Πρόταση ψηφίσματος - B8-0149/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0149/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το Ισλαμικό Κράτος

27.1.2016 - (2016/2529(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0149/2016

Διαδικασία : 2016/2529(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0149/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0149/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0149/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το Ισλαμικό Κράτος

(2016/2529(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο και ιδίως εκείνα της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα βιαιοτήτων και διώξεων εις βάρος χριστιανών, συγκεκριμένα στη Μααλούλα (Συρία) και την Πεσαβάρ (Πακιστάν), και την περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)[1], της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων[2], της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το Ιράκ: απαγωγές και κακομεταχείριση γυναικών[3], της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους[4], της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το ISIS/Da’esh στη Μέση Ανατολή, ιδίως των Ασσυρίων[5], καθώς και της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh)[6],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς επίσης και για την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό κράτος, της 20ής Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την κρίση εξαιτίας του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ, της 30ής Αυγούστου 2014 σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, της 14ης Απριλίου 2014 και της 12ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη Συρία, καθώς και της 15ης Αυγούστου 2014 σχετικά με το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προώθηση και προστασία της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας της 20ής Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Εκδιωγμένοι και στερημένοι των περιουσιών τους: Βίαιοι εκτοπισμοί και εσκεμμένες καταστροφές στο βόρειο Ιράκ»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο του επονομαζόμενου ISIL/Daesh εξακολουθούν να βρίσκονται εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες στο Ιράκ και στη Συρία, περιλαμβανομένων των Χαλδαίων-Συρίων-Ασσυρίων, των Κούρδων Φέιλι, των Κακάι, των Σαβαίων, των Σαμπάκ, των Αράβων Σιιτών, των Τουρκομάνων και των Γιαζίντι, οι οποίοι υποβάλλονται εσκεμμένα σε σειρά καταπατήσεων και παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εκ των οποίων ορισμένες αποτελούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και μπορεί επίσης να συνιστούν γενοκτονία σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές και σοβαρές αυτές πράξεις εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων περιλαμβάνουν μαζικές εκτελέσεις, εθνοκαθάρσεις, στοχευμένες δολοφονίες, βίαιους εξισλαμισμούς, απαγωγές, εκτοπισμούς δια της βίας, λιθοβολισμούς και ακρωτηριασμούς, βίαιες εξαφανίσεις, βασανιστήρια, καταστροφή τόπων θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επίσης αναφέρει συστηματική σεξουαλική και σωματική βία και μαζική δουλεία γυναικών και παιδιών, και στρατολόγηση παιδιών για βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει έως σήμερα θέσει στο στόχαστρό του και καταστρέψει εσκεμμένα και συστηματικά περισσότερους από 100 τόπους θρησκευτικής και ιστορικής σημασίας, περιλαμβανομένων εκκλησιών, τζαμιών, μνημείων, ιερών και άλλων τόπων λατρείας, τάφων και νεκροταφείων, καθώς επίσης και τόπων αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη Συρία και το Ιράκ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι εν λόγω πράξεις φαίνεται ότι αποτελούν μέρος μιας συστηματικής ή ευρείας πολιτικής που έχει στόχο την καταστολή, τη μόνιμη απομάκρυνση ή την καταστροφή αυτών των κοινοτήτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Daesh·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της 16ης Ιουνίου 2015 του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών παράλληλα με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και σοβαρών παραβιάσεων του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παράγραφος 11)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άκρατη βία και οι κακοποιήσεις που διαπράττει το Daesh δεν επηρεάζουν μόνο τις θρησκευτικές μειονότητες αλλά και άλλες ομάδες και άτομα, όπως τους σουνίτες μουσουλμάνους, άτομα ΛΟΑΔΜ, άθεους και οποιονδήποτε δεν είναι σύμφωνος με την αντιδραστική και εξτρεμιστική ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Daesh έχει προβεί στη μαζική εξόντωση όλων των φωνών της αντιπολίτευσης ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, για παράδειγμα με την εκτέλεση πολλών σουνιτών δημοσιογράφων και σουνιτών ιμάμηδων που αντιτάσσονταν στο Ισλαμικό Κράτος, την εκτέλεση 700 σουνιτών μελών φυλών μέσα σε τρεις μέρες τον Αύγουστο 2014 στο Der Ezzor, και εκατοντάδων σουνιτών αμάχων πρόσφατα, στις 16 Ιανουαρίου 2016·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να αναφέρονται, καθημερινά και σε μαζική κλίμακα, εγκλήματα πολέμου και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις άλλες αντιμαχόμενες πλευρές στην περιοχή, περιλαμβανομένου του καθεστώτος Άσαντ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες είναι επίσης στο στόχαστρο του καθεστώτος Άσαντ και μη κρατικών ένοπλων ομάδων πέραν του Ισλαμικού Κράτους, κυρίως του Μετώπου Αλ-Νούσρα (Jabhat al Nusra) στη Συρία και σιιτικών παραστρατιωτικών ομάδων στο Ιράκ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κίνητρα για τις επιθέσεις εις βάρος θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων είναι αποτέλεσμα της δράσης υποκινητών που συγχέουν τις εθνοτικές και/ή θρησκευτικές καταβολές μιας κοινότητας με την εικαζόμενη πολιτική της αφοσίωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει σύμφωνα με τη συνείδησή του και να διατηρεί ή να αλλάζει ελεύθερα θρησκευτικές και μη θρησκευτικές πεποιθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες έχουν καθήκον σε όλα τα επίπεδα να μάχονται τον εξτρεμισμό και να προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ ατόμων και θρησκευτικών ομάδων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τώρα, μόνο εννέα κράτη έχουν επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση, συγκεκριμένα η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Ισπανία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις πολλαπλές και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπραχθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Ιράκ και τη Συρία·

2.  υπενθυμίζει ότι καταδικάζει κατηγορηματικά τις μαζικές και ευρείες φρικαλεότητες που διαπράττει το Ισλαμικό Κράτος, συμπεριλαμβανομένης της εσκεμμένης στόχευσης θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του·

3.  καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο την καταστροφή τόπων και αντικειμένων θρησκευτικής και πολιτιστικής σημασίας από το Ισλαμικό Κράτος, γεγονός το οποίο αποτελεί επίθεση κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των κατοίκων της Συρίας και του Ιράκ και της ανθρωπότητας γενικότερα· καλεί όλα τα κράτη να εντείνουν τις εγκληματολογικές έρευνές τους και τη δικαστική συνεργασία με σκοπό τον προσδιορισμό όλων των ομάδων που ευθύνονται για την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και για την πρόκληση ζημιών σε πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας ή για την καταστροφή της, στη Συρία, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής·

4.  καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη στην περιοχή να παύσουν άμεσα όλες τις επιθέσεις εις βάρος αμάχων, να ελευθερώσουν όλους τους κρατουμένους που κρατούνται αυθαίρετα και να διαφυλάξουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων, ανεξαρτήτως πίστης, εθνοτικής καταγωγής ή πολιτικών πεποιθήσεων·

5.  καταδικάζει την όξυνση της ρητορικής σημαινόντων θρησκευτικών ηγετών, σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και αλλού, όπως στη Ρωσία, σχετικά με τη σύγκρουση στη Συρία, καθώς με αυτόν τον τρόπο υποδαυλίζεται το μίσος και αυξάνεται ο κίνδυνος διάπραξης βιαιοτήτων εις βάρος θρησκευτικών κοινοτήτων· καλεί τους θρησκευτικούς ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο να απόσχουν από κάθε μορφή προώθησης του θρησκευτικού μίσους και υποκίνησης σε βία·

6.  αναγνωρίζει, υποστηρίζει και απαιτεί να σεβαστούν άπαντες το απαράγραπτο δικαίωμα όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, και άλλων, που ζουν στο Ιράκ και στη Συρία, να εξακολουθήσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια και να ασκούν τη θρησκεία τους πλήρως και ελεύθερα χωρίς να υπόκεινται σε οποιοδήποτε καταναγκασμό, βία ή διάκριση· τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι γνήσιοι εκπρόσωποί τους σε μια διαδικασία καθορισμού του πολιτικού μέλλοντος των πατρίδων τους στο Ιράκ και στη Συρία·

7.  αναγνωρίζει ότι η βία του Daesh είναι ένας εκ των πολλών παραγόντων που συμβάλλουν στην ανθρωπιστική κρίση στη Συρία, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλουν ενεργά και να λάβουν πρακτικά και πολιτικά μέτρα στο πλαίσιο αυτό, κυρίως μέσω της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ, προκειμένου να βρουν μια λύση στις συγκρούσεις αυτές και να μετριάσουν με αυτόν τον τρόπο τα δεινά και τις διώξεις που υφίστανται εκατομμύρια άνθρωποι, από όλες τις θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες·

8.  επαναβεβαιώνει την πλήρη και ενεργό υποστήριξή του στο έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Staffan de Mistura για τη δρομολόγηση διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ όλων των κομμάτων της Συρίας στο εγγύς μέλλον· επιμένει ότι είναι σημαντικό να ληφθεί δεόντως υπόψη η προστασία των μειονοτήτων σε κάθε συζήτηση σχετικά με μια πολιτική αλλαγή και με το μέλλον της Συρίας· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι οι εκπρόσωποι των κινημάτων που έχουν ως βάση τη Συρία θα πρέπει να περιληφθούν στην ειρηνευτικές συνομιλίες·

9.  επισημαίνει ότι το Daesh αποτελεί πρωτίστως τη συνέπεια μάλλον παρά την αιτία της αναταραχής που επικρατεί σήμερα στην Μέση Ανατολή και αλλού· επισημαίνει ότι το Daesh αντλεί την ύπαρξή του από ένα υπόβαθρο παρατεταμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατιμωρησίας, ευνοιοκρατικού καπιταλισμού, διάχυτης διαφθοράς, φατριασμού, περιθωριοποίησης και εφαρμογής διακρίσεων εναντίον ολόκληρων ομάδων, και δη Σουνιτών Αράβων, καθώς επίσης και από μια μακρά ιστορία εξωτερικής χειραγώγησης και παρεμβάσεων από περιφερειακές και δυτικές δυνάμεις· φρονεί, συνεπώς, ότι για να είναι αποτελεσματική η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις διεστραμμένες ιδέες και πράξεις του Daesh απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση ενός ψύχραιμου, συλλογικού και μακρόπνοου σχεδίου δράσης που συνάδει με τη διεθνή νομιμότητα·

10.  τονίζει ότι η ανάδυση του Daesh ως κύριου περιφερειακού παράγοντα και ως επίκεντρου της διεθνούς προσοχής από το καλοκαίρι του 2014 δεν θα έπρεπε να επισκιάζει τις ευθύνες των άλλων παραγόντων σε σχέση με τη σημερινή ανθρωπιστική καταστροφή, περιλαμβανομένου καταρχήν του καθεστώτος Άσαντ, αλλά και της πρώην Ιρακινής κυβέρνησης καθώς και της ηγεσίας άλλων τοπικών παραστρατιωτικών ομάδων και μη τζιχαντιστικών εμπολέμων μερών, στη Λιβύη επίσης·

11.  καταδικάζει εκ νέου, με τους αυστηρότερους δυνατούς όρους, τα εγκλήματα που διαπράττονται από το καθεστώς Άσαντ εναντίον του πληθυσμού του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών και εμπρηστικών όπλων, βομβών διασποράς, βομβών τύπου βαρελιού και συνεχιζόμενων πολιορκιών κατά χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία·

12.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζητηθεί λογοδοσία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, από όλα τα μέρη στη Συρία και στο Ιράκ τα οποία φέρουν ευθύνες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένης της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η κατάσταση στη Συρία και στο Ιράκ, και υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή·

13.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του ότι, σύμφωνα με πολυάριθμους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ, τα εγκλήματα κατά θρησκευτικών μειονοτήτων που έχει διαπράξει το Daesh στη Συρία ενδέχεται να συνιστούν γενοκτονία· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ιστορική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να διασφαλίσει ότι τα εγκλήματα αυτά θα κριθούν από αξιόπιστη αρμόδια δικαστική αρχή·

14.  καλεί την Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση στο βόρειο Ιράκ να ερευνήσει τις καταγγελίες για διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το στρατιωτικό του σκέλος, τις δυνάμεις Πεσμεργκά, και να ασκήσει διώξεις κατά των υπαιτίων για τα καταγγελλόμενα αυτά εγκλήματα·

15.  εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι οι ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας των πληθυσμών στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη συνεχίζουν να ξεπερνούν τη διεθνή ανταπόκριση· παροτρύνει όλους τους χορηγούς, περιλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους και να παράσχουν άμεσα βοήθεια, ακόμα και μέσω τοπικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων για την παροχή βοήθειας σε μειονότητες, ούτως ώστε να ευεργετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ευάλωτες ομάδες που χρήζουν βοήθειας· καλεί την Τουρκία και την Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση να ανοίξουν άμεσα τα σύνορά τους στη βόρεια Συρία και να άρουν τους περιορισμούς αναφορικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανοικοδόμηση, τα μέσα ενημέρωσης και τις ανταλλαγές μεταξύ του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών·

16.  αναγνωρίζει ότι οι διώξεις θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή συνιστούν παράγοντα που συμβάλλει στη μαζική μετανάστευση και τις εσωτερικές εκτοπίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην έκκληση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για ισχυρότερη δέσμευση σε σχέση με τον επιμερισμό των ευθυνών, επιτρέποντας στους πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από εμπόλεμες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαφεύγουν θρησκευτικές ή εθνοτικές διώξεις, να βρουν προστασία έξω από τις άμεσα γειτονικές περιοχές μέσω επανεγκατάστασης, κατάρτισης προγραμμάτων ανθρωπιστικής υποδοχής, απλούστευσης της επανένωσης των οικογενειών ή υιοθέτησης ελαστικότερων ρυθμίσεων για τις χορηγήσεις αδειών εισόδου· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ατόμων με συγκεκριμένες αδυναμίες, όπως σοβαρές ιατρικές ανάγκες και αναπηρίες, και ατόμων που στοχοποιούνται εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή του φύλου τους·

17.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση, ως θέμα προτεραιότητας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καθολική κύρωση και την εφαρμογή αυτού του πολύ σημαντικού μέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποστηρίξουν το έργο της Επιτροπής για τις Αναγκαστικές Εξαφανίσεις του ΟΗΕ, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της σύμβασης αυτής·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις συγκρούσεις στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη.