Förslag till resolution - B8-0150/2016Förslag till resolution
B8-0150/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015

27.1.2016 - (2016/2526(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0103/2016
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Sophia in ’t Veld för ALDE-gruppen
Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen
Terry Reintke, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen


Förfarande : 2016/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0150/2016

B8-0150/2016

Europaparlamentets resolution om den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015

(2016/2526(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Pekingdeklarationen och den handlingsplattform som antogs vid den fjärde internationella kvinnokonferensen den 15 september 1995, samt de slutdokument som senare antogs vid FN:s extra sessioner Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) och Peking +20 (2015),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 februari 1996 Att införliva jämställdheten mellan kvinnor och män i gemenskapens hela politik och i samtliga insatser (COM(1996)0067), där kommissionen åtog sig att främja jämställdhet i all sin verksamhet och på alla politiska nivåer genom att effektivt införa principen om jämställdhetsintegrering,

–  med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020) som antogs av Europeiska unionens råd i mars 2011,

–  med beaktande av kommissionens forskningsrapport Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2010 Ett förstärkt engagemang för jämställdhet: Kvinnostadga (COM(2010)0078),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 Strategi för jämställdhet 2010–2015 (COM(2010)0491),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2015 om EU:s strategi för jämställdhet efter 2015​[1],

–  med beaktande av den analys av det offentliga samrådet om jämställdhet i EU som offentliggjordes i oktober 2015,

–  med beaktande av resultatet av det möte som Europeiska kommissionens rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män höll den 26 november 2015,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 3 december 2015 Strategiskt engagemang för jämställdhet 2016–2019 (SWD(2015)0278),

–  med beaktande av slutsatserna från det möte som rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) höll den 7 december 2015, särskilt punkt 35,

–  med beaktande av förklaringen om jämställdhet från EU:s ordförandeskapstrio Nederländerna, Slovakien och Malta den 7 december 2015,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jämställdheten är ett av EU:s grundläggande värden – fastslaget i fördragen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna – och EU har åtagit sig att integrera det i all sin verksamhet. Jämställdheten är som strategiskt mål avgörande för att uppnå de övergripande Europa 2020-målen om tillväxt, sysselsättning och social delaktighet.

B.  Rätten till likabehandling är en grundläggande rättighet enligt EU-fördragen och en viktig, i det europeiska samhället djupt rotad rättighet som är oumbärlig för dess vidareutveckling och som ska gälla på samma sätt i lagstiftningen och i rättspraxis som i det verkliga livet.

C.  Historiskt sett har EU tagit ett antal viktiga steg för att stärka kvinnors rättigheter och öka jämställdheten, men under det senaste årtiondet har takten dämpats när det gäller politiska åtgärder och reformer för jämställdhet på EU-nivå. Kommissionens tidigare strategi för jämställdhet 2010–2015 var inte tillräckligt omfattande för att kunna främja jämställdhet på europeisk och internationell nivå, och de mål som kommissionen planerade har inte uppfyllts på ett effektivt sätt. En ny strategi för perioden efter 2015 måste ge ny kraft åt jämställdhetsarbetet och leda till konkreta åtgärder för att stärka kvinnors rättigheter och främja jämställdhet.

D.  Bedömningen av strategin för 2010–2015, och av de berörda parternas ståndpunkter, som förs fram i kommissionens forskningsrapport Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015, understryker behovet av att stärka den strategiska inriktningen som antogs 2010.

E.  I sin resolution av den 9 juni 2015 efterlyste Europaparlamentet klart och tydligt en ny separat strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter för perioden efter 2015. Resultaten från det offentliga samrådet visade att 90 % av de svarande ställde sig bakom en ny strategi.

F.  Rådets (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) slutsatser av den 7 december 2015 (punkt 35) uppmanar kommissionen att i form av ett meddelande anta en ny strategi för jämställdhet efter 2015. I sin förklaring av den 7 december 2015 åtog sig EU:s ordförandeskapstrio att för rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) lägga fram utkast till rådets slutsatser om EU:s jämställdhetsstrategi efter 2015.

1.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen är bunden av artikel 2 i EU-fördraget och av stadgan om de grundläggande rättigheterna att vidta åtgärder till förmån för jämställdhet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen tidigare klart har ställt sig bakom ett tydligt, öppet, berättigat och offentligt meddelande om en jämställdhetsstrategi med stöd från alla EU-institutioner på högsta politiska nivå.

3.  Europaparlamentet finner det beklagligt att det i kommissionens arbetsprogram 2016, som offentliggjordes i november 2015, inte nämns något om EU:s strategi för jämställdhet efter 2015. Parlamentet beklagar att kommissionen den 3 december 2015 endast offentliggjorde ett arbetsdokument Strategic engagement for gender equality 2016-2019, och därigenom inte bara presenterade ett nedbantat internt dokument, utan också begränsade den tid under vilket det ska gälla.

4.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi i nämnda arbetsdokument om strategiskt engagemang för jämställdhet, men beklagar bristen på konkreta riktmärken och en särskild budget, vilket gör att framstegen mot uppfyllandet av målen och indikatorerna både blir omätbara och ouppnåeliga.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp resultaten från det offentliga samrådet och parlamentets och rådets ståndpunkter genom att omedelbart anta ett meddelande om en ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2016–2020, som tar itu med jämställdhetsfrågor på områdena våld mot kvinnor, arbetstider, beslutsfattande, hälsa, utbildning, medier och yttre förbindelser och som ligger i linje med den internationella dagordningen, nämligen slutdokumentet från Peking +20 från 2015 och den nya ramen för Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations (2016-2020). Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram nya lagstiftningsinitiativ i sitt arbetsprogram i syfte att överbrygga de kvarvarande ojämlikheterna mellan kvinnor och män i EU.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med parlamentet och rådet, och efterlyser ett EU-toppmöte om jämställdhet och kvinnors rättigheter med målet att kartlägga de framsteg som gjorts och för att göra förnyade åtaganden inom ramen för det kommande rådsmötet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i mars 2016.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.