни обекти и артефакти от Даиш, което представлява нападение срещу културното наследство на цялото население на Сирия и Ирак и на човечеството като цяло; призовава всички държави да положат повече усилия в осъществяваните от тях наказателни разследвания и съдебно сътрудничество с цел установяване на всички групи, отговорни за незаконния трафик на предмети на културата и за увреждане или унищожаване на културното наследство, което е достояние на всички хора в Сирия, Ирак и в по-широк план в регионите на Близкия изток и Северна Африка;

4.  призовава враждуващите страни в региона да прекратят незабавно всички нападения срещу цивилни лица, да освободят всички произволно задържани лица и да спазват правата на човека спрямо всички хора, независимо от техните убеждения, етнически произход или политическа принадлежност;

5.  осъжда ескалирането на напрежението в изказванията на влиятелни религиозни водачи навсякъде в Близкия изток и извън него, включително в Русия, във връзка с конфликта в Сирия, което подхранва омразата и увеличава риска от насилие срещу религиозни общности; призовава религиозните водачи от цял свят да се въздържат от всяка форма на проповядване на религиозна омраза и подбуждане към насилие;

6.  признава, подкрепя и изисква зачитането от всички на неотменимото право на всички етнически и религиозни малцинства и на други лица, живеещи в Ирак и Сирия, да продължават да живеят в родните си страни, в които по традиция и в исторически план са живели, в условия на достойнство, равенство и безопасност, както и да практикуват своята религия в пълна степен и свободно и без да бъдат подлагани на каквато и да е форма на принуда, насилие или дискриминация; подчертава, че е необходимо техни истински представители да вземат участие в процеса на определяне на политическото бъдеще на техните родни места в Ирак и Сирия;

7.  признава, че е насилието, упражнявано от Даиш, е един от многото фактори, които допринасят за хуманитарната криза в Сирия, Ирак и в по-широкия регион; призовава в тази връзка ЕС и неговите държави членки да участват активно и да вземат практически и политически мерки, по-специално чрез рамката на ООН, за да се намери решение на тези конфликти с цел облекчаване на страданията и преследването на милиони хора от всички религиозни и етнически групи;

8.  отново заявява своята пълна и активна подкрепа за работата на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура по започването на преговори в Женева между всички страни в конфликта в Сирия в близко бъдеще; настоява, че е важно защитата на малцинствата да се отчита надлежно при обсъжданията на политическия преход и бъдещето на Сирия; поради тази причина настоява представителите на движенията, базирани в Сирия, да вземат участие в мирните преговори;

9.  припомня, че Даиш представлява преди всичко и най-вече последицата от, а не причината за настоящите сътресения, погълнали Близкия изток и териториите отвъд него; припомня, че в основата на появата на Даиш са продължилите дълго време нарушения на правата на човека и безнаказаност, див капитализъм, повсеместна корупция, сектантство, маргинализация и дискриминация срещу цели групи, включително сунитските араби, както и дългогодишните външни манипулации и намеса от страна на регионални и западни участници; поради това счита, че за ефективен отговор от страна на международната общност на безнравствените деяния и характер на Даиш е необходим колективен, приобщаващ и стратегически план на действие, законосъобразен от гледна точка на международното право;

10.  подчертава, че не следва, в резултат от появата на Даиш като важен регионален фактор и като основен център на международното внимание от лятото на 2014 г., да се забравя отговорността на другите участници в настоящата хуманитарна катастрофа, включително и на първо място режима на Асад, а също и предишното правителство на Ирак и водачите на други местни въоръжени групировки и неджихадистки враждуващи страни, включително в Либия;

11.  отново осъжда най-остро престъпленията, извършени от режима на Асад срещу неговото население, в това число използването на химически оръжия, запалителни оръжия, касетъчни и варелни бомби, както и текущите обсади срещу хиляди цивилни по цялата територия на Сирия;

12.  подчертава, че е важно да бъдат подведени под отговорност, в съответствие с международните стандарти, всички страни в Сирия и Ирак, отговорни за нарушенията на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, в това число геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления; отново призовава за сезирането на Международния наказателен съд за положението в Сирия и Ирак и подкрепя всички инициативи в тази насока;

13.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с това, че според няколко специални докладчици на ООН престъпленията, извършени от Даиш срещу религиозни малцинства в Сирия, могат да съставляват геноцид; поради тази причина настоява на историческата отговорност на международната общност да гарантира установяването на тези престъпления от авторитетна юрисдикция;

14.  призовава кюрдското регионално правителство в Северен Ирак да разследва твърденията за тежки нарушения на правата на човека, извършени от неговото военно крило – пешмерга, и да започне наказателно преследване на лицата, които носят отговорност за тези предполагаеми престъпления;

15.  остава загрижен във връзка с това, че хуманитарните нужди на населението в Ирак, Сирия и Либия продължават да надхвърлят международните ответни мерки; настоятелно призовава всички донори, в това число ЕС и неговите държави членки, да изпълнят своите обещания и да окажат помощ по бърз начин, включително чрез местни групи на гражданското общество и организации за подпомагане на малцинствата, за да се помогне по най-добър начин на нуждаещите се уязвими групи; призовава Турция и кюрдското регионално правителство незабавно да отворят границите си към северна Сирия и премахнат ограниченията за хуманитарната помощ, възстановяването, медиите, политическия обмен и обмена чрез представители на гражданските общества;

16.  признава, че продължаващото преследване на религиозни и етнически групи в Близкия изток е фактор, който допринася за масовата миграция и вътрешно разселване; призовава държавите членки да вземат предвид призива на Върховния комисар на ООН за бежанците за много по-силен ангажимент за споделяне на отговорността, за да се даде възможност на бежанците, бягащи от зони на военни конфликти, включително поради преследване по религиозни или етнически причини, да намерят защита извън региона в непосредствено съседство посредством презаселване, хуманитарни програми за приемане, опростени условия за обединяване на семейството или по-гъвкави визови правила; подчертава, че е особено необходимо да се обърне внимание на положението на лицата, чиято уязвимост има конкретно проявление, като например сериозни медицински потребности или увреждане, както и на лицата, преследвани поради тяхната сексуална ориентация, полова идентичност или пол;

17.  настоятелно призовава всички държави членки да ратифицират Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване като приоритетен въпрос; призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да насърчават всеобщото ратифициране и прилагане на този особено важен инструмент в областта на правата на човека и да подкрепят работата на Комитета на ООН срещу насилственото изчезване, създаден в съответствие с тази конвенция;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на всички страни, участващи в конфликта в Сирия, Ирак и Либия.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0422.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2014)0027.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2014)0066.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0040.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2015)0071.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2015)0179.

Правна информация - Политика за поверителност