Förfarande : 2016/2529(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0149/2016

Ingivna texter :

B8-0149/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0051

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 267kWORD 72k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.509v01-00
 
B8-0149/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP))


Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP))  
B8-0149/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak, Syrien, Libyen och Egypten, särskilt av den 10 oktober 2013 om de senaste fallen av våld mot och förföljelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien) och Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran)(1), av den 18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter(2), av den 27 november 2014 om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor(3), av den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS(4), av den 12 mars 2015 om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av IS/Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier(5), och av den 30 april 2015 om IS/Daishs förstörelse av kulturplatser(6),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 mars 2015 om EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från Isil/Daish, av den 20 oktober 2014 om Isil/Daish-krisen i Syrien och Irak, av den 30 augusti 2014 om Irak och Syrien, av den 14 april 2014 och den 12 oktober 2015 om Syrien, och av den 15 augusti 2014 om Irak,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Syrien och Irak,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt, om människorättsförsvarare samt om främjande och skydd av religions- och trosfriheten,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av Amnesty Internationals rapport av den 20 januari 2016 ”Banished and dispossessed: Forced displacement and deliberate destruction in northern Iraq”,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  IS/Daish fortsätter att angripa etniska och religiösa grupper i Irak och Syrien, däribland kaldéer-syriaker-assyrier, feylikurder, kakaer, sabéer, shabaker, shiiter, turkmener och yazidier och avsiktligen utsätter dem för en rad allvarliga övergrepp och kränkningar enligt internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, varav vissa enligt FN-experter utgör krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och eventuellt också folkmord.

B.  Dessa systematiska och allvarliga övergrepp på särskilda etniska och religiösa grupper inbegriper massavrättningar, etnisk rensning, riktat dödande, tvångskonverteringar till islam, bortföranden, tvångsförflyttningar, steningar och amputationer, påtvingade försvinnanden, förstörelse av religiösa platser och kulturplatser och olaglig handel med kulturföremål. FN har också rapporterat om systematiskt sexuellt och fysiskt våld och massförslavandet av kvinnor och barn och rekrytering av barn som självmordsbombare.

C.  IS har hittills avsiktligt och systematiskt riktat in sig på och förstört mer än 100 religiösa och historiska platser, däribland kyrkor, moskéer, monument, helgedomar och andra platser för religionsutövning, gravar och gravplatser samt arkeologiska platser och kulturplatser i Syrien och Irak.

D.  Enligt FN verkar dessa handlingar vara en del av en systematisk och utbredd strategi med målet att förtrycka, permanent fördriva eller förgöra dessa befolkningsgrupper inom områden som står under Daishs kontroll.

E.  I rapporten av den 16 juni 2015 från FN:s särskilda rapportör för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen står det att det finns belägg för att Islamiska staten i Irak och Levanten allvarligt brutit mot folkrätten, också i form av folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och grova brott mot människorättslagstiftningen (punkt 11).

F.  Daishs avskyvärda våld och övergrepp drabbar inte bara religiösa minoriteter utan också andra grupper och enskilda personer, såsom sunnimuslimer, hbti-personer, ateister och alla som inte rättar sig efter IS reaktionära och extremistiska ideologi.

G.  Daish har systematiskt mördat alla oppositionella oavsett religiös tillhörighet, t.ex. genom att döda många sunnijournalister och sunniimamer som motsatt sig Daish. Under tre dagar i augusti 2014 dödades 700 sunniklanmedlemmar i Der Ezzor och hundratals civila sunniter så sent som den 16 januari 2016.

H.  Krigsförbrytelser och andra kränkningar av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning som begås av andra stridande parter i regionen, även Assadregimen, fortsätter att rapporteras dagligen och i mycket stor omfattning.

I.  Religiösa och etniska minoriteter är också måltavlor för Assadregimen och icke statliga väpnade grupper förutom Daish, framför allt Jabhat al-Nusra i Syrien och shiamiliser i Irak.

J.  I vissa fall är motivet för angrepp på religiösa och etniska grupper att gärningsmännen blandar ihop en befolkningsgrupps etniska och/eller religiösa bakgrund med dennes uppfattade politiska lojalitet.

K.  Enligt folkrätten har varje enskild person rätt att leva efter sitt samvete och är fri att ha en viss, och byta, religiös eller icke-religiös trosuppfattning. Politiska och religiösa ledare är skyldiga att på alla nivåer bekämpa extremism och verka för ömsesidig respekt bland individer och religiösa grupper.

L.  Hittills har endast nio medlemsstater ratificerat Internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, dvs. Belgien, Frankrike, Litauen, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Spanien, Tyskland och Österrike.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt de många och allvarliga kränkningarna av internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, som begåtts av alla parter som är inblandade i de pågående konflikterna i Irak och Syrien.

2.  Europaparlamentet påminner om sitt kraftfulla fördömande av Daishs omfattande och utbredda grymheter, inbegripet de avsiktliga angreppen på religiösa och etniska grupper inom Daish-kontrollerade områden.

3.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag att IS/Daish förstört religiösa platser och kulturplatser och artefakter, eftersom detta innebär ett angrepp på kulturarvet för alla invånare i Syrien och Irak, och på mänsklighetens kulturarv överlag. Parlamentet uppmanar alla stater att utöka sina brottsutredningar och sitt rättsliga samarbete för att kartlägga alla grupper som bär ansvar för olaglig handel med kulturföremål och har skadat eller förstört kulturarv som tillhör hela mänskligheten i Syrien, Irak och i hela Mellanöstern och Nordafrika.

4.  Europaparlamentet uppmanar de stridande parterna i regionen att omedelbart upphöra med alla angrepp på civila, att släppa alla fångar som hålls godtyckligt frihetsberövade och att respektera de mänskliga rättigheterna för alla, oavsett tro, etnicitet eller politisk tillhörighet.

5.  Europaparlamentet fördömer att inflytelserika religiösa ledare i Mellanöstern och också utanför, bl.a. i Ryssland, har trappat upp retoriken angående konflikten i Syrien, vilket underblåser hat och ökar risken för våld mot trossamfund. Parlamentet uppmanar religiösa ledare runtom i världen att avstå från att på något sätt stödja religiöst hat och uppvigla till våld.

6.  Europaparlamentet erkänner, stöder och kräver aktning för att alla religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien samt övriga har en oförytterlig rätt att bo kvar i sitt historiska och traditionella hemland under förhållanden som präglas av värdighet, jämlikhet och säkerhet, och att de fullständigt och fritt ska få utöva sin religion, utan tvång, våld eller diskriminering. Parlamentet betonar att företrädare för religiösa och etniska minoriteter måste ingå i processen för att avgöra den politiska framtiden för deras hemland i Irak och Syrien.

7.  Europaparlamentet konstaterar att Daishs våld är en av många faktorer som bidrar till den humanitära krisen i Syrien, Irak och regionen i stort. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU och dess medlemsstater att aktivt bidra till och vidta praktiska och politiska åtgärder, särskilt genom FN, för att finna en lösning på dessa konflikter för att lindra lidandet för och få slut på förföljelsen av miljontals människor från alla religiösa och etniska grupper.

8.  Europaparlamentet bekräftar sitt fullständiga och aktiva stöd till FN:s särskilda sändebud Staffan De Mistura i hans arbete för att inleda förhandlingar mellan alla syriska parter i Genève inom den närmsta tiden. Parlamentet står fast vid att det är mycket viktigt att man i alla diskussioner om en politisk övergång och Syriens framtid beaktar skyddet av minoriteter. Företrädare för Syrienbaserade rörelser bör därför omfattas av fredssamtalen.

9.  Europaparlamentet påminner om att Daish först och främst är en konsekvens av, och inte en orsak till, de nuvarande oroligheterna i och kring Mellanöstern. Parlamentet påminner om att Daish har sin grund i långvariga och ostraffade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, klientelism, utbredd korruption, sekterism, marginalisering och diskriminering av hela befolkningsgrupper, däribland sunniter, liksom i en lång historia av yttre manipulering och inblandning från regionala och västliga aktörer. Parlamentet anser därför att det krävs en samlad, inkluderande och strategisk handlingsplan, förankrad i internationell rätt, för att det internationella samfundet ska kunna komma med ett verksamt gensvar på Daishs skändliga dåd och karaktär.

10.  Europaparlamentet understryker att framväxten av Daish som en större regional aktör och som centrum för världens uppmärksamhet sedan sommaren 2014 inte bör skymma det ansvar som andra aktörer har för den aktuella humanitära katastrofen, däribland först och främst Assads regim, men också den tidigare irakiska regeringen, liksom ledarskapet för andra lokala milisgrupper och icke-jihadistiska stridande parter, inbegripet i Libyen.

11.  Europaparlamentet fördömer än en gång i skarpast möjliga ordalag de brott som begås av Assad-regimen mot dess egen befolkning, däribland användningen av kemiska vapen, brandvapen, klusterbomber, tunnbomber och pågående belägringar mot tusentals civila i hela Syrien.

12.  Europaparlamentet understryker vikten av alla parter i Syrien och Irak i enlighet med internationella standarder ställs till svars för kränkningarna av internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, inbegripet folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Parlamentet kräver återigen att situationen i Syrien och Irak tas till Internationella brottmålsdomstolen och stöder alla initiativ i denna riktning.

13.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över att de brott som Daish begår mot religiösa minoriteter i Syrien, enligt flera av FN:s särskilda rapportörer, kan vara liktydiga med folkmord. Parlamentet vidhåller därför det internationella samfundets historiska ansvar för att säkerställa att dessa brott avgörs av en domstol.

14.  Europaparlamentet uppmanar den kurdiska regionala regeringen i norra Irak att utreda de påstådda allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna som dess väpnade gren, Peshmerga, har begått och att åtala dem som bär ansvar för dessa påstådda brott.

15.  Europaparlamentet ser med fortsatt oro på att befolkningens humanitära behov i Irak, Syrien och Libyen överstiger den internationella hjälp som ges. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla givare, inbegripet EU och dess medlemsstater, att hålla sina löften och snabbt ge hjälp, däribland genom lokala grupper inom det civila samhället och grupper som hjälper minoriteter, för att på bästa sätt nå ut till behövande utsatta grupper. Parlamentet uppmanar Turkiet och den kurdiska regionala regeringen att omedelbart öppna sina gränser till norra Syrien och att häva restriktionerna för humanitärt bistånd och återuppbyggnad samt medialt, politiskt och civilsamhälleligt utbyte.

16.  Europaparlamentet erkänner att den pågående förföljelsen av religiösa och etniska grupper i Mellanöstern är en faktor som bidrar till omfattande migration och internflyktingar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att hörsamma vädjan från FN:s flyktingkommissarie om ett mycket starkare engagemang för ansvarsfördelning, som erbjuder flyktingar som flyr krigszoner, bl.a. efter förföljelse på religiösa och etniska grunder, skydd utanför det omedelbara närområdet genom vidarebosättning, inresetillstånd på humanitära grunder, förenklad familjeåterförening eller flexiblare viseringsbestämmelser. Parlamentet betonar att man särskilt behöver lösa situationen för dem som är särskilt sårbara, på grund av bl.a. allvarlig sjukdom eller funktionshinder, och dem som är måltavla på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller kön.

17.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga medlemsstater att behandla ratificeringen av Internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden som en prioriterad fråga. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att arbeta för att alla stater ska ratificera och genomföra detta mycket viktiga människorättsinstrument och att stödja det arbete som bedrivs av FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden, som inrättats genom konventionen.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s människorättsråd och alla parter som är inblandade i konflikten i Syrien, Irak och Libyen.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0422.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0027.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2014)0066.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2015)0040.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2015)0071.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2015)0179.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy