Forslag til beslutning - B8-0151/2016Forslag til beslutning
B8-0151/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Yemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0151/2016

Procedure : 2016/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0151/2016

B8-0151/2016

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen

(2016/2515(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæringerne om Yemen fremsat af FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og af FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Yemen og til erklæringerne fra næstformanden/den højtstående repræsentant om Yemen, navnlig beslutningerne af 26. oktober 2015 og 15. december 2015,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra næstformanden/den højtstående repræsentant og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring af 3. juli 2015 om krisen i Yemen og af 10. januar 2016 om angrebet på et sundhedscenter ledet af Læger uden Grænser i Yemen,

–  der henviser til de relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd, navnlig resolution 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015) og 2216 (2015),

–   der henviser til talerne på det 7596. møde i FN’s Sikkerhedsråd om situationen i Mellemøsten den 22. december 2015,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig den af 9. juli 2015[1],

–  der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner[2],

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den konfrontation, der i lang tid har ulmet mellem houthierne og den yemenitiske regering, blussede op igen i begyndelsen af 2014 og førte til, at houthierne i august 2014 rykkede frem; der henviser til, at houthierne fortsatte med at konsolidere deres greb om magten og området og overtog væsentlige dele af landet, hvilket førte til sammenstød i månedsvis og fordrivelse af Yemens internationalt anerkendte præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi;

B.  der henviser til, at Saudi-Arabien står i spidsen for en koalition – der bakkes op af USA, og som omfatter De Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Marokko og Sudan – der har bombet Yemen siden den 26. marts 2015 som led i en luftangrebskampagne, der har til formål at genindsætte Hadi på magten; der henviser til, at Saudi-Arabien har indført en næsten total blokade over for Yemen – et land, der er meget afhængigt af import; der henviser til, at koalitionens blokade, som omfatter brændstof og er rettet mod civilinfrastrukturen, er i strid med den humanitære folkeret;

C.  der henviser til, at denne konfrontation mellem houthierne og den yemenitiske regering, der forværres af de militære angreb fra den saudiarabiskledede koalition, har skabt en humanitær katastrofe i Yemen; der henviser til, at ca. 80 % af Yemens befolkning – omkring 21 millioner borgere – har akut behov for den ene eller den anden form for humanitær bistand til at imødegå deres presserende behov for fødevarer, medicin og brændstof.

D.  der henviser til, at konflikten siden midten af marts 2015 har bredt sig til 20 af Yemens 22 guvernorater og har forværret den allerede katastrofale humanitære situation, der er forårsaget af fattigdom i årevis; der henviser til, at konflikten i landet har dræbt omkring 7 500 mennesker, heraf halvdelen civile, og såret mere end 27 500; der henviser til, at FN indtrængende har opfordret myndighederne og de forskellige grupper til at tillade uafbrudt adgang til de belejrede byer for at gøre det muligt at yde hjælp til mennesker i nød, da krigen i Yemen er blevet klassificeret i den værste kategori af humanitære kriser; der henviser til, at det er lykkedes tusinder af flygtninge at flygte til nabolandene;

E.  der henviser til, at landet står over for en humanitær katastrofe, herunder risiko for hungersnød; der henviser til, at luftangreb, bombardementer og vold fortsat tvinger yemenitiske familier fra deres hjem, og at der er mere end 2,5 millioner internt fordrevne (IDP'er); der henviser til, at omkring 7,6 millioner mennesker i Yemen har brug for fødevarenødhjælp for at overleve; der henviser til, at mindst 2 millioner mennesker er underernærede; der henviser til, at omkring 8 millioner mennesker har mistet pålidelig og sikker adgang til drikkevand, da over 50 % af det vandforsyningen er blevet ødelagt som følge af kampe; der henviser til, at ca. 14 millioner mennesker mangler tilstrækkelig adgang til sundhedsydelser; der henviser til, at den katastrofale situation med hensyn til Yemens sundhedssystem blev gjort endnu værre med destruktionen af tre af Læger uden Grænsers behandlingsfaciliteter i Taiz og Saada; der henviser til, at den humanitære appel om bistand til Yemen i 2015 kun er blevet 52 % finansieret;

F.  der henviser til, at 1,3 millioner børn under fem år er i fare for underernæring; der henviser til, at 320 000 børn allerede lider af alvorlig underernæring; der henviser til, at mindst 1,8 millioner børn har været nødt til at droppe ud af skolen, ud over de 1,6 millioner, der allerede havde forladt skolen, inden konflikten begyndte;

G.  der henviser til, at de yemenitiske kvinder er særlig berørte af konflikten; der henviser til, at familieoverhovedet i over 30 % af de fordrevne husstandene er en kvinde; der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationen har advaret om, at lægemidler til mange kroniske sygdomme ikke længere er til rådighed, og at gravide snart kan stå over for en dramatisk øget risiko for at dø i barselssengen;

H.  der henviser til, at konflikten og sikkerhedstomrummet, som denne har forvoldt, har ført til en farlig ekspansion af ekstremistiske grupper i landet, især i områderne Abyan, Albaeda’a og Shabwa; der henviser til, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø har konsolideret sin tilstedeværelse i guvernoratet Hadhramaut og sin kontrol af havnen i Al Mukalla; der henviser til, at ISIS har fortsat sin kampagne med angreb og attentater, herunder mordet på Jaafar Mohammed Saad, guvernør i Aden, den 6. december 2015;

I.  der henviser til, at der fandt FN-sponsorerede drøftelser sted i Schweiz fra den 15. til 20. december 2015 mellem Yemens regering, houthierne og Folkets Kongresparti; der henviser til, at FN’s særlige udsending til Yemen meddelte, at fjendtlighederne blev indstillet om morgenen den 15. december 2015; der henviser til, at volden er fortsat til trods for den vilje til en fuldstændig og omfattende indstilling af fjendtlighederne, som parterne gav udtrykt for under forhandlingerne; der henviser til, at der for at mindske volden er blevet nedsat et koordinerings- og deeskaleringsudvalg; der henviser til, at dagsordenen for drøftelserne omfattede drøftelser om humanitære spørgsmål, tillidsskabende foranstaltninger og en generel ramme, der kan danne grundlag for en samlet løsning; der henviser til, at våbenhvilen officielt blev forlænget indtil den 28. december 2015. der henviser til, at en ny runde af drøftelser skulle have fundet sted fra den 14. januar 2016, men er blevet forsinket;

J.  der henviser til, at Yemen er et af verdens fattigste lande; der henviser til, at halvdelen af yemenitterne allerede før krigsudbruddet levede under fattigdomsgrænsen, at to tredjedele af de unge var arbejdsløse, og at grundlæggende sociale ydelser var på randen af et sammenbrud;

K.  der henviser til, at konflikten er blevet fremstillet som en konflikt mellem shia- og sunnimuslimer i et forsøg på at aflede opmærksomheden fra de virkelige geopolitiske årsager til den; der henviser til, at Saudi-Arabien beskylder houthierne for at være støttet af Iran og betragter dem som en trussel mod den saudiske sikkerhed; der henviser til, at kompleksiteten af konflikten i Yemen har elementer af en stedfortræderkrig i et land med en stærk tilstedeværelse af al-Qaeda-grupper og separatistiske bevægelser og Zaidi-shiittiske oprørere i den nordlige del og kampe mellem houthierne og væbnede grupper i den sydlige del;

L.  der henviser til, at EU har indført en våbenembargo og yderligere målrettede sanktioner over for en houthileder, som er søn af den tidligere præsident Saleh; der henviser til, at visse EU-medlemsstater, såsom Det Forenede Kongerige, Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland, samtidig fortsætter med at sælge våben til Saudi-Arabien; der henviser til, at både Det Forenede Kongerige og Spanien i betydelig grad har øget deres våbenleverancer; der henviser til, at Saudi-Arabien er Storbritanniens største våbenkunde, og at Det Forenede Kongerige er den største leverandør af våben til landene i Golfstaternes Samarbejdsråd; der henviser til, at våbenkontrolkoalitionen har fordømt denne handel som værende i strid med Det Forenede Kongeriges forpligtelser i henhold til traktaten om våbenhandel, EU’s fælles holdning om våbeneksport og Det Forenede Kongeriges konsoliderede kriterier for våbeneksport;

M.  der henviser til, at USA råder over den militære luftbase al-Annad i Yemen nær den sydlige by al-Houta, hvor amerikanerne har gennemført droneangreb mod formodede medlemmer af den lokale al-Qaeda-afdeling; der henviser til, at de amerikanske droneangreb og udenretslige drab i Yemen siden 2002 har bidraget til destabiliseringen af situationen i Yemen; der henviser til, at droneangreb ifølge den seneste rapport om Yemen udstedt af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) dræber flere civile end påståede terrorister/al-Qaeda medlemmer; der henviser til, at der ifølge Kontoret for undersøgende journalistik nu er blevet dræbt mindst 424 personer, herunder otte børn, i sådanne missioner siden operationen blev indledt i 2002;

N.  der henviser til, at tidligere præsident Saleh blev betragtet som USA's allierede og har modtaget millioner af dollars i støtte til "terrorbekæmpelse" og som hjælp til at træne hæren; der henviser til, at disse våben blev anvendt mod den yemenitiske befolkning og nu anvendes i sammenstød mellem forskellige grupper;

O.  der henviser til, at Yemen med sin geografiske placering ved indsejlingen til Det Røde Hav, der strækker sig op til Suez-kanalen og ud til Aden-bugten, har en strategisk betydning, der er knyttet til vigtige maritime ruter og energikilder;

1.  er dybt bekymret over den katastrofale humanitære situation i Yemen, hvor omkring 21 millioner yemenitter har akut behov for humanitær bistand; opfordrer alle parter til at garantere sikker, hurtig og uhindret adgang for levering af humanitær bistand til alle berørte guvernorater, navnlig Taiz;

2.  udtrykker bekymring over FN’s vanskeligheder med at skaffe de nødvendige midler til humanitær bistand og EU’s medlemsstaters manglende evne til at skaffe de penge, der blev givet tilsagn om på donorkonferencen; gentager sin opfordring til medlemsstaterne og det internationale samfund om snarest muligt at nå til enighed om en fælles og koordineret humanitær indsats under FN's ledelse med henblik på at imødegå de humanitære behov i Yemen, og opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at bidrage til disse bestræbelser;

3.  fordømmer anvendelsen af vold mod civile fra enhver part i konflikten eller terrorister eller andre væbnede grupper, som har ført landet ud i en alvorlig humanitær krise og medført, at et stort antal civile er blevet såret og dræbt og et stort antal personer fordrevet; udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene;

4.  fordømmer de militære angreb, der er udført af den saudiledede alliance i Yemen såvel som den maritime blokade, som Saudi-Arabien har lagt på Yemens havne; er overbevist om, at den saudiarabiske intervention sigter mod at øge kontrollen med regionen, og at dette kun vil skabe større lidelser for den yemenitiske befolkning og mere dybtgående splittelse mellem religiøse grupper i Mellemøsten;

5.  giver udtryk for sin dybeste bekymring over for al-Qaedas muligheder på Den Arabiske Halvø og ISIS' mulighed for at drage fordel af forværringen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen; minder om, at alle terrorhandlinger er kriminelle og aldrig kan retfærdiggøres, uanset motivet til dem og hvornår, hvor og af hvem de begås;

6.  udtrykker sin anerkendelse af og gentager sin fulde støtte til den indsats, som gøres af FN og FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen; gentager, at konflikten i Yemen kun kan løses politisk; opfordrer derfor alle parter i Yemen til at afstå fra provokationer og alle ensidige handlinger og til at skride til yemenitisk ledede inklusive forhandlinger med henblik på at genoprette freden i landet; er overbevist om, at enhver langsigtet løsning bør tackle de underliggende årsager til fattigdommen og ustabiliteten i landet samt imødekomme det yemenitiske folks legitime krav og forhåbninger; gentager sin støtte til en hvilken som helst fredelig politisk indsats for at beskytte Yemens suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet;

7.  beklager dybt den manglende opmærksomhed fra det internationale samfunds og massemediernes side over for konflikten i Yemen;

8.  afviser enhver udenlandsk militær intervention i landet, uanset om der er tale om en saudiarabisk, iransk eller vestlig intervention; advarer om faren ved at bevæge sig ud i en religiøs krig; understreger, at krigen i Yemen ikke blot er en konflikt mellem shia- og sunnimuslimer; fordømmer udnyttelsen af religiøse forskelle til at anstifte en politisk krise og sekteriske krige;

9.  minder alle parter om deres ansvar for at sikre overholdelsen af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, hvilket indebærer, at de har pligt til at beskytte civile, afstå fra at angribe civil infrastruktur samt yde humanitære organisationer sikker og uhindret adgang til landet; udtrykker alvorlig bekymring over beretninger om, at houthistyrkerne, Ansar al-Sharia og regeringsstyrkerne anvender børnesoldater; opfordrer til, at de ansvarlige for krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne eller overtrædelser af den humanitære folkeret holdes ansvarlige for deres handlinger;

10.  fordømmer EU's stiltiende accept af og samarbejde med diktaturerne i regionen; forholder sig stærkt kritisk til den rolle, som de forskellige vestlige interventioner i løbet af de seneste år har spillet med hensyn til at forværre de voldsomme konflikter i området; understreger, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikterne i regionen; forkaster udtrykket "ansvar for at beskytte", da det er i modstrid med folkeretten og ikke udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag, der kan retfærdiggøre den ensidige magtanvendelse;

11.  kritiserer stærkt den intensive våbenhandel mellem EU's medlemsstater og flere af landene i regionen, som det er tilfældet med Det Forenede Kongerige, Spanien, Frankrig og Tyskland; opfordrer til øjeblikkelig suspension af overførslen af våben og militær støtte til Saudi-Arabien og landets koalitionspartnere; opfordrer i denne henseende Rådet til at undersøge, hvorvidt der er sket overtrædelser af EU's adfærdskodeks vedrørende våbeneksport og til at vedtage foranstaltninger, der skal sikre, at denne kodeks efterleves fuldt ud af alle medlemsstaterne;

12.  modsætter sig kraftigt anvendelsen af droner i udenretslige og ekstraterritoriale drab; kræver forbud mod anvendelsen af droner til dette formål i henhold til sin ovenfor nævnte beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner, hvori der i stk. 2, litra a) og b), opfordres til "at modsætte sig og forbyde praksis med udenretslige målrettede drab" og at "sikre, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres retlige forpligtelser ikke begår ulovlige målrettede drab eller gør det lettere for andre stater at begå sådanne drab";

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens regering og medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd og af FN's Generalforsamling.