Päätöslauselmaesitys - B8-0150/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0150/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta

27.1.2016 - (2016/2526(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0103/2016 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Sophia in ’t Veld ALDE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta


Menettely : 2016/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0150/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0150/2016
Hyväksytyt tekstit :

B8-0150/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta

(2016/2526(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

–  ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n erityisistunnoissa Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) ja Peking +20 (2015) hyväksytyt asiakirjat, joissa arvioidaan konferenssien tuloksia,

–  ottaa huomioon naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien sisällyttämisestä yhteisön politiikkaan ja toimintaan kaikilla aloilla 21. helmikuuta 1996 annetun komission tiedonannon (COM(1996)0067), jossa komissio sitoutuu kaikissa toimissaan ja kaikilla tasoilla edistämään tasa-arvoa naisten ja miesten välillä, millä tosiasiallisesti määritellään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän Euroopan tasa-arvosopimuksen (2011–2020),

–  ottaa huomioon komission tutkimusraportin ”Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015”,

–  ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Vahvistettu sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon: Naisten peruskirja” (COM(2010)0078),

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491),

–  ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen[1],

–  ottaa huomioon lokakuussa 2015 julkaistun analyysin julkisesta kuulemisesta, joka käsitteli miesten ja naisten välistä tasa-arvoa EU:ssa,

–  ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän komission neuvoa-antavan komitean 26. marraskuuta 2015 pidetyn kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon 3. joulukuuta 2015 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Strateginen toimintaohjelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 2016–2019” (SWD(2015)0278),

–  ottaa huomioon työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (TSTK-neuvosto) 7. joulukuuta 2015 pidetyn kokouksen päätelmät ja erityisesti niiden 35 kohdan,

–  ottaa huomioon Alankomaiden, Slovakian ja Maltan 7. joulukuuta 2015 antaman EU:n puheenjohtajakolmikon julistuksen sukupuolten tasa-arvosta,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta (O-000006/2016 – B8‑0103/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo – sellaisena kuin se on tunnustettu perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa – on yksi EU:n perusarvoista, jonka EU on sitoutunut sisällyttämään kaikkeen toimintaansa ja joka on olennaisen tärkeä strategisena tavoitteena, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevat yleistavoitteet;

B.  toteaa, että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on Euroopan unionin perussopimuksissa tunnustettu keskeinen perusoikeus, joka on juurtunut syvälle eurooppalaiseen yhteiskuntaan, ja katsoo, että se on yhteiskunnan kehittämisen kannalta välttämätön ja sitä olisi sovellettava lainsäädännössä, käytännössä, oikeuskäytännössä ja jokapäiväisessä elämässä;

C.  toteaa, että EU on aiemmin toteuttanut merkittäviä toimia naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi mutta sukupuolten tasa-arvoa koskevat poliittiset toimet ja uudistukset ovat hidastuneet viime vuosikymmenen aikana EU:n tasolla; toteaa, että komission aiempi tasa-arvostrategia kaudeksi 2010–2015 ei ollut riittävän kattava myötävaikuttaakseen sukupuolten tasa-arvoon EU:n ja kansainvälisellä tasolla ja että strategian suunniteltuja tavoitteita ei ole tosiasiassa saavutettu; katsoo, että vuoden 2015 jälkeisellä uudella strategialla on annettava uusi sysäys ja saatava aikaan konkreettisia toimia naisten oikeuksien vahvistamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi;

D.  katsoo, että vuosien 2010–2015 strategian arvioinnissa ja komission tutkimusraportissa ”Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015” esitetyissä sidosryhmien kannoissa korostetaan tarvetta lujittaa entisestään strategista lähestymistapaa, joka hyväksyttiin vuonna 2010;

E.  ottaa huomioon, että parlamentti vaati 9. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa selkeästi uutta, vuoden 2015 jälkeistä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevaa strategiaa; toteaa, että julkisen kuulemisen tulokset osoittivat, että 90 prosenttia vastaajista kannattaa uutta strategiaa;

F.  toteaa, että TSTK-neuvoston 7. joulukuuta 2015 antamissa päätelmissä (35 kohta) kehotetaan komissiota hyväksymään tiedonannon muodossa sukupuolten tasa-arvoa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia; toteaa, että puheenjohtajavaltiokolmikko sitoutui 7. joulukuuta 2015 antamassaan julistuksessa toimittamaan TSTK-neuvostolle ehdotuksen neuvoston päätelmiksi EU:n tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen,

1.  muistuttaa, että komissio on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja perusoikeuskirjan mukaisesti velvollinen toimimaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi;

2.  panee merkille, että komissio on aiemmin selvästi hyväksynyt selkeän, avoimen, legitiimin ja julkisen tiedonannon naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta, jonka kaikki EU:n toimielimet ovat hyväksyneet korkeimmalla poliittisella tasolla;

3.  pitää valitettavana, että marraskuussa 2015 julkaistussa komission työohjelmassa vuodeksi 2016 ei mainittu erikseen sukupuolten tasa-arvoa vuoden 2015 jälkeen koskevaa EU:n strategiaa; pitää valitettavana, että komissio julkaisi 3. joulukuuta 2015 ainoastaan yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Strateginen toimintaohjelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi (2016–2019)”, koska kyseessä on pelkkä sisäinen asiakirja, joka myös rajoittaa kyseessä olevan toiminnan kestoa;

4.  pitää myönteisenä komission tässä strategista toimintaohjelmaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi koskevassa valmisteluasiakirjassaan omaksumaa lähestymistapaa mutta pitää valitettavana, ettei ole esitetty konkreettisia vertailuindikaattoreita eikä kohdennettuja määrärahoja, joita ilman edistyminen tavoitteiden ja indikaattoreiden osalta ei ole mitattavissa eikä saavutettavissa;

5.  kehottaa komissiota toteuttamaan jatkotoimia julkisen kuulemisen tulosten sekä parlamentin ja neuvoston kantojen nojalla hyväksymällä välittömästi tiedonannon sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kaudella 2016–2020 koskevasta uudesta strategiasta, jossa otetaan esiin sukupuolten tasa-arvoa koskevat aihepiirit tietyillä aloilla (muun muassa naisiin kohdistuva väkivalta, työaika, päätöksenteko, terveys, koulutus, tiedotusvälineet ja ulkosuhteet) ja noudatetaan kansainvälistä asialistaa eli ”Peking + 20” (2015) -loppuasiakirjaa ja uutta kehystä ”Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020)”; kehottaa komissiota ehdottamaan työohjelmassaan lainsäädäntöaloitteita, jotta voitaisiin korjata jäljellä olevat naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa EU:ssa koskevat ongelmat;

6.  kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa ja kehottaa järjestämään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia käsittelevän EU-huippukokouksen, jotta voidaan kartoittaa edistymistä, ja tekemään uusia sitoumuksia maaliskuussa 2016 pidettävässä TSTK-neuvostossa;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.