Процедура : 2016/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0150/2016

Внесени текстове :

B8-0150/2016

Разисквания :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Гласувания :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0042

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 495kWORD 77k
27.1.2016
PE576.510v01-00
 
B8-0150/2016

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0103/2016

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г.  (2016/2526(RSP))


Мария Арена, Мария Нойхл, Биляна Борзан, Вилия Блинкевичуте, Неса Чилдърс, Василика Виорика Дънчила, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Ираче Гарсия Перес, Евелин Гебхарт, Лиса Яконсари, Кашету Киенге, Линда Макаван, Пина Пичерно, Йозеф Вайденхолцер от името на групата S&D
Ангелика Млинар, Катрин Биърдър, Исаскун Билбао Барандика, София ин 'т Велд от името на групата ALDE
Малин Бьорк, Елеонора Форенца, Щефан Ек, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Анхела Валина, София Сакорафа, Корнелия Ернст, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лидия Сенра Родригес от името на групата GUE/NGL
Тери Райнтке, Ернест Уртасун от името на групата Verts/ALE
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г.  (2016/2526(RSP))  
B8-0150/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на Обединените нации „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.), „Пекин + 15“ (2010 г.) и „Пекин + 20“ (2015 г.),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 1996 г., озаглавено „Въвеждане на равни възможности за жените и мъжете във всички политики и дейности на Общността“ (COM(1996)0067), в което тя се ангажира да насърчава равенството между жените и мъжете във всички свои дейности и политики на всички равнища, като с това на дело установи интегрирането на принципа на равенството между половете,

–  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011 – 2020 г.), приет от Съвета на Европейския съюз през март 2011 г.,

–  като взе предвид доклада от проучване на Комисията, озаглавен „Оценка на силните и слабите страни на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010 – 2015 г.“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.“ (COM(2010)0491),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(1),

–  като взе предвид анализа на обществената консултация относно „Равенството между мъжете и жените в ЕС“, публикуван през октомври 2015 г.,

–  като взе предвид резултата от заседанието от 26 ноември 2015 г. на Консултативния комитет за равните възможности на жените и мъжете към Европейската комисия,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.“ (SWD(2015)0278),

–  като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 7 декември 2015 г., и по-специално параграф 35 от тях,

–  като взе предвид декларацията от 7 декември 2015 г. относно равенството между половете на председателстващата ЕС тройка – Нидерландия, Словакия и Малта,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор към комисията относно нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно приетото в Договорите и Хартата на основните права равенството между половете е основна ценност на ЕС, която ЕС се ангажира да включва във всички свои дейности, и като има предвид, че равенството между половете е от първостепенна важност като стратегическа цел за постигане на общите цели на стратегията „Европа 2020“ за растеж, заетост и социално приобщаване;

Б.  като има предвид, че правото на равно третиране е определящо основно право, което е признато в Договорите на Европейския съюз и е дълбоко вкоренено в европейското общество, и като има предвид, че то е от съществено значение за по-нататъшното развитие на това общество и следва да се прилага в законодателството, на практика, в съдебната практика и в реалния живот;

В.  като има предвид, че в миналото ЕС предприе някои важни стъпки за укрепване на правата на жените и равенството между половете, но като има предвид, че през последното десетилетие политическите действия и реформи за равенство между половете на равнището на ЕС забавиха темпо; като има предвид, че предходната стратегия на Комисията за равенство между жените и мъжете за периода 2010 – 2015 г. не беше достатъчно всеобхватна, за да допринесе за равенството между половете на европейско и международно равнище, и като има предвид, че планираните цели не бяха ефективно изпълнени; като има предвид, че новата стратегия за периода след 2015 г. ще трябва да даде нов тласък и да породи конкретни действия за укрепване на правата на жените и насърчаване на равенството между половете;

Г.  като има предвид, че оценката на стратегията за периода 2010 – 2015 г. и становищата на заинтересованите страни, посочени в доклада от проучване на Комисията, озаглавен „Оценка на силните и слабите страни на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010 – 2015 г.“, подчертават необходимостта от допълнително укрепване на стратегическия подход, приет през 2010 г.;

Д.  като има предвид, че в своята резолюция от 9 юни 2015 г. Парламентът ясно призова за нова, отделна стратегия за равенство между половете и права на жените за периода след 2015 г.; като има предвид, че резултатите от обществената консултация показаха, че 90% от участниците се изказват в полза на една нова стратегия;

Е.  като има предвид, че в заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 7 декември 2015 г. (параграф 35) Комисията се призовава „да приеме, под формата на съобщение, нова стратегия за равенство между половете за периода след 2015 г.“; като има предвид, че в своята декларация от 7 декември 2015 г. председателстващата ЕС тройка се ангажира да представи пред Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси проект на заключения на Съвета относно стратегията на ЕС за равенство между половете за периода след 2015 г.;

1.  припомня, че по силата на член 2 от ДЕС и на Хартата на основните права Комисията е обвързана да предприема действия в полза на равенството между половете;

2.  отбелязва, че в миналото Комисията явно подкрепи едно ясно, прозрачно, законосъобразно и публично съобщение относно стратегията за равенство между жените и мъжете, прието от всички институции на ЕС, на най-високо политическо равнище;

3.  изразява съжаление, че в публикуваната през ноември 2015 г. работна програма на Комисията за 2016 г. стратегията на ЕС за равенство между половете за периода след 2015 г. изобщо не се споменава; изразява съжаление поради факта, че на 3 декември 2015 г. Комисията публикува само работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.“, като по този начин не само представи вътрешен документ с по-слабо значение, но и ограничи продължителността на неговото действие;

4.  приветства подхода за стратегически ангажимент за равенство между половете на Комисията, както е изложен в горепосочения работен документ, но изразява съжаление поради липсата на конкретни показатели и на специално предназначен бюджет, без което напредъкът по целите и показателите не е нито измерим, нито изпълним;

5.  призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от обществената консултация и позициите на Парламента и на Съвета, като незабавно приеме съобщение относно нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода 2016 – 2020 г., в което да се разглеждат въпросите в областта на насилието над жените, работното време, вземането на решения, здравеопазването, образованието, медиите и външните отношения, и което да съответства на международния дневен ред, а именно на заключителния документ от Пекин + 20 от 2015 г. и на новата рамка за „Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“; призовава Комисията да предложи в работната си програма законодателни инициативи с оглед преодоляване на оставащите неравенства между жените и мъжете в ЕС;

6.  призовава Комисията да си сътрудничи с Парламента и Съвета, и призовава за провеждане на среща на върха на ЕС по въпросите на равенството между половете и правата на жените с оглед установяване на напредъка, както и да се подновят ангажиментите в рамките на бъдещия Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси през март 2016 г.;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0218.

Правна информация - Политика за поверителност