Förslag till resolution - B8-0151/2016Förslag till resolution
B8-0151/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Jemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0151/2016

Förfarande : 2016/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0151/2016

B8-0151/2016

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen

(2016/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandena om Jemen från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, och från FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Jemen och av uttalandena från vice ordföranden/den höga representanten om Jemen, särskilt av den 26 oktober 2015 och den 15 december 2015,

–  med beaktande av de gemensamma uttalandena från vice ordföranden/den höga representanten och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering av den 3 juli 2015 om krisen i Jemen och av den 10 januari 2016 om angreppet på en sjukvårdsinrättning som drivs av Läkare utan gränser (MSF) i Jemen,

–  med beaktande av FN säkerhetsråds resolutioner, särskilt resolutionerna 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015) och 2216 (2015),

–  med beaktande av de tal som hölls den 22 december 2015 vid det 7 596:e mötet i FN:s säkerhetsråd om situationen i Mellanöstern,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionen av den 9 juli 2015[1],

–  med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare[2],

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De långvariga motsättningarna mellan huthier och den jemenitiska regeringen blossade upp på nytt i början av 2014 och ledde till att huthierna ryckte fram i augusti 2014. Huthierna fortsatte att befästa sitt grepp om makten och territoriet och tog över stora delar av landet, vilket utlöste månader av sammandrabbningar och tvingade Jemens internationellt erkände president, Abd Rabu Mansur Hadi, i exil.

B.  Saudiarabien leder en koalition, understödd av USA och bestående av Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Marocko och Sudan, som har bombat Jemen sedan den 26 mars 2015 i en kampanj som syftar till att återinsätta president Hadi. Saudiarabien har infört en nästan total blockad mot Jemen, ett land som är kraftigt beroende av import. Koalitionens blockad av bränsle och inriktningen på civil infrastruktur strider mot internationell humanitär rätt.

C.  Denna konfrontation mellan huthierna och Jemens regering, som har förvärrats av den saudiskledda koalitionens militära angrepp, har vållat en humanitär nödsituation i Jemen. Omkring 80 procent av den jemenitiska befolkningen – runt 21 miljoner människor – är i akut behov av någon form av humanitärt bistånd för att tillgodose sina skriande behov av livsmedel, läkemedel och bränsle.

D.  Sedan mitten av mars 2015 har konflikten spridit sig till 20 av Jemens 22 guvernement, vilket förvärrar en redan svår humanitär situation som orsakats av år av fattigdom. Konflikten i landet har skördat omkring 7 500 dödsoffer, varav hälften civila, och mer än 27 500 har sårats. FN uppmanar kraftfullt myndigheterna och de olika fraktionerna att tillåta ett varaktigt tillträde till de belägrade städerna, vilket skulle göra det möjligt att ge hjälp till de behövande, eftersom kriget i Jemen har klassificerats som tillhörande den allvarligaste kategorin av humanitära kriser. Tusentals flyktingar har lyckats fly till grannländerna.

E.  Landet står inför en humanitär katastrof, inbegripet en risk för hungersnöd. Flyganfall, granatbeskjutning och våld fortsätter att driva jemenitiska familjer från sina hem, och det finns över 2,5 miljoner internflyktingar. Omkring 7,6 miljoner människor i Jemen behöver akut livsmedelsbistånd för att överleva. Minst 2 miljoner människor är undernärda. Omkring 8 miljoner människor har förlorat tillförlitlig och säker tillgång till dricksvatten, eftersom över 50 procent av vattennätet har förstörts i striderna. Ungefär 14 miljoner människor saknar tillräcklig tillgång till hälso- och sjukvård. Den katastrofala situationen för Jemens sjukvårdssystem blev ännu värre när tre sjukvårdsinrättningar som drevs av MSF ödelades i Taizz och Sadah. Den humanitära appellen för Jemen för 2015 har bara finansierats till 52 procent.

F.  1,3 miljoner barn under fem år riskerar att drabbas av undernäring. 320 000 barn lider redan av allvarlig undernäring. Minst 1,8 miljoner barn har tvingats sluta skolan, utöver de 1,6 miljoner som inte gick i skolan när konflikten började.

G.  Jemens kvinnor har drabbats särskilt hårt av konflikten. Över 30 procent av de fördrivna hushållen har en kvinna som överhuvud. Världshälsoorganisationen har varnat för att läkemedel för många kroniska sjukdomar inte längre är tillgängliga och att gravida kvinnor snart kan löpa en dramatiskt ökad risk för dödsfall under förlossning.

H.  Konflikten och det säkerhetsvakuum den har orsakat har lett till en farlig utbredning av extremistgrupper i landet, särskilt i områdena Abyan, al-Bayda och Shabwah. Al-Qaida på Arabiska halvön har befäst sin närvaro i guvernementet Hadhramaut och kontrollen över hamnen al-Mukalla. IS har fortsatt sin kampanj med attentat och lönnmord, däribland dödandet av Jaafar Mohammed Saad, guvernör i Aden, den 6 december 2015.

I.  FN-ledda samtal ägde rum i Schweiz den 15–20 december 2015 mellan Jemens regering, huthierna och Allmänna folkkongressen. FN:s särskilda sändebud för Jemen tillkännagav upphörandet av fientligheterna på morgonen den 15 december 2015. Trots den vilja som uttrycktes av parterna under samtalen om ett fullständigt och totalt upphörande av fientligheterna, fortsatte våldet. I syfte att minimera brottet mot vapenvilan inrättades en kommitté för samordning och nedtrappning. Dagordningen för samtalen omfattade diskussioner om humanitära frågor, förtroendeskapande åtgärder och en allmän ram som skulle ligga till grund för en övergripande lösning. Vapenvilan förlängdes officiellt fram till den 28 december 2015. En ny förhandlingsrunda skulle ha inletts den 14 januari 2016 men har försenats.

J.  Jemen är ett av världens fattigaste länder. Före krigsutbrottet levde redan hälften av jemeniterna under fattigdomsgränsen, två tredjedelar av ungdomarna var arbetslösa och de grundläggande sociala tjänsterna höll på att kollapsa.

K.  Konflikten har utmålats som en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer i ett försök att dölja de verkliga geopolitiska orsakerna bakom den. Saudiarabien anklagar huthierna för att vara understödda av Iran och betraktar dem som ett hot mot den egna säkerheten. Den komplexa konflikten i Jemen har inslag av ett krig genom ombud, i ett land med en stark närvaro av al-Qaida-grupper och med separatiströrelser och zayditiska shiarebeller i norr samt strider mellan huthierna och väpnade grupper i söder.

L.  EU har infört ett vapenembargo och ytterligare riktade sanktioner mot en huthiledare som är son till före detta president Saleh. Samtidigt fortsätter EU-medlemsstater som Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland att sälja vapen till Saudiarabien. Både Storbritannien och Spanien har avsevärt ökat sina leveranser av vapen. Saudiarabien är Storbritanniens största vapenkund, och Storbritannien är den största leverantören av vapen till länderna i Gulfstaternas samarbetsråd. Kampanjen Control Arms har stämplat denna handel som stridande mot Storbritanniens skyldigheter enligt fördraget om vapenhandel, EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport och Storbritanniens konsoliderade kriterier för vapenexport.

M.  USA förfogar över militärflygplatsen al-Annad nära staden al-Huta i Jemens södra del, varifrån amerikanerna har beordrat drönarattacker mot misstänkta medlemmar av den lokala al-Qaida-grenen. De amerikanska drönarattackerna och det utomrättsliga dödandet i Jemen sedan 2002 har bidragit till att destabilisera situationen i landet. Enligt den senaste rapporten om Jemen från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter dödar drönarattacker fler civila än misstänkta terrorister/al-Qaida-medlemmar. Enligt Bureau of Investigative Journalism har nu minst 424 människor, däribland åtta barn, dödats i sådana uppdrag sedan operationerna inleddes 2002.

N.  Före detta president Saleh betraktades som en bundsförvant till USA och erhöll miljontals dollar i stöd till ”terrorbekämpning” och hjälp att utbilda armén. Dessa vapen har använts mot det jemenitiska folket och används nu i stridigheter mellan olika grupper.

O.  Jemens geografiska läge vid inloppet till Röda havet, som leder upp till Suezkanalen och öppnar sig mot Adenbukten, är av strategisk betydelse med koppling till viktiga sjöfartsrutter och energiresurser.

1.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över den svåra humanitära situationen i Jemen, med omkring 21 miljoner jemeniter i akut behov av humanitärt bistånd. Parlamentet uppmanar alla parter att garantera ett säkert, snabbt och obehindrat tillträde för humanitärt bistånd till alla drabbade guvernement, särskilt Taizz.

2.  Europaparlamentet uttrycker oro över FN:s svårigheter att erhålla de nödvändiga medlen för humanitärt bistånd och EU:s medlemsstaters misslyckande med att tillhandahålla de pengar som utlovades vid givarkonferensen. Parlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna och det internationella samfundet att snarast enas om en FN-ledd samordnad humanitär insats för att bemöta de humanitära behoven i Jemen, och uppmanar med eftertryck alla medlemsstater att bidra till dessa ansträngningar.

3.  Europaparlamentet fördömer användningen av våld mot civila av alla parter i konflikten eller av terrorister och andra väpnade grupper, som har framkallat en allvarlig humanitär kris i landet och lett till att ett stort antal civila sårats och dödats och att ett stort antal människor drivits på flykt. Parlamentet uttrycker sin djupa medkänsla och sitt deltagande med offrens anhöriga.

4.  Europaparlamentet fördömer de militära angreppen av den saudiskledda alliansen i Jemen, liksom den sjöblockad som Saudiarabien infört mot Jemens hamnar. Parlamentet är övertygat om att den saudiska interventionen syftar till att stärka landets kontroll i regionen och att detta bara kommer att medföra ytterligare lidande för det jemenitiska folket och djupare splittring mellan religiösa grupper i Mellanöstern.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att al-Qaida på Arabiska halvön och IS kan dra nytta av försämringen av den politiska situationen och säkerhetsläget i Jemen. Parlamentet påminner om att alla terrorhandlingar är brottsliga och oförsvarliga, oberoende av deras motiv och när, var och av vem de begås.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning och upprepar sitt fulla stöd för de insatser som görs av FN och generalsekreterarens särskilda sändebud för Jemen. Parlamentet upprepar att konflikten i Jemen bara kan lösas på politisk väg. Parlamentet uppmanar därför alla parter i Jemen att avhålla sig från provokationer och alla ensidiga handlingar och att inleda jemenitiskledda förhandlingar, med deltagande av alla parter, för att återupprätta freden i landet. Parlamentet är övertygat om att en varaktig lösning måste ta hänsyn till de underliggande orsakerna, som är fattigdom och instabilitet i landet, och tillmötesgå det jemenitiska folkets legitima krav och strävanden. Parlamentet bekräftar sitt stöd till varje fredlig politisk insats för att skydda Jemens suveränitet, oberoende och territoriella integritet.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt den bristande uppmärksamhet som det internationella samfundet och massmedier ägnar konflikten i Jemen.

8.  Europaparlamentet avvisar alla utländska militära interventioner i landet, oavsett om de leds av Saudiarabien eller Iran, ett arabland eller ett västland. Parlamentet varnar för risken att beskriva konflikten som ett religionskrig, och betonar att kriget i Jemen inte bara är en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer. Parlamentet fördömer användningen av religiösa skiljaktigheter för att anstifta politiska kriser och sekteristiska krig.

9.  Europaparlamentet påminner alla parter om deras ansvar för att säkerställa efterlevnad av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, vilket innebär att skydda civilbefolkningen, avstå från att rikta sig mot civil infrastruktur och se till att humanitära organisationer garanteras säkert och obehindrat tillträde till landet. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över rapporterna om huthistyrkornas, Ansar al-Sharias och regeringsstyrkornas användning av barnsoldater. Parlamentet begär att de som är ansvariga för att ha kränkt eller överträtt de mänskliga rättigheterna eller för att ha åsidosatt internationell humanitär rätt ska ställas till svars för sina handlingar.

10.  Europaparlamentet fördömer EU:s tysta samförstånd med och medhjälp till diktaturerna i regionen. Parlamentet är mycket kritiskt till den roll som olika västerländska ingripanden har spelat under de senaste åren för förvärrandet av konflikterna i området. Parlamentet slår fast att det inte finns någon militär lösning på konflikterna i regionen. Parlamentet vänder sig mot tanken på en ”skyldighet att skydda”, eftersom detta bryter mot folkrätten och inte ger en tillräcklig rättslig grund för att motivera ensidigt bruk av våld.

11.  Europaparlamentet kritiserar kraftfullt den intensiva vapenhandel med olika länder i området som medlemsstater i EU bedriver, såsom Storbritannien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Parlamentet begär att vapenöverföringar och militärt stöd till Saudiarabien och till dess koalitionspartner omedelbart ställs in. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet att undersöka om det har förekommit överträdelser av EU:s uppförandekod för vapenexport och att anta åtgärder för att se till alla medlemsstater fullt ut respekterar denna uppförandekod.

12.  Europaparlamentet motsätter sig kraftfullt användningen av drönare för utomrättsligt och extraterritoriellt dödande. Parlamentet kräver ett förbud mot användning av drönare för detta ändamål, i enlighet med sin ovannämnda resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare, som i punkt 2 a och 2 b riktar uppmaningar om att ”motsätta sig och förbjuda utomrättsligt, riktat dödande” och ”se till att medlemsstaterna, i enlighet med sina rättsliga skyldigheter, inte gör sig skyldiga till olagligt riktat dödande eller underlättar för andra stater att göra sig skyldiga till sådant dödande”.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar, Jemens regering samt medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd och FN:s generalförsamling.