Menettely : 2016/2529(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0149/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0149/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0051

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 267kWORD 73k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.509v01-00
 
B8-0149/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Isisin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta (2016/2529(RSP))


Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Isisin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta (2016/2529(RSP))  
B8-0149/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista, Syyriasta, Libyasta ja Egyptistä, erityisesti 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman äskettäisestä kristittyihin kohdistetusta väkivallasta ja vainoamisesta etenkin Maaloulassa (Syyria) ja Peshawarissa (Pakistan) sekä pastori Saeed Abedinin tapauksesta (Iran)(1), 18. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä IS:n hyökkäyksestä, vähemmistöjen vaino mukaan luettuna(2), ja 27. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Irakista: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu(3), 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa(4), 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Isisin/Da'eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamista hyökkäyksistä(5) sekä 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ISIS/Da'esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta(6),

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Syyriaa ja Irakia sekä ISILin/Da'eshin muodostamaa uhkaa koskevasta EU:n alueellisesta strategiasta, 20. lokakuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät ISILin/Da'eshin kriisistä Syyriassa ja Irakissa, 30. elokuuta 2014 annetut päätelmät Irakista ja Syyriasta, 14. huhtikuuta 2014 ja 12. lokakuuta 2015 annetut päätelmät Syyriasta ja 15. elokuuta 2014 annetut päätelmät Irakista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lausunnot Syyrian ja Irakin tilanteesta,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta, ihmisoikeuksien puolustajista sekä uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansanmurhan estämistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon 20. tammikuuta 2016 julkaistun Amnesty International -järjestön raportin pakkosiirroista ja tahallisista tuhoista Pohjois-Irakissa ("Banished and dispossessed: Forced displacement and deliberate destruction in northern Iraq"),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että niin kutsuttu ISIL/Da'esh jatkaa hyökkäyksiään etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä vastaan Irakissa ja Syyriassa, mukaan luettuina kaldealaiset, syyrialaisortodoksit, assyyrialaiset, failikurdit, kakait, šabakit, šiialaiset arabit, turkmeenit ja jesidit, kohdistaen heihin tarkoituksellisesti erilaisia väärinkäytöksiä sekä kansainvälisen ihmisoikeuden rikkomuksia ja humanitaarisen oikeuden rikkomuksia, joista osa on YK:n asiantuntijoiden mukaan sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja osaa voidaan pitää myös kansanmurhana;

B.  toteaa, että näihin tiettyihin etnisiin ja uskonnollisiin ryhmiin kohdistuviin järjestelmällisiin ja vakaviin tekoihin sisältyy myös joukkoteloituksia, etnisiä puhdistuksia, pakkokäännytyksiä islamiin, kidnappauksia, pakkosiirtoja, kivityksiä ja amputointeja, tahdonvastaisia katoamisia, kidutusta, uskonnollisen ja kulttuuriperinnön tuhoamista ja kulttuuriomaisuudella käytävää kauppaa; toteaa, että YK on raportoinut myös järjestelmällisestä seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta sekä naisten ja lasten joukko-orjuuttamisesta ja lasten rekrytoinnista itsemurhaiskujen tekijöiksi;

C.  toteaa, että tähän mennessä IS on tahallisesti ja järjestelmällisesti iskenyt yli sataan uskonnolliseen ja historialliseen alueeseen ja tuhonnut ne sekä niillä sijaitsevia kirkkoja, moskeijoita, muistomerkkejä, pyhäkköjä ja muita uskonnonharjoittamispaikkoja, hautoja ja hautausmaita, kuten myös arkeologisia ja kulttuuriperintökohteita Syyriassa ja Irakissa;

D.  toteaa, että YK:n mukaan nämä teot vaikuttavat olevan osa järjestelmällistä ja laajalle levinnyttä politiikkaa, jolla pyritään kukistamaan, karkottamaan pysyvästi tai tuhoamaan kyseisiä yhteisöjä Da'eshin valvonnan alla olevilla alueilla;

E.  ottaa huomioon, että 16. kesäkuuta 2015 annetussa YK:n erityisraportoijan kertomuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisestä ja suojelusta terrorismin torjunnassa todetaan, että on olemassa todisteita siitä, että ISIL on syyllistynyt vakaviin kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin, kuten kansanmurha, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja vakavat ihmisoikeusrikkomukset (kohta 11);

F.  toteaa, että Da'eshin räikeät väkivallanteot ja väärinkäytökset eivät kohdistu ainoastaan uskonnollisiin vähemmistöihin, vaan myös muihin ryhmiin ja yksilöihin, kuten sunnimuslimeihin, hlbti-ihmisiin, ateisteihin ja kaikkiin henkilöihin, jotka eivät mukaudu IS:n taantumukselliseen ääri-ideologiaan;

G.  toteaa, että Da'esh on sitoutunut tuhoamaan järjestelmällisesti kaikki oppositioäänet uskonnollisesta suuntautumisesta riippumatta teloittamalla esimerkiksi lukuisia Da'eshia vastustavia sunnitoimittajia ja -imaameja, teloittamalla 700 sunniheimoihin kuuluvaa Deir ez-Zorissa kolmen päivän aikana elokuussa 2014 sekä satoja sunnisiviilejä niinkin hiljattain kuin 16. tammikuuta 2016;

H.  toteaa, että päivittäin saadaan laajalti raportteja alueen konfliktin muiden osapuolten, kuten Assadin hallinnon, tekemistä sotarikoksista ja muista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista ja ihmisoikeusloukkauksista;

I.  toteaa, että myös Assadin hallinto ja muut valtion ulkopuoliset aseistetut ryhmät kuin Da'esh, kuten Jabhat al Nusra Syyriassa sekä šiialaisjoukot Irakissa, hyökkäävät uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä vastaan;

J.  toteaa, että joissakin tapauksissa uskonnollisiin ja etnisiin yhteisöihin kohdistuvien hyökkäysten taustalla ovat hyökkääjien kuvitelmat yhteisön etnisestä ja/tai uskonnollisesta taustasta ja sen kuvitelluista poliittisista näkemyksistä;

K.  toteaa, että kansainvälisen oikeuden mukaan kaikilla yksilöillä on oikeus elää omatuntonsa mukaan ja noudattaa ja vaihtaa vapaasti uskonnollisia ja muita näkemyksiä; katsoo, että on kaikkien tasojen poliittisten ja uskonnollisten johtajien velvollisuus vastustaa ääriliikkeitä ja edistää yksilöiden samoin kuin uskonnollisten ryhmien välistä keskinäistä kunnioitusta;

L.  toteaa, että vain yhdeksän EU:n jäsenvaltiota on ratifioinut kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta ja että kyseiset valtiot ovat Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Liettua, Alankomaat, Portugali, Slovakia ja Espanja;

1.  tuomitsee voimakkaasti Irakissa ja Syyriassa käytävän sodan osapuolten tekemät lukuisat vakavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ja ihmisoikeusloukkaukset;

2.  muistuttaa tuomitsevansa tiukasti Da'eshin vakavat ja laajalle levinneet julmuudet, kuten tahallisesti uskonnollisiin ja etnisiin yhteisöihin kohdistetut hirmuteot sen valvonnassa olevilla alueilla;

3.  tuomitsee sen, että Da’esh on tuhonnut uskonnollisia kohteita, kulttuurikohteita ja taide-esineitä, ja pitää tätä hyökkäyksenä Syyrian ja Irakin kaikkien asukkaiden ja ylipäätään koko ihmiskunnan kulttuuriperintöä vastaan; vaatii kaikkia jäsenvaltioita tehostamaan rikostutkintaansa ja oikeudellista yhteistyötä, jossa pyritään tunnistamaan kaikki ryhmät, jotka ovat vastuussa kulttuuriesineiden laittomasta kaupasta ja koko ihmiskunnalle kuuluvan kulttuuriperinnön turmelemisesta tai tuhoamisesta Syyriassa ja Irakissa sekä laajemmin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla;

4.  vaatii alueella sotivia osapuolia lopettamaan kaikki hyökkäykset siviilejä vastaan, vapauttamaan kaikki henkilöt, jotka on pidätetty mielivaltaisesti ja noudattamaan kaikkien ihmisoikeuksia riippumatta uskonnosta, etnisestä alkuperästä tai poliittisesta suuntauksesta;

5.  tuomitsee vaikutusvaltaisten uskonnollisten johtajien Syyrian konfliktiin liittyvien puheiden kärjistymisen kaikkialla Lähi-idässä ja myös sen ulkopuolella, kuten Venäjällä, mikä lietsoo vihan liekkejä ja lisää uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuvaa väkivallan uhkaa; kehottaa kaikkia maailman uskonnollisia johtajia pidättymään kaikenlaisen uskonnollisen vihan puoltamisesta ja väkivaltaan yllyttämisestä;

6.  tunnustaa kaikkien etnisten ja uskonnollisten ja muiden Irakissa ja Syyriassa asuvien vähemmistöjen luovuttamattoman oikeuden jatkaa elämäänsä historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan arvokkaasti, tasa-arvoisesti ja turvallisesti ja harjoittaa täysimääräisesti ja vapaasti uskontoaan ilman minkäänlaista pakkoa, väkivaltaa tai syrjintää ja tukee tätä oikeutta ja vaatii kaikkia kunnioittamaan sitä; korostaa tarvetta sisällyttää heidän todelliset edustajansa prosessiin, jossa määritetään heidän Irakissa ja Syyriassa sijaitsevien kotiseutujensa poliittinen tulevaisuus;

7.  toteaa Da'eshin harjoittaman väkivallan olevan yksi niistä monista tekijöistä, jotka ruokkivat humanitaarista kriisiä Syyriassa, Irakissa ja laajemmalla alueella; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta ja jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti prosessiin ja ryhtymään käytännön ja poliittisiin toimenpiteisiin etenkin YK:n puitteissa löytääkseen ratkaisun näihin konflikteihin ja helpottaakseen kaikista uskonnollisista ja etnisistä ryhmistä peräisin olevien miljoonien ihmisten kärsimystä ja vainoamista;

8.  vahvistaa täysimääräisen ja aktiivisen tukensa YK:n erityislähettiläälle Staffan de Misturalle neuvottelujen käynnistämiseksi Genevessä kaikkien Syyrian osapuolten välillä lähitulevaisuudessa; korostaa, että on tärkeää ottaa asianmukaisesti huomioon vähemmistöjen suojelu kaikissa keskusteluissa, jotka koskevat poliittista muutosta Syyriassa ja maan tulevaisuutta; vaatii tästä syystä, että Syyriassa toimivien liikkeiden edustajat otetaan mukaan rauhanneuvotteluihin;

9.  muistuttaa, että Da'esh on ensisijaisesti Lähi-idässä ja sen ulkopuolellakin esiintyvän nykyisen levottomuuden seurausta pikemminkin kuin sen syy; muistuttaa, että Da'eshin nousu johtuu jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista ja rankaisemattomuudesta, eliitin lumekapitalismista, läpitunkevasta korruptiosta, ryhmäkuntaisuudesta, kokonaisten kansanryhmien, kuten sunnien, väheksynnästä ja syrjinnästä sekä alueellisten ja länsimaisten toimijoiden pitkästä ulkoisen manipuloinnin ja sekaantumisen historiasta; katsoo siksi, että kansainvälisen yhteisön tehokas vastaus Da'eshin rikolliseen toimintaan ja luonteeseen vaatii kansainväliseen oikeuteen perustuvaa yhteistä, osallistavaa ja strategista toimintasuunnitelmaa;

10.  tähdentää, että Da'eshin nouseminen alueen merkittäväksi toimijaksi kesällä 2014 ja kansainvälisen huomion merkittäväksi kohteeksi ei saa hämärtää sitä tosiseikkaa, että nykyisestä humanitaarisesta katastrofista ja sen jatkumisesta ovat vastuussa myös muut toimijat, ennen kaikkea juuri Assadin hallinto mutta myös Irakin aiempi hallitus sekä paikalliset puolisotilaalliset ryhmittymät ja muut sotivat osapuolet kuin jihadistit, muun muassa Libyassa;

11.  tuomitsee jälleen kerran mitä jyrkimmin rikokset, joihin Syyrian hallinto on syyllistynyt maansa väestöä vastaan ja joita ovat muun muassa kemiallisten aseiden, polttoaseiden, rypälepommien, tynnyripommien ja jatkuvien piiritysten käyttö tuhansia siviilejä vastaan kaikkialla Syyriassa;

12.  korostaa, että on tärkeää saattaa kansainvälisten normien mukaisesti vastuuseen kaikki ihmisoikeusrikkomuksiin ja humanitaarisen oikeuden rikkomuksiin Syyriassa ja Irakissa syyllistyneet, kansanmurha, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset mukaan luettuina; esittää uudelleen kehotuksensa, että Syyrian ja Irakin tilanne otetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkittavaksi, ja tukee kaikkia tämänsuuntaisia aloitteita;

13.  on erittäin huolissaan siitä, että Da'eshin uskonnollisiin vähemmistöihin Syyriassa kohdistamat rikokset voidaan useiden YK:n erityisraportoijien mukaan katsoa kansanmurhiksi; korostaa tästä syystä kansainvälisen yhteisön historiallista vastuuta varmistaa, että rikokset ratkaistaan arvovaltaisella oikeudenkäyttöalueella;

14.  kehottaa kurdien aluehallitusta Pohjois-Irakissa tutkimaan väitteitä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin sen sotilaallinen siipi, Peshmerga, on syyllistynyt ja asettamaan näistä kyseisistä rikoksista vastuussa olevat syytteeseen;

15.  on edelleen huolestunut, että kansainvälinen reagointi ei riitä vastaamaan Irakin, Syyrian ja Libyan humanitaarisiin tarpeisiin; kehottaa kaikkia avunantajia, EU ja sen jäsenvaltiot mukaan luettuina, lunastamaan lupauksensa ja toteuttamaan avustustoimet ripeästi myös paikallisten kansalaisyhteiskunnan ryhmien ja vähemmistöjä auttavien järjestöjen välityksellä, jotta voidaan parhaiten saavuttaa kaikkein haavoittuvimmat apua tarvitsevat ryhmät; kehottaa Turkkia ja kurdien aluehallitusta avaamaan Pohjois-Syyrian rajansa välittömästi ja poistamaan humanitaarista apua, jälleenrakennusta, tiedotusvälineitä sekä poliittista ja kansalaisyhteiskunnan keskustelua koskevat rajoitukset;

16.  toteaa, että jatkuva uskonnollisten ja etnisten ryhmien vainoaminen Lähi-idässä vaikuttaa merkittävästi joukkomuuttoihin ja sisäisiin siirtymisiin; muistuttaa jäsenvaltioita YK:n pakolaisvaltuutetun esittämästä vetoomuksesta, joka koskee selvästi lujempaa sitoutumista taakan jakamiseen, jolloin sota-alueilta pakenevat pakolaiset saisivat suojelua muualta kuin välittömästä läheisyydestä uudelleensijoittamisen, humanitaarisiin syihin perustuvien vastaanottojärjestelmien, perheiden helpomman yhdistämisen tai joustavampien viisumimääräysten avulla; korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten henkilöiden tilanteeseen, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tarvitsemansa lääkehoidon tai vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolensa takia kokemansa vainon vuoksi;

17.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan ensi tilassa kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita edistämään tämän erittäin tärkeän ihmisoikeusasiakirjan yleismaailmallista ratifiointia ja täytäntöönpanoa sekä tukemaan yleissopimuksen nojalla perustetun tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän YK:n komitean työtä;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle sekä kaikille Syyrian, Irakin ja Libyan konfliktin osapuolille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0422.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0027.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0066.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0040.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0071.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0179.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö