Postupak : 2016/2526(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0150/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0150/2016

Rasprave :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0042

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 271kWORD 78k
27.1.2016
PE576.510v01-00
 
B8-0150/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0103/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o novoj strategiji za prava žena i jednakost spolova u Europi nakon 2015. (2016/2526(RSP))


Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Sophia in ’t Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lidia Senra Rodríguez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Terry Reintke, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o novoj strategiji za prava žena i jednakost spolova u Europi nakon 2015. (2016/2526(RSP))  
B8-0150/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 23. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Pekinšku deklaraciju i Platformu za djelovanje koje su usvojene 15. rujna 1995. na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama i zaključne dokumente koji su iz njih proizašli, a koji su usvojeni na posebnim sjednicama Ujedinjenih naroda: Peking +5 (2000.), Peking +10 (2005.), Peking +15 (2010.) i Peking +20 (2015.),

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 21. veljače 1996. naslovljenu „Uvođenje jednakih mogućnosti za žene i muškarce u sve aktivnosti i politike Zajednice” (COM(96)0067) u kojoj se ona obvezuje na „promicanje jednakosti žena i muškaraca u svim svojim aktivnostima i politikama na svim razinama”, čime je zapravo utvrdila načelo rodne osviještenosti,

–  uzimajući u obzir Europski pakt za jednakost spolova (2011. ‒ 2020.) koji je u ožujku 2011. usvojilo Vijeće Europske unije,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o istraživanju naslovljeno „Ocjena dobrih i loših strana Strategije za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015”,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 5. ožujka 2010. naslovljenu „Veća predanost jednakosti žena i muškaraca: Ženska povelja” (COM(2010)0078),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 21. rujna 2010. naslovljenu „Strategija za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015.” (COM(2010)0491),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2015. o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015.(1),

–  uzimajući u obzir analizu javnog savjetovanja o „Jednakosti između muškaraca i žena u EU-u” objavljenu u listopadu 2015.,

–  uzimajući u obzir ishod sjednice Savjetodavnog odbora Europske komisije za jednake mogućnosti žena i muškaraca održane 26. studenog 2015.,

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 3. prosinca 2015. naslovljen „Strateška suradnja za jednakost spolova 2016. – 2019.” (SWD (2015)0278),

–  uzimajući u obzir zaključke donesene na sjednici Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) od 7. prosinca 2015., a osobito stavak 35.,

–  uzimajući u obzir izjavu trija predsjedatelja EU-a (Nizozemska, Slovačka i Malta) od 7. prosinca 2015. o jednakosti spolova,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o novoj strategiji za prava žena i jednakost spolova u Europi nakon 2015. (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je jednakost spolova jedna od temeljnih vrijednosti EU-a, kao što je ustanovljeno Ugovorima i Poveljom o temeljnim pravima, i da se EU obvezao integrirati je u sve svoje aktivnosti, te budući da je jednakost spolova kao strateški cilj ključna za postizanje ukupnih ciljeva strategije Europa 2020. u području rasta, zapošljavanja i socijalne uključenosti;

B.  budući da je pravo na jednako postupanje temeljno pravo prepoznato u Ugovorima Europske unije i duboko ukorijenjeno u europsko društvo i budući da je nužno za njegov daljnji razvoj te se treba primjenjivati u zakonodavstvu, praksi, sudskoj praksi i u svakodnevnom životu;

C.  budući da je EU u prošlosti poduzeo neke važne korake u cilju jačanja prava žena i jednakosti spolova, ali je tijekom zadnjih desetak godina na razini EU-a došlo do usporavanja političkog djelovanja i reformi u području jednakosti spolova; budući da prošla strategija Komisije za jednakost žena i muškaraca za razdoblje 2010. – 2015. nije bila dovoljno sveobuhvatna da bi se njome pridonijelo jednakosti spolova na europskoj i međunarodnoj razini te budući da ciljevi planirani u okviru te strategije nisu bili učinkovito ostvareni; budući da se novom strategijom za razdoblje nakon 2015. treba dati novi poticaj i dovesti do konkretnih mjera usmjerenih na jačanje prava žena i promicanje jednakosti spolova;

D.  budući da se u ocjeni Strategije za razdoblje 2010. – 2015. i u stajalištima dionika, sadržanim u izvješću Komisije o istraživanju naslovljenom „Ocjena dobrih i loših strana Strategije za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015”, naglašava da je potrebno dodatno ojačati strateški pristup usvojen 2010.;

E.  budući da je Parlament u svojoj rezoluciji od 9. lipnja 2015. jasno pozvao na donošenje nove, zasebne strategije za jednakost spolova i prava žena za razdoblje nakon 2015.; budući da su rezultati javnog savjetovanja pokazali da se 90 % ispitanika zalaže za novu strategiju;

F.  budući da Vijeće EPSCO u svojim zaključcima od 7. prosinca 2015. (stavak 35.) poziva Komisiju da „usvoji novu strategiju, u obliku komunikacije, za jednakost spolova nakon 2015.”; budući da se u svojoj izjavi od 7. prosinca 2015. trio predsjedatelja EU-a obvezao da će Vijeću EPSCO dostaviti nacrt zaključaka Vijeća o strategiji EU-a za jednakost spolova nakon 2015.;

1.  podsjeća da u skladu s člankom 2. UEU-a i Poveljom o temeljnim pravima Komisija ima obvezu djelovati u cilju promicanja jednakosti spolova;

2.  podsjeća da je Komisija u prošlosti snažno podržala jasnu, transparentnu, legitimnu i javnu Komunikaciju o strategiji za jednakost žena i muškaraca, koju su podržale sve institucije EU-a, na najvišoj političkoj razini;

3.  izražava žaljenje zbog činjenice da strategija EU-a za jednakost spolova nakon 2015. u programu rada Komisije za 2016. objavljenom u studenom 2015. nije konkretno spomenuta; žali zbog činjenice da je Komisija 3. prosinca 2015. objavila samo radni dokument službi naslovljen „Strateška suradnja za jednakost spolova 2016. – 2019.” te tako predstavila interni dokument na nižoj razini pri čemu je i ograničila trajanje povezanog djelovanja;

4.  pozdravlja pristup koji je Komisija usvojila u spomenutom radnom dokumentu službi o strateškoj suradnji za jednakost spolova, ali izražava žaljenje zbog manjka konkretnih referentnih vrijednosti i zasebnog proračuna, bez kojih se napredak u pogledu ciljeva i pokazatelja ne može izmjeriti niti ostvariti;

5.  poziva Komisiju da kao odgovor na rezultate javnog savjetovanja i stajališta Parlamenta i Vijeća odmah usvoji komunikaciju o novoj strategiji za jednakost spolova i prava žena za razdoblje 2016 – 2020. u kojoj će se pozabaviti pitanjima jednakosti spolova u području nasilja nad ženama, radnog vremena, donošenja odluka, zdravlja, obrazovanja, medija i vanjskih odnosa te koja će biti u skladu s međunarodnim programom, poglavito zaključnim dokumentom s posebne sjednice UN-a Peking +20 iz 2015. i novim okvirom za „Jednakosti spolova i jačanje položaja žena: promijeniti život djevojaka i žena uz pomoć vanjskih odnosa EU-a 2016. – 2020.”; poziva Komisiju da predloži zakonodavne inicijative u svojem programu rada u cilju uklanjanja preostalih nejednakosti između žena i muškaraca u EU-u;

6.  poziva Komisiju da surađuje s Parlamentom i Vijećem te poziva na održavanje sastanka na vrhu na razini EU-a o jednakosti spolova i pravima žena kako bi se ustanovilo u kojoj je mjeri postignut napredak te na preuzimanje obnovljenih obveza u okviru predstojeće sjednice Vijeća EPSCO u ožujku 2016.;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0218.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti