Menetlus : 2016/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0151/2016

Esitatud tekstid :

B8-0151/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0066

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 183kWORD 73k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.512v01-00
 
B8-0151/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2016/2515(RSP))


Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2016/2515(RSP))  
B8-0151/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ja ÜRO peasekretäri erisaadiku Jeemenis Ismail Ould Cheikh Ahmedi avaldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi Jeemeni kohta ning komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja 26. oktoobri ja 15. detsembri 2015. aasta avaldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 3. juuli 2015. aasta ühisavaldust kriisi kohta Jeemenis ning 10. jaanuari 2016. aasta ühisavaldust rünnaku kohta organisatsiooni Médecins Sans Frontières (MSF) tervisekeskuse vastu Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015) ja 2216 (2015),

–  võttes arvesse 22. detsembril 2015. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu 7596. istungil peetud kõnesid olukorra kohta Lähis-Idas,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eriti 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kasutamise kohta(2),

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et al-Houthi mässuliste ja Jeemeni valitsuse vaheline vaenutegevus puhkes taas 2014. aasta algul ning see viis 2014. aasta augustis mässuliste pealetungini; arvestades, et al-Houthi mässulised jätkasid oma võimu kindlustamist ja alade hõivamist, vallutades märkimisväärse osa riigist, mis vallandas kuid kestnud kokkupõrked ja viis Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud presidendi Abd-Rabbu Mansour Hadi riigist lahkumiseni;

B.  arvestades, et Saudi Araabia on olnud Ameerika Ühendriikide toetatud ning Araabia Ühendemiraatidest, Katarist, Bahreinist, Kuveidist, Jordaaniast, Marokost ja Sudaanist koosneva koalitsiooni eesotsas, mis on 26. märtsil 2015 alanud õhulöökide ja pommirünnakutega püüdnud Hadit võimule tagasi tuua; arvestades, et Saudi Araabia on kehtestanud suuresti impordist sõltuvale Jeemenile pea täieliku kaubandusblokaadi; arvestades, et koalitsiooni tegevus kütusetarnete blokeerimisel ja tsiviiltaristu ründamisel on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega;

C.  arvestades, et see vastasseis al-Houthi mässuliste ja Jeemeni valitsuse vahel, mida teravdavad veelgi Saudi Araabia juhitava koalitsiooni sõjalised rünnakud, on tekitanud Jeemenis humanitaarhädaolukorra; arvestades, et umbes 80 % Jeemeni elanikkonnast – ligikaudu 21 miljonit inimest – vajab viivitamatult humanitaarabi, et katta hädavajadused toidu, ravimite ja kütuse osas;

D.  arvestades, et alates 2015. aasta märtsi keskpaigast on konflikt levinud Jeemeni 22 kubernerkonnast 20sse, teravdades aastatepikkusest vaesusest tingitud juba niigi rasket humanitaarolukorda; arvestades, et Jeemeni konfliktis on hukkunud umbes 7500 inimest, kellest pooled on tsiviilisikud, ning vigastada on saanud üle 27 500 inimese; arvestades, et ÜRO kutsub ametivõime ja eri rühmitusi tungivalt üles võimaldama püsivat juurdepääsu ümberpiiratud linnadele, et võimaldada ÜRO-l puudust kannatavatele inimestele abi toimetada, kuna sõda Jeemenis on liigitatud kõige raskema kategooria humanitaarkriisiks; arvestades, et tuhandetel inimestel on õnnestunud põgeneda naaberriikidesse;

E.  arvestades, et riiki ähvardab humanitaarkatastroof, sh näljahäda; arvestades, et õhu- ja mürsurünnakud ning vägivald sunnivad Jeemeni perekondi kodudest põgenema ja riigisiseselt on ümber asunud üle 2,5 miljoni inimese; arvestades, et ligikaudu 7,6 miljonit inimest Jeemenis vajab ellujäämiseks erakorralist toiduabi; arvestades, et vähemalt kaks miljonit inimest kannatab alatoitluse all, arvestades, et ligikaudu 8 miljonit inimest on kaotanud usaldusväärse ja turvalise juurdepääsu joogiveele, kuna üle 50 % veevõrgust on sõjategevuse käigus hävinenud; arvestades, et ligikaudu 14 miljonil inimesel puudub juurdepääs tervishoiuteenustele; arvestades, et Jeemeni tervishoiusüsteemi katastroofiline olukord halvenes veelgi, kui hävisid organisatsiooni MSF kolm meditsiinirajatist Ta‘izzis ja Saadas; arvestades, et Jeemeni suhtes 2015. aastal esitatud humanitaarabi palveid on rahastatud ainult 52 % ulatuses;

F.  arvestades, et 1,3 miljonit alla viieaastast last on alatoitluse ohus; arvestades, et 320 000 last kannatab juba raske alatoitluse all; arvestades, et vähemalt 1,8 miljonit last on pidanud koolis käimise katki jätma lisaks 1,6 miljonile, kes olid koolist välja langenud juba enne konflikti algust;

G.  arvestades, et konflikt on eriti mõjutanud Jeemeni naisi; arvestades, et rohkem kui 30 % ümberasunud perekondade perepeaks on naine; arvestades, et Maailma Terviseorganisatsioon on hoiatanud, et paljude krooniliste haiguste ravimitest on tekkinud puudus ja rasedaid naisi võib peagi ohustada palju suurem risk sünnitusel surra;

H.  arvestades, et konflikt ja sellest tingitud julgeolekuvaakum on viinud äärmuslike rühmituste ohtliku levikuni Jeemenis, eriti Abyani, Albaeda’a ja Shabwa piirkonnas; arvestades, et Araabia poolsaare Al Qaeda on kindlustanud oma kohalolekut Ḩaḑramawti kubernerkonnas ja kontrolli Al Mukalla sadama üle; arvestades, et ISIS jätkab oma rünnakute ja mõrvade kampaaniat, mille käigus tapeti 6. detsembril 2015 Adeni kuberner Jaafar Mohammed Saad;

I.  arvestades, et Šveitsis toimusid 15.–20. detsembrini 2015 ÜRO egiidi all kõnelused Jeemeni valitsuse, al-Houthi mässuliste ja Jeemeni Üldise Rahvakongressi Partei esindajate vahel; arvestades, et ÜRO Jeemeni erisaadik teatas 15. detsembri 2015. aasta hommikul vaenutegevuse lõpetamisest; arvestades, et vaatamata kõnelustel osapoolte väljendatud tahtele lõpetada täielikult igasugune vaenutegevus, jätkus vägivald endiselt; arvestades, et vägivalla vähendamiseks loodi koordineerimise ja konflikti lahendamise komitee; arvestades, et kõneluste päevakava hõlmas arutelu humanitaarküsimuste, usaldust suurendavate meetmete ja üldise raamistiku üle, mis võiks olla alus terviklikule lahendusele; arvestades, et relvarahu pikendati ametlikult 28. detsembrini 2015; arvestades, et uus kõneluste voor oleks pidanud toimuma alates 14. jaanuarist 2016, kuid see lükati edasi;

J.  arvestades, et Jeemen on üks vaesemaid riike maailmas; arvestades, et juba enne sõja algust elasid jeemenlased allpool vaesuspiiri, kaks kolmandikku noortest olid töötud ja põhilised sotsiaalteenused kokkukukkumise äärel;

K.  arvestades, et kõnealust konflikti on kirjeldatud ka šiiitide ja sunniitide vastasseisuna, püüdes juhtida tähelepanu kõrvale selle tegelikelt geopoliitilistelt põhjustelt; arvestades, et Saudi Araabia süüdistab Iraani al-Houthi mässuliste toetamises ja peab neid ohuks oma julgeolekule; arvestades, et Jeemenis hargneval keerukal konfliktil on kolmandate osapoolte kaudu peetava sõja tunnused, riigis on tugevad Al Qaeda rühmitused, põhjas tegutsevad separatistlikud liikumised ja Zaidi šiiitidest mässulised ning riigi lõunaosas võitlevad al-Houthi mässulised teiste relvarühmitustega;

L.  arvestades, et EL on kehtestanud relvaembargo ja täiendavad sihtotstarbelised sanktsioonid ühe al-Houthi mässuliste juhi suhtes, kes on endise presidendi Salehi poeg; arvestades, et samal ajal jätkavad sellised ELi liikmesriigid nagu Ühendkuningriik, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa relvade müümist Saudi Araabiale; arvestades, et nii Ühendkuningriik kui ka Hispaania on relvatarneid oluliselt suurendanud; arvestades, et Saudi Araabia on suurim Ühendkuningriigi relvade ostja ning Ühendkuningriik on suurim Pärsia lahe koostöönõukogu riikidele relvade tarnija; arvestades, et koalitsioon Control Arms on juhtinud tähelepanu sellele, et selline relvakaubandus on vastuolus Ühendkuningriigi kohustustega relvakaubanduslepingu raames, ELi ühise seisukohaga relvaekspordi kohta ja Ühendkuningriigi relvaekspordi konsolideeritud kriteeriumitega;

M.  arvestades, et USA-l on Jeemeni lõunaosas al-Houta linna lähedal al-Annadi õhuväebaas, kust ameeriklased on korraldanud droonirünnakuid Al Qaeda kohalikku harusse kuulumises kahtlustatavate vastu; arvestades, et USA droonirünnakud ja 2002. aastast saadik toimunud kohtuvälised hukkamised on olukorda Jeemenis veelgi destabiliseerinud; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo viimase Jeemenit käsitleva aruande kohaselt hukkub droonirünnakutes rohkem tsiviilelanikke kui väidetavaid terroriste / Al Qaeda liikmeid; arvestades, et uuriva ajakirjanduse organisatsiooni Bureau of Investigative Journalism andmetel on selliste missioonide tagajärjel 2002. aastast saadik hukkunud vähemalt 424 inimest, sh kaheksa last;

N.  arvestades, et endist presidenti Salehi loeti USA liitlaseks ja ta sai miljoneid dollareid nn terrorismivastase võitluse toetuseks ja abi sõjaväe väljaõpetamiseks; arvestades, et abina saadud relvi kasutati Jeemeni rahva vastu ja kasutatakse nüüd eri rühmituste vahelises võitluses;

O.  arvestades, et Jeemeni asukohal Punase mere ühes otsas, kust ühele poole jääb Suessi kanal ja teisele poole Adeni laht, on tähtsate mereteede ja energiavarude tõttu strateegiline tähtsus;

1.  peab äärmiselt murettekitavaks rasket humanitaarolukorda Jeemenis, kus ligikaudu 21 miljonit jeemenlast vajab viivitamatult humanitaarabi; kutsub kõiki osapooli üles tagama turvalise, kiire ja takistamatu humanitaarabi kättetoimetamise kõikidesse konfliktist mõjutatud kubernerkondadesse, eriti Ta‘izzi linna;

2.  väljendab muret ÜRO raskuste pärast koguda humanitaarabiks vajalikke rahalisi vahendeid ja ELi liikmesriikide suutmatuse pärast anda abistajate konverentsidel lubatud raha kutsub liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust veel kord üles kiiresti kokku leppima ÜRO juhitavas kooskõlastatud humanitaaraktsioonis Jeemeni humanitaarabivajaduste rahuldamiseks ning nõuab, et kõik liikmesriigid seda toetaksid;

3.  mõistab hukka konflikti mis tahes osapoolte või terroristide või muude relvarühmituste vägivalla tsiviilelanike kallal, mis on viinud riigi tõsisesse humanitaarkriisi, põhjustanud paljude tsiviilelanike tapmist ja vigastamist ning tekitanud arvukalt põgenikke; avaldab sügavat poolehoidu ja kaastunnet ohvrite perekondadele;

4.  mõistab hukka Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakud Jeemenis ja Saudi Araabia poolt Jeemeni sadamatele kehtestatud mereblokaadi; on veendunud, et Saudi Araabia sekkumise eesmärk on tugevdada kontrolli piirkonna üle, mis tekitab Jeemeni rahvale ainult rohkem kannatusi ning süvendab Lähis-Idas usuliste rühmituste vahelist lõhet;

5.  väljendab sügavat muret selle pärast, et Araabia poolsaare Al Qaeda ja ISIS võivad kasutada ära poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemist Jeemenis; tuletab meelde, et igasugune terroriakt on õigustamatu ja kuritegelik, sõltumata selle motiividest, täideviijast ning täideviimise ajast ja kohast;

6.  väljendab tunnustust ja kinnitab veel kord oma täielikku toetust pingutustele, mida teevad ÜRO ja ÜRO peasekretäri erisaadik Jeemenis; kordab uuesti, et Jeemeni konfliktil saab olla üksnes poliitiline lahendus; kutsub seetõttu kõiki osapooli Jeemenis hoiduma provokatsioonidest ja mis tahes ühepoolsetest aktsioonidest ning alustama Jeemeni juhitud kaasavaid läbirääkimisi, et taastada riigis rahu; on veendunud, et igasugune pikaajaline lahendus peaks käsitlema riigis valitseva vaesuse ja ebastabiilsuse algpõhjuseid ning vastama Jeemeni rahva õigustatud nõudmistele ja püüdlustele; kinnitab uuesti oma toetust kõikidele rahumeelsetele poliitilistele pingutustele, et kaitsta Jeemeni suveräänsust, sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust;

7.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et rahvusvaheline üldsus ja massimeedia ei pööra Jeemeni konfliktile tähelepanu;

8.  mõistab hukka igasuguse sõjalise sekkumise Jeemenis, tulgu see siis Saudi Araabiast või Iraanist, araabia maailmast või lääneriikidest; hoiatab ususõja vallandamise ohu eest; rõhutab, et sõda Jeemenis ei ole lihtsalt šiiitide ja sunniitide vaheline konflikt; taunib usuliste erinevuste kasutamist poliitiliste kriiside ja sektantlike sõdade õhutamiseks;

9.  tuletab kõigile osapooltele meelde nende kohustust järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelisi inimõiguste alaseid õigusakte, mis tähendab tsiviilelanike kaitsmist, tsiviiltaristu säästmist ning humanitaarabi organisatsioonidele ohutu ja takistusteta riiki pääsemise võimaldamist; väljendab tõsist muret teadete pärast, mille kohaselt al-Houthi mässulised, Ansar Al-Sharia ja valitsusväed kasutavad lapssõdureid; nõuab inimõiguste rikkumises ja kuritarvitustes või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumises süüdi olevate isikute vastutuselevõtmist;

10.  mõistab hukka ELi vaikiva toetuse piirkonna diktatuurirežiimidele ja koostöö nendega; on teravalt kriitiline mitmete viimastel aastatel toimunud lääneriikide sekkumiste suhtes, mis on piirkonnas toimuvaid konflikte teravdanud; rõhutab, et selle piirkonna konflikte ei saa lahendada sõjalisel teel; lükkab tagasi põhimõtte „kohustus kaitsta” kasutamise, kuna sellega rikutakse rahvusvahelist õigust ja see ei ole piisav õiguslik alus, millega ühepoolset jõu kasutamist põhjendada;

11.  kritiseerib teravalt ELi liikmesriikide, näiteks Ühendkuningriigi, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa elavat relvakaubandust mitmete piirkonna riikidega; nõuab, et viivitamata peatataks kõik relvatarned ja muu sõjaline toetus Saudi Araabiale ja tema koalitsioonipartneritele; palub sellega seoses nõukogul kontrollida, kas ei ole rikutud ELi relvaekspordi toimimisjuhendit, ning võtta meetmeid selle tagamiseks, et kõik liikmesriigid nimetatud juhendit täielikult järgiksid;

12.  on kindlalt vastu droonide kasutamisele kohtuväliseks ja territooriumiväliseks hukkamiseks; nõuab sel otstarbel droonide kasutamise keelamist vastavalt oma eespool nimetatud 27. veebruari 2014. aasta resolutsioonile relvastatud droonide kasutamise kohta, mille punkti 2 alapunktis a ja b kutsutakse üles „vastustama sihipäraseid kohtuväliseid tapmisi ja need keelustama“, ning „tagama, et liikmesriigid järgiksid oma õiguslikke kohustusi mitte panna toime ebaseaduslikke sihipäraseid tapmisi ega hõlbustada sellist hävitustegevust teiste riikide puhul“;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele, Jeemeni valitsusele ja Pärsia lahe koostöönõukogu riikide valitsustele ning ÜRO Peaassambleele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0270.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0172.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika