Διαδικασία : 2016/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0150/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0150/2016

Συζήτηση :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0042

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 500kWORD 78k
27.1.2016
PE576.510v01-00
 
B8-0150/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0103/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015  (2016/2526(RSP))


Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno, Josef Weidenholzer εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Sophia in ’t Veld εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Δημήτριος Παπαδημούλης, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lidia Senra Rodríguez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Terry Reintke, Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015  (2016/2526(RSP))  
B8-0150/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1996 με τίτλο «Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων» (COM(96)0067), στην οποία η Επιτροπή δεσμεύεται «να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των δράσεων και των πολιτικών και αυτό σε όλα τα επίπεδα», ορίζοντας στην ουσία την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση έρευνας της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ», που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών, της 26ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (EPSCO) της 7ης Δεκεμβρίου 2015, ιδίως την παράγραφο 35,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τριάδας των Προεδριών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, από τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία και τη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ – όπως αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – την οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητές της, και ότι η ισότητα των φύλων είναι ουσιώδους σημασίας ως στρατηγικός στόχος για την επίτευξη των γενικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά καθοριστικό θεμελιώδες δικαίωμα, κατοχυρωμένο από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαθιά ριζωμένο στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ότι είναι απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας και θα πρέπει να ισχύει στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά η ΕΕ έχει λάβει ορισμένα σημαντικά μέτρα για να ενισχύσει τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, αλλά ότι την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σε επίπεδο ΕΕ επιβράδυνση των πολιτικών δράσεων και μεταρρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα γυναικών και ανδρών 2010-2015 δεν ήταν αρκετά περιεκτική ώστε να συμβάλει στην ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ότι οι προγραμματισμένοι στόχοι της δεν επιτεύχθηκαν στην πράξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα στρατηγική για το διάστημα μετά το 2015 θα πρέπει να δώσει νέα ώθηση και να οδηγήσει σε συγκεκριμένη δράση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προαγωγή της ισότητας των φύλων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της στρατηγικής 2010-2015 και των θέσεων των ενδιαφερόμενων φορέων στην έκθεση έρευνας της Επιτροπής «Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η στρατηγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε το 2010·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015, απηύθυνε σαφή έκκληση για μια νέα, χωριστή στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για το διάστημα μετά το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης προκύπτει ότι το 90% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας νέας στρατηγικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO της 7ης Δεκεμβρίου 2015 (παράγραφος 35) ζητείται από την Επιτροπή «να εγκρίνει, υπό τη μορφή ανακοίνωσης, νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων μετά το 2015»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα των τριών Προεδριών δεσμεύτηκε, στη δήλωσή της της 7ης Δεκεμβρίου 2015, να υποβάλει σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου στο Συμβούλιο EPSCO σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων μετά το 2015·

1.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από το άρθρο 2 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να αναλάβει δράση υπέρ της ισότητας των φύλων·

2.  υπενθυμίζει ότι, στο παρελθόν, η Επιτροπή είχε υιοθετήσει απερίφραστα μια σαφή, διαφανή, νόμιμη και δημόσια ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, που εγκρίθηκε από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016, που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2015, δεν περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην ενωσιακή στρατηγική για την ισότητα των φύλων μετά το 2015· εκφράζει τη λύπη του διότι στις 3 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε απλώς υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας για μια «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019», δηλαδή ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο όχι μόνο είναι υποβαθμισμένο, αλλά περιορίζει επίσης τη διάρκεια της δράσης της·

4.  χαιρετίζει την προσέγγιση της Επιτροπής όπως ορίζεται στο προαναφερθέν υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας σχετικά με τη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων, αλλά θεωρεί λυπηρή την απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και ειδικού προϋπολογισμού, στοιχεία χωρίς τα οποία η πρόοδος ως προς τους στόχους και τους δείκτες δεν είναι ούτε μετρήσιμη ούτε εφικτή·

5.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εγκρίνοντας αμέσως μια ανακοίνωση για μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (2016-2020), η οποία θα εξετάζει θέματα ισότητας των φύλων στους τομείς της βίας κατά των γυναικών, του χρόνου εργασίας, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της υγείας, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και των εξωτερικών σχέσεων, και θα είναι σύμφωνη με το διεθνές πρόγραμμα δράσης, δηλαδή το έγγραφο αποτελεσμάτων της συνόδου του Πεκίνου +20 (2015) και με το νέο πλαίσιο για την «Ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (2016-2020)»· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο πρόγραμμα εργασίας της νομοθετικές πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν οι εναπομένουσες ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ·

6.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ζητεί να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, με στόχο να εξακριβωθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί και να αναληφθούν νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του επικείμενου Συμβουλίου EPSCO του Μαρτίου του 2016·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου